• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης Γαιτάνος' | 17 Νοεμβρίου 2020, 07:30

    Δεν υπάρχει πρόβλεψη αξιολόγησης γνώσης ξένων γλωσσσών είτε ως μοριοδότηση κατοχής αντίστοιχου τίτλου με αντίστοιχη διάκριση επιπέδου γνώσης ανάλογη με τον αντίστοιχο τίτλο, είτε ως πρόβλεψη εξέτασης γνώσης (προφορική ή/και γραπτή) μέσω αντίστοιχης δοκιμασίας στο σώμα της προβλεπόμενης γραπτής δοκιμασίας γνώσεων και δεξιοτήτων.