• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρίνος Μπερέτσος' | 20 Νοεμβρίου 2019, 09:22

    Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες καταξιώθηκαν διαχρονικά ως θεσμός της Αυτοδιοίκησης και λειτούργησαν ως αποκεντρωμένος μηχανισμός τοπικής ανάπτυξης με σημαντικά αποτελέσματα ιδιαίτερα στην ελληνική ύπαιθρο. Παρείχαν αποτελεσματικά δημόσιες υπηρεσίες οργανωμένες με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια χωρίς επιχορήγηση από το Κράτος και τους ΟΤΑ αλλά και ταυτόχρονα βαθμούς ελευθερίας από τον δημόσιο τομέα. Ελέγχονται από μια σειρά ελεγκτικές αρχές των έργων και προγραμμάτων που υλοποιούν κάθε φορά. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο μπορεί να αποτελέσει τομή για τον θεσμό δίνοντας ένα χρήσιμο εργαλείο στην οργάνωση των ΟΤΑ και συμβάλλοντας έτσι περαιτέρω στην αναπτυξιακή δυναμική αν διατηρήσει ο θεσμός τα πλεονεκτήματα ευελιξίας. Η ανάπτυξη της δυναμικής στα νέα αντικείμενα που εισάγει ο νομοθέτης για την τεχνική στήριξη των ΟΤΑ δεν πρέπει να διαταράξει την μετοχική σύνθεση στο σύνολο των Εταιρειών αυτής της μορφής στην κρίσιμη περίοδο που υλοποιούνται μια σειρά αναπτυξιακά προγράμματα αλλά να εισάγει μια νέα εταιρική μορφή την Ανώνυμη Αναπτυξιακή δημοσίου συμφέροντος . Η παραπάνω βασική πρόταση για την διαβούλευση και επιμέρους προτάσεις αποτυπώνεται στην παρακάτω διατύπωση του άρθρου 20. Άρθρο 20 – Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ δημοσίου συμφέροντος 1. Οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ (ΑΑΕ ΟΤΑ) είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής εντός των περιοχών ευθύνης τους και έχουν ως ειδικότερο αντικείμενο ιδίως την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των δήμων και των περιφερειών, μέσω της αξιοποίησης αναπτυξιακών και επενδυτικών εργαλείων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, την εφαρμογή πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την εφαρμογή πολιτικών της αυτοδιοίκησης σε δημοτικό, διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις. 2. Στο μετοχικό κεφάλαιο των ΑΑΕ ΟΤΑ μετέχουν αποκλειστικά οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή και οι φορείς τους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο αναπτυξιακών φορέων του δημόσιου τομέα, επιστημονικών φορέων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιμελητηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής ιδιωτών ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων. 3. Το προσωπικό των ΑΑΕ ΟΤΑ διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό προσλαμβάνεται για την κάλυψη θέσεων βάσει κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας (ΚΕΥ), που εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων, και με τον οποίο καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Στον ΚΕΥ προβλέπεται υποχρεωτικά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Η στελέχωση των θέσεων με τακτικό προσωπικό γίνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 και επόμενα του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατά το προηγούμενο εδάφιο υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α’ 65) και των άρθρων 7 και επόμενα του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Το έκτακτο προσωπικό που απαιτείται κάθε φορά για την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή για την εκτέλεση συμβάσεων τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης προσλαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται μόνον η απόφαση ένταξης από την αρμόδια αρχή ή η σύμβαση. Οι αμοιβές και τα προσόντα του έκτακτου προσωπικού καθορίζονται από τις ειδικότερες προβλέψεις του κάθε φορά εκτελούμενου προγράμματος ή σύμβασης. Οι προσλαμβανόμενοι κατά τα προηγούμενα εδάφια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου θεωρείται ότι καλύπτουν έκτακτες ανάγκες, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον οι δαπάνες που προκύπτουν θεωρούνται ως επιλέξιμες δαπάνες του εκτελούμενου προγράμματος. Οι όροι των οικείων συμβάσεων μίσθωσης έργου διέπονται από τις ειδικότερες προβλέψεις του κάθε φορά εκτελούμενου προγράμματος ή σύμβασης. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται μόνον η απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα από την αρμόδια αρχή, από την οποία τεκμαίρεται ότι δεν υποκρύπτεται σχέση εξαρτημένης εργασίας. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν καταλαμβάνουν το ήδη απασχολούμενο με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό των αναπτυξιακών εταιρειών. 4. Εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων, γενικοί διευθυντές, διευθυντές και προϊστάμενοι τμημάτων των ΑΑΕ ΟΤΑ ορίζονται υποχρεωτικά άτομα με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 3, οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές των αναπτυξιακών εταιρειών ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για θητεία τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων ορίζονται αιρετοί προερχόμενοι από τους μετόχους δήμους. 5. Οι ΑΑΕ ΟΤΑ θεωρούνται αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), δύναται να είναι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, και υπάγονται στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 4 του άρθρου 137 του ν. 4635/2019 (Α’ 167). Θεωρείται δε, ότι κατέχουν τεχνική επάρκεια για τις διατάξεις του ν. 4412/2016, εφόσον καλύπτεται το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των προβλεπομένων στον ΚΕΥ θέσεων της οικείας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, από το προσωπικό που έχει διατεθεί σε αυτήν. 6. Η λειτουργία των ΑΑΕ ΟΤΑ ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 4548/2018 (Α’ 104), εκτός όσων ρυθμίζονται με ειδικότερες διατάξεις. Οι ΑΑΕ ΟΤΑ υπόκεινται σε κρατική εποπτεία συνιστάμενη σε έλεγχο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας κατ’ άρθρο 83 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και σε έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τα άρθρα 55 έως 57 του π. δ. 142/2017 (Α’ 181). 7. Έως την 29η.2.2020, οι λειτουργούσες αναπτυξιακές εταιρείες λαμβάνουν μέριμνα για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του άρθρου αυτού. Ήδη λειτουργούσες αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν ιδιώτες ή ιδιωτικοί φορείς λαμβάνουν μέριμνα για την αναγκαστική εξαγορά των εταιρικών συμμετοχών, η δε αξία της εταιρικής συμμετοχής προσδιορίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Η έξοδος του ιδιώτη μετόχου λαμβάνει χώρα είτε με την αποδοχή της οικείας απόφασης και την καταβολή του οικείου ποσού, είτε με την παρακατάθεση του σχετικού ποσού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.Εταιρείες που δεν θα προσαρμοστούν κατά το προηγούμενο εδάφιο, συνεχίζουν να λειτουργούν ως ανώνυμες αναπτυξιακές εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.