Άρθρο 5 Προγραμματισμός θέσεων για άτομα με αναπηρία

1. Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται επί των θέσεων που περιλαμβάνονται στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και υπάγονται στην αρμοδιότητα του Α.Σ.Ε.Π..
2. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις των φορέων της παρ.1 του άρθρου 7 κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Υγειονομικού Προσωπικού, κλάδων/ειδικοτήτων κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α. α` βαθμού και των νομικών τους προσώπων, καθώς και συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς.
3. Οι φορείς του άρθρου 7 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν:
α) στο ογδόντα τοις (80%) των κενών θέσεων τηλεφωνητών/ριών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών, τυφλούς/ές πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών/τριων που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής,
β) έναν/μία δικηγόρο με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, εφόσον απασχολούν περισσότερους από πέντε (5) δικηγόρους.
Οι θέσεις των περ. α` και β` προκηρύσσονται από το Α.Σ.Ε.Π..
4. Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων τηλεφωνητών/τριών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών από τους/τις υποψήφιους/ες τυφλούς/ές πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών/τριών, προκηρύσσονται εκ νέου οι ανωτέρω θέσεις.

 • Λαμβάνοντας υπόψη:
  • την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»,
  • την παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,
  • τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» τα εξής:
  «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ […]»
  • τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, μέσω της οποίας υπαγορεύονται τα εξής:
  α) στην παρ.3 του άρθρου 4 «Γενικές Υποχρεώσεις», το εξής: «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους»,
  β) στο άρθρο 27 «Εργασία & Απασχόληση», τα εξής: «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην εργασία σε ίση βάση με τους άλλους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, ώστε, μεταξύ άλλων να απαγορεύουν τη διάκριση βάσει αναπηρίας σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν τις μορφές της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών πρόσληψης και απασχόλησης, να προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους, για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των ίσων ευκαιριών και της ίσης αποζημίωσης για την εργασία ίσης αξίας, για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας και να διασφαλίζουν ότι τους παρέχεται εύλογη προσαρμογή στο χώρο εργασίας»
  • το άρθρο 5 «Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση» του ν.4443/2016 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση», «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, ….»,
  • το άρθρο 2 του ίδιου νόμου, το οποίο αναφέρει:
  α) εύλογη προσαρμογή σημαίνει τις απαραίτητες και κατάλληλες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις, προκειμένου να επιτραπεί στα άτομα με αναπηρίες, η ανεμπόδιστη άσκηση, των εργασιακών τους καθηκόντων
  β) η μη παροχή εύλογης προσαρμογής συνιστά διακρίσεις.

  η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει:
  Α. Τις ακόλουθες τροποποιήσεις και προσθήκες επί του άρθρου 5:
  Άρθρο 5 «Προγραμματισμός θέσεων για τα άτομα με αναπηρία
  1) Στην παρ. 1 στην οποία αναφέρεται ότι ποσοστό 12% των θέσεων μόνιμου προσωπικού που προκηρύσσονται καλύπτεται από άτομα με αναπηρία, πρέπει να τονιστεί ότι το ποσοστό αυτό υπολογίζεται επί του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά.

  2) Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι η πιστοποίηση της αναπηρίας διαπιστώνεται από το ΚΕΠΑ, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στη χρονιότητα της αναπηρίας. Αυτό δημιουργεί ανισότητες και αδικίες, διότι μεγαλύτερη προστασία και προτεραιότητα στο νόμο πρέπει να έχουν τα άτομα με αναπηρία, που η αναπηρία ή χρόνια πάθησή τους έχει κριθεί επ’ αόριστον. Γι’ αυτό ζητάμε, προτεραιότητα για συμμετοχή στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ να έχουν όσοι διαθέτουν γνωματεύσεις αναπηρίας από ΚΕΠΑ με παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον αναθεωρημένο πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων έχει κριθεί επ’ αόριστον (Αρ.Αποφ. Φ. 80100/οικ. 17630/943 (ΦΕΚ Β’ 1560/08.05.2018).
  Να προστεθεί νέο εδάφιο στην παράγραφο 1 ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 12% των θέσεων μόνιμου προσωπικού που προκηρύσσονται, καλύπτονται πρώτα από τα άτομα με αναπηρία που έχουν γνωμάτευση αναπηρίας, η οποία έχει κριθεί επ’ αόριστον και οι υπόλοιπόμενες θέσεις καλύπτονται από τα άτομα με αναπηρία που έχουν γνωμάτευση αναπηρίας με ισχύ συγκεκριμένη χρονική διάρκεια»
  Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. δεκτά πρέπει να γίνονται και πιστοποιητικά σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
  – Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
  – Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
  – Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
  – Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
  – Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως ισχύει και σήμερα με την ΥΑ Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824 (ΦΕΚ Β 272/6.2.2017) που έχει εκδοθεί για το άρθρο 25 του ν. 4440/2016.

  3) Τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν επιπλέον μοριοδότηση ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας τους, όταν κάνουν αίτηση σε θέσεις ορισμένου χρόνου που προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ, σε αντίθεση με τα άτομα που κάνουν αίτηση σε θέσεις αορίστου χρόνου ή σε μόνιμες θέσεις, στα οποία δεν εφαρμόζεται το σύστημα της μοριοδότησης με βάση το ποσοστό αναπηρίας. Προτείνουμε, το σύστημα μοριοδότησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 του ν. 2643/98, σύμφωνα με το οποίο, το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 7, να εφαρμοστεί στα άτομα με αναπηρία και στα μέλη των οικογενειών τους, που κάνουν αιτήσεις και για τις μόνιμες θέσεις ή αορίστου χρόνου, διότι όσοι έχουν μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για προστασία από το νόμο. Άλλωστε, η αντίστοιχη διάταξη αναλογικά εφαρμοζόμενη όπως ισχύει στο άρθρο 25, παρ. 9, του ν.4440/2016, έχει μεταφερθεί αυτούσια στο άρθρο 35, παρ. 12 του παρόντος σχεδίου νόμου για τις θέσεις ορισμένου χρόνου.
  Να προστεθεί νέο εδάφιο στην παράγραφο 1 ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «Μοριοδότηση αναπηρίας υποψηφίου/ας. Υποψήφιος/α με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή επτά (7)».

  4) Η παρ. 2 σύμφωνα με την οποία η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις των φορέων της παρ.1 του άρθρου 7 κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Υγειονομικού Προσωπικού, κλάδων/ειδικοτήτων κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α., παραβιάζει την Αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και συνιστά ανεπίτρεπτη δυσμενή διάκριση (βλ. ν.4443/2016) όταν μάλιστα άτομα με αναπηρία που φοιτούν στα Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) εκπαιδεύονται σε ειδικότητες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.
  Δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχει η διαδικασία αξιολόγησης της υγείας και φυσικής καταλληλότητας του υποψήφιου υπαλλήλου για πρόσληψη, μέσω ιατρικών γνωματεύσεων, (σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3528/2007 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 7, παρ. 1, του ν.4210/2013 και το άρθρο 48, παρ. 1 του ν.4674/2020) στο οποίο ειδικά για τα άτομα με αναπηρία αναφέρει: «Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία που διορίζονται με γενικές ή ειδικές διατάξεις, η υγεία και η φυσική καταλληλότητα πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την Υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να αναλάβει ο υπάλληλος», θεωρούμε απαράδεκτη την ψήφιση διάταξης, η οποία προδικάζει τον αποκλεισμό των πολιτών με αναπηρία.
  Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Σ.Α.μεΑ. ήδη εξετάζει την προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί η εν λόγω διάταξη παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα της χώρας και την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση των διακρίσεων στην εργασία. Αναμένουμε από τον Υπουργό Εσωτερικών να μην συνεχίσει τη θεσμοθέτηση της απαράδεκτης διάταξης του άρθρου 84 του ν.4604/2019.
  Ως εκ τούτου ζητάμε να αφαιρεθεί η παρ. 2 του άρθρου 5 στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου.

  Β. Την προσθήκη νέου άρθρου για την παροχή εύλογων προσαρμογών σε εργαζόμενους/ες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε αιρετούς/ες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού
  Λαμβάνοντας υπόψη: α) την παρ.6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, β) τις απαιτήσεις του εθνικού θεσμικού μας πλαισίου, και δη την παρ.1 του άρθρου 61 του ν.4488/2017, το άρθρο 5 του ν.4443/2016, την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3528/2017, τον ν.4074/2012 με τον οποίο κυρώθηκε από την Βουλή των Ελλήνων η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (άρθρα 2 και 27), γ)τις Τελικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες επί της αρχικής έκθεσης της χώρας μας , όπου στην παρ. 39 συστήνει «την πρόβλεψη μέτρων και εξατομικευμένης στήριξης στον χώρο εργασίας»,
  και δεδομένου ότι: α) στο Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα το ζήτημα της παροχής εύλογων προσαρμογών περιορίζεται μόνον στο ζήτημα της παροχής ειδικών αδειών, β) με την παρ.2 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 για το επιτελικό κράτος καταργήθηκε η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4369/2016, στην οποία προβλέπονταν πως εάν ένα μέλος σε θέση ευθύνης είναι άτομο με κινητική αναπηρία, τυφλός ή άτομο με προβλήματα όρασης, κωφό ή βαρήκοο, καλύπτεται η ειδική δαπάνη για την εργονομική διευθέτηση του κύριου χώρου εργασίας του, τη χορήγηση συνοδού, τη διερμηνεία και εν γένει το κόστος των αναγκών αναπηρίας σε ό,τι αφορά τα αυξημένα καθήκοντα της θέσης ευθύνης,

  Προτείνουμε την προσθήκη του παρακάτω άρθρου:
  «ΑΡΘΡΟ ……. Παροχή εύλογων προσαρμογών σε εργαζόμενους/ες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στον δημόσιο και ευρύτερο τομέα και σε αιρετούς/ες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού
  1. Για τους εργαζόμενους/ες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος και για τους αιρετούς/ες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στους Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πιστοποιημένο από ΚΕ.Π.Α., Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος, καλύπτεται η ειδική δαπάνη για την εργονομική διευθέτηση του κύριου χώρου εργασίας τους, τη χορήγηση συνοδού, τη διερμηνεία και εν γένει το κόστος των αναγκών αναπηρίας σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα της θέσης εργασίας ή της θέσης ευθύνης αντίστοιχα.
  2. Οι ως άνω δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του εκάστοτε φορέα απασχόλησης στην περίπτωση των εργαζομένων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ή του εκάστοτε ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού στην περίπτωση των αιρετών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
  3. Τα αιτήματα των ως άνω εργαζόμενων και αιρετών υποβάλλονται εγγράφως στην αρμόδια Διεύθυνση για ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του εκάστοτε φορέα απασχόλησης ή ΟΤΑ.
  4. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του αιτήματός του, ο ενδιαφερόμενος/η έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Επιτροπή Εξέτασης Αιτημάτων Παροχής Εύλογων Προσαρμογών σε Εργαζόμενους/Αιρετούς με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην Επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), και κατά περίπτωση εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.). Η ως άνω Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 13:16 | ΠΟΣΓΚΑμεΑ

  Aναφορικά με τα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της αναπηρίας που υποβάλλουν οι υποψήφιοι για τις ειδικές κατηγορίες θέσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4440/2016 (Α’ 224), προκειμένου να ασκήσουν το προσωποπαγές είτε το έμμεσο δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία, βρίσκουν ισχύ τα όσα καθορίζονται στις παραγράφους 4 και 5(α) του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 272/τ.Β’/2017), όπου, πέραν της πιστοποίησης της αναπηρίας από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (πρόβλεψη στην οποία περιορίζεται το άρθρο 5 «Προγραμματισμός θέσεων για άτομα με αναπηρία», παρ. 1 του σχεδίου νόμου), επισημαίνεται ότι:
  « […] εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
  – Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
  – Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
  – Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
  – Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
  – Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.»

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 10:22 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ)

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) εκπροσωπεί τη συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη και των οικογενειών τους στη χώρα μας.
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 τίθενται περιορισμοί αναφορικά με συγκεκριμένους κλάδους/ειδικότητες, στις οποίες τα άτομα με Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις δε δύνανται να απασχοληθούν. Εκτιμούμε ότι οι περιορισμοί αυτοί παραβιάζουν κάθε αρχή ισότιμης μεταχείρισης των ατόμων με Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και θέτουν αποκλεισμούς, οι οποίοι δε συνάδουν με το Σύνταγμα της Ελλάδας, καθώς αποτελούν ένα οριζόντιο μέτρο χωρίς καμία προφανή τεκμηρίωση, αλλά, κυρίως, χωρίς να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους η παρ. 2 του άρθρου 5 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:
  «2. Α. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις των φορέων της παρ.1 του άρθρου 7 κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Υγειονομικού Προσωπικού, κλάδων/ειδικοτήτων κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α. α` βαθμού και των νομικών τους προσώπων, καθώς και συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς.
  Β. Άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις με ποσοστό από 50% δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της περίπτωσης 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι προαναφερόμενοι κλάδοι/ειδικότητες».

 • α. Αναφορικά με την εισαγόμενη ποσόστωση του 12%, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε οι φορείς να συνυπολογίζουν το σύνολο των θέσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ώστε να αποφευχθεί η πάγια τακτική της διενέργειας προκηρύξεων θέσεων εργασίας με αριθμό θέσεων που πρακτικά παρακάμπτει την πρόσληψη ανθρώπου με αναπηρία λόγω στρογγυλοποίησης.

  β. H διατύπωση «όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας» εισάγει διακριτική μεταχείριση ανθρώπων με αναπηρία καθώς αποκλείει όλα τα εν ισχύ που αποδέχεται η Έννομή Τάξη της Χώρας (από διάφορες Υγειονομικές Επιτροπές), απολύτως ισχυρά δημόσια έγγραφα, περιορίζοντας τα μόνο σε εκείνα που έχουν εκδοθεί από ΚΕΠΑ.

  Γενικά, εάν δεν αποσυνδεθεί το ύψος του επιδόματος αναπηρίας από την κατάληψη θέσης εργασίας, είναι σχεδόν βέβαιο ότι άνθρωποι με αναπηρία δεν θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν ώστε ενδεχομένως να αναλάβουν καθήκοντα. Μάλιστα όσο δεν υπάρχει προσπελασιμότητα των κτιρίων που επιβάλει ο Ν. 4067/2012 (Οικοδομικός Κανονισμός) από τον Ιανουάριο του 2020 και η ηλεκτρονική προσβασιμότητα που επιβάλει το 5Α του Συντάγματος και ο Ν. 3979/2011 (και η συνοδευτική ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989) από το 2011. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί διάταξη που να επιτρέπει την επιστροφή στην πρότερα κατάσταση με τις πρότερες οικονομικές αποδοχές από συντάξεις και επιδόματα αναπηρίας, καθώς και ασφαλιστική κάλυψη για την κάλυψη περιπτώσεων αδυναμίας της συνέχισης παροχής της υπηρεσίας.

  Ειδικότερα για τις περιπτώσεις θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, στις οποίες προαπαιτούμενο είναι η κάρτα ανεργίας, αποκλείεται εξ αρχής ο άνθρωπος με αναπηρία για τον οποίο ο ΟΑΕΔ δεν εκδίδει κάρτα ανεργίας (λόγω αναπηρικής σύνταξης).

  Παναγιώτης Αλεξανδράκης
  Νομικός – Συντονιστής forum «Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος»

 • 28 Νοεμβρίου 2020, 12:42 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ

  Η πρόσληψη των δικηγόρων με Αναπηρία στους δημόσιους φορείς είναι ασαφής. Όπως και στα προηγούμενα νομοθετήματα, βλέπε, Ν. 2643/98 άρθρο 2 παρ. 6 , Ν. 4440/2016 άρθρο 25 παρ. 8 και Ν. 4611/2019 άρθρο 73 παρ. 11, δεν αναφέρεται πουθενά με ποιον τρόπο γίνονται οι προσλήψεις των δικηγόρων, ούτε υπάρχει κάποια εφαρμοστική εγκύκλιος που να διασαφηνίζει την διαδικασία πρόσληψης. Επιπροσθέτως οι δικηγόροι δεν εγγράφονται στον ΟΑΕΔ ( μητρώο ανέργων ατόμων με Αναπηρία ) ούτε μπορούν να προσληφθούν μέσω της διαδικασίας που διεξάγει ο ΑΣΕΠ, παρά μόνο σύμφωνα με τον Ν. 4194/2013 άρθρο 43 ( κώδικας δικηγόρων ) ο οποίος ούτε αυτός προβλέπει κάτι για τους δικηγόρους με Αναπηρία.
  Όλη αυτή η ´´πολυνομία ´´ παραμένει κενό γράμμα.
  Παρακαλώ όπως κάνετε σαφή την διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένας δικηγόρος με αναπηρία να προσληφθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 • 26 Νοεμβρίου 2020, 15:14 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ

  Η πρόσληψη των δικηγόρων με Αναπηρία στους δημόσιους φορείς είναι ασαφής. Όπως και στα προηγούμενα νομοθετήματα, βλέπε, Ν. 2643/98 άρθρο 2 παρ. 6 , Ν. 4440/2016 άρθρο 25 παρ. 8 και Ν. 4611/2019 άρθρο 73 παρ. 11, δεν αναφέρεται πουθενά με ποιον τρόπο γίνονται οι προσλήψεις των δικηγόρων, ούτε υπάρχει κάποια εφαρμοστική εγκύκλιος που που να διασαφηνίζει την διαδικασία πρόσληψης. Επιπροσθέτως οι δικηγόροι δεν εγγράφονται στον ΟΑΕΔ ( μητρώο ανέργων ατόμων με Αναπηρία ) ούτε μπορούν να προσληφθούν μέσω της διαδικασίας που διεξάγει ο ΑΣΕΠ, παρά μόνο σύμφωνα με τον Ν. 4194/2013 άρθρο 43 ( κώδικας δικηγόρων ) ο οποίος ούτε αυτός προβλέπει κάτι για τους δικηγόρους με Αναπηρία.
  Όλη αυτή η ´´πολυνομία ´´ παραμένει κενό γράμμα.
  Παρακαλώ όπως κάνετε σαφή την διαδικασία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ένας δικηγόρος με αναπηρία να προσληφθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 15:28 | Παππά Κορίννα

  Ως μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Εν.Ε.Ε.Γυ.Λ. Αγίας Παρασκευής και για κωφούς και βαρήκοους μαθητές, θέλω να εκφράσω την αγωνία μας διότι δεν διευκρινίζεται τί μέρος από το 12% θα αναλογεί στα άτομα με νοητική υστέρηση, σύνδρομα, αυτισμό κλπ. Επίσης, πρέπει να γίνει σαφές και να ληφθεί υπ’όψιν ότι όλα τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να διαγωνισθούν σε κοινές εξετάσεις. Αν είναι έτσι, εξυπακούεται ότι ο Καιάδας, ως νοοτροπία, ζει και βασιλεύει.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 17:55 | Αλέξανδρος Καρυπίδης

  Προτείνεται στην παράγραφο 1 η αντικατάσταση της φράσης «όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας» με τη φράση «όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας ή των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.) ή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.) ή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας.

  Η παρ. 1 του άρθρου 5 νόμος 3865/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 άρθρου 2 νόμος 4002/2011, αναφέρει ότι οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου προβλέπουν δικαιοδοσία των ανωτέρων επιτροπών. Συνεπώς, είναι συνετό να γίνονται δεκτές και γνωματεύσεις των ανωτέρων επιτροπών.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 12:05 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΓΑΛΗΣ

  Μεγαλύτερη μοριοδότηση στα άτομα με αναπηρία π.χ. σκλήρυνση κατά πλάκας.Να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό το κομμάτι

 • Επίσης καίριο παράγοντα ως προς την κοινωνική διάσταση του θέματος
  αποτελεί ο καθορισμός κριτηρίων μοριοδότησης μεταξύ των ίδιων των ΑΜΕΑ αλλά και των συγγενών α’ βαθμού αυτών. Είναι διαφορετική η περίπτωση μιας μέτριας γενικά αναπηρίας που συνεπάγεται ποσοστό 50% από κάποια η οποία έχει λάβει 67% ή 80%. Άρα πρέπει να υπάρξει προφανώς κάποιο κλιμακωτό bonus, τέτοιο ωστόσο που να μην αποκλείει κανέναν εκ προοιμίου.

 • Αξιότιμε κ. Υπουργέ και λοιποί συνεργάτες. Όπως ήδη γνωρίζετε, ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ εκπροσωπεί πρωτίστως τους πάσχοντες από συγγενείς καρδιοπάθειες και τις οικογένειές τους θεσμικά αλλά άτυπα καλύπτει και τις λοιπές μορφές χρονίων καρδιοπαθειών και μυοκαρδιοπαθειών. Διατελών δε αναπ. Γραμματέας της ΕΣΑΜΕΑ (του τριτοβάθμιου θεσμικού συνομιλητή της Πολιτείας) εκφράζω τις απόψεις μου με ευρύτητα πνεύματος χωρίς να δεσμεύω τη Συνομοσπονδία σε οτιδήποτε.
  α. Είδικότερα: Άρθρο 5 Προγραμματισμός θέσεων για ΑΜΕΑ
  Θεωρούμε θετικό το ποσοστό 12% καθώς και τη βάση του 50%. Θεωρούμε ωστόσο εσφαλμένη, άδικη, αντιεπιστημονική και απηρχειωμένης νοοτροπίας τη διάταξη η οποία έπεται και η οποία a priori και με τρόπο απόλυτο αποκλείει τους καρδιοπαθείς και τα λοιπά ΑΜΕΑ από συγγεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Όλοι οι διορισθησόμενοι κρίνονται για τη φυσική και ψυχική τους κατάλληλότητα στη διάρκεια τόσο της διαδικασίας όσο και πριν την πρόσληψή τους. Τούτο αναιρεί αυτομάτως τις όποιες επιφυλάξεις για την καταλληλότητα του οιουδήποτε. Σε όλες τις αποκλειόμενες θέσεις μπορούν να εργαστούν ΑΜΕΑ κατόπιν φυσικής και ψυχομετικής αξιολόγησης όπως συμβαίνει με όλους τους συμπολίτες μας. Σε κάποιες από αυτές εργάζονται ήδη ΑΜΕΑ αν όχι σε όλες με μεγάλη επιτυχία. Εξάλλου ο χώρος μας περιλαμβάνει τεράστιο αριθμό υποκατηγοριών με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες. Κρίση λοιπόν επί αντικειμενικών στοιχείων και όχι βάσει παρωχημέων και προσβλητικών για μας στερεοτύπων. Ζητούμε την παραμονή της διάταξης με την παραπάνω διευκρίνιση ή την ολική απάλειψή της. (άρθρο 5, παρ. 2). Προκρίνουμε το δεύτερο.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 00:35 | Βασίλης Σκαρβελάκης

  Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για άτομα με ειδικές ανάγκες (ανθρώπους με ΔΕΠΥ, αυτισμό κτλ).Τη στιγμή που σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο οι άνθρωποι αυτοί έχουν δικαιη, ιδιαίτερη αντιμετώπιση σε εξετάσεις και διαγωνισμούς, στην Ελλάδα, οι ειδικοί δεν λαμβάνουν σε καμία περίπτωση υπόψη τους τις ειδικές ικανότητες αλλά και τα διεθνή πρότυπα αλλά κάνουν εξετάσεις τύπου δεκαετίας του 1990 με ένα διαγωνισμό για τον τυπικό άνθρωπο (πράγμα που όποιος έχει ιδέα από επιστημονικοτητα ξέρει ότι δεν υπάρχει). Φυσικά οι εξετάσεις για αυτά τα άτομα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι οι ίδιες και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι για όλους το ίδιο.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 15:29 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

  Το άρθρο 21 του Συντάγματος επιτάσσει την ομοιόμορφη προστασία της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας. Επιπλέον στην παρ. 5, του ίδιου άρθρου, η οποία προστέθηκε στις 6/4/2001 με το Ψήφισμα της Ζ΄Αναθεωρητικής Βουλής (ΦΕΚ Α΄84), προβλέπεται ότι «ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους». Τι πιο αναγκαίο μέτρο από την αύξηση του ποσοστού επί των θέσεων Πολυτέκνων και Τριτέκνων.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 09:20 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  Σχετικα με τα Αμεα

  Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις των φορέων της παρ.1 του άρθρου 7 κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Υγειονομικού Προσωπικού, κλάδων/ειδικοτήτων κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α. α` βαθμού και των νομικών τους προσώπων, καθώς και συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς
  Προτεινω ομως να εφαρμόζονται για συγγένεις ατόμων με αναπηρια ( να περιλαμβάνει και τους γονεις) πανω του 50%. ωστε να υπαρχει μοριοδοτηση

  Επιπλεον εφοσον θα μπει σε θεσμοθέτηση η εφαρμογή της ανεξαρτητης διαβιωσης δηλαδη του προσωπικού βοηθου στα ατομα με αναπηρια θα πρεπει να υπαρχει ενεργός συμμετοχή τους στην εργασια στο δημοσιο.Πρεπει να μελετήσετε τομες και οχι μονο το 12 % των θέσεων αλλα κανονικη διεκδίκηση θέσεων ισως με καποια επιπλεον μοριοδότηση η σε ξεχωριστό πινακα

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 22:24 | Τσουκαλας Δημητριος

  Το ποσοστο προσληψεων ΑΜΕΑ 12% θα πρεπει οπωσδηποτε να ισχυσει και στους μεταβατικους διαγωνισμους [για τους πριν τον πανελλαδικο διαγωνισμο].
  Δεν υπαρχει λογικα και δικαια κατι για το αντιθετο.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 08:55 | χρυσοβαλαντης

  αρθρο 11
  2. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επί του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό
  υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί, από
  τον οικείο οριστικό πίνακα κατάταξης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και κατά
  φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, δεν μπορεί να υπολείπεται των κάτωθι :
  α) δέκα τοις εκατό (10%) για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων

  γ) τρία τοις εκατό (3%) για συγγενείς ΑΜΕΑ..

  αρα συνδυασμο με το αρθρο 11
  εχουμε συνολικα 10 + 3 = 13 % απο αμεα.. οκ ολα αυτα..
  +20 % απο αλλες κατγοριες πολυτεκνοι τριτεκνοι κλπ .. = 33%
  δηλαδη απομενουν το 67 % των θεσεων να καλυφθεί απο τους υπόλοιπους…
  μπραβο στην αξιοκρατια….

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 07:06 | Παναγιώτης

  Συγγνώμη, αλλά το Σύνταγμά μας (άρθρο 21, παρ. 2) ΠΡΟΤΑΣΣΕΙ τους πολυτέκνους στην υποχρέωση ειδικής φροντίδας από το κράτος. Αυτό που λέω εδώ δεν αφορά φυσικά κανενός είδους σύγκριση των αξιοσέβαστων ΑΜΕΑ με τους πολυτέκνους, απλώς επισημαίνω τι λέει το Σύνταγμα. Επομένως, καλώς δίνετε αυτό το ποσοστό στους ΑΜΕΑ με βάση προφανώς το Σύνταγμα, αλλά ακριβώς για τον ίδιο λόγο οφείλετε προνοήσετε με μεγαλύτερο ποσοστό για τους πολυτέκνους. Σε διαφορετική περίπτωση θα υποχρεώσετε όσους θίγονται από αυτήν την εξόφθαλμη παράλειψη να καταφύγουν στο ΣτΕ.
  Ευχαριστώ

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 22:51 | Βικτόρια Τσεκούρα

  Πώς θα δώσουν εξετάσεις οι αμεα; Μεταξύ αμεα θα διαγωνισθούν ή όχι; Και αν πχ ένας έχει 50% και άλλος έχει 80% θα παίρνει τα ίδια μόρια; Δεν πρέπει να λαμβάνεται και το ποσοστό αναπηρίας υπόψη όπως στους συμβασιούχους; Υπάρχουν επίσης θέσεις που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι αμεα. Γιατί να μην υπάρχουν θέσεις και ειδικότητες μόνο για αμεα; Όπως είναι οι τηλεφωνητές; Όσο και να κακοφαίνεται σε κάποιους οι αμεα δεν έχουν επιλογή να ασκήσουν πολλά επαγγέλματα. Μην τους κόβετε την δυνατότητα να δουλέψουν στο δημόσιο. Δεν έχουν να περιμένουν τίποτα άλλο….

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 14:57 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

  Το ποσοστό των θέσεων μόνιμου προσωπικού θα πρέπει να επανέλθει στο 10%, όπως ισχύει σήμερα. Εάν παραμένει το 12%, τότε θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό αναπηρίας στο 67% και άνω.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 14:55 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

  Η περ. α) της παρ. 3 είναι ίδια με την περ. α) του ν. 2643/1998, άρθρο 3, παρ. 6. Είναι αυτούσια μεταφορά-αντιγραφή διάταξης ενός παροχημένου νόμου 22 ετών που δεν έχει καμία θέση στο έτος 2020. Θα πρέπει επομένως να απαλοιφεί ή να τροποποιηθεί αναλόγως, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες και όχι σε εκείνες του 1998.