• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Πολίτης' | 25 Νοεμβρίου 2019, 11:38

    Για λόγους ισονομίας [όπως συνέβη για τους διοριστέους με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 38 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), και στο άρθρο 77 του ν. 4590 (Α΄17)] καθώς και για την αποκατάσταση της αδικίας που επήλθε από την πολύχρονη αναμονή για διορισμό εξαιτίας της αναστολής προσλήψεων προτείνεται για τους περιλαμβανομένους σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή των φορέων του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 που εκδόθηκαν μετά την 1.1.2009, ανεξαρτήτως τυχόν μεταβολής του φορέα διορισμού η κάτωθι διάταξη: Για τους περιλαμβανομένους σε πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή των φορέων του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 που εκδόθηκαν μετά την 1.1.2009, ανεξαρτήτως τυχόν μεταβολής του φορέα διορισμού, αναγνωρίζεται χρονικό διάστημα έξι (6) ετών για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη πέραν των οριζομένων στις κείμενες διατάξεις.