• Σχόλιο του χρήστη 'Μιχάλης Σκορδάς' | 24 Νοεμβρίου 2019, 21:16

    Άποψη του Ελληνικού Δικτύου LEADER για την Διαβούλευση επί του ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» Άρθρο 20: Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ Η ύπαρξη των Αναπτυξιακών Εταιρειών της Χώρας υφίσταται από την δεκαετία του 1990 που ιδρύθηκαν τότε οι περισσότερες απ΄ αυτές για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων προσέγγισης LEADER και μετεξελίχθηκαν από το 2007-2008 σε Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ με προσαρμογή τους τότε στο άρθρο 252.3β, του ν.3463/2006. Οι Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ (ΑΑΕ ΟΤΑ) σ΄ όλη την διαδρομή των τριάντα χρόνων, έχουν επιφέρει θετικά αποτελέσματα στις περιοχές αναφοράς τους, όντας ο μακροβιότερος και πιο επιτυχημένος θεσμός στην Ελληνική ύπαιθρο. Ένας θεσμός που δεν δραστηριοποιήθηκε στις μεγάλες πόλεις της χώρας, όπου συγκεντρώνεται η συντριπτική πλειοψηφία των οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών πόρων, αλλά σε περιοχές που στερούνται κατά το μάλλον η ήττον, την ικανοποιητική συνεισφορά των προαπαιτούμενων πόρων, σε περιοχές που είναι ζητούμενο οι βασικές υπηρεσίες ποιότητας ζωής καθώς και οι προαπαιτούμενες συνθήκες για την ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Ωστόσο, καταφέρνουν εδώ και τριάντα χρόνια να αποτελούν δυναμικούς μηχανισμούς της αναπτυξιακής προοπτικής των περιοχών της Υπαίθρου, ενεργοποιώντας κάθε προγραμματική περίοδο μεγάλο μέρος των επενδυτικών κεφαλαίων των περιοχών τους, με συνεχή επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους εν δυνάμει επενδυτές, με την αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, με τον ορθολογικό σχεδιασμό και με την συνεχή ενεργοποίηση των θεσμών των τοπικών κοινωνιών ώστε να επιφέρουν αποτελέσματα υπό αντίξοες συνθήκες και να πετυχαίνουν σκοπούς και στόχους προσθέτοντας στο αναπτυξιακό αποτέλεσμα των περιοχών, με αιχμή, το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό που αναπτύχθηκε σ΄ αυτές όλα αυτά τα χρόνια. Η βάση όπου εδράζεται η επιτυχία του θεσμού των αναπτυξιακών εταιρειών ήταν και είναι η συνεργασία του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας, με σκοπό την ανάπτυξή της. ΟΤΑ και τοπικοί κοινωνικοί εταίροι καθώς και Συλλογικότητες και Ιδιώτες επενδυτές, συνεργάζονται, διαβουλεύονται και αποφασίζουν από κοινού, στο πλαίσιο ενός κοινού οράματος που διαμορφώνει τις αναπτυξιακές στρατηγικές των περιοχών. Το προτεινόμενο Νομοσχέδιο ενώ ξεκινά από την υγιή βούληση για τον εκσυγχρονισμό και την υποστήριξη των ΟΤΑ της χώρας ο τρόπος που προσεγγίζει την εμπλοκή των ΑΑΕ ΟΤΑ διαμορφώνει ένα πολύ προβληματικό τοπίο για την ουσία του μετασχηματισμού τους και την διακριτή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος. Ειδικότερα: Το προτεινόμενο νομοσχέδιο χρησιμοποιεί την επωνυμία των Αναπτυξιακών Ανώνυμων Εταιρειών ΟΤΑ (ΑΑΕ ΟΤΑ), αλλά διαφοροποιεί την λειτουργία τους. Τα θετικά αποτελέσματά τους δεν είναι απόρροια της επωνυμίας τους, αλλά της λειτουργίας τους. Επομένως, το νομοσχέδιο κινείται σε λάθος κατεύθυνση. Εκμεταλλεύεται την επωνυμία τους για να δημιουργήσει κάτι άλλο, ώστε εν τέλει να εκμεταλλευτεί την επιτυχία τους και να καλύψει τις αδυναμίες του νέου. Για παράδειγμα: • Βασική παράμετρος της επιτυχίας των αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ είναι ότι ανέπτυξαν την συνεργασία μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών στρατηγικών και σχεδίων. Το νέο νομοσχέδιο επιβάλλει να έχουν μετόχους μόνο ΝΠΔΔ. Επομένως, τις αντιμετωπίζει ως υπηρεσίες του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα και τις «νεκρώνει» από αναπτυξιακούς μηχανισμούς της τοπικής κοινωνίας, παρότι είναι κοινά αποδεκτό αφενός ότι ο δημόσιος τομέας δεν μπορεί να επιτύχει από μόνος του ανάπτυξη, αφετέρου η συνδρομή του ιδιωτικού τομέα μέσω των επενδυτικών κεφαλαίων που συνεισφέρει δημιουργεί την βασική συνιστώσα ανάπτυξης. • Για να απομακρυνθούν τα ΝΠΙΔ που κατέχουν μετοχές σε αναπτυξιακές εταιρείες θα πρέπει οι εταιρείες να αγοράσουν τις μετοχές τους. Δηλαδή, θα πρέπει να ξοδέψουν πόρους για να προσαρμοστούν στις προβλέψεις του νομοσχεδίου. Υπάρχουν αυτοί οι πόροι; Η απάντηση από την συντριπτική πλειοψηφία των αναπτυξιακών εταιρειών είναι αρνητική. Επομένως, η προσαρμογή που ευαγγελίζεται το νομοσχέδιο είναι αδύνατη • Επιβάλλει την συγκρότηση τεχνικών υπηρεσιών από τις αναπτυξιακές εταιρείες, οι οποίες δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από τους ΟΤΑ ή το δημόσιο. Η συγκρότηση Τεχνικών Υπηρεσιών η Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ απαιτούν προσλήψεις νέου προσωπικού. Από ποιους πόρους θα πληρωθούν τα νέα στελέχη; Βέβαια, οι πόροι αυτοί δεν υπάρχουν. Επομένως, νέες προσλήψεις δεν μπορούν να γίνουν. Η άλλη λύση είναι να διαθέσουν προσωπικό οι ΟΤΑ, οι οποίοι είναι υποστελεχωμένοι. Όσες αναπτυξιακές εταιρείες ενημέρωσαν τους μετόχους τους για το νομοσχέδιο έλαβαν την απάντηση ότι δεν είναι εφικτό να διατεθεί προσωπικό από τους Δήμους προς αυτές. Επομένως, το νομοσχέδιο καθίσταται αναποτελεσματικό στην πρακτική εφαρμογή του Από τα προαναφερόμενα είναι προφανές ότι το νομοσχέδιο δεν ενισχύει το ρόλο των αναπτυξιακών εταιρειών ούτε επιλύει τα προβλήματα των ΟΤΑ. Τουλάχιστον το 90% των αναπτυξιακών εταιρειών αδυνατεί να προσαρμοστεί στις προβλέψεις του νομοσχεδίου. Επί της ουσίας, το νομοσχέδιο προβλέπει μια νέα νομική μορφή επιχείρησης ΟΤΑ ειδικού σκοπού και μέριμνα του θα έπρεπε να είναι, η σύσταση και λειτουργία αυτής . Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε: α) η νέα νομική μορφή να ονομαστεί ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΟΤΑ, ώστε να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των δυο νομικών μορφών επιχειρήσεων ΟΤΑ, χωρίς να τις συγχέουν ο νομοθέτης και η διοίκηση β) καμία διάταξη του νομοσχεδίου να μην αφορά τις αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ, του άρθρου 252.3β, του ν.3463/2006, ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε σύνδεση και σύγχυση. Μιχάλης Σκορδάς Γενικός Διευθυντής ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου ΟΤΔ CLLD/LEADER