• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας Κουτσόλαμπρος' | 25 Νοεμβρίου 2019, 11:08

    Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Ως «Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων» (ΕΕΔ), επιτρέψτε μας να συμβάλουμε στο διάλογο, προτείνοντας μια διάταξη που αποτελεί πάγιο αίτημα των συναδέλφων μας εμμίσθων δικηγόρων, αλλά έχουμε την άποψη πως συμβάλλει και στην καλύτερη λειτουργία και τη νομική κάλυψη των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού. Σκοπός της διατάξεως είναι να παρέχει τη δυνατότητα απόσπασης εμμίσθων δικηγόρων του δημοσίου τομέα για την κάλυψη των νομικών αναγκών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού. Η ως άνω διαδικασία μπορεί να προβλεφθεί νομικά δια της προσθήκης σχετικής διατάξεως στο ανωτέρω σχέδιο νόμου ως εξής: Αρθρο ... Νομική υποστήριξη ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού: «Για την κάλυψη αναγκών των ΟΤ'Α α’ και β’ βαθμού, σε υπηρεσίες παροχής νομικής υποστήριξης, μπορούν να αποσπώνται δικηγόροι με έμμισθη εντολή από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., τις ανεξάρτητες αρχές, ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από το ν. 1892/1990 (Α' 101), με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Η απόσπαση διαρκεί τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά. Ο χρόνος υπηρεσίας των έμμισθων δικηγόρων που διανύεται με απόσπαση λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως συνεχής πραγματική υπηρεσία στις οργανικές τους θέσεις. Καθόσον δε δια της αποσπάσεως δεν διακόπτεται ο δεσμός έμμισθων δικηγόρων με τον φορέα από τον οποίο προέρχονται, βαρύνεται ο φορέας αυτός με τη δαπάνη μισθοδοσίας τους.» Αιτιολογική έκθεση για τη νομική υποστήριξη ΟTA α’ και β’ βαθμού: «Με τη διάταξη του άρθρου αυτού, προβλέπεται η παροχή νομικής υποστήριξης στους ΟΤΑ α' και β’ βαθμού. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για την κάλυψη των ιδιαιτέρως αυξημένων αναγκών νομικής υποστήριξης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, μπορούν να αποσπώνται δικηγόροι με έμμισθη εντολή από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από το ν. 1892/1990 (Α' 101). Η ως άνω ρύθμιση κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργίας των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Η δυνατότητα διατήρησης επαφής με τη δικαστηριακή πρακτική, καθιστά το δικηγόρο περισσότερο χρήσιμο και αποτελεσματικό στη συμβουλευτική του αποστολή στο πλευρό των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού όπου υπηρετεί. Με την προτεινόμενη διάταξη επιτρέπεται σε εμμίσθους δικηγόρους δημοσίων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου τομέα, στο πλαίσιο της ισότιμής μεταχείρισής τους από την Πολιτεία και του σεβασμού της αρχής της αναλογικότητας, να εισφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την ενδυνάμωση αυτής. Εξάλλου, σε πολλές περιπτώσεις, η αξιοποίηση των ειδικών δεξιοτήτων των εμμίσθων δικηγόρων από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.» Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση ή απορία, καθώς επίσης και ενδεχόμενη συνάντηση προκειμένου να σας αναπτύξουμε τις απόψεις μας. Μετά τιμής Για την ΕΕΔ Ο Πρόεδρος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος Δικηγόρος Ν. Νικοδήμου 2, Αθήνα Τ.Κ. 10557 - Τηλ: 2103317194 Φαξ: 2103317308 web: http://emmisthos.blogspot.com mail: emmisthoi@gmail.com