Άρθρο 5 Προγραμματισμός θέσεων για άτομα με αναπηρία

1. Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται επί των θέσεων που περιλαμβάνονται στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π..
2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις των φορέων της παρ.1 του άρθρου 7 κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Υγειονομικού Προσωπικού, κλάδων/ειδικοτήτων κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α. α` βαθμού και των νομικών τους προσώπων, καθώς και συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς.
3. Οι φορείς του άρθρου 7 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν:
α) στο ογδόντα τοις (80%) των κενών θέσεων τηλεφωνητών/ριών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών, τυφλούς/ές πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών/τριων που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής,
β) έναν/μία δικηγόρο με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, εφόσον απασχολούν περισσότερους από πέντε (5) δικηγόρους.
Οι θέσεις των περ. α` και β` προκηρύσσονται από το Α.Σ.Ε.Π..
4. Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων τηλεφωνητών/τριών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών από τους/τις υποψήφιους/ες τυφλούς/ές πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών/τριών, προκηρύσσονται εκ νέου οι ανωτέρω θέσεις.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 12:05 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΓΑΛΗΣ

  Μεγαλύτερη μοριοδότηση στα άτομα με αναπηρία π.χ. σκλήρυνση κατά πλάκας.Να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι

 • Επίσης καίριο παράγοντα ως προς την κοινωνική διάσταση του θέματος
  αποτελεί ο καθορισμός κριτηρίων μοριοδότησης μεταξύ των ίδιων των ΑΜΕΑ αλλά και των συγγενών α’ βαθμού αυτών. Είναι διαφορετική η περίπτωση μιας μέτριας γενικά αναπηρίας που συνεπάγεται ποσοστό 50% από κάποια η οποία έχει λάβει 67% ή 80%. Άρα πρέπει να υπάρξει προφανώς κάποιο κλιμακωτό bonus, τέτοιο ωστόσο που να μην αποκλείει κανέναν εκ προοιμίου.

 • Αξιότιμε κ. Υπουργέ και λοιποί συνεργάτες. Όπως ήδη γνωρίζετε, ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ εκπροσωπεί πρωτίστως τους πάσχοντες από συγγενείς καρδιοπάθειες και τις οικογένειές τους θεσμικά αλλά άτυπα καλύπτει και τις λοιπές μορφές χρονίων καρδιοπαθειών και μυοκαρδιοπαθειών. Διατελών δε αναπ. Γραμματέας της ΕΣΑΜΕΑ (του τριτοβάθμιου θεσμικού συνομιλητή της Πολιτείας) εκφράζω τις απόψεις μου με ευρύτητα πνεύματος χωρίς να δεσμεύω τη Συνομοσπονδία σε οτιδήποτε.
  α. Είδικότερα: Άρθρο 5 Προγραμματισμός θέσεων για ΑΜΕΑ
  Θεωρούμε θετικό το ποσοστό 12% καθώς και τη βάση του 50%. Θεωρούμε ωστόσο εσφαλμένη, άδικη, αντιεπιστημονική και απηρχειωμένης νοοτροπίας τη διάταξη η οποία έπεται και η οποία a priori και με τρόπο απόλυτο αποκλείει τους καρδιοπαθείς και τα λοιπά ΑΜΕΑ από συγγεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Όλοι οι διορισθησόμενοι κρίνονται για τη φυσική και ψυχική τους κατάλληλότητα στη διάρκεια τόσο της διαδικασίας όσο και πριν την πρόσληψή τους. Τούτο αναιρεί αυτομάτως τις όποιες επιφυλάξεις για την καταλληλότητα του οιουδήποτε. Σε όλες τις αποκλειόμενες θέσεις μπορούν να εργαστούν ΑΜΕΑ κατόπιν φυσικής και ψυχομετικής αξιολόγησης όπως συμβαίνει με όλους τους συμπολίτες μας. Σε κάποιες από αυτές εργάζονται ήδη ΑΜΕΑ αν όχι σε όλες με μεγάλη επιτυχία. Εξάλλου ο χώρος μας περιλαμβάνει τεράστιο αριθμό υποκατηγοριών με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Κρίση λοιπόν επί αντικειμενικών στοιχείων και όχι βάσει παρωχημέων και προσβλητικών για μας στερεοτύπων. Ζητούμε την παραμονή της διάταξης με την παραπάνω διευκρίνιση ή την ολική απάλειψή της. (άρθρο 5, παρ. 2). Προκρίνουμε το δεύτερο.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 00:35 | Βασίλης Σκαρβελάκης

  Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες (ανθρώπους με ΔΕΠΥ, αυτισμό κτλ).Τη στιγμή που σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαιη, ιδιαίτερη αντιμετώπιση σε εξετάσεις και διαγωνισμούς, στην Ελλάδα, οι ειδικοί δεν λαμβάνουν σε καμία περίπτωση υπόψη τους τις ειδικές ικανότητες αλλά και τα διεθνή πρότυπα αλλά κάνουν εξετάσεις τύπου δεκαετίας του 1990 με ένα διαγωνισμό για τον τυπικό άνθρωπο (πράγμα που όποιος έχει ιδέα από επιστημονικοτητα ξέρει ότι δεν υπάρχει). Φυσικά οι εξετάσεις για αυτά τα άτομα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι οι ίδιες και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι για όλους το ίδιο.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 15:29 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

  Το άρθρο 21 του Συντάγματος επιτάσσει την ομοιόμορφη προστασία της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας. Επιπλέον στην παρ. 5, του ίδιου άρθρου, η οποία προστέθηκε στις 6/4/2001 με το Ψήφισμα της Ζ΄Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ Α΄84), προβλέπεται ότι «ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους». Τι πιο αναγκαίο μέτρο από την αύξηση του ποσοστού επί των θέσεων Πολυτέκνων και Τριτέκνων.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 09:20 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Σχετικα με τα Αμεα

  Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις των φορέων της παρ.1 του άρθρου 7 κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Υγειονομικού Προσωπικού, κλάδων/ειδικοτήτων κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α. α` βαθμού και των νομικών τους προσώπων, καθώς και συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς
  Προτεινω ομως να εφαρμόζονται για συγγένεις ατόμων με αναπηρια ( να περιλαμβάνει και τους γονεις) πανω του 50%. ωστε να υπαρχει μοριοδοτηση

  Επιπλεον εφοσον θα μπει σε θεσμοθέτηση η εφαρμογή της ανεξαρτητης διαβιωσης δηλαδη του προσωπικού βοηθου στα ατομα με αναπηρια θα πρεπει να υπαρχει ενεργός συμμετοχή τους στην εργασια στο δημοσιο.Πρεπει να μελετήσετε τομες και οχι μονο το 12 % των θέσεων αλλα κανονικη διεκδίκηση θέσεων ισως με καποια επιπλεον μοριοδότηση η σε ξεχωριστό πινακα

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 22:24 | Τσουκαλας Δημητριος

  Το ποσοστο προσληψεων ΑΜΕΑ 12% θα πρεπει οπωσδηποτε να ισχυσει και στους μεταβατικους διαγωνισμους [για τους πριν τον πανελλαδικο διαγωνισμο].
  Δεν υπαρχει λογικα και δικαια κατι για το αντιθετο.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 08:55 | χρυσοβαλαντης

  αρθρο 11
  2. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επί του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό
  υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί, από
  τον οικείο οριστικό πίνακα κατάταξης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και κατά
  φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, δεν μπορεί να υπολείπεται των κάτωθι :
  α) δέκα τοις εκατό (10%) για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων

  γ) τρία τοις εκατό (3%) για συγγενείς ΑΜΕΑ..

  αρα συνδυασμο με το αρθρο 11
  εχουμε συνολικα 10 + 3 = 13 % απο αμεα.. οκ ολα αυτα..
  +20 % απο αλλες κατγοριες πολυτεκνοι τριτεκνοι κλπ .. = 33%
  δηλαδη απομενουν το 67 % των θεσεων να καλυφθεί απο τους υπόλοιπους…
  μπραβο στην αξιοκρατια….

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 07:06 | Παναγιώτης

  Συγγνώμη, αλλά το Σύνταγμά μας (άρθρο 21, παρ. 2) ΠΡΟΤΑΣΣΕΙ τους πολυτέκνους στην υποχρέωση ειδικής φροντίδας από το κράτος. Αυτό που λέω εδώ δεν αφορά φυσικά κανενός είδους σύγκριση των αξιοσέβαστων ΑΜΕΑ με τους πολυτέκνους, απλώς επισημαίνω τι λέει το Σύνταγμα. Επομένως, καλώς δίνετε αυτό το ποσοστό στους ΑΜΕΑ με βάση προφανώς το Σύνταγμα, αλλά ακριβώς για τον ίδιο λόγο οφείλετε προνοήσετε με μεγαλύτερο ποσοστό για τους πολυτέκνους. Σε διαφορετική περίπτωση θα υποχρεώσετε όσους θίγονται από αυτήν την εξόφθαλμη παράλειψη να καταφύγουν στο ΣτΕ.
  Ευχαριστώ

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 22:51 | Βικτόρια Τσεκούρα

  Πώς θα δώσουν εξετάσεις οι αμεα; Μεταξύ αμεα θα διαγωνισθούν ή όχι; Και αν πχ ένας έχει 50% και άλλος έχει 80% θα παίρνει τα ίδια μόρια; Δεν πρέπει να λαμβάνεται και το ποσοστό αναπηρίας υπόψη όπως στους συμβασιούχους; Υπάρχουν επίσης θέσεις που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι αμεα. Γιατί να μην υπάρχουν θέσεις και ειδικότητες μόνο για αμεα; Όπως είναι οι τηλεφωνητές; Όσο και να κακοφαίνεται σε κάποιους οι αμεα δεν έχουν επιλογή να ασκήσουν πολλά επαγγέλματα. Μην τους κόβετε την δυνατότητα να δουλέψουν στο δημόσιο. Δεν έχουν να περιμένουν τίποτα άλλο….

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 14:57 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

  Το ποσοστό των θέσεων μόνιμου προσωπικού θα πρέπει να επανέλθει στο 10%, όπως ισχύει σήμερα. Εάν παραμένει το 12%, τότε θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό αναπηρίας στο 67% και άνω.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 14:55 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

  Η περ. α) της παρ. 3 είναι ίδια με την περ. α) του ν. 2643/1998, άρθρο 3, παρ. 6. Είναι αυτούσια μεταφορά-αντιγραφή διάταξης ενός παροχημένου νόμου 22 ετών που δεν έχει καμία θέση στο έτος 2020. Θα πρέπει επομένως να απαλοιφεί ή να τροποποιηθεί αναλόγως, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες και όχι σε εκείνες του 1998.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».