Άρθρο 20 – Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ

1. Οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ (ΑΑΕ ΟΤΑ) είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής εντός των περιοχών ευθύνης τους και έχουν ως ειδικότερο αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των δήμων και των περιφερειών, μέσω της αξιοποίησης αναπτυξιακών και επενδυτικών εργαλείων, την εφαρμογή πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την εφαρμογή πολιτικών της αυτοδιοίκησης σε δημοτικό, διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις.

2. Στο εταιρικό κεφάλαιο των ΑΑΕ ΟΤΑ μετέχουν αποκλειστικά οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή και οι φορείς τους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο αναπτυξιακών φορέων του δημόσιου τομέα, επιστημονικών φορέων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιμελητηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής ιδιωτών ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων.

3. Το προσωπικό των ΑΑΕ ΟΤΑ διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων βάσει κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας (ΚΕΥ), που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, και με τον οποίο καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Στον ΚΕΥ προβλέπεται υποχρεωτικά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Η στελέχωση των θέσεων με τακτικό προσωπικό γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 και επόμενα του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατά το προηγούμενο εδάφιο υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65) και του άρθρου 7 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Το έκτακτο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά για την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή για την εκτέλεση συμβάσεων τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης προσλαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται μόνον η απόφαση ένταξης από την αρμόδια αρχή ή η σύμβαση. Οι αμοιβές και τα προσόντα του έκτακτου προσωπικού καθορίζονται από τις ειδικότερες προβλέψεις του κάθε φορά εκτελούμενου προγράμματος ή σύμβασης. Οι προσλαμβανόμενοι κατά τα προηγούμενα εδάφια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θεωρείται ότι καλύπτουν έκτακτες ανάγκες, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον οι δαπάνες που προκύπτουν θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες του εκτελούμενου προγράμματος. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται μόνον η απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα από την αρμόδια αρχή, από την οποία τεκμαίρεται ότι δεν υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν καταλαμβάνουν το ήδη απασχολούμενο με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των αναπτυξιακών εταιρειών.

4. Εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων, γενικοί διευθυντές, διευθυντές και προϊστάμενοι τμημάτων των ΑΑΕ ΟΤΑ ορίζονται υποχρεωτικά άτομα με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 3, οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές των αναπτυξιακών εταιρειών ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για θητεία τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων ορίζονται αιρετοί προερχόμενοι από τους μετόχους δήμους.

5. Οι ΑΑΕ ΟΤΑ θεωρούνται αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), δύναται να είναι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, και υπάγονται στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 4 του άρθρου 137 του ν. 4635/2019 (Α’ 167). Θεωρείται δε, ότι κατέχουν τεχνική επάρκεια για τις διατάξεις του ν. 4412/2016, εφόσον καλύπτεται το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των προβλεπομένων στον ΚΕΥ θέσεων της οικείας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, από το προσωπικό που έχει διατεθεί σε αυτήν.

6. Η λειτουργία των ΑΑΕ ΟΤΑ ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α’ 104), εκτός όσων ρυθμίζονται με ειδικότερες διατάξεις. Οι ΑΑΕ ΟΤΑ υπόκεινται σε κρατική εποπτεία συνιστάμενη σε έλεγχο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατ’ άρθρο 83 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και σε έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τα άρθρα 55 έως 57 του π. δ. 142/2017 (Α’ 181).

7. Έως την 29η.2.2020, οι λειτουργούσες αναπτυξιακές εταιρείες λαμβάνουν μέριμνα για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του άρθρου αυτού. Εταιρείες που δεν θα προσαρμοστούν κατά το προηγούμενο εδάφιο, συνεχίζουν να λειτουργούν ως κοινές ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 • Συμφωνώ με την άποψη του Ελληνικού Δικτύου LEADER. Οι Αναπτυξιακές Εταιρίες είχαν από την ίδρυσή τους ως καθήκον, που τους ανατέθηκε από τους ιδρυτές – μετόχους τους, την προώθηση της τοπικής εταιρικής σχέσης, την τοπική διαβούλευση και τη δραστήρια συμμετοχή όλων των «ομάδων συμφερόντων» στην αναπτυξιακή διαδικασία από το στάδιο του σχεδιασμού μέχρι το στάδιο της υλοποίησης. Τα έργα υποδομών και η επίβλεψη ή η κατασκευή δημόσιων έργων δεν ήταν – στις περισσότερες των περιπτώσεων – δική τους προτεραιότητα. Τα καθήκοντα που τους «ανατέθηκαν» ιστορικά, διαμόρφωσαν τη σημερινή ταυτότητά τους, αλλά και τη μετοχική τους σύνθεση. Υπάρχουν Αναπτυξιακές Εταιρίες, οι οποίες και να ήθελαν δεν μπορούν να προσαρμοστούν στις προβλέψεις του άρθρου 20. Για παράδειγμα η Αναπτυξιακή Καρδίτσας έχει ως μέτοχο τη Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας με 17%, η οποία ιδρύθηκε με την τεχνική υποστήριξη της Αναπτυξιακής. Μάλιστα φιλοξενήθηκε (ως πιστωτικός συνεταιρισμός) στις εγκαταστάσεις της στα πρώτα δύο χρόνια από την ίδρυσή της. Πως είναι δυνατόν να διακοπεί μια τόσο ισχυρή σχέση; Πολύ περισσότερο όταν βρίσκονται σε εξέλιξη κοινές δράσεις και συνεργασίες (μικροχρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων κλπ) που είναι πρωτοποριακές σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Παρόμοια παραδείγματα καινοτόμων δράσεων με μεγάλο αναπτυξιακό αντίκτυπο έχουν να επιδείξουν όλες, σχεδόν, οι αναπτυξιακές εταιρίες. Ουσιαστικά, το άρθρο 20 προτείνει τον αναπροσανατολισμό των Αναπτυξιακών, την υιοθέτηση ρόλου «Τεχνικής Υπηρεσίας» και την εγκατάλειψη της ευέλικτης εισαγωγής καινοτομίας στο παραγωγικό σύστημα, κινητοποιώντας το ενδογενές δυναμικό και τους τοπικούς πόρους. Παρότι χρειάζονται – ειδικά στην ύπαιθρο – ευέλικτοι και επαρκείς (από διαχειριστικής απόψεως φορείς) δεν νομίζω ότι θα ήταν σοφή επιλογή ο εξαναγκασμός των Αναπτυξιακών να αλλάξουν τον προσανατολισμό τους, εφόσον αυτός αποδίδει αναπτυξιακό έργο.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:04 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
  1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Α. Με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις διαφαίνεται ότι επιχειρείται η εκμετάλλευση του ονόματος, της ιστορίας, της τεχνογνωσίας, του έμψυχου δυναμικού του και της περιουσίας των Αναπτυξιακών Εταιριών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέου είδους «ανώνυμης τεχνικής εταιρίας των ΟΤΑ», η οποία θα έχει ως κύριο αντικείμενο την τεχνική και διοικητική υποστήριξη των ΟΤΑ. Για τις υφιστάμενες Αναπτυξιακές, οι οποίες δεν επιθυμούν τη μετατροπή τους σε αυτό το νέο είδος εταιρίας, προβλέπεται η μετατροπή τους σε κοινές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ. Με αυτόν τον τρόπο υφιστάμενες Αναπτυξιακές Εταιρίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται εν μέσω υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και οι οποίες δεν επιθυμούν την υιοθέτηση των διατάξεων του νομοσχεδίου, εμμέσως διαλύονται, καθότι με τη μετατροπή τους σε κοινές ΑΕ ΟΤΑ, αναγκαστικά αφαιρείται όλο το αντικείμενο εργασιών τους, καθότι σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 94/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους οι κοινές Ανώνυμες Εταίρες ΟΤΑ έχουν ως αντικείμενο την επιδίωξη εμπορικών και βιομηχανικών σκοπών και είναι παντελώς αμφίβολο εάν η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται εντός αυτών των σκοπών.

  Β. Εκ των διατάξεων του νομοσχεδίου επέρχεται παντελής αλλοίωση της μετοχικής σύνθεσης, της διοίκησης και του προσωπικού των υφιστάμενων Αναπτυξιακών Εταιριών, των οποίων ο αναπτυξιακός ρόλος και το αντικείμενο εργασιών έχει ήδη διαμορφωθεί εκ της από 40 ετίας υφιστάμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και συνίσταται στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

  2. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

  Παράγραφος 1:

  Η λειτουργία των Αναπτυξιακών Εταιριών ρυθμίζεται στο άρθρο 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Δεδομένου ότι με το νομοσχέδιο προβλέπεται η λειτουργία μίας Ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού της παραγράφου 4 του άρθρου 252, θα έπρεπε να προβλέπεται η μετατροπή των ήδη υφιστάμενων Αναπτυξιακών Εταιριών που επιθυμούν, σε μία Νέας Μορφής Εταιρία ΟΤΑ (ειδικού σκοπού), με σαφή διαφοροποίηση από τις υφιστάμενες Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ της παραγράφου 3 του άρθρου 252 και χωρίς να θίγεται η σύσταση και η λειτουργία των ήδη υφιστάμενων Αναπτυξιακών Εταιρειών ΟΤΑ που δεν επιθυμούν τη μετεξέλιξη τους στο νέο τύπο αυτό εταιρίας.
  Εκ των ρυθμίσεων διαφαίνεται ότι, λόγω της αδυναμίας προκήρυξης, ανάθεσης και επίβλεψης δημοσίων έργων και προμηθειών από τις τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, ο νομοθέτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις Αναπτυξιακές Εταιρίες ως Αναθέτουσες Αρχές για την υποστήριξη των ΟΤΑ, όμως σύμφωνα με το άρθρο 252 ν. 3463/2006 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) «οι ΑΑΕ ΟΤΑ δεν υλοποιούν αυτοδιοικητικές αρμοδιότητες και δεν ανήκουν σε ΟΤΑ κατά την έννοια της επίτευξης αυτοδιοικητικού σκοπού».
  Περαιτέρω με τη ρύθμιση επέρχεται καταστρατήγηση των διατάξεων περί προσλήψεων και αμοιβών τακτικού προσωπικού των ΟΤΑ, αφού ο ΟΤΑ που επιθυμεί να εκτελέσει ένα δημόσιο έργο, υπηρεσία ή προμήθεια, παρότι αυτό αποτελεί πάγιο και διαρκές αντικείμενο εργασίας της τεχνικής και διοικητικής του υπηρεσίας, αντ’ αυτού συνάπτει σύμβαση με Αναπτυξιακή Εταιρία και προσλαμβάνει αυτή έκτακτο προσωπικό με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.
  Ο νομοθέτης για την εξυπηρέτηση του σκοπού του θα έπρεπε ενδεχομένως να προβλέψει άμεσα τη στελέχωση των τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών των ΟΤΑ.

  Παράγραφος 2:
  Επέρχεται πλήρης διαφοροποίηση σε σχέση με την έως τώρα ισχύουσα ρύθμιση του άρθρου 252 του ν. 3463/2006, καθότι ως προς τη μετοχική σύνθεση τίθενται εκτός της μετοχικής σύνθεσης των ΑΑΕ ΟΤΑ:
  • Οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους
  • Οι λοιποί επιστημονικοί φορείς (πλην των επιστημονικών φορέων ΑΕΙ)
  • Οι φορείς συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων
  • Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα

  Παράγραφος 3:
  Δημιουργούνται εργαζόμενοι 3 ταχυτήτων με αποτέλεσμα να επέρχεται διασάλευση της εργασιακής ειρήνης και δυσχέρειες στη σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης :
  • Τακτικό προσωπικό που απασχολείται ήδη
  • Τακτικό προσωπικό που θα προσληφθεί με ΑΣΕΠ και θα υπάγεται στο ενιαίο μισθολόγιο
  • Έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή για την εκτέλεση συμβάσεων τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που προσλαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση, με προσόντα και αμοιβή που καθορίζονται κάθε φορά στο πρόγραμμα ή τη σύμβαση.

  Παράγραφος 4:
  Καταργείται το δικαίωμα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων των Ανωνύμων Εταιρειών να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθότι προβλέπεται ότι τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων θα ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ. Δεν προβλέπεται ΠΟΙΟΣ θα ορίζει τα πρόσωπα αυτά. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να ορίζονται τα πρόσωπα από την Κυβέρνηση, εξυπηρετώντας συγκεκριμένες πολιτικές.
  Επίσης προβλέπεται ότι οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι τμημάτων θα ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ και ομοίως δεν προβλέπεται ΠΟΙΟΣ θα ορίζει τα πρόσωπα αυτά και με τι κριτήρια και προσόντα. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να ορίζονται και όλα τα πρόσωπα αυτά από τη Κυβέρνηση, εξυπηρετώντας συγκεκριμένες πολιτικές, αδιαφορώντας για το οργανόγραμμα και για την προβλεπόμενη ιεραρχική και υπηρεσιακή εξέλιξη κάθε νομικού προσώπου.
  Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων προβλέπεται αναιτιολόγητα ότι ορίζονται αιρετοί προερχόμενοι από τους μετόχους Δήμους, ενώ θα έπρεπε να ορίζονται αιρετοί από όλους τους μετόχους.

  Παράγραφος 5:
  Το νέο αυτό νομικό πρόσωπο θα έχει αρμοδιότητες, για τις οποίες σε πολλές περιπτώσεις θα επέρχεται σύγκρουση συμφερόντων και καθηκόντων καθότι θα είναι:
  • Τεχνική εταιρία των ΟΤΑ
  • Αναθέτουσα αρχή
  • Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων
  • Διαχειριστής Έργων και υπόλογος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Για την ανάθεση αυτής της αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 118-141 του ν.4635/2019 υπάρχει ο κίνδυνος να επέρχεται σύγκρουση συμφερόντων με τις αρμοδιότητες των Περιφερειών, καθότι το νέο αυτό νομικό πρόσωπο θα έχει αρμοδιότητες να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να ελέγχει έργα Εθνικά, Περιφερειακά και Τοπικά Προγράμματα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

  3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
  1. Θα πρέπει να προβλεφθεί σαφής διαχωρισμός των ήδη υφιστάμενων Αναπτυξιακών ΑΕ ΟΤΑ με διατήρηση του τίτλου και του χαρακτήρα τους, από τη νέα μορφή νομικού προσώπου που θέλει να δημιουργήσει το Υπουργείο.
  2. Αναφορικά με τις υφιστάμενες Αναπτυξιακές ΑΕ ΟΤΑ:
  α. Θα πρέπει να προβλεφθεί νομοθετικά ένα σύστημα προσλήψεων για το προσωπικό που συνάπτει συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ανάλογο με το σύστημα που προβλέπεται για τις συμβάσεις έργου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
  β. Ως προς το σύστημα προμηθειών θα πρέπει να προβλεφθεί ειδικό κεφάλαιο στο 4412/2016 για τις Αναπτυξιακές ΑΕ ΟΤΑ, που θα λαμβάνει υπόψιν το μικρό αριθμό προσωπικού που διαθέτουν για την εκτέλεση των προμηθειών και τη φύση του έργου τους και θα προβλέπει πιο απλές και ευέλικτες διαδικασίες.
  γ. Οι Αναπτυξιακές ΑΕ ΟΤΑ θα πρέπει να εξαιρεθούν ρητά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής και το Ενιαίο μισθολόγιο καθότι τα έσοδα τους δεν προέρχονται από το ΠΔΕ και το κόστος μισθοδοσίας δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  δ. Να διαγραφεί η διάταξη περί λύσης των Αναπτυξιακών ΑΕ ΟΤΑ εφόσον εμφανίσουν ζημίες επί τρεις συνεχόμενες χρήσεις και να εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται στις λοιπές ανώνυμες εταιρίες (ν. 4548/201).

  Νομική Υπηρεσία Αναπτυξιακής Ηρακλείου Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:56 | Ανώνυμος

  ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΚΑΤΑΛΥΕΤΑΙ Η ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΌΧΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΟΣΩΝ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΥΤΗΥ ΠΡΕΣΒΕΥΕ. ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΗ ΑΝΤΊΛΗΨΗ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΤ ΑΕ ΟΤΑ, ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΦΕΡΕΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΝΩ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 4483/17. ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΣΕ.
  Η δυνατότητα εκπόνησης τεχνικών μελετών από τις Ανώνυμες Εταιρείες των ΟΤΑ υπήρξε και παλαιότερα (διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ), για όσους ενεπλάκησαν υπάρχει σχετική εμπειρία. ΕΚΕΊΝΟ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ. ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ……..ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΕΚΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΨΗ………
  ΔΕΝ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ ΟΥΤΕ ΕΠΙΛΥΟΝΤΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΤΑ. ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΜΕΤΩΠΑ.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:14 | Γιάννης

  Είναι γεγονός ότι οι Αναπτυξιακές επιτελούν σημαντικό έργο. Θα πρέπει να διορθωθούν όμως και κάποιες ατέλειες. Είναι άλλο πράγμα η ευελιξία κινήσεων για να αποφεύγεται η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις και άλλο πράγμα η πλήρη αδιαφάνεια σε κάποια <>. Το να γίνεται για παράδειγμα επιλογή του προσωπικού εκτός ΑΣΕΠ είναι θεμιτό προκειμένου να επιλέγεται έμπειρο προσωπικό που θα μπορεί να αποδώσει άμεσα αλλά το να μην γνωρίζει ο απλός πολίτης πόσοι και ποιοι εργάζονται, με τι συμβάσεις,τι αποδοχές λαμβάνουν προσωπικό και διοίκηση δεν είναι αποδεκτό και δημιουργεί ερωτηματικά.Τι εξυπηρετεί η μη υποχρεωτική ανάρτηση στο <> των προσλήψεων και των αποδοχών; Γλιτώνουμε γραφειοκρατία μήπως; Προσωπικά πιστεύω ότι και στο δημόσιο υπάρχουν πολλά και πολύ προσοντούχα στελέχη, ειδικά της νέας γενιάς, που θα μπορούσαν να δώσουν με τα κατάλληλα κίνητρα τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη. Επίσης παρατηρώ ότι για το μεγάλο, σε ποσοστό, διοικητικό κόστος σε σχέση με το υπόλοιπο κόστος του κάθε έργου ή μελέτης δεν γίνεται καμία αναφορά.
  Το γεγονός ότι μέσω των αναπτυξιακών εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις που δημιουργούν ανάπτυξη δεν σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργούν ανεξέλεγκτα γιατί αν το κράτος το επιθυμεί οι αναπτυξιακές μπορούν να εξασφαλίζουν τις ίδιες χρηματοδοτήσεις και να δημιουργούν την ίδια ανάπτυξη με πλήρη διαφάνεια σε όλα.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 10:09 | ανώνυμος

  Στο τέλος της παραγράφου 3, υπάρχει η εξής σημείωση:
  «Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν καταλαμβάνουν το ήδη απασχολούμενο με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των αναπτυξιακών εταιρειών.»

  Η διατύπωση αυτή προκαλεί σύγχυση στο τι εννοεί. Φαίνεται, να κατηγοριοποιεί τους τακτικούς υπαλλήλους των αναπτυξιακών, σε νέους, που διέπονται από τις διατάξεις των νόμων του δημοσίου, και τους παλιούς που τους εξαιρεί… Διαχωρίζει λοιπόν τους υπαλλήλους των αναπτυξιακών και πραγματικά είναι απορίας άξιο γιατί, ενώ εγείρεται και το ερώτημα εάν είναι νόμιμος ένας τέτοιος διαχωρισμός. Σημειώνω πως είναι η πρώτη φορά που νομοθετείται στην Ελλάδα κάτι που είναι υπέρ των νέων που θα προσληφθούν και κατά των παλαιών! Επιμένω πως σε κάθε περίπτωση δεν κατανοώ τον διαχωρισμό αυτόν.

  Άποψή μου είναι πως πρέπει να εξαιρεθεί η φράση αυτή.

 • Η Ε.Σ.Α.μεΑ., προκειμένου να δοθεί λύση σε μια σειρά σοβαρών θεμάτων χρηματοδότησης των οργανώσεων ατόμων με αναπηρία, από τις Περιφέρειες και τους Δήμους σύμφωνα με τη δυνατότητα καθενός, ζητάει τη συμπερίληψη της εξής παραγράφου:
  «Οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, καθώς επίσης και οι εποπτευόμενοι από αυτούς οργανισμοί, φορείς και αναπτυξιακές εταιρίες δύνανται να συνάπτουν προγραμματικές διμερείς συμβάσεις συνεργασίας, για την προστασία και τη στήριξη ατόμων με αναπηρία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) καθώς και με οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία που αποτελούν μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. Οι συμβάσεις συνεργασίας αφορούν στην εκτέλεση έργων ή στην παροχή υπηρεσιών ή προμηθειών για τον σκοπό της προστασίας και της στήριξης ατόμων με αναπηρία και άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και για την εξυπηρέτηση σκοπών σχετικά με τη λειτουργία των ανωτέρω οργανώσεων».

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 09:48 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ

  Θεωρώ ότι οι διατάξεις του Άρθρου 20, θα θέσουν τη βιωσιμότητα των Αναπτυξιακών Εταιρειών σε κίνδυνο. Θα πρέπει να αποσυρθεί το συγκεκριμένο άρθρο και να επανασυνταχθεί μετά από διαβούλευση με τις ίδιες τις εταιρείες τις οποίες αφορά.
  Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται μέσω ΑΣΕΠ, και της σωρευμένης εμπειρίας σε θέματα τοπικής αγροτικής ανάπτυξης, θεωρώ ότι θα πρέπει να προβλεφθεί διάταξη που να ορίζει ότι «ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΥΠΗΡΧΕ ΤΟΥ Ν.2190/1994, Ή ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.2190/1994, ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΣΕ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΟΤΑ Α’ Ή Β’ ΒΑΘΜΟΥ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ»

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 23:12 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΑΜΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Οι Περιφέρειες διαθέτουν έμπειρο τεχνικό προσωπικό για δημοπράτηση έργων και επίβλεψή της εκτέλεσης τους. Ως εκ τούτου, για το αντικείμενο της δημοπράτησης και της επίβλεψης της εκτέλεσης των δημοσίων έργων των Περιφερειών θα πρέπει ρητά να αποκλειστεί η ανάθεση τους σε Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α.

  με ρητη διατυπωση στο νομοσχεδιο ότι «δεν επιτρέπεται να αναλάβουν ρόλο αναθετουσας αρχης κατά την έννοια της §1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016 οι Αναπτυξιακες εταιρειες Ο.Τ.Α. για τα στάδια της δημοπράτησης και επίβλεψης της εκτέλεσης έργων των Περιφερειών που αφορούν τις αρμοδιοτητες που ασκουνται κατα το άρθρο 186 Ν.3852/2010 περί «αρμοδιοτήτων Περιφερειών».

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 21:16 | Μιχάλης Σκορδάς

  Άποψη του Ελληνικού Δικτύου LEADER για την Διαβούλευση επί του
  ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ»
  Άρθρο 20: Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ

  Η ύπαρξη των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Χώρας υφίσταται από την δεκαετία του 1990 που ιδρύθηκαν τότε οι περισσότερες απ΄ αυτές για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων προσέγγισης LEADER και μετεξελίχθηκαν από το 2007-2008 σε Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ με προσαρμογή τους τότε στο άρθρο 252.3β, του ν.3463/2006.
  Οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ (ΑΑΕ ΟΤΑ) σ΄ όλη την διαδρομή των τριάντα χρόνων, έχουν επιφέρει θετικά αποτελέσματα στις περιοχές αναφοράς τους, όντας ο μακροβιότερος και πιο επιτυχημένος θεσμός στην Ελληνική ύπαιθρο. Ένας θεσμός που δεν δραστηριοποιήθηκε στις μεγάλες πόλεις της χώρας, όπου συγκεντρώνεται η συντριπτική πλειοψηφία των οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών πόρων, αλλά σε περιοχές που στερούνται κατά το μάλλον η ήττον, την ικανοποιητική συνεισφορά των προαπαιτούμενων πόρων, σε περιοχές που είναι ζητούμενο οι βασικές υπηρεσίες ποιότητας ζωής καθώς και οι προαπαιτούμενες συνθήκες για την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Ωστόσο, καταφέρνουν εδώ και τριάντα χρόνια να αποτελούν δυναμικούς μηχανισμούς της αναπτυξιακής προοπτικής των περιοχών της Υπαίθρου, ενεργοποιώντας κάθε προγραμματική περίοδο μεγάλο μέρος των επενδυτικών κεφαλαίων των περιοχών τους, με συνεχή επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους εν δυνάμει επενδυτές, με την αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, με τον ορθολογικό σχεδιασμό και με την συνεχή ενεργοποίηση των θεσμών των τοπικών κοινωνιών ώστε να επιφέρουν αποτελέσματα υπό αντίξοες συνθήκες και να πετυχαίνουν σκοπούς και στόχους προσθέτοντας στο αναπτυξιακό αποτέλεσμα των περιοχών, με αιχμή, το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό που αναπτύχθηκε σ΄ αυτές όλα αυτά τα χρόνια. Η βάση όπου εδράζεται η επιτυχία του θεσμού των αναπτυξιακών εταιρειών ήταν και είναι η συνεργασία του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας, με σκοπό την ανάπτυξή της. ΟΤΑ και τοπικοί κοινωνικοί εταίροι καθώς και Συλλογικότητες και Ιδιώτες επενδυτές, συνεργάζονται, διαβουλεύονται και αποφασίζουν από κοινού, στο πλαίσιο ενός κοινού οράματος που διαμορφώνει τις αναπτυξιακές στρατηγικές των περιοχών.
  Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο ενώ ξεκινά από την υγιή βούληση για τον εκσυγχρονισμό και την υποστήριξη των ΟΤΑ της χώρας ο τρόπος που προσεγγίζει την εμπλοκή των ΑΑΕ ΟΤΑ διαμορφώνει ένα πολύ προβληματικό τοπίο για την ουσία του μετασχηματισμού τους και την διακριτή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος.
  Ειδικότερα:
  Το προτεινόμενο νομοσχέδιο χρησιμοποιεί την επωνυμία των Αναπτυξιακών Ανώνυμων Εταιρειών ΟΤΑ (ΑΑΕ ΟΤΑ), αλλά διαφοροποιεί την λειτουργία τους. Τα θετικά αποτελέσματά τους δεν είναι απόρροια της επωνυμίας τους, αλλά της λειτουργίας τους. Επομένως, το νομοσχέδιο κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Εκμεταλλεύεται την επωνυμία τους για να δημιουργήσει κάτι άλλο, ώστε εν τέλει να εκμεταλλευτεί την επιτυχία τους και να καλύψει τις αδυναμίες του νέου.
  Για παράδειγμα:
  • Βασική παράμετρος της επιτυχίας των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ είναι ότι ανέπτυξαν την συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών στρατηγικών και σχεδίων. Το νέο νομοσχέδιο επιβάλλει να έχουν μετόχους μόνο ΝΠΔΔ. Επομένως, τις αντιμετωπίζει ως υπηρεσίες του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα και τις «νεκρώνει» από αναπτυξιακούς μηχανισμούς της τοπικής κοινωνίας, παρότι είναι κοινά αποδεκτό αφενός ότι ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί να επιτύχει από μόνος του ανάπτυξη, αφετέρου η συνδρομή του ιδιωτικού τομέα μέσω των επενδυτικών κεφαλαίων που συνεισφέρει δημιουργεί την βασική συνιστώσα ανάπτυξης.
  • Για να απομακρυνθούν τα ΝΠΙΔ που κατέχουν μετοχές σε αναπτυξιακές εταιρείες θα πρέπει οι εταιρείες να αγοράσουν τις μετοχές τους. Δηλαδή, θα πρέπει να ξοδέψουν πόρους για να προσαρμοστούν στις προβλέψεις του νομοσχεδίου. Υπάρχουν αυτοί οι πόροι; Η απάντηση από την συντριπτική πλειοψηφία των αναπτυξιακών εταιρειών είναι αρνητική. Επομένως, η προσαρμογή που ευαγγελίζεται το νομοσχέδιο είναι αδύνατη
  • Επιβάλλει την συγκρότηση τεχνικών υπηρεσιών από τις αναπτυξιακές εταιρείες, οι οποίες δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ ή το δημόσιο. Η συγκρότηση Τεχνικών Υπηρεσιών η Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ απαιτούν προσλήψεις νέου προσωπικού. Από ποιους πόρους θα πληρωθούν τα νέα στελέχη; Βέβαια, οι πόροι αυτοί δεν υπάρχουν. Επομένως, νέες προσλήψεις δεν μπορούν να γίνουν. Η άλλη λύση είναι να διαθέσουν προσωπικό οι ΟΤΑ, οι οποίοι είναι υποστελεχωμένοι. Όσες αναπτυξιακές εταιρείες ενημέρωσαν τους μετόχους τους για το νομοσχέδιο έλαβαν την απάντηση ότι δεν είναι εφικτό να διατεθεί προσωπικό από τους Δήμους προς αυτές. Επομένως, το νομοσχέδιο καθίσταται αναποτελεσματικό στην πρακτική εφαρμογή του
  Από τα προαναφερόμενα είναι προφανές ότι το νομοσχέδιο δεν ενισχύει το ρόλο των αναπτυξιακών εταιρειών ούτε επιλύει τα προβλήματα των ΟΤΑ. Τουλάχιστον το 90% των αναπτυξιακών εταιρειών αδυνατεί να προσαρμοστεί στις προβλέψεις του νομοσχεδίου.
  Επί της ουσίας, το νομοσχέδιο προβλέπει μια νέα νομική μορφή επιχείρησης ΟΤΑ ειδικού σκοπού και μέριμνα του θα έπρεπε να είναι, η σύσταση και λειτουργία αυτής . Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε:
  α) η νέα νομική μορφή να ονομαστεί ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΟΤΑ, ώστε να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των δυο νομικών μορφών επιχειρήσεων ΟΤΑ, χωρίς να τις συγχέουν ο νομοθέτης και η διοίκηση
  β) καμία διάταξη του νομοσχεδίου να μην αφορά τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, του άρθρου 252.3β, του ν.3463/2006, ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε σύνδεση και σύγχυση.

  Μιχάλης Σκορδάς
  Γενικός Διευθυντής
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α
  Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου ΟΤΔ CLLD/LEADER

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 21:39 | Δημήτρης Παττακός

  Το άρθρο 20 έχει συγκεκριμένο και εμφανή σκοπό. Να χρησιμοποιήσει τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ (εφεξής ΑΝΕΤ) ως μηχανισμό τεχνικής στήριξης των Δήμων όχι λόγω της θεσμικής τους αδυναμίας αλλά της συγκυριακής λόγω κρίσης και μνημονίου.
  Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου ακυρώνεται ουσιαστικά ο σκοπός της ύπαρξης των ΑΝΕΤ που είναι η στήριξη της τοπικής ανάπτυξης,σε ευρύτερους γεωγραφικά χώρους, με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων τοπικών συλλογικών κοινωνικών και οικονομικών φορέων.
  Με την αιτιολόγηση ότι οι ΑΝΕΤ πρέπει να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, τις υποχρεώνει να εξαναγκάσουν μετόχους τους που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 252 του Ν. 3463/2006 (π.χ συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών, φορείς συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα) να αποχωρήσουν από την μετοχική τους σύνθεση (υπάρχει το ερώτημα πως μπορεί να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή στην μετοχική σύνθεση,σύμφωνα με τον Νόμο περί ΑΕ, εάν κάποιοι εταίροι δεν επιθυμούν να αποχωρήσουν).
  Είναι προφανές ότι ο Νομοθέτης του άρθρου 252 θεωρούσε ότι η συμμετοχή των μετόχων (τους οποίους αποκλείει το άρθρο 20) δεν εξυπηρετούσε τους σκοπούς τους ως ιδιωτικές επιχειρήσεις (π.χ οι τράπεζες) αλλά ως φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη (σε αντίθεση με τις κοινές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ στις οποίες η συμμετοχή των ιδιωτικών επιχειρήσεων έχει καθαρά επιχειρηματικό σκοπό)
  Πρέπει να τονισθεί ότι οι περισσότερες ΑΝΕΤ υλοποιούν ως Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ήδη από το 1991 την κοινοτική πρωτοβουλία (όπως ονομαζόταν τότε) LEADER.
  Η στρατηγική LEADER, όντως επιτυχημένη, υλοποιείται μέχρι σήμερα αφού τα Κράτη μέλη της ΕΕ είναι υποχρεωμένα να την εντάξουν στα τομεακά και περιφερειακά τους προγράμματα. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο αναφέρεται και ως «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» ενώ δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των τοπικών σχεδίων ανάπτυξης και από άλλα ταμεία εκτός του ΕΓΤΑΑ (πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι και για την επόμενη προγραμματική περίοδο φαίνεται ότι ο ρόλος των ΟΤΔ θα είναι όχι μόνο αναγκαίος αλλά και αναβαθμισμένος)
  Στον Κανονισμό 1303/2013 και συγκεκριμένα στο άρθρο 32 παράγραφος 2 σημείο β) αναφέρεται ότι η «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των ομάδων τοπικής δράσης που αποτελούνται από αντιπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, στις οποίες, σε ό,τι αφορά το επίπεδο της λήψης αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49 % των δικαιωμάτων ψήφου.
  Στην χώρα μας επειδή οι ΑΝΕΤ δεν ικανοποιούσαν την παραπάνω συνθήκη ούτε σε επίπεδο μετοχικής σύνθεσης ούτε σε επίπεδο λήψης αποφάσεων (ΔΣ) δημιουργήθηκαν τεχνηέντως οι Επιτροπές Διαχείρισης των προγραμμάτων LEADER (ΕΔΠ) με εκχώρηση συγκεκριμένων και ουσιωδών αρμοδιοτήτων από τα ΔΣ των ΑΝΕΤ.
  Άραγε για τον Νομοθέτη του άρθρου 20, οι ΟΤΔ του άρθρου 32 του Καν. 1303/13 ή ακόμα και οι ΕΔΠ δεν εξυπηρετούν το Δημόσιο Συμφέρον αφού δεν αποτελούνται αποκλειστικά από φορείς του Δημοσίου ;
  Στο πλαίσιο υλοποίησης του LEADER προκύπτει επίσης το ερώτημα πως ένα Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι ουσιαστικά διορισμένο από το Δημόσιο θα μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητες προς την ΕΔΠ.

  Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 7 οι Εταιρείες που δεν θα προσαρμοστούν στις διατάξεις του άρθρου θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως κοινές ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι αμφίβολο όμως εάν μετά την ισχύ του «Καλλικράτη» οι ΟΤΑ μπορούν να συμμετέχουν σε κοινές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ (σύμφωνα με νομικές γνωματεύσεις)

  Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνω :
  • την απόσυρση του άρθρου 20
  • την κατάρτιση ενός νέου θεσμικού πλαισίου που θα αφορά την λειτουργία των ΑΝΕΤ μέσω της ουσιαστικής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στην κατεύθυνση της αναγνώρισης του ρόλου τους ως ΟΤΔ και στην αναγκαία ευελιξία που αυτός ο ρόλος απαιτεί (σημ : η ευελιξία δεν σημαίνει αδιαφάνεια).

 • 24 Νοεμβρίου 2019, 08:35 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΤΟΣ

  Μετά από 22 έτη εργασίας σε Πολυμετοχική Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία η οποία είχε συσταθεί με το π.δ 410/1995 και προσαρμοστεί με τον ν.3463/2006 και υπάγεται στο άρθρο 194 του ν.3852/2010 και λειτουργεί με τον ν.2190/20(περί Α.Ε όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)και τις ειδικές διατάξεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, αρκετοί συνάδελφοί μου και εγώ δεν είχαμε καταλάβει λόγω αρκετών επιμέρους προσθηκών , τροποποιήσεων, διευκρινήσεων, εγκυκλίων κ.λ.π που κατά καιρούς αφορούσαν το καθεστώς πρόσληψης του προσωπικού, την απογραφή του προσωπικού ή όχι στην ΕΑΠ και την μισθοδοσία του, το ότι υπήρχε η δυνατότητα εκ του νόμου συμμετοχής των εταιρειών μας σε προγραμματικές συμβάσεις των οποίων η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου άλλες φορές κρινόταν νόμιμη και άλλες μη νόμιμη και άλλες καταστάσεις που δημιουργούσαν ένα θολό τοπίο σε ότι αφορά το τι φορείς είμαστε δημόσιοι ή ιδιωτικοί ή κάτι «ερμαφρόδιτο», μετά λοιπόν από πολλά χρόνια υπαρξιακών αναζητήσεων, νομοθετήθηκε μετά και από δικαστικές αποφάσεις που δικαίωναν τις θέσεις των εταιρειών μας, ο ν.4483/2017 στο άρθρο 16 του οποίου διατυπωνόταν επιτέλους ξεκάθαρα το τι φορείς είμαστε, λύνοντας αρκετά θέματα που ήταν σε εκκρεμότητα πολλά χρόνια. Έρχεται τώρα η ως άνω νομοθετική διάταξη με σκοπό να άρει κάθε αμφισβήτηση για την δραστηριότητα μερικών αναπτυξιακών εταιρειών οι οποίες έχουν υποκαταστήσει τις αρμοδιότητες-αντικείμενο του δημοσίου τομέα (τεχνικές υπηρεσίες ΟΤΑ και δημοσίου) υλοποιώντας μελέτες και έργα, που οι αρμόδιοι φορείς δεν μπορούν να υλοποιήσουν λόγω ελλείψεων στο προσωπικό τους τους ή διότι το προσωπικό τους δεν θέλει να υλοποιήσει. Για την υφιστάμενη κατάσταση προφανώς και δεν φταίνε οι εμπλεκόμενες αναπτυξιακές εταιρείες και οι αιρετοί οι οποίοι θέλουν να υλοποιήσουν το τεχνικό πρόγραμμά τους, όμως η εν λόγω νομοθετική διάταξη αναστατώνει εκ νέου το τοπίο σε όλο το εύρος των Ανωνύμων Αναπτυξιακών Εταιρειών και ιδιαίτερα των πολυμετοχικών στις οποίες συμμετέχουν και φορείς ΝΠΙΔ, στις οποίες τίθεται εν ήδη τελεσίγραφου εντός των δύο επομένων μηνών να προσαρμοστούν ή όχι στην νέα διάταξη. Δηλαδή το κράτος για να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ότι αφορά την δραστηριότητα μερικών (5-6) αναπτυξιακών εταιρειών θέτει υπό υπαρξιακό προβληματισμό τον ρόλο εκατοντάδων άλλων αναπτυξιακών και των εργαζομένων σε αυτές, ενώ ο ρόλος τους είναι ξεκάθαρος και μάλιστα σε μια περίοδο, όπως αναφέρει και ο συνάδελφος ο Κώστας ο Ζήφος, που τα προγράμματα που υλοποιούμε βρίσκονται στην πιο κρίσιμη φάση υλοποίησης. Σαφέστατες και συμφωνώ με τις απόψεις του συναδέλφου Χαράλαμπου Μιχαλόπουλου, όμως θα πρέπει να οπωσδήποτε στην παρούσα φάση να αποσυρθεί η εν λόγω διάταξη και να κληθούν τα όργανα (ένωση, δίκτυα κλπ) των αναπτυξιακών εταιρειών μετά από διαβούλευση να καταθέσουν τις απόψεις τους, οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή.

 • 22 Νοεμβρίου 2019, 13:15 | Κωνσταντίνος Ζήφος

  Τη στιγμή που μιλάμε και βρίσκεται το άρθρο σε διαβούλευση, βρίσκονται σε διαδικασίες αξιολόγησης από τις Αναπτυξιακές πάνω από 2.500 έργα σε ολόκληρη την ελληνική ύπαιθρο Ελλάδα, δίνοντας πραγματική ανάπτυξη μέσω των προγραμμάτων LEADER/CLLD.
  Αντί λοιπόν να ασχοληθούμε με όλες μας τις δυνάμεις στην ηρεμία των Αναπτυξιακών Εταιρειών και στη συνέχιση του έργου τους, δημιουργούμε επείγουσες και επικίνδυνες για το μέλλον τους καταστάσεις.
  Είναι εντελώς λάθος η περίοδος που συζητείται το άρθρο και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξεί να λύσει.
  Το άρθρο θα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα και – εάν είναι τόσο σπουδαία προτεραιότητα του κράτους – να επανέλθει αργότερα κατόπιν πραγματικής διαβούλευσης με τους άμεσα εμπλεκόμενους.

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 21:43 | ΑΝΩΝΥΜΟΣ

  Δε συμφωνώ με τη ρυθμιση . Δυναμώστε τους ΟΤΑ με προσλήψεις προσωπικού. Αυτή είναι η λύση .

 • 21 Νοεμβρίου 2019, 11:15 | Αντώνης

  Με το παρόν νομοσχέδιο καταργείται το ΑΣΕΠ.

  Συγκεκριμένα οι προσλήψεις προσωπικού από τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ υπάγονταν μέχρι και σήμερα στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ τόσο για το τακτικό όσο και για το έκτακτο προσωπικό. Αυτό προβλέπεται ρητώς με το άρθρο 1 του νόμου 3812/2009 όπου γράφεται πως στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ υπάγονται «γ. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους».

  Με το παρόν άρθρο καταργείται η ανωτέρω νομοθετική διάταξη νομοθετώντας πως από όλους τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και από όλες τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ εξαιρούνται του ΑΣΕΠ οι Αναπτυξιακές Εταιρείες. Ειδικότερα νομοθετείται πως το έκτακτο προσωπικό, δηλαδή οι εργαζόμενοι με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), ή με Συμβάσεις Έργου (ΣΕ) δεν προσλαμβάνεται με το ΑΣΕΠ αλλά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

  Είναι οξύμωρο από την μία πλευρά οι αναπτυξιακές να θεωρούνται Δημόσιο, ώστε να λαμβάνουν αποκλειστικά με απευθείας αναθέσεις δουλειές από το Δημόσιο, παραβιάζοντας την ευρωπαϊκή αρχή του ανταγωνισμού και το ευρωπαϊκό δίκαιο περί δημόσιων συμβάσεων αλλά ταυτόχρονα να μην θεωρούνται Δημόσιο ως προς τις προσλήψεις τους.
  Δηλαδή από όλο το Δημόσιο που υπάγεται στο ΑΣΕΠ το μοναδικό δημόσιο που δεν υπάγεται στο ΑΣΕΠ είναι οι Αναπτυξιακές Εταιρείες που θα λαμβάνουν με απευθείας αναθέσεις έργα από το Δημόσιο!
  Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών αρχών της Ισότητας, της Διαφάνειας και του Ανταγωνισμού πρέπει η προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση να απαλειφθεί.

  Επίσης πρέπει να απαλειφθεί και η προτεινόμενη διάταξη για τους διευθυντές επειδή αφενός έχει χαρακτήρα φωτογραφικής διάταξης ευνοώντας συγκεκριμένα άτομα και δεσμεύοντας τις δημοτικές αρχές και αφετέρου αποκλείονται ικανότατα στελέχη της Αγοράς.

 • 20 Νοεμβρίου 2019, 09:22 | Μαρίνος Μπερέτσος

  Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες καταξιώθηκαν διαχρονικά ως θεσμός της Αυτοδιοίκησης και λειτούργησαν ως αποκεντρωμένος μηχανισμός τοπικής ανάπτυξης με σημαντικά αποτελέσματα ιδιαίτερα στην ελληνική ύπαιθρο. Παρείχαν αποτελεσματικά δημόσιες υπηρεσίες οργανωμένες με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια χωρίς επιχορήγηση από το Κράτος και τους ΟΤΑ αλλά και ταυτόχρονα βαθμούς ελευθερίας από τον δημόσιο τομέα. Ελέγχονται από μια σειρά ελεγκτικές αρχές των έργων και προγραμμάτων που υλοποιούν κάθε φορά. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο μπορεί να αποτελέσει τομή για τον θεσμό δίνοντας ένα χρήσιμο εργαλείο στην οργάνωση των ΟΤΑ και συμβάλλοντας έτσι περαιτέρω στην αναπτυξιακή δυναμική αν διατηρήσει ο θεσμός τα πλεονεκτήματα ευελιξίας. Η ανάπτυξη της δυναμικής στα νέα αντικείμενα που εισάγει ο νομοθέτης για την τεχνική στήριξη των ΟΤΑ δεν πρέπει να διαταράξει την μετοχική σύνθεση στο σύνολο των Εταιρειών αυτής της μορφής στην κρίσιμη περίοδο που υλοποιούνται μια σειρά αναπτυξιακά προγράμματα αλλά να εισάγει μια νέα εταιρική μορφή την Ανώνυμη Αναπτυξιακή δημοσίου συμφέροντος .

  Η παραπάνω βασική πρόταση για την διαβούλευση και επιμέρους προτάσεις αποτυπώνεται στην παρακάτω διατύπωση του άρθρου 20.

  Άρθρο 20 – Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ δημοσίου συμφέροντος
  1. Οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ (ΑΑΕ ΟΤΑ) είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής εντός των περιοχών ευθύνης τους και έχουν ως ειδικότερο αντικείμενο ιδίως την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των δήμων και των περιφερειών, μέσω της αξιοποίησης αναπτυξιακών και επενδυτικών εργαλείων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την εφαρμογή πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την εφαρμογή πολιτικών της αυτοδιοίκησης σε δημοτικό, διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις.
  2. Στο μετοχικό κεφάλαιο των ΑΑΕ ΟΤΑ μετέχουν αποκλειστικά οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή και οι φορείς τους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο αναπτυξιακών φορέων του δημόσιου τομέα, επιστημονικών φορέων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιμελητηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής ιδιωτών ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων.
  3. Το προσωπικό των ΑΑΕ ΟΤΑ διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων βάσει κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας (ΚΕΥ), που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, και με τον οποίο καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Στον ΚΕΥ προβλέπεται υποχρεωτικά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Η στελέχωση των θέσεων με τακτικό προσωπικό γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 και επόμενα του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατά το προηγούμενο εδάφιο υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65) και των άρθρων 7 και επόμενα του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Το έκτακτο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά για την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή για την εκτέλεση συμβάσεων τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης προσλαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται μόνον η απόφαση ένταξης από την αρμόδια αρχή ή η σύμβαση. Οι αμοιβές και τα προσόντα του έκτακτου προσωπικού καθορίζονται από τις ειδικότερες προβλέψεις του κάθε φορά εκτελούμενου προγράμματος ή σύμβασης. Οι προσλαμβανόμενοι κατά τα προηγούμενα εδάφια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θεωρείται ότι καλύπτουν έκτακτες ανάγκες, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον οι δαπάνες που προκύπτουν θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες του εκτελούμενου προγράμματος. Οι όροι των οικείων συμβάσεων μίσθωσης έργου διέπονται από τις ειδικότερες προβλέψεις του κάθε φορά εκτελούμενου προγράμματος ή σύμβασης. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται μόνον η απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα από την αρμόδια αρχή, από την οποία τεκμαίρεται ότι δεν υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν καταλαμβάνουν το ήδη απασχολούμενο με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των αναπτυξιακών εταιρειών.
  4. Εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων, γενικοί διευθυντές, διευθυντές και προϊστάμενοι τμημάτων των ΑΑΕ ΟΤΑ ορίζονται υποχρεωτικά άτομα με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 3, οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές των αναπτυξιακών εταιρειών ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για θητεία τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων ορίζονται αιρετοί προερχόμενοι από τους μετόχους δήμους.
  5. Οι ΑΑΕ ΟΤΑ θεωρούνται αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), δύναται να είναι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, και υπάγονται στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 4 του άρθρου 137 του ν. 4635/2019 (Α’ 167). Θεωρείται δε, ότι κατέχουν τεχνική επάρκεια για τις διατάξεις του ν. 4412/2016, εφόσον καλύπτεται το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των προβλεπομένων στον ΚΕΥ θέσεων της οικείας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, από το προσωπικό που έχει διατεθεί σε αυτήν.
  6. Η λειτουργία των ΑΑΕ ΟΤΑ ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α’ 104), εκτός όσων ρυθμίζονται με ειδικότερες διατάξεις. Οι ΑΑΕ ΟΤΑ υπόκεινται σε κρατική εποπτεία συνιστάμενη σε έλεγχο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατ’ άρθρο 83 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και σε έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τα άρθρα 55 έως 57 του π. δ. 142/2017 (Α’ 181).
  7. Έως την 29η.2.2020, οι λειτουργούσες αναπτυξιακές εταιρείες λαμβάνουν μέριμνα για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του άρθρου αυτού. Ήδη λειτουργούσες αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν ιδιώτες ή ιδιωτικοί φορείς λαμβάνουν μέριμνα για την αναγκαστική εξαγορά των εταιρικών συμμετοχών, η δε αξία της εταιρικής συμμετοχής προσδιορίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Η έξοδος του ιδιώτη μετόχου λαμβάνει χώρα είτε με την αποδοχή της οικείας απόφασης και την καταβολή του οικείου ποσού, είτε με την παρακατάθεση του σχετικού ποσού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.Εταιρείες που δεν θα προσαρμοστούν κατά το προηγούμενο εδάφιο, συνεχίζουν να λειτουργούν ως ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 19:23 | Χαραλαμπίδης Στάθης

  Οι Αναπτυξιακές εταιρείες ήταν από το 1992, το χειροπιαστό νόημα της λέξης «ανάπτυξη» για όλους εμάς στην επαρχία.
  Είναι εκεί που μπορούμε να καταθέτουμε ότι τρελή ιδέα μας έρθει στο κεφάλι, και να μην παίρνουμε απάντηση του στυλ «δεν προβλέπεται αυτό από τις διατάξεις μας» ή «δεν είμαι αρμόδιος για να σας απαντήσω, πρέπει να απευθυνθείτε αλλού» ή «σχόλασα τώρα, περάστε πάλι αύριο».
  Είναι εκεί όπου μπορούμε να καταθέτουμε τα χειροπιαστά προβλήματά μας (όχι τις αερολογίες για δημιουργία οράματος), και ασχολούνται μαζί μας. Σηκώνουν το τηλέφωνο αντί για εμάς, και προσπαθούν να μας βοηθήσουν να συνεννοηθούμε (πιστέψτε με δεν είναι εύκολο για εμάς τους πτωχούς αγρότες) με Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, Πολεοδομία, Τράπεζες και όπου αλλού έχουμε προβλήματα.
  Με μεγάλη λύπη διαπιστώνω ότι με μεθοδευμένη προσπάθεια των τελευταίων ετών, θα μετατραπούν αυτοί οι ζωντανοί οργανισμοί σε ακόμα ένα «φορέα» (με την κακή έννοια του όρου).
  Είστε τόσο υπερήφανοι για την αποτελεσματικότητα επιχειρήσεων τύπου «Δημοτικές» που θέλετε να φτιάξετε μερικές ακόμα για να έχουμε ???? Έλεος πια !!! Αφήστε και κάτι ήσυχο να παράγει !!

 • 19 Νοεμβρίου 2019, 17:00 | Μιχαλόπουλος Χαράλαμπος

  Επί του νομοσχεδίου έχω να επισημάνω τα εξής:
  1) Η παράγραφος 3β του άρθρου 252 του ν.3463/2006 ενσωματώνει δυο τύπους αναπτυξιακών εταιρειών. Αυτές που έχουν ΜΟΝΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΟΤΑ και αυτές που έχουν ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.
  Ειδικότερα, η σχετική παράγραφος αναφέρει «..Οι ανώνυμες εταιρείες, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν ΜΟΝΟ ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού ή και άλλοι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους ή και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του Δήμου ή της Κοινότητας, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα ή την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, αποτελούν αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ.
  Στην ανώνυμη εταιρεία ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ είναι δυνατή η συμμετοχή και φορέων του δημοσίου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, καθώς και τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων. Στην ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ (σ.σ. την δεύτερη περίπτωση) οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου».
  Η συντριπτική πλειοψηφία των υφιστάμενων πολυμετοχικών αναπτυξιακών εταιρειών έχουν μετόχους και Ν.Π.Ι.Δ.
  Επί της ουσίας, το προτεινόμενο νομοσχέδιο διακρίνει τις σχετικές εταιρείες σε αυτές που έχουν μετόχους μόνο Ν.Π.Δ.Δ. (σ.σ. μετατρέποντάς τες σε αναθέτουσες αρχές) και σε αυτές που έχουν μετόχους και Ν.Π.Ι.Δ., μετατρέποντας τις δεύτερες σε κοινές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ. Όμως, εξαιτίας του ιδιαίτερου τρόπου λειτουργίας των πολυμετοχικών αναπτυξιακών εταιρειών έχουν ψηφιστεί κατά καιρούς διατάξεις που τις αφορούν, γεγονός που συνεπάγεται ότι η μετατροπή τους σε κοινές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, χωρίς ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, θα δημιουργήσει πρόβλημα τόσο στην λειτουργία των ίδιων των εταιρειών όσο και στην διοίκηση, που θα δυσκολεύεται να κατανοήσει την διαφορετικότητά τους.
  Βάσει της φιλοσοφίας του προτεινόμενου νομοσχεδίου το ορθό είναι να διαχωριστούν οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ σε: α) αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ δημοσίου συμφέροντος (σ.σ. θα έχουν μετόχους μόνο ΝΠΔΔ) και β) σε πολυμετοχικές αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (σ.σ. θα έχουν μετόχους και ΝΠΙΔ).
  Στην περίπτωση αυτή, οι παράγραφοι 1 & 2 του προτεινόμενου νομοσχεδίου θα μπορούσαν να αντικατασταθούν από την εξής διάταξη: «1. Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, της παρ. 3β του άρθρου 252 του ν.3463/2006, διακρίνονται σε: α) αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ δημοσίου συμφέροντος (ΑΑΕ ΟΤΑ ΔΣ), εφόσον στην μετοχική τους σύνθεση συμμετέχουν μόνο ΝΠΔΔ και β) πολυμετοχικές αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (ΠΜ ΑΑΕ ΟΤΑ), εφόσον στην μετοχικής τους σύνθεση συμμετέχουν και ΝΠΙΔ. Η επωνυμία που προκύπτει, σύμφωνα με την μετοχική σύνθεση, πρέπει να αναφέρεται στο καταστατικό, στην σφραγίδα και στα έγγραφα της εκάστοτε εταιρείας.»
  Οι υπόλοιπες προβλέψεις του νομοσχεδίου, με τις όποιες ενδεχομένως τροποποιήσεις απαιτούνται, αναφέρονται στις «αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ δημοσίου συμφέροντος» (ΑΑΕ ΟΤΑ ΔΣ). Επομένως, όπου υπάρχει αναφορά σε «ΑΑΕ ΟΤΑ» πρέπει να διορθωθεί σε «ΑΑΕ ΟΤΑ ΔΣ»
  2) Η παρ. 7 του προτεινόμενου νομοσχεδίου προτείνεται να διαγραφεί. Όσον αφορά την πρώτη φράση, για να δοθεί η δυνατότητα ελεύθερης προσαρμογής σε όσες εταιρείες το επιθυμούν, σύμφωνα με τους στρατηγικούς τους στόχους και τις αποφάσεις των μετόχων τους. Όσον αφορά την δεύτερη φράση, διότι δεν απαιτείται σύμφωνα με τα προτεινόμενα στην ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 1 του παρόντος σχολίου
  3) Στο τέλος της παρ. 3 του προτεινόμενου νομοσχεδίου αναφέρεται «…Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν καταλαμβάνουν το ήδη απασχολούμενο με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των αναπτυξιακών εταιρειών». Από ότι αντιλαμβάνομαι αναφέρεται στην υπαγωγή στον ν.3845/2010 και 4354/2015. Στους νόμους αυτούς υπάγονται ή δεν υπάγονται οι φορείς και όχι τα εκάστοτε φυσικά πρόσωπα. Επομένως, η σχετική διάταξη είναι προβληματική