Άρθρο 28 – Ρυθμίσεις για την ωρίμανση έργων από τους ΟΤΑ

1. α. Στο τέλος της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το προσωπικό της περίπτωσης αυτής μπορεί να συντάσσει και να θεωρεί μελέτες έργων και υπηρεσιών, καθώς και τεύχη δημοσίων διαγωνισμών, κατά την παρ. 4 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της εταιρείας».
β. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το προσωπικό της παρούσας μπορεί να συντάσσει και να θεωρεί μελέτες έργων και υπηρεσιών, καθώς και τεύχη δημοσίων διαγωνισμών, κατά την παρ. 4 του άρθρου 209 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της εταιρείας.»

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 13:32 | ΠΟΜΗΤΕΔΥ

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων

  Αθήνα 10/9/2020
  Αρ. Πρωτ.: 3294

  Η Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. αποτελεί το συνδικαλιστικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών, αποφοίτων Τ.Ε.Ι. και ισοτίμων Σχολών Μηχανικών, που εργάζονται στο Δημόσιο, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, στα Ν.Π.Δ.Δ. και διορίζονται στον κλάδο ΤΕ Μηχανικών.
  Συμμετέχοντας στη διαβούλευση των άρθρων 28 & 32 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» θέλουμε να εκθέσουμε τις απόψεις της Ομοσπονδίας και των συναδέλφων μας ΤΕ Μηχανικών, που υπηρετούν στο Δημόσιο και ειδικότερα στους ΟΤΑ Α βαθμού και στις Υπηρεσίες Δόμησης.
  Στο άρθρο 32 παρ.4 ορίζεται η ελάχιστη στελέχωση σε επίπεδο τμήματος από «έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη – πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης – πολεοδόμος μηχανικός μπορεί, αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία. Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Διεύθυνσης, ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου».
  Από την περιγραφή των ειδικοτήτων δίνεται η εντύπωση ότι η στελέχωση των ΥΔΟΜ θα είναι αποκλειστικά από ΠΕ μηχανικούς, ενώ ήδη υπηρετούν σε αυτές εκατοντάδες συνάδελφοί μας Μηχανικοί ΤΕ. Προτείνουμε λοιπόν την τροποποίηση προσθέτοντας τις ειδικότητες «Πολιτικών Μηχανικών (Δομικών Έργων) ΤΕ, Τοπογράφων Μηχανικών Τ.Ε., Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε., Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε»
  Εκτιμούμε επίσης ότι, η ελάχιστη στελέχωση με πέντε Μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ, είναι ανεπαρκής και δημιουργεί δυσλειτουργίες. Προτείνουμε ο ελάχιστος αριθμός στελέχωσης των ΥΔΟΜ σε επίπεδο Τμήματος και γραφείων ή Διεύθυνσης και Τμημάτων να είναι:
  1. Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών δυο Μηχανικοί (ΠΕ ή ΤΕ)
  2. Τμήμα Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών δυο Μηχανικοί (ΠΕ ή ΤΕ)
  3. Τμήμα Ελέγχου κατασκευών δυο Μηχανικοί (ΠΕ ή ΤΕ)
  4. Γραφείο Προϊσταμένου ένας Μηχανικός (ΠΕ ή ΤΕ)
  5. Γραφείο Γραμματείας ένας υπάλληλος (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού)
  Οι παραπάνω επτά τουλάχιστον Μηχανικοί θα πρέπει να είναι με σταθερή σχέση εργασίας, χωρίς αλλότρια ή παράλληλα καθήκοντα ώστε να έχουν ή να αποκτήσουν την εμπειρία για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Πολεοδομικής νομοθεσίας, να υπάρχουν συγκεκριμένες χρεώσεις ευθύνης και να υπάρχει αντικαταστάτης σε κάθε γραφείο αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει απουσία ενός Μηχανικού και για την διενέργεια αυτοψιών.
  Ιδιαίτερα μας προβληματίζει το τέλος της παρ.4 « …Στην κατά τα προηγούμενα εδάφια στελέχωση, προσμετράται το πάσης φύσεως απασχολούμενο προσωπικό, συμπεριλαμβανόμενου του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).»
  Σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 97α του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 376 ΝΟΜΟΣ 4700/2020 θα πρέπει: «Από την 1η.11.2020, εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97, σε κάθε δήμο λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), σε επίπεδο Τμήματος» και την παράγραφο 5 του άρθρου 32 του σχεδίου νόμου «Το πρώτο δίμηνο κάθε έτους η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαπιστώνει την επάρκεια της στελέχωσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 και εκδίδει πιστοποιητικό επάρκειας, το οποίο κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αν δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση, με ευθύνη του οικείου δημάρχου, οι αρμοδιότητες της ΥΔΟΜ ασκούνται κατά το άρθρο 99 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).»
  Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι υπάρχουν ασφυκτικές ημερομηνίες α) στελέχωσης και β) επάρκειας των ΥΔΟΜ, με πιθανότερο αποτέλεσμα να μην προλάβουν οι Δήμοι να ανταποκριθούν έγκαιρα, τη στιγμή που δε δίνονται κονδύλια για προσλήψεις και να μην λάβουν εντέλει πιστοποιητικό επάρκειας οι ΥΔΟΜ. Έτσι υποχρεώνονται οι Δήμοι να προβούν σε προσωρινές λύσεις αμφιβόλου αποτελέσματος καθώς θα μπορούν να προσλαμβάνουν συμβασιούχους έργου ή να συμβάλλονται με προγραμματική σύμβαση για θέματα που άπτονται αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Δίκτυα Δήμων.
  Πάγια θέση μας είναι ότι κρίσιμοι τομείς του Δημόσιου Τομέα, ειδικά σε τμήματα που έχουν αντικείμενο τον Τεχνικό έλεγχο και την εφαρμογή της νομοθεσίας, όπως οι ΥΔΟΜ δεν μπορούν να καλυφθούν επαρκώς και με ασφάλεια, από συμβασιούχους, παρά μόνο από προσωπικό με σταθερή σχέση εργασίας. Προτείνουμε λοιπόν η ελάχιστη στελέχωση να αφορά αποκλειστικά προσωπικό με σταθερή σχέση εργασίας και μόνο η στελέχωση υπεράνω του ελάχιστου να αφορά συμβασιούχους που επικουρούν το έργο των ΥΔΟΜ. Ζητάμε δηλαδή να αλλάξει το τέλος της παρ. 4 ως εξής: « …Στην κατά τα προηγούμενα εδάφια στελέχωση, δεν προσμετράται το πάσης φύσεως απασχολούμενο προσωπικό, συμπεριλαμβανόμενου του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), το οποίο απασχολείται επικουρικά στις εργασίες των μονίμων υπαλλήλων, για την αποδοτικότερη λειτουργία των ΥΔΟΜ».
  Για την ανάληψη της θέσης Πολεοδόμου και Χωροτάκτη Μηχανικού, που θα πρέπει να διαθέτει κάθε ΥΔΟΜ, θα πρέπει να αντισταθμιστεί τυχόν έλλειψη από ειδικότητες Τοπογράφου ΠΕ ή ΤΕ, Αρχιτέκτονα αλλά και Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ ή ΤΕ με συναφή μεταπτυχιακό τίτλο ή αποδεδειγμένη εμπειρία.
  Στο άρθρο 28 δίνεται το δικαίωμα σε συμβασιούχο «…να θεωρεί μελέτες έργων και υπηρεσιών, καθώς και τεύχη δημοσίων διαγωνισμών…», εκτιμούμε ότι θα δημιουργήσει προβλήματα, νομικές ενστάσεις και δυσλειτουργίες, που θα επιβαρύνουν το ήδη εργαζόμενο προσωπικό και την λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών.
  Συνοψίζοντας τα παραπάνω
  Ζητάμε
  1. την κατάργηση του άρθρου 28.
  2. την τροποποίηση του άρθρου 32.
  3. να στελεχωθούν οι ΥΔΟΜ τόσο σε επίπεδο Τμήματος όσο και σε επίπεδο Διεύθυνσης από μηχανικούς ΠΕ ή ΤΕ
  4. προσλήψεις μηχανικών ΠΕ ή ΤΕ με σταθερή σχέση εργασίας
  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση

  ΤΟ ΔΣ

 • Το άρθρο 29 του σχεδίου νόμου συμπληρώνει διατάξεις των ν. 4674/2020 και 4690/2020, οι οποίες αναφέρονται σε προσωπικό που χρησιμοποιείται από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ ή άλλους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς ΟΤΑ για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού. Το αντικείμενο της τεχνικής βοήθειας, αποτελεί παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτελεστεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων, ανατίθεται με διαδικασίες του νόμου αυτού σε ιδιώτες μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες, που διαθέτουν την αντίστοιχη πιστοποίηση, δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι ως άτομα ή ως εταιρείες στα αντίστοιχα Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών. Δεν αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα του εφευρήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, που εισάγει τεχνάσματα, υπερβαίνοντας κείμενες διατάξεις της εθνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, για να «διευκολύνει» τους φορείς της ευθύνης του, δηλαδή τους ΟΤΑ. Το μόνο αποτέλεσμα θα είναι η αδιαφανής επιλογή προσώπων, χωρίς κανόνες και αξιολόγηση. Κατά την άποψή μας, και αν οι διαδικασίες που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρήσουν, η τεχνική βοήθεια που θα παρέχει η ΕΕΤΑΑ ΑΕ και οι άλλοι Οργανισμοί με το προσωπικό τους πρέπει να περιοριστεί σε διαχειριστικά θέματα δημοσίων συμβάσεων (προετοιμασία τευχών διαγωνισμού, επίβλεψη μελετών και έργων) και όχι σε εκπόνηση μελετών, η οποία απαιτεί αφενός εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία, τεχνογωσία, συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων, γνώση χρήσης λογισμικού και εξοπλισμού, και αφετέρου διάθεση του απαιτούμενου λογισμικού και εξοπλισμού για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης.

 • Το άρθρο 29 του σχεδίου νόμου συμπληρώνει διατάξεις των ν. 4674/2020 και 4690/2020, οι οποίες αναφέρονται σε προσωπικό που χρησιμοποιείται από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ ή άλλους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς ΟΤΑ για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε ΟΤΑ Α’ ή Β’ Βαθμού. Το αντικείμενο της τεχνικής βοήθειας, αποτελεί παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών που σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτελεστεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων, ανατίθεται με διαδικασίες του νόμου αυτού σε ιδιώτες μηχανικούς ή άλλους επιστήμονες, που διαθέτουν την αντίστοιχη πιστοποίηση, δηλαδή είναι εγγεγραμμένοι ως άτομα ή ως εταιρείες στα αντίστοιχα Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών. Δεν αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα του εφευρήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, που εισάγει τεχνάσματα, υπερβαίνοντας κείμενες διατάξεις της εθνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, για να «διευκολύνει» τους φορείς της ευθύνης του, δηλαδή τους ΟΤΑ. Το μόνο αποτέλεσμα θα είναι η αδιαφανής επιλογή προσώπων, χωρίς κανόνες και αξιολόγηση. Κατά την άποψή μας, και αν οι διαδικασίες που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρήσουν, η τεχνική βοήθεια που θα παρέχει η ΕΕΤΑΑ ΑΕ και οι άλλοι Οργανισμοί με το προσωπικό τους πρέπει να περιοριστεί σε διαχειριστικά θέματα δημοσίων συμβάσεων (προετοιμασία τευχών διαγωνισμού, επίβλεψη μελετών και έργων) και όχι σε εκπόνηση μελετών, η οποία απαιτεί αφενός εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία, τεχνογωσία, συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων, γνώση χρήσης λογισμικού και εξοπλισμού, και αφετέρου διάθεση του απαιτούμενου λογισμικού και εξοπλισμού για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 15:03 | ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

  Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
  Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α
  ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ
  ΣΧΟΛΩΝ
  Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
  τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: http://www.emdydas.gr
  Αρ. Πρωτ.: 8277 Αθήνα, 8/9/2020

  ΠΡΟΣ:
  1. Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκο
  2. Υπουργό Ενέργειας, κ. Χατζηδάκη
  3. Υφυπουργό Ενέργειας, κ. Οικονόμου
  4. Γεν. Γραμ. Υπ. Ενέργειας, κ. Ε. Μπακογιάννη

  ΚΟΙΝ.:
  1. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ
  2. ΑΔΕΔΥ
  3. ΠΟΕ ΟΤΑ

  ΘΕΜΑ: Στελέχωση ΥΔΟΜ στο Σχέδιο Νόμου για «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον Δημόσιο Τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

  Κύριοι Υπουργοί

  Στο άρθρο 32 του υπό διαβούλευση Ν/Σ περιγράφεται η κατ’ ελάχιστον στελέχωση των Υπηρεσιών Δόμησης στους ΟΤΑ Α’ βαθμού σε επίπεδο Τμήματος και Διεύθυνσης ως εξής:

  «4. Οι Υπηρεσίες Δόμησης που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος στελεχώνονται τουλάχιστον από έναν αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα μηχανικό, έναν χωροτάκτη – πολεοδόμο μηχανικό, έναν πολιτικό μηχανικό και έναν μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό. Ο χωροτάκτης – πολεοδόμος μηχανικός μπορεί, αν δεν υπάρχει, να αντικαθίσταται από αρχιτέκτονα ή τοπογράφο μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο ή ειδίκευση στην πολεοδομία. Η ελάχιστη στελέχωση για τις Υπηρεσίες Δόμησης σε επίπεδο Διεύθυνσης, ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) των θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου. Στην κατά τα προηγούμενα εδάφια στελέχωση, προσμετράται το πάσης φύσεως απασχολούμενο προσωπικό, συμπεριλαμβανόμενου του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4674/2020 (Α’ 53).»

  Σύμφωνα με το παραπάνω 5 μηχανικοί (χωρίς σαφή αναφορά σε Κλάδο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικά Δικαιώματα) στα Τμήματα και 40% της προβλεπόμενης από τον ΟΕΥ στελέχωσης στις Διευθύνσεις, είναι η εκτίμηση του ΥΠΕΣ ότι είναι αρκετοί ώστε να είναι εφικτή η λειτουργία των ΥΔΟΜ σε κάθε δήμο της χώρας.

  Θα γνωρίζετε πως οι εναπομένουσες αρμοδιότητες που περιγράφονται στην πολεοδομική νομοθεσία (ν.1337/83, ΓΟΚ ’85, ΓΟΚ ’00, ΝΟΚ, ν.4030/11, ν.3862/10, ν.4014/11, ν.4178/13, ν.4495/17, κλπ) κι εξακολουθούν ν’ ασκούνται από τις ΥΔΟΜ, απαιτούν κατ’ ελάχιστον τ’ ακόλουθα τμήματα σε επίπεδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ:
  Τμήμα Πολεοδομικών και τοπογραφικών εφαρμογών – απαλλοτριώσεις, όροι δόμησης
  Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών (αυθαίρετα), Γραφείο επικινδύνων (Π.Δ. 23-4-29, ΦΕΚ 153Α/29), αρμοδιότητες που περιγράφονται στο ν.4495/17, άρ. 2, 5 & 6 (ως Τοπικά και Περιφερειακά Παρατηρητήρια Δόμησης), καθώς και εξέταση προσφυγών για υπαγωγές αυθαιρέτων στο ν.4495/17(άρ. 60 του ν.4643/19)
  Τμήμα Έκδοσης οικοδομικών αδειών
  Γραμματειακή Υποστήριξη – Αρχείο.

  Αντιλαμβανόμαστε ότι, η εκτίμηση πως το στελεχιακό δυναμικό των 5 μηχανικών (ΠΕ ή ΤΕ) σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την ανάλυση των τμημάτων παραπάνω, δεν επαρκεί ούτε κατ΄ ελάχιστον. Εξάλλου, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, για να είναι εύρυθμη η λειτουργία των ΥΔΟΜ, θα πρέπει για την επάρκειά της να εισαχθούν προς εξέταση κι άλλα κριτήρια, όπως έκταση χωρικής αρμοδιότητας της ΥΔΟΜ, γεωγραφία, πληθυσμός, νησιωτικότητα. Η ελάχιστη στελέχωση συνεπώς κάθε ΥΔΟΜ (Διεύθυνσης ή και Τμήματος) οφείλει να είναι συνάρτηση και των παραπάνω παραγόντων.

  Επιπρόσθετα εισάγονται με το επίσης υπό διαβούλευση Σ/Ν του ΥΠΕΝ πιο ασφυκτικές προθεσμίες στον έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και συγκεκριμένα τις 30 μέρες του ν.4495/17, τις τροποποιεί σε 15 μέρες, με τις 2 μέρες να είναι ως υποχρεωτικές για τον έλεγχο σε κάθε στάδιο, εκτός από το διάγραμμα κάλυψης, προς έκδοση οικοδομικής αδείας. Δηλαδή, κατ’ ουσία, απαγορεύεται ο υπάλληλος της ΥΔΟΜ να απουσιάζει από την Υπηρεσία του για οποιοδήποτε λόγο, αφού δεν έχει αντικαταστάτη μιας και οι 5 μηχανικοί ανά κλάδο ειδικότητας που ορίζονται δεν έχουν αντικαταστάτη (τροποποίηση του άρ.38, παρ. 5 του 4495/17). Και χωρίς να συνυπολογίσουμε τα τυχόν παράλληλα καθήκοντα που τους ανατίθενται ή η συμμετοχή τους σε διάφορες Επιτροπές ή και το ΜηΜΕΔ.

  Τέλος στο άρθρο 28 αυτού Οι Αναπτυξιακές Εταιρίες αναλαμβάνουν το αντικείμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ, υποκαθιστώντας τις Δημόσιες Υπηρεσίες:

  1. α. «Το προσωπικό της περίπτωσης αυτής μπορεί να συντάσσει και να θεωρεί μελέτες έργων και υπηρεσιών, καθώς και τεύχη δημοσίων διαγωνισμών, υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της εταιρείας».

  β. «Το προσωπικό της παρούσας μπορεί να συντάσσει και να θεωρεί μελέτες έργων και υπηρεσιών, καθώς και τεύχη δημοσίων διαγωνισμών, υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας της εταιρείας.»

  Επιμένουμε ότι η απαιτούμενη στελέχωση των ΥΔΟΜ πρέπει να γίνει με προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών και όλου του απαιτούμενου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας. Όχι στις προσωρινές και επίφοβες λύσεις ανάθεσης καθηκόντων Δημόσιας Αρχής σε Συμβασιούχους Έργου, ή στην ΕΕΤΑΑ ή στις Αναπτυξιακές Εταιρίες με τις οποίες θα δημιουργηθούν τεράστια θέματα νομιμότητας με τις εκδοθείσες Διοικητικές Πράξεις (οικοδομική άδεια, έκθεση επικινδύνου, έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής).

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 12:58 | Παρασκευή Χουρίδου

  Εφόσον η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων αφορά και τους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α και β, γιατί η διάταξη να αφορά μόνο τους μηχανικούς των οτα α βαθμού και όχι και αυτών των οτα β’