• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Γαιτάνος' | 17 Νοεμβρίου 2020, 07:00

    Η μοριοδότηση της συναφούς εμπειρίας ελλείπει εντελώς. Από το πλαφόν της μοριοδότησης της "γενικής εμπειρίας" ως 7 μόρια ανά μήνα με ανώτατο όριο τους 84 μήνες και της αντισυνταγματικής μοριοδότησης της "ειδικής εμπειρίας" με 17 μόρια ανά μήνα για τους έχοντες ειδική εμπειρία ακόμα και για τις θέσεις που δεν προβλέπονταν γενική εμπειρία σε διάφορες προκηρύξεις στο παρελθόν όπως η 2Κ/2019, η 7Κ/2019 και η 4Κ/2020 προτείνεται ένα σύστημα όπου η μοριοδότηση της εμπειρίας δεν λαμβάνεται υπόψη καθόλου. Χρειάζεται ένας σταθμισμένος συντελεστής κι εκεί γιατί με αυτό το τρόπο αποκλείονται άτομα που έχουν να συνεισφέρουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία καθώς και γνώσεις που έχουν προκύψει από πρακτική εφαρμογή των όσων ακαδημαϊκών γνώσεων απέκτησαν.