Άρθρο 05

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στην περίπτωση υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον δεν υφίσταται κενή θέση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο υπάλληλος δύναται να μεταταχθεί/μεταφερθεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
Το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.4440/2016, μετά τη φράση «Επιτρέπεται,» προστίθεται η φράση «μετά την πάροδο διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη».
3. Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.4440/2016 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη πριν την πάροδο της διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη εφόσον οι μετατασσόμενοι ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού».
4. Η κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 71, 72, 74 και 75 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, αφορά στην κατάργηση των άρθρων αυτών ως ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4440/2016.
5. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 13 του ν. 4440/2016, αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, εφόσον στην υπηρεσία υποδοχής εφαρμόζεται το ίδιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς με την υπηρεσία προέλευσης, άλλως κατατάσσεται βάσει των διατάξεων που διέπουν την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην μισθολογική προώθηση του υπαλλήλου λόγω κτήσης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, αυτοί λαμβάνονται υπόψη για την μισθολογική κατάταξη του υπαλλήλου κατόπιν αναγνώρισης της συνάφειας αυτών βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015. Σε περίπτωση μετάταξης σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας, ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο βαθμό με τον οποίο μετατάσσεται ο υπάλληλος, θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο βαθμό της θέσης, στην οποία μετατάσσεται, εφόσον έχει διανυθεί με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται για τον κλάδο αυτόν.
3. Για τη διενέργεια των μετατάξεων αυτών ισχύουν οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του άρθρου 4 του ν. 4440/2016».
6. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν. 4559/2018, όπως προβλέπονται στην περίπτωση γ΄ μετά τον όρο «επιτρέπεται» αντικαθίστανται ως εξής:
«κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αποσπώνται ή μετατάσσονται, σε φορείς του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 με αίτησή τους που υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, στον οικείο φορέα υποδοχής. Η διάρκεια των αποσπάσεων του προηγούμενου εδαφίου είναι δύο (2) έτη, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία φορά. Η μετάταξη και απόσπαση διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου για διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής και του Γενικού Γραμματέα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Η μετάταξη διενεργείται με την ίδια σχέση εργασίας σε κενή οργανική θέση ή, εφόσον δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση υφιστάμενου κλάδου ίδιας κατηγορίας και αντίστοιχων τυπικών προσόντων. Η προσωποπαγής θέση καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου.».
7. Οι διατάξεις των παρ.1-3 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για όσες αιτήσεις εξεταστούν από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας το Νοέμβριο 2019.

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 12:54 | Γιαννης Φακίνος

  Οι διατάξεις περί μισθολογικής κατάταξης χρειάζεται να εφαρμοστουν και στην περίπτωση της ενδουπουργικής κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών (άρθρο 33 ν.4482/2017 (Α 102)

 • 25 Νοεμβρίου 2019, 11:38 | Δημήτρης Πολίτης

  Για λόγους ισονομίας [όπως συνέβη για τους διοριστέους με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 38 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), και στο άρθρο 77 του ν. 4590 (Α΄17)] καθώς και για την αποκατάσταση της αδικίας που επήλθε από την πολύχρονη αναμονή για διορισμό εξαιτίας της αναστολής προσλήψεων προτείνεται για τους περιλαμβανομένους σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή των φορέων του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 που εκδόθηκαν μετά την 1.1.2009, ανεξαρτήτως τυχόν μεταβολής του φορέα διορισμού η κάτωθι διάταξη:

  Για τους περιλαμβανομένους σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή των φορέων του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 που εκδόθηκαν μετά την 1.1.2009, ανεξαρτήτως τυχόν μεταβολής του φορέα διορισμού, αναγνωρίζεται χρονικό διάστημα έξι (6) ετών για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη πέραν των οριζομένων στις κείμενες διατάξεις.

 • Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

  Ως «Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων» (ΕΕΔ), επιτρέψτε μας να συμβάλουμε στο διάλογο, προτείνοντας μια διάταξη που αποτελεί πάγιο αίτημα των συναδέλφων μας εμμίσθων δικηγόρων, αλλά έχουμε την άποψη πως συμβάλλει και στην καλύτερη λειτουργία και τη νομική κάλυψη των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού. Σκοπός της διατάξεως είναι να παρέχει τη δυνατότητα απόσπασης εμμίσθων δικηγόρων του δημοσίου τομέα για την κάλυψη των νομικών αναγκών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.

  Η ως άνω διαδικασία μπορεί να προβλεφθεί νομικά δια της προσθήκης σχετικής διατάξεως στο ανωτέρω σχέδιο νόμου ως εξής:

  Αρθρο … Νομική υποστήριξη ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού:
  «Για την κάλυψη αναγκών των ΟΤ’Α α’ και β’ βαθμού, σε υπηρεσίες παροχής νομικής υποστήριξης, μπορούν να αποσπώνται δικηγόροι με έμμισθη εντολή από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., τις ανεξάρτητες αρχές, ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από το ν. 1892/1990 (Α’ 101), με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Η απόσπαση διαρκεί τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά. Ο χρόνος υπηρεσίας των έμμισθων δικηγόρων που διανύεται με απόσπαση λογίζεται, για όλες τις συνέπειες, ως συνεχής πραγματική υπηρεσία στις οργανικές τους θέσεις. Καθόσον δε δια της αποσπάσεως δεν διακόπτεται ο δεσμός έμμισθων δικηγόρων με τον φορέα από τον οποίο προέρχονται, βαρύνεται ο φορέας αυτός με τη δαπάνη μισθοδοσίας τους.»

  Αιτιολογική έκθεση για τη νομική υποστήριξη ΟTA α’ και β’ βαθμού:
  «Με τη διάταξη του άρθρου αυτού, προβλέπεται η παροχή νομικής υποστήριξης στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για την κάλυψη των ιδιαιτέρως αυξημένων αναγκών νομικής υποστήριξης των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, μπορούν να αποσπώνται δικηγόροι με έμμισθη εντολή από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από το ν. 1892/1990 (Α’ 101). Η ως άνω ρύθμιση κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ουσιαστική ενίσχυση της λειτουργίας των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Η δυνατότητα διατήρησης επαφής με τη δικαστηριακή πρακτική, καθιστά το δικηγόρο περισσότερο χρήσιμο και αποτελεσματικό στη συμβουλευτική του αποστολή στο πλευρό των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού όπου υπηρετεί. Με την προτεινόμενη διάταξη επιτρέπεται σε εμμίσθους δικηγόρους δημοσίων υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου τομέα, στο πλαίσιο της ισότιμής μεταχείρισής τους από την Πολιτεία και του σεβασμού της αρχής της αναλογικότητας, να εισφέρουν τις γνώσεις και την εμπειρία τους στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την ενδυνάμωση αυτής. Εξάλλου, σε πολλές περιπτώσεις, η αξιοποίηση των ειδικών δεξιοτήτων των εμμίσθων δικηγόρων από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.»

  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση ή απορία, καθώς επίσης και ενδεχόμενη συνάντηση προκειμένου να σας αναπτύξουμε τις απόψεις μας.

  Μετά τιμής
  Για την ΕΕΔ
  Ο Πρόεδρος

  Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
  Δικηγόρος
  Ν. Νικοδήμου 2, Αθήνα Τ.Κ. 10557 – Τηλ: 2103317194 Φαξ: 2103317308
  web: http://emmisthos.blogspot.com mail: emmisthoi@gmail.com