• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ , Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ' | 20 Νοεμβρίου 2020, 02:32

    Το σωματείο μας ζητά να εξαιρεθούν από το κώλυμα 8μήνης απασχόλησης οι διπλωματούχοι ΙΕΚ Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών και Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων από την εν λόγω διάταξη για προσωπικό που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών στους φορείς του δημοσίου τομέα στις θέσεις Δ.Ε. Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων-Προσωπικού Ασφαλείας (Φύλαξης)-Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων-Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων.Οι διπλωματούχοι των παραπάνω ειδικοτήτων δεν υπερκαλύπτουν το αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων ορισμένου χρόνου στο δημόσιο και πάντα εργάζεται προσωπικό με τα επικουρικά προσόντα πχ απολυτήριο Γενικού Λυκείου που κατά ανάγκη προσλαμβάνεται, ώστε να μην μείνουν κενές οι θέσεις. Η Δημοσία Διοίκηση,πιστεύουμε ότι επιθυμεί να εργάζεται σε κάθε θέση το κατάλληλο προσωπικό και όχι προσωπικό που δεν είναι εξειδικευμένο, διότι αν συνεχίσει να ισχύει το κώλυμα 8μήνης απασχόλησης θα αποκλείονται οι εν λόγω διπλωματούχοι και θα τοποθετούνται στη σειρά κατάταξης, κάτω από όσους δεν έχουν κώλυμα 8μήνης απασχόλησης, με αποτέλεσμα να προσλαμβάνονται στη θέση τους επιτυχόντες με προσόντα επικουρικά, που κατέχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ,δηλαδή τίτλο σπουδών που δεν έχει σχέση με το αντικείμενο της φύλαξης. Καθώς το επάγγελμα της φύλαξης πλέον έχει εξειδικευτεί οι διπλωματούχοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) ΙΕΚ της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών και Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων είναι ειδικά καταρτισμένοι για να εργαστούν στις θέσεις Δ.Ε Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων-Προσωπικού Ασφαλείας (Φύλαξης)-Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων-Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, έχοντας παράλληλα πολυετή εμπειρία στην ειδικότητα της φύλαξης. Συγκεκριμένα οι διπλωματούχοι ΙΕΚ της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών έχουν γενικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα: 1. Θέματα ασφαλείας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο 2. Εργασιακές σχέσεις,επαγγελματική δεοντολογία και προσωπική ποιότητα. 3. Εισαγωγή στο Δίκαιο 4. Κοινωνική και Δικαστική Ψυχολογία 5. Εγκληματολογία 6. Τεχνική επικοινωνίας, Επιχειρηματικότητα. 7. Δημόσιες σχέσεις (είδη επικοινωνίας, γενικά θέματα διοίκησης κλπ.). και επίσης ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα: 1. Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα 2. Στοιχεία συνταγματικού δικαίου. 3. Στοιχεία εργατικού δικαίου. 4. Στοιχεία δικαίου προστασίας περιβάλλοντος. 5. Εταιρείες (γενικά, μορφές, διαδικασία σύστασης κλπ.).⎫ 6. Στοιχεία ποινικού δικαίου. 7. Στοιχεία ποινικής δικονομίας. 8. Βασικές αρχές αυτοάμυνας. 9. Βασικές αρχές αυτοπροστασίας. 10. Εξουδετέρωση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών. 11. Ασφάλεια προσώπων, εγκαταστάσεων, χρηματαποστολών. 12. Σκοποβολή. 13. Βασικά θέματα τουρισμού. 14. Πρώτες βοήθειες. Οι διπλωματούχοι της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων έχουν διδαχθεί βάσει του οδηγού σπουδών του υπουργείου Παιδείας- Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,τα παρακάτω μαθήματα:Βασικές Αρχές Φύλαξης ,Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας,Υγιεινή - Πρώτες Βοήθειες,Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών. Γνώσεις που φυσικά δεν διαθέτει κάποιος που κατέχει οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. αφού δεν διδάσκεται τα παραπάνω μαθήματα. Ζητούμε να γίνει τροποποίηση στο νομοσχέδιο του υπουργείου σας.