• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Παττακός' | 24 Νοεμβρίου 2019, 21:39

    Το άρθρο 20 έχει συγκεκριμένο και εμφανή σκοπό. Να χρησιμοποιήσει τις Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ (εφεξής ΑΝΕΤ) ως μηχανισμό τεχνικής στήριξης των Δήμων όχι λόγω της θεσμικής τους αδυναμίας αλλά της συγκυριακής λόγω κρίσης και μνημονίου. Σύμφωνα όμως με τις διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου ακυρώνεται ουσιαστικά ο σκοπός της ύπαρξης των ΑΝΕΤ που είναι η στήριξη της τοπικής ανάπτυξης,σε ευρύτερους γεωγραφικά χώρους, με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων τοπικών συλλογικών κοινωνικών και οικονομικών φορέων. Με την αιτιολόγηση ότι οι ΑΝΕΤ πρέπει να εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, τις υποχρεώνει να εξαναγκάσουν μετόχους τους που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 252 του Ν. 3463/2006 (π.χ συνεταιρισμούς και ενώσεις αυτών, φορείς συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα) να αποχωρήσουν από την μετοχική τους σύνθεση (υπάρχει το ερώτημα πως μπορεί να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή στην μετοχική σύνθεση,σύμφωνα με τον Νόμο περί ΑΕ, εάν κάποιοι εταίροι δεν επιθυμούν να αποχωρήσουν). Είναι προφανές ότι ο Νομοθέτης του άρθρου 252 θεωρούσε ότι η συμμετοχή των μετόχων (τους οποίους αποκλείει το άρθρο 20) δεν εξυπηρετούσε τους σκοπούς τους ως ιδιωτικές επιχειρήσεις (π.χ οι τράπεζες) αλλά ως φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη (σε αντίθεση με τις κοινές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ στις οποίες η συμμετοχή των ιδιωτικών επιχειρήσεων έχει καθαρά επιχειρηματικό σκοπό) Πρέπει να τονισθεί ότι οι περισσότερες ΑΝΕΤ υλοποιούν ως Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ήδη από το 1991 την κοινοτική πρωτοβουλία (όπως ονομαζόταν τότε) LEADER. Η στρατηγική LEADER, όντως επιτυχημένη, υλοποιείται μέχρι σήμερα αφού τα Κράτη μέλη της ΕΕ είναι υποχρεωμένα να την εντάξουν στα τομεακά και περιφερειακά τους προγράμματα. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο αναφέρεται και ως «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» ενώ δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των τοπικών σχεδίων ανάπτυξης και από άλλα ταμεία εκτός του ΕΓΤΑΑ (πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι και για την επόμενη προγραμματική περίοδο φαίνεται ότι ο ρόλος των ΟΤΔ θα είναι όχι μόνο αναγκαίος αλλά και αναβαθμισμένος) Στον Κανονισμό 1303/2013 και συγκεκριμένα στο άρθρο 32 παράγραφος 2 σημείο β) αναφέρεται ότι η «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των ομάδων τοπικής δράσης που αποτελούνται από αντιπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, στις οποίες, σε ό,τι αφορά το επίπεδο της λήψης αποφάσεων ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49 % των δικαιωμάτων ψήφου. Στην χώρα μας επειδή οι ΑΝΕΤ δεν ικανοποιούσαν την παραπάνω συνθήκη ούτε σε επίπεδο μετοχικής σύνθεσης ούτε σε επίπεδο λήψης αποφάσεων (ΔΣ) δημιουργήθηκαν τεχνηέντως οι Επιτροπές Διαχείρισης των προγραμμάτων LEADER (ΕΔΠ) με εκχώρηση συγκεκριμένων και ουσιωδών αρμοδιοτήτων από τα ΔΣ των ΑΝΕΤ. Άραγε για τον Νομοθέτη του άρθρου 20, οι ΟΤΔ του άρθρου 32 του Καν. 1303/13 ή ακόμα και οι ΕΔΠ δεν εξυπηρετούν το Δημόσιο Συμφέρον αφού δεν αποτελούνται αποκλειστικά από φορείς του Δημοσίου ; Στο πλαίσιο υλοποίησης του LEADER προκύπτει επίσης το ερώτημα πως ένα Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι ουσιαστικά διορισμένο από το Δημόσιο θα μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητες προς την ΕΔΠ. Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 7 οι Εταιρείες που δεν θα προσαρμοστούν στις διατάξεις του άρθρου θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως κοινές ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι αμφίβολο όμως εάν μετά την ισχύ του «Καλλικράτη» οι ΟΤΑ μπορούν να συμμετέχουν σε κοινές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ (σύμφωνα με νομικές γνωματεύσεις) Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνω : • την απόσυρση του άρθρου 20 • την κατάρτιση ενός νέου θεσμικού πλαισίου που θα αφορά την λειτουργία των ΑΝΕΤ μέσω της ουσιαστικής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στην κατεύθυνση της αναγνώρισης του ρόλου τους ως ΟΤΔ και στην αναγκαία ευελιξία που αυτός ο ρόλος απαιτεί (σημ : η ευελιξία δεν σημαίνει αδιαφάνεια).