• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ' | 25 Νοεμβρίου 2019, 11:04

    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις διαφαίνεται ότι επιχειρείται η εκμετάλλευση του ονόματος, της ιστορίας, της τεχνογνωσίας, του έμψυχου δυναμικού του και της περιουσίας των Αναπτυξιακών Εταιριών προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέου είδους «ανώνυμης τεχνικής εταιρίας των ΟΤΑ», η οποία θα έχει ως κύριο αντικείμενο την τεχνική και διοικητική υποστήριξη των ΟΤΑ. Για τις υφιστάμενες Αναπτυξιακές, οι οποίες δεν επιθυμούν τη μετατροπή τους σε αυτό το νέο είδος εταιρίας, προβλέπεται η μετατροπή τους σε κοινές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ. Με αυτόν τον τρόπο υφιστάμενες Αναπτυξιακές Εταιρίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται εν μέσω υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και οι οποίες δεν επιθυμούν την υιοθέτηση των διατάξεων του νομοσχεδίου, εμμέσως διαλύονται, καθότι με τη μετατροπή τους σε κοινές ΑΕ ΟΤΑ, αναγκαστικά αφαιρείται όλο το αντικείμενο εργασιών τους, καθότι σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 94/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους οι κοινές Ανώνυμες Εταίρες ΟΤΑ έχουν ως αντικείμενο την επιδίωξη εμπορικών και βιομηχανικών σκοπών και είναι παντελώς αμφίβολο εάν η υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται εντός αυτών των σκοπών. Β. Εκ των διατάξεων του νομοσχεδίου επέρχεται παντελής αλλοίωση της μετοχικής σύνθεσης, της διοίκησης και του προσωπικού των υφιστάμενων Αναπτυξιακών Εταιριών, των οποίων ο αναπτυξιακός ρόλος και το αντικείμενο εργασιών έχει ήδη διαμορφωθεί εκ της από 40 ετίας υφιστάμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και συνίσταται στην υλοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων. 2. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ Παράγραφος 1: Η λειτουργία των Αναπτυξιακών Εταιριών ρυθμίζεται στο άρθρο 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Δεδομένου ότι με το νομοσχέδιο προβλέπεται η λειτουργία μίας Ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού της παραγράφου 4 του άρθρου 252, θα έπρεπε να προβλέπεται η μετατροπή των ήδη υφιστάμενων Αναπτυξιακών Εταιριών που επιθυμούν, σε μία Νέας Μορφής Εταιρία ΟΤΑ (ειδικού σκοπού), με σαφή διαφοροποίηση από τις υφιστάμενες Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ της παραγράφου 3 του άρθρου 252 και χωρίς να θίγεται η σύσταση και η λειτουργία των ήδη υφιστάμενων Αναπτυξιακών Εταιρειών ΟΤΑ που δεν επιθυμούν τη μετεξέλιξη τους στο νέο τύπο αυτό εταιρίας. Εκ των ρυθμίσεων διαφαίνεται ότι, λόγω της αδυναμίας προκήρυξης, ανάθεσης και επίβλεψης δημοσίων έργων και προμηθειών από τις τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, ο νομοθέτης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις Αναπτυξιακές Εταιρίες ως Αναθέτουσες Αρχές για την υποστήριξη των ΟΤΑ, όμως σύμφωνα με το άρθρο 252 ν. 3463/2006 (Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) «οι ΑΑΕ ΟΤΑ δεν υλοποιούν αυτοδιοικητικές αρμοδιότητες και δεν ανήκουν σε ΟΤΑ κατά την έννοια της επίτευξης αυτοδιοικητικού σκοπού». Περαιτέρω με τη ρύθμιση επέρχεται καταστρατήγηση των διατάξεων περί προσλήψεων και αμοιβών τακτικού προσωπικού των ΟΤΑ, αφού ο ΟΤΑ που επιθυμεί να εκτελέσει ένα δημόσιο έργο, υπηρεσία ή προμήθεια, παρότι αυτό αποτελεί πάγιο και διαρκές αντικείμενο εργασίας της τεχνικής και διοικητικής του υπηρεσίας, αντ’ αυτού συνάπτει σύμβαση με Αναπτυξιακή Εταιρία και προσλαμβάνει αυτή έκτακτο προσωπικό με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Ο νομοθέτης για την εξυπηρέτηση του σκοπού του θα έπρεπε ενδεχομένως να προβλέψει άμεσα τη στελέχωση των τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών των ΟΤΑ. Παράγραφος 2: Επέρχεται πλήρης διαφοροποίηση σε σχέση με την έως τώρα ισχύουσα ρύθμιση του άρθρου 252 του ν. 3463/2006, καθότι ως προς τη μετοχική σύνθεση τίθενται εκτός της μετοχικής σύνθεσης των ΑΑΕ ΟΤΑ: • Οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις τους • Οι λοιποί επιστημονικοί φορείς (πλην των επιστημονικών φορέων ΑΕΙ) • Οι φορείς συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων • Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα Παράγραφος 3: Δημιουργούνται εργαζόμενοι 3 ταχυτήτων με αποτέλεσμα να επέρχεται διασάλευση της εργασιακής ειρήνης και δυσχέρειες στη σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης : • Τακτικό προσωπικό που απασχολείται ήδη • Τακτικό προσωπικό που θα προσληφθεί με ΑΣΕΠ και θα υπάγεται στο ενιαίο μισθολόγιο • Έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή για την εκτέλεση συμβάσεων τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που προσλαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας για όσο χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση, με προσόντα και αμοιβή που καθορίζονται κάθε φορά στο πρόγραμμα ή τη σύμβαση. Παράγραφος 4: Καταργείται το δικαίωμα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων των Ανωνύμων Εταιρειών να εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθότι προβλέπεται ότι τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων θα ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ. Δεν προβλέπεται ΠΟΙΟΣ θα ορίζει τα πρόσωπα αυτά. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να ορίζονται τα πρόσωπα από την Κυβέρνηση, εξυπηρετώντας συγκεκριμένες πολιτικές. Επίσης προβλέπεται ότι οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι τμημάτων θα ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ και ομοίως δεν προβλέπεται ΠΟΙΟΣ θα ορίζει τα πρόσωπα αυτά και με τι κριτήρια και προσόντα. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να ορίζονται και όλα τα πρόσωπα αυτά από τη Κυβέρνηση, εξυπηρετώντας συγκεκριμένες πολιτικές, αδιαφορώντας για το οργανόγραμμα και για την προβλεπόμενη ιεραρχική και υπηρεσιακή εξέλιξη κάθε νομικού προσώπου. Ως προς τα μη εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων προβλέπεται αναιτιολόγητα ότι ορίζονται αιρετοί προερχόμενοι από τους μετόχους Δήμους, ενώ θα έπρεπε να ορίζονται αιρετοί από όλους τους μετόχους. Παράγραφος 5: Το νέο αυτό νομικό πρόσωπο θα έχει αρμοδιότητες, για τις οποίες σε πολλές περιπτώσεις θα επέρχεται σύγκρουση συμφερόντων και καθηκόντων καθότι θα είναι: • Τεχνική εταιρία των ΟΤΑ • Αναθέτουσα αρχή • Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων • Διαχειριστής Έργων και υπόλογος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Για την ανάθεση αυτής της αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 118-141 του ν.4635/2019 υπάρχει ο κίνδυνος να επέρχεται σύγκρουση συμφερόντων με τις αρμοδιότητες των Περιφερειών, καθότι το νέο αυτό νομικό πρόσωπο θα έχει αρμοδιότητες να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να ελέγχει έργα Εθνικά, Περιφερειακά και Τοπικά Προγράμματα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 1. Θα πρέπει να προβλεφθεί σαφής διαχωρισμός των ήδη υφιστάμενων Αναπτυξιακών ΑΕ ΟΤΑ με διατήρηση του τίτλου και του χαρακτήρα τους, από τη νέα μορφή νομικού προσώπου που θέλει να δημιουργήσει το Υπουργείο. 2. Αναφορικά με τις υφιστάμενες Αναπτυξιακές ΑΕ ΟΤΑ: α. Θα πρέπει να προβλεφθεί νομοθετικά ένα σύστημα προσλήψεων για το προσωπικό που συνάπτει συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ανάλογο με το σύστημα που προβλέπεται για τις συμβάσεις έργου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. β. Ως προς το σύστημα προμηθειών θα πρέπει να προβλεφθεί ειδικό κεφάλαιο στο 4412/2016 για τις Αναπτυξιακές ΑΕ ΟΤΑ, που θα λαμβάνει υπόψιν το μικρό αριθμό προσωπικού που διαθέτουν για την εκτέλεση των προμηθειών και τη φύση του έργου τους και θα προβλέπει πιο απλές και ευέλικτες διαδικασίες. γ. Οι Αναπτυξιακές ΑΕ ΟΤΑ θα πρέπει να εξαιρεθούν ρητά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής και το Ενιαίο μισθολόγιο καθότι τα έσοδα τους δεν προέρχονται από το ΠΔΕ και το κόστος μισθοδοσίας δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. δ. Να διαγραφεί η διάταξη περί λύσης των Αναπτυξιακών ΑΕ ΟΤΑ εφόσον εμφανίσουν ζημίες επί τρεις συνεχόμενες χρήσεις και να εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις που προβλέπονται στις λοιπές ανώνυμες εταιρίες (ν. 4548/201). Νομική Υπηρεσία Αναπτυξιακής Ηρακλείου Ανώνυμης Εταιρίας ΟΤΑ