• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ' | 19 Νοεμβρίου 2020, 15:29

    Το άρθρο 21 του Συντάγματος επιτάσσει την ομοιόμορφη προστασία της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας. Επιπλέον στην παρ. 5, του ίδιου άρθρου, η οποία προστέθηκε στις 6/4/2001 με το Ψήφισμα της Ζ΄Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ Α΄84), προβλέπεται ότι "ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους". Τι πιο αναγκαίο μέτρο από την αύξηση του ποσοστού επί των θέσεων Πολυτέκνων και Τριτέκνων.