• Το άρθρο 29 του σχεδίου νόμου συμπληρώνει διατάξεις των ν. 4674/2020 και 4690/2020, οι οποίες αναφέρονται σε προσωπικό που χρησιμοποιείται από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ ή άλλους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς ΟΤΑ για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε ΟΤΑ Α' ή Β' Βαθμού. Το αντικείμενο της τεχνικής βοήθειας, αποτελεί παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτελεστεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων, ανατίθεται με διαδικασίες του νόμου αυτού σε ιδιώτες μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες, που διαθέτουν την αντίστοιχη πιστοποίηση, δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι ως άτομα ή ως εταιρείες στα αντίστοιχα Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών. Δεν αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα του εφευρήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, που εισάγει τεχνάσματα, υπερβαίνοντας κείμενες διατάξεις της εθνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, για να "διευκολύνει" τους φορείς της ευθύνης του, δηλαδή τους ΟΤΑ. Το μόνο αποτέλεσμα θα είναι η αδιαφανής επιλογή προσώπων, χωρίς κανόνες και αξιολόγηση. Κατά την άποψή μας, και αν οι διαδικασίες που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρήσουν, η τεχνική βοήθεια που θα παρέχει η ΕΕΤΑΑ ΑΕ και οι άλλοι Οργανισμοί με το προσωπικό τους πρέπει να περιοριστεί σε διαχειριστικά θέματα δημοσίων συμβάσεων (προετοιμασία τευχών διαγωνισμού, επίβλεψη μελετών και έργων) και όχι σε εκπόνηση μελετών, η οποία απαιτεί αφενός εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία, τεχνογωσία, συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων, γνώση χρήσης λογισμικού και εξοπλισμού, και αφετέρου διάθεση του απαιτούμενου λογισμικού και εξοπλισμού για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης.