• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχαλόπουλος Χαράλαμπος' | 19 Νοεμβρίου 2019, 17:00

    Επί του νομοσχεδίου έχω να επισημάνω τα εξής: 1) Η παράγραφος 3β του άρθρου 252 του ν.3463/2006 ενσωματώνει δυο τύπους αναπτυξιακών εταιρειών. Αυτές που έχουν ΜΟΝΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΟΤΑ και αυτές που έχουν ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ. Ειδικότερα, η σχετική παράγραφος αναφέρει "..Οι ανώνυμες εταιρείες, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν ΜΟΝΟ ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ή και άλλοι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους ή και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα ή την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, αποτελούν αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ. Στην ανώνυμη εταιρεία ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ είναι δυνατή η συμμετοχή και φορέων του δημοσίου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, καθώς και τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων. Στην ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ (σ.σ. την δεύτερη περίπτωση) οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου". Η συντριπτική πλειοψηφία των υφιστάμενων πολυμετοχικών αναπτυξιακών εταιρειών έχουν μετόχους και Ν.Π.Ι.Δ. Επί της ουσίας, το προτεινόμενο νομοσχέδιο διακρίνει τις σχετικές εταιρείες σε αυτές που έχουν μετόχους μόνο Ν.Π.Δ.Δ. (σ.σ. μετατρέποντάς τες σε αναθέτουσες αρχές) και σε αυτές που έχουν μετόχους και Ν.Π.Ι.Δ., μετατρέποντας τις δεύτερες σε κοινές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ. Όμως, εξαιτίας του ιδιαίτερου τρόπου λειτουργίας των πολυμετοχικών αναπτυξιακών εταιρειών έχουν ψηφιστεί κατά καιρούς διατάξεις που τις αφορούν, γεγονός που συνεπάγεται ότι η μετατροπή τους σε κοινές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, χωρίς ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, θα δημιουργήσει πρόβλημα τόσο στην λειτουργία των ίδιων των εταιρειών όσο και στην διοίκηση, που θα δυσκολεύεται να κατανοήσει την διαφορετικότητά τους. Βάσει της φιλοσοφίας του προτεινόμενου νομοσχεδίου το ορθό είναι να διαχωριστούν οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ σε: α) αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ δημοσίου συμφέροντος (σ.σ. θα έχουν μετόχους μόνο ΝΠΔΔ) και β) σε πολυμετοχικές αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (σ.σ. θα έχουν μετόχους και ΝΠΙΔ). Στην περίπτωση αυτή, οι παράγραφοι 1 & 2 του προτεινόμενου νομοσχεδίου θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από την εξής διάταξη: "1. Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, της παρ. 3β του άρθρου 252 του ν.3463/2006, διακρίνονται σε: α) αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ δημοσίου συμφέροντος (ΑΑΕ ΟΤΑ ΔΣ), εφόσον στην μετοχική τους σύνθεση συμμετέχουν μόνο ΝΠΔΔ και β) πολυμετοχικές αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (ΠΜ ΑΑΕ ΟΤΑ), εφόσον στην μετοχικής τους σύνθεση συμμετέχουν και ΝΠΙΔ. Η επωνυμία που προκύπτει, σύμφωνα με την μετοχική σύνθεση, πρέπει να αναφέρεται στο καταστατικό, στην σφραγίδα και στα έγγραφα της εκάστοτε εταιρείας." Οι υπόλοιπες προβλέψεις του νομοσχεδίου, με τις όποιες ενδεχομένως τροποποιήσεις απαιτούνται, αναφέρονται στις "αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ δημοσίου συμφέροντος" (ΑΑΕ ΟΤΑ ΔΣ). Επομένως, όπου υπάρχει αναφορά σε "ΑΑΕ ΟΤΑ" πρέπει να διορθωθεί σε "ΑΑΕ ΟΤΑ ΔΣ" 2) Η παρ. 7 του προτεινόμενου νομοσχεδίου προτείνεται να διαγραφεί. Όσον αφορά την πρώτη φράση, για να δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης προσαρμογής σε όσες εταιρείες το επιθυμούν, σύμφωνα με τους στρατηγικούς τους στόχους και τις αποφάσεις των μετόχων τους. Όσον αφορά την δεύτερη φράση, διότι δεν απαιτείται σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1 του παρόντος σχολίου 3) Στο τέλος της παρ. 3 του προτεινόμενου νομοσχεδίου αναφέρεται "...Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν καταλαμβάνουν το ήδη απασχολούμενο με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των αναπτυξιακών εταιρειών". Από ότι αντιλαμβάνομαι αναφέρεται στην υπαγωγή στον ν.3845/2010 και 4354/2015. Στους νόμους αυτούς υπάγονται ή δεν υπάγονται οι φορείς και όχι τα εκάστοτε φυσικά πρόσωπα. Επομένως, η σχετική διάταξη είναι προβληματική