Άρθρο 6 Διαδικασίες πλήρωσης θέσεων τακτικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα

1. Η πλήρωση των θέσεων τακτικού προσωπικού, μόνιμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7 πραγματοποιείται με:
α) πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό για προσωπικό Ε.Ε.Π., ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή
β) με σειρά προτεραιότητας, βάσει προκαθορισμένων και αντικειμενικών κριτηρίων για θέσεις τακτικού προσωπικού για άτομα με αναπηρίες, θέσεις κατηγορίας ΥΕ και περιπτώσεις που προβλέπονται ειδικά στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.
2. Στην περίπτωση της παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 23 του παρόντος πλήρωση θέσεων από οριστικούς πίνακες διοριστέων σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 ή η έγκαιρη υπαγωγή στη διαδικασία του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, εφαρμόζεται η διαδικασία της περ. β της παρ. 1.
3. Για την πλήρωση των θέσεων ισχύουν οι προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης, τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές ή ειδικές διατάξεις και κανονισμούς.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 16:47 | Μαριάνθη Σπουργίτη

  Θεωρώ πως το πιο αξιοκρατικό και δίκαιο στην διαδικασία προσλήψεων θα πρέπει να είναι το σύστημα μοριοδότησης με τα τυπικά προσόντα κατά 60% και κατά 40% να υπολογιστεί η γραπτή εξέταση γνώσεων και η δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 16:53 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΕΜΟΣ

  Για το ποιες θα είναι οι περιπτώσεις εξαιρέσεων από τον γραπτό διαγωνισμό που θα προβλέπονται ειδικά στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων (παρ. 1 εδ. β τελευταία περίπτωση), προτείνω να έχει έστω γνωμοδοτική αρμοδιότητα η Ολομέλεια του ΑΣΕΠ.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 14:11 | Εμμανουέλα Βερνάδου

  Η αρχή της ίσης μεταχείρισης (ν. 3304/2005, ήδη αντικατασταθείς από τον ν. 4443/2016) επισημαίνει ότι ο καθορισμός ανώτατου ορίου ηλικίας ως όρος πρόσβασης στην εργασία και την εν γένει απασχόληση απαγορεύεται και μπορεί να δικαιολογηθεί μόνον υπό συγκεκριμένες, αυστηρές προϋποθέσεις και μετά από ειδική αιτιολόγηση. Παρακαλώ να απαλειφθεί οποιαδήποτε αναφορά σε όρια ηλικίας.

 • 29 Νοεμβρίου 2020, 19:17 | Κομμενταρίδης Τρύφων

  Πρέπει να αναγραφεί ρητά ότι για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς ΠΕ είναι απαραίτητη η κατοχή Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών, για τους ΤΕ αντίστοιχα τίτλος από Τ.Ε.Ι. κ.λ.π.

 • 29 Νοεμβρίου 2020, 15:04 | Σύλλογος Υπαλλήλων ΑΣΕΠ – ΣΥΑΣΕΠ

  Η διατήρηση της μοριοδότησης, η οποία με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν καταργείται, αποτελεί άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έλλειψής καινοτομίας και εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα.

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 18:49 | Βασω

  Είναι εντελώς άδικο να μην λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη εμπειρία στο αντικείμενο. Άνθρωποι που δουλεύουν χρόνια ως ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες του δημοσίου, είναι πλέον κάποιας ηλικίας κι έχουν αποκτήσει πριν πολλά χρόνια τα πτυχία τους, θα μείνουν απ έξω, είναι ντροπή! Είναι δυνατόν να μην προσμετρούνται γλώσσες, ECDL, πτυχία στο αντικείμενο; να υπολογίζεται το ίδιο ένα διδακτορικό/μεταπτυχιακό γενικά, με ένα που είναι πάνω στο αντικείμενο;
  Χρειάζεται σοβαρός εξορθολογισμός!

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 15:52 | Λ. Κ.

  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ Τ.Ε – Π.Ε διότι:1) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) σύμφωνα με διαδοχικούς νόμους απο το 2001 και μετά Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.4009/2011, Ν.4485/2017 είναι τόσο ο Πανεπιστημιακός όσο και ο Τεχνολογικός Τομέας,(Α.Ε.Ι. = Π.Τ. + Τ.Τ.) και 2) Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.1 εδ. β’ του ισχύοντος Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 157 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην 141 της ΣΕΚ) και του άρθρου 288 ΑΚ, περί παροχής ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας, που αποτελεί ειδικότερη μορφή της με το άρθρο 4 παρ.1 και 2 του ίδιου Συντάγματος καθιερούμενης αρχής της ισότητας, δεν δεσμεύεται μόνο ο νομοθέτης αλλά με την επιταγή αυτή θεσπίζεται συγχρόνως και κανόνας δημόσιας τάξης, με τον οποίο παρέχεται ευθέως στον εργαζόμενο το δικαίωμα να αξιώσει από τον εργοδότη την αμοιβή που καταβάλλει ο τελευταίος οικειοθελώς σε άλλο μισθωτό, που ανήκει στην ίδια κατηγορία και παρέχει υπό τις ίδιες συνθήκες την ίδια εργασία ( ΑΠ 272/2017 & 288/2003).
  Ευχαριστώ.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 13:16 | Βικυ

  Οι ΑΜΕΑ και οι ΥΕ δε δίνουν γραπτό διαγωνισμό? Πάνε όπως και τώρα με σειρά προτεραιότητας?

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 14:27 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ

  Είναι προς την σωστή κατεύθυνση το νέο ΑΣΕΠ, θα πρέπει να προσέξετε όμως κάτι πολύ σημαντικό, υπάρχουν θέματα με διάφορους φορείς του ευρύτερου Δημοσίου, για παράδειγμα με τους ΦΔΠΠ(Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ),

  Οι τότε προκηρύξεις μέσω Δήμων για την στελέχωση των ΦΔΔΠ, δεν ζητούσαν Δασικό πτυχίο Δασοφύλακα, τώρα με το νέο ΑΣΕΠ θα είναι υποχρεωτικό για να συμμετέχουν στις εξετάσεις, θα υπάρξουν λοιπόν δυο ομάδες ανθρώπων που θα θέλουν να μπουν στις υπηρεσίες αυτές μέσω ΑΣΕΠ, οι χιλιάδες άνεργοι Δασοφύλακες(Ειδικοί και Τεχνικοί Δασικής Προστασίας)και οι φύλακες των ΦΔΠΠ που ζητούν μόρια την εργασιακή τους εμπειρία, καθιστώντας έτσι τους ήδη χιλιάδες ανέργους Δασοφύλακες με πτυχία και ΕΟΠΕΠ για άλλη μια φορά χαμένους και αδικημένους.

  Θα πρέπει όλοι οι υποψήφιοι για ΦΔΠΠ και για τα Δασαρχεία να αρχίσουμε από την ίδια αφετηρία, χωρίς κάποιο μπόνους σε εργασιακή εμπειρία.Που σωστά ΔΕΝ προβλέπεται στον νόμο.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 20:52 | Νικόλαος

  Θα πρέπει να υπάρξει εφαρμογή της κλίμακας του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η κατάταξη του προσωπικού στις κατηγορίες ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΠΕ εκτός του ότι δεν λαμβάνει υπόψιν την εθνική νομοθεσία των 20 τελευταίων ετών, έρχεται σε αντίθεση και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η κατάθεση του Νομοσχεδίου για το Α.Σ.Ε.Π. είναι μεγάλη ευκαιρία για την εφαρμογή της κλίμακας του ΕΟΠΠΕΠ και θα αποτελούσε ένα μεγάλο βήμα προόδου στη Δημόσια Διοίκηση. Εκτός από την προσαρμογή στα ευρωπαϊκά πρότυπα, η συγκεκριμένη τροποποίηση θα διευκόλυνε την κινητικότητα, την αξιοκρατία και την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 15:15 | Ερση Λυκίδου

  1)Εφόσον προβλέπεται για τις θέσεις ΠΕ και ΤΕ για το μόνιμο προσωπικό, προσαύξηση από μεταπτυχιακό και διδακτορικό, θα πρέπει να προβλεφθεί προσαύξηση και για τις θέσεις ΔΕ για την κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών ή τουλάχιστον προσαύξηση για τους κατόχους πιστοποίησης χορηγούμενης από ΕΟΠΠΕΠ (Είναι εντελώς άδικο και συνιστά απαξίωση του θεσμού της νεοσύστατης μεταλυκειακής μαθητείας των επαγγελματικών σχολείων (ΕΠΑΛ) και μεταδευτεροβάθμιων δομών (ΙΕΚ)καθώς και του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων.

  2)Ειδικά για τις θέσεις ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ακόμη περισσότερο διοικητικού λογιστικού,θα πρέπει να ζητείται ο ανάλογος τίτλος για συμμετοχή στις εξετάσεις (ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)και σχετικής πιστοποίησης, όπως ισχύει και στις άλλες ειδικότητες. Είναι εντελώς άδικο να μην εξειδικεύεται το αντικείμενο όπως στις άλλες ειδικότητες και να μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις για τις διοικητικές θέσεις ας πούμε και αυτός με τίτλο κομμωτικής ή ηλεκτρολογίας, ενώ φυσικά και λογικά δεν μπορεί να ισχύσει και το αντίστροφο. Αυτό στα πλαίσια του ¨ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση¨. Και εν πάση περιπτώσει είναι εντελώς άτοπο να μην προβλεφθεί τίτλος διοίκησης και οικονομίας ή σχετικός τίτλος, ή σχετική πιστοποίηση, ως απαραίτητο κριτήριο για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό για τις διοικητικές θέσεις ΔΕ βαθμίδας.

  3)Επίσης δεν προβλέπεται κάποιου είδους προσαύξηση για τη γνώση ξένων γλωσσών. Το θεωρώ αστοχία από τη στιγμή που το ζητούμενο είναι να επιλεγούν άτομα με υψηλή γνώση και κατάρτιση.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 07:31 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ

  Προφανώς είναι καλή σκέψη να υπολογιστούν οι δεξιότητες με γραπτό διαγωνισμό για τις νέες προσλήψεις στο Δημόσιο, αλλά δεν θα είναι κάπως άδικο για παράδειγμα αν δεν υπάρχει η δυνατότητα για κάποιον υποψήφιο να προσθέσει σε έναν διαγωνισμό τους τίτλους σπουδών που έχει (πχ δεύτερο τίτλο σπουδών σχετικό με το αντικείμενο της θέσης) ;

  Ή δεν είναι επίσης άδικο για παράδειγμα ένας υποψήφιος σε διαγωνισμό ΔΕ που έχει απολυτήριο λυκείου με βαθμό 19 να ξεκινά από την ίδια αφετηρία με έναν υποψήφιο που έχει απολυτήριο με βαθμό 14;

  Κατά την ταπεινή μου άποψη, από την στιγμή που το ΑΣΕΠ χαρακτηρίζεται διαχρονικά ως ένας αξιοκρατικός θεσμός, για την διαδικασία προσλήψεων θα πρέπει να παραμείνει (με κάποιες ίσως αλλαγές) το σύστημα μοριοδότησης με τα τυπικά προσόντα κατά 40-50% και κατά το άλλο 50-60% να υπολογιστεί ο γραπτός διαγωνισμός γνώσεων και δεξιοτήτων όπως το σχεδιάζει το ΥΠΕΣ.

  Δηλαδή η πρότασή μου είναι να υπάρχει ένας συγκερασμός και συνυπολογισμός του παλιού συστήματος με τα μόρια και του νέου συστήματος με τον γραπτό διαγωνισμό. Αυτό θα ήταν πιστεύω το πιο δίκαιο και το πιο αξιοκρατικό.

  Με εκτίμηση, Κων/νος Πιτσίλκας

 • Η μοριοδότηση της συναφούς εμπειρίας ελλείπει εντελώς. Από το πλαφόν της μοριοδότησης της «γενικής εμπειρίας» ως 7 μόρια ανά μήνα με ανώτατο όριο τους 84 μήνες και της αντισυνταγματικής μοριοδότησης της «ειδικής εμπειρίας» με 17 μόρια ανά μήνα για τους έχοντες ειδική εμπειρία ακόμα και για τις θέσεις που δεν προβλέπονταν γενική εμπειρία σε διάφορες προκηρύξεις στο παρελθόν όπως η 2Κ/2019, η 7Κ/2019 και η 4Κ/2020 προτείνεται ένα σύστημα όπου η μοριοδότηση της εμπειρίας δεν λαμβάνεται υπόψη καθόλου. Χρειάζεται ένας σταθμισμένος συντελεστής κι εκεί γιατί με αυτό το τρόπο αποκλείονται άτομα που έχουν να συνεισφέρουν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία καθώς και γνώσεις που έχουν προκύψει από πρακτική εφαρμογή των όσων ακαδημαϊκών γνώσεων απέκτησαν.