Άρθρο 35 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών

1. Οι φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
2. Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Στο κώλυμα οκτάμηνης απασχόλησης δεν συνυπολογίζονται ο χρόνος απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου, ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, καθώς και ο χρόνος με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Στις διαδικασίες του παρόντος μπορούν να συμμετέχουν και υποψήφιοι/ες που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόληση μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Οι υποψήφιοι/ες αυτοί/ες κατατάσσονται στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψηφίους/ες τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών και προσλαμβάνονται μόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού προσλήψεων από τους προηγούμενους/ες υποψηφίους/ες. Στις περιπτώσεις προσωρινής πρόσληψης προσωπικού για αντιμετώπιση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, κατεπειγουσών αναγκών, λόγω απουσίας προσωπικού ή κένωσης θέσεων, η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες για το ίδιο άτομο. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος ή μετατροπή σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι άκυρες. Ο υπολογισμός του κατά το πρώτο εδάφιο δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο/η υποψήφιος/α πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.
3. Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής, επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι ισόχρονη με τη διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Τα ως άνω ισχύουν και για το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται από την Ε.Α.Β. Α.Ε. για την υλοποίηση συμβάσεων έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών που συνάπτονται μεταξύ της εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεμένων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους. Οι υποψήφιοι/ες του προηγούμενου εδαφίου κατατάσσονται σε πίνακες κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
α) Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ: Οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό σαράντα (40) και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό είκοσι (20). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση.
β) Εμπειρία: Επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική εμπειρία μέχρι εκατόν είκοσι (120) μήνες. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι/ες ισοβαθμούν στα ανωτέρω κριτήρια, εφαρμόζονται τα κριτήρια της παρ. 12, παραλειπόμενων των κριτηρίων 9 και 10 και προηγείται αυτός/αυτή που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο. Αν αυτές συμπίπτουν, προηγείται αυτός/αυτή που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ` εξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. Ειδικώς, το επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Α.Ε.Ι, Ερευνητικών Κέντρων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και το προσωπικό που ασχολείται με την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων Ερευνητικών Ινστιτούτων που είναι Ν.Π.Ι.Δ., προσλαμβάνεται με τη διαδικασία προσλήψεως ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή ειδικών επιστημόνων που συγκροτείται με την ευθύνη της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και του διοικητικού συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 29-33. Οι πίνακες επιλογής που συντάσσονται από την επιτροπή αυτήν αναρτώνται στο κατάστημα του οικείου φορέα. Ο έλεγχος τόσο των προκηρύξεων όσο και των πινάκων επιλογής γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή κατ’ ένσταση υποψηφίων, μόνο για λόγους νομιμότητας, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 29-33. Το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, πλην του προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Α.Ε.Ι. Κέντρων και Ινστιτούτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσλαμβάνεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (Α’ 206). Κατ’ εξαίρεση, η διάρκεια της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για περιοδική απασχόληση προσωπικού σχολείων, εκπαιδευτηρίων και βρεφονηπιακών σταθμών του Δημοσίου και των λοιπών φορέων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού προσωπικού μπορεί να είναι ίση με την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου σχολείου ή εκπαιδευτηρίου ή βρεφονηπιακού σταθμού. Αποκλείεται η αναγνώριση των συμβάσεων αυτών ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.
4. Τα αρμόδια για την εκκαθάριση των αποδοχών όργανα υποχρεούνται να παύσουν την καταβολή αποδοχών σε προσωπικό που συμπλήρωσε την κατά τις προηγούμενες παραγράφους διάρκεια απασχόλησης, άλλως καταλογίζονται σε αυτά οι αποδοχές που καταβλήθηκαν.
5. Προϊστάμενοι/ες υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των παρ. 1-4, 8, 9 και 17, διώκονται για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα αυτεπαγγέλτως και παραπέμπονται υποχρεωτικά στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία.
6. Το προσωπικό του παρόντος άρθρου πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να μην έχει υπερβεί το 65ο έτος, να έχει τη φυσική υγεία και καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της προς πλήρωση θέσης και να μην έχει τα κωλύματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994 (Α’ 65). Ειδικώς, για το προσωπικό αντιμετώπισης αναγκών κατασκηνώσεων, κατώτατο όριο ηλικίας πρόσληψης ορίζεται το 15ο έτος συμπληρωμένο. Με την κατά την παρ. 8 ανακοίνωση μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια ηλικίας, ανάλογα με τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων, μετά από γνώμη του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
7. Τα προσόντα για την απασχόληση προσωπικού του παρόντος ορίζονται κάθε φορά με την ανακοίνωση, που προβλέπεται στην παρ. 8, ανάλογα με το είδος των εργασιών και τις ειδικότητες (ή την εμπειρία) που απαιτούνται σε σχέση με αυτές. Εξειδικευμένη εμπειρία είναι δυνατόν να προβλέπεται ως προσόν, για προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο όταν είναι απαραίτητη για την ασφαλή εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου ή για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Κάθε ανακοίνωση του παρόντος μπορεί να παραπέμπει ως προς τα πάγια μέρη της σε ένα ή περισσότερα παραρτήματα που εκδίδει και επικαιροποιεί το Α.Σ.Ε.Π. για τον σκοπό αυτόν. Τα παραρτήματα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Στα παραρτήματα περιλαμβάνονται ιδίως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος απόδειξης των προσόντων και των μοριοδοτούμενων κριτηρίων και ιδιοτήτων και οι αναγκαίες επισημάνσεις προς τους/τις υποψηφίους/ες σχετικά με την ορθή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής του παρόντος.
8. Ο φορέας συντάσσει σχέδιο ανακοίνωσης σύμφωνα με τα υποδείγματα ανακοινώσεων που αναρτά το Α.Σ.Ε.Π. στον διαδικτυακό του τόπο και το αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στο σχέδιο της ανακοίνωσης αναφέρονται υποχρεωτικώς: α. Ο αριθμός κατά ειδικότητα του προσωπικού. β. Τα απαιτούμενα προσόντα. γ. Ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών. δ. Τα κριτήρια κατάταξης. ε. Η διαδικασία πρόσληψης.
9. Η ανακοίνωση αφορά πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια απασχόλησης μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών και εγκρίνεται ή τροποποιείται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την περιέλευση του αντίστοιχου σχεδίου στο Α.Σ.Ε.Π.. Η ανακοίνωση μετά την έγκριση ή τροποποίησή της αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Εντός είκοσι (20) ημερών από την κατά τα ως άνω κοινοποίηση ή έγκριση ή τροποποίησή της, η ανακοίνωση και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του φορέα, στο κατάστημά του, καθώς και στο κατάστημα του δήμου στον οποίο αυτός εδρεύει. Η ανακοίνωση αναρτάται και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Για κάθε ανάρτηση που διενεργείται σε κατάστημα, συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον ενεργούντα την ανάρτηση και έναν/μια ακόμη υπάλληλο του φορέα ή του δήμου. Περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της περιφερειακής ενότητας, εφόσον εκδίδονται. Στην περίληψη αναφέρονται υποχρεωτικώς τα στοιχεία της παρ. 8 και τα όρια ηλικίας της παρ. 6.
10. Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται σύμφωνα με τα υποδείγματα αιτήσεων που καθορίζει και αναρτά το Α.Σ.Ε.Π. στον διαδικτυακό του τόπο. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του/της υποψηφίου/ας. Ο/Η υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού της ίδιας ανακοίνωσης. Η υποβολή υποψηφιότητας για θέσεις διαφορετικών κατηγοριών εκπαίδευσης συνεπάγεται αυτοδικαίως αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών εκπαίδευσης, όταν αυτό προβλέπεται ρητώς από ισχύουσα διάταξη και ορίζεται στην ανακοίνωση.
11. Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στον φορέα, εντός της ορισθείσας προθεσμίας της παρ. 9, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της ανακοίνωσης, κατά ως άνω. Εκπρόθεσμες αιτήσεις, πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά. Στην απαγόρευση αποδοχής εκπρόθεσμων δικαιολογητικών συμπεριλαμβάνονται τα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, την οποία θα αναπτύξει και θα διαχειρίζεται το Υπουργείο Εσωτερικών για τον σκοπό αυτόν, ο ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών καθορίζεται από τον φορέα, σε συνεργασία με το Α.Σ.Ε.Π.. Το Α.Σ.Ε.Π. αποκτά πρόσβαση στην ανωτέρω κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του παρόντος.
12. Οι υποψήφιοι/ες για την πλήρωση θέσεων τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
α. Χρόνος ανεργίας. Διακόσιες (200) μονάδες για τέσσερις (4) μήνες ανεργίας και εξήντα (60) μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων μηνών, με ανώτατο όριο τους δεκαοκτώ (18) μήνες. Άνεργος/η για την εφαρμογή της παρούσας θεωρείται ο/η υποψήφιος/α που έχει τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες ανεργίας. Ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω και αφορά σε συνεχείς πλήρεις μήνες. Για την εφαρμογή της παρούσας θεωρείται επίσης χρόνος ανεργίας και ο χρόνος παρακολούθησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. από υποψηφίους/ες οι οποίοι/ες ήταν άνεργοι/ες τουλάχιστον επί τετράμηνο κατά τον χρόνο ένταξής τους στο πρόγραμμα. Εάν από την προσκομισθείσα βεβαίωση ανεργίας προκύπτει διακοπή αυτής εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο υπολογισμός του χρόνου ανεργίας γίνεται από την ημερομηνία διακοπής και προς τα πίσω.
β. Πολύτεκνος γονέας. Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο.
γ. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας. Πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος πολύτεκνης οικογένειας.
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα κατά τους ν. 860/1979 (Α’ 2) και 3454/2006, τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, τα δε τέκνα τους απολαμβάνουν τα σχετικά δικαιώματα για όσο χρόνο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα του ενός έστω γονέα.
Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του πολύτεκνου γονέα και του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, η ιδιότητα του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται κατ’ ανώτατο όριο με διακόσιες (200) μονάδες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τέκνων της οικογένειας.
δ. Τρίτεκνος γονέας. Σαράντα (40) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Σαράντα (40) μονάδες για κάθε μέλος τρίτεκνης οικογένειας. Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, το οποίο πληροί τα ηλικιακά όρια του προηγούμενου κριτηρίου, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μοριοδότηση διακοσίων σαράντα (240) μονάδων.
στ. Αριθμός ανήλικων τέκνων. Τριάντα (30) μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και πενήντα (50) μονάδες για το τρίτο τέκνο.
ζ. Μονογονέας. Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως μονογονέας νοείται ο γονέας εκείνος, ο οποίος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανηλίκων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
η. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας. Πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας. Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνο το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα μόνο γονέα του ή αυτό που στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν από την ενηλικίωσή του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του.
Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου/ας οι ιδιότητες του μονογονέα και του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, η ιδιότητα του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τέκνων της οικογένειας.
Τις μονάδες που αντιστοιχούν στα κριτήρια του πολύτεκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, μονογονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, δύναται να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα. Εάν στην αυτή διαδικασία επιλέγονται ως προσληπτέοι δύο (2) ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας και δεν είναι δυνατή η οικειοθελής συναίνεση αυτών για την επιλογή τους, διενεργείται δημόσια κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων μελών της ίδιας οικογένειας.
θ. Τίτλοι σπουδών. Οι μονάδες του βαθμού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό σαράντα (40) και εκείνες του βαθμού του τίτλου της κατηγορίας ΔΕ με τον αριθμό είκοσι (20). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούμενος από την ανακοίνωση.
Μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ:
Δεύτερος τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.: τριάντα (30) μονάδες.
Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης: πενήντα (50) μονάδες.
Διδακτορικό δίπλωμα : εκατό (100) μονάδες.
Υποψήφιος/α των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που διαθέτει σωρευτικά τα κριτήρια του δεύτερου τίτλου σπουδών, του μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος βαθμολογείται κατ’ ανώτατο όριο με εκατόν ογδόντα (180) μονάδες. Ο τίτλος σπουδών για την κάλυψη θέσεων κατηγορίας ΥΕ δεν βαθμολογείται. Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού του παρόντος χωρίς το τυπικό προσόν τουλάχιστον του απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι/ες με το τυπικό αυτό προσόν. Εξαιρούνται οι απασχολούμενοι/ες ως εργάτες σε χειρωνακτικές εργασίες, ως δασοπυροσβέστες, ως μεταφορείς αντικειμένων και το προσωπικό καθαριότητας.
ι. Εμπειρία. Επτά (7) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο/η υποψήφιος/α μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας. Οι διατάξεις του κριτηρίου Β και Γ της παρ. 1 του άρθρου 1 εφαρμόζονται αναλόγως.
ια. Αναπηρία υποψηφίου/ας. Υποψήφιος/α με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή τρία (3).
ιβ. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού/ής ή συζύγου υποψηφίου. Υποψήφιος/α με γονέα, τέκνο, αδελφό/ή ή σύζυγο με αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω. Το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή δύο (2).
13. Επί ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός/αυτή που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός/αυτή που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθ` εξής. Αν οι υποψήφιοι/ες και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο/ημεγαλύτερος/η στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
14. Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 12, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των περιφερειακών ενοτήτων ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Πέλλας, Δράμας, Σερρών, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Κιλκίς, Θεσπρωτίας ή των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυθήρων και Αντικυθήρων, ή ή των παραμεθόριων περιοχών της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και των Δήμων της περιφερειακής ενότητας Φωκίδας όπως οι περιοχές αυτές έχουν καθορίστεί με υπουργική απόφαση, καθώς και δήμων με πληθυσμό μέχρι και δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, εφόσον όλοι οι ανωτέρω επιθυμούν τον διορισμό τους σε θέσεις φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος στην αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή ή δήμο. Ως μόνιμη κατοικία νοείται η φορολογική κατοικία του υποψηφίου. Ο τρόπος απόδειξης της φορολογικής κατοικίας, συμπεριλαμβανομένου και του κατ’ ελάχιστον απαιτούμενου χρόνου συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης στο πρόσωπο του υποψήφιου, ορίζονται με την ανακοίνωση. Η πρόταξη λόγω εντοπιότητας ισχύει μεταξύ των υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κατάταξης, κύριου ή επικουρικού.
15. Αν για την πρόσληψη προσωπικού του παρόντος απαιτούνται προσόντα ειδικού επιστημονικού προσωπικού, εφαρμόζονται τα άρθρα 29-33.
16. Οι οικείοι πίνακες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο και στο κατάστημα του οικείου φορέα. Για την ανάρτηση στο κατάστημα συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από δύο υπαλλήλους του φορέα. Στους πίνακες κατάταξης παρατίθενται τα στοιχεία και κριτήρια με βάση τα οποία καθορίστηκε η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι/ες που εγγράφονται σε πίνακα απορριπτέων εμφανίζονται χωρίς τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων τους. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.. Για την υποβολή ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Οι πίνακες προσληπτέων αναρτώνται και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
17. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να παρέχει υπηρεσίες με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στους φορείς που προσλαμβάνουν προσωπικό βάσει του παρόντος. Οι φορείς γνωστοποιούν υποχρεωτικώς στο Α.Σ.Ε.Π. τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων, καθώς και ποιοτικά στοιχεία για τους συμμετέχοντες, εφόσον ζητηθούν, για στατιστικούς λόγους, από το Α.Σ.Ε.Π.. Το Α.Σ.Ε.Π. δύναται επίσης να ζητεί από τα υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα κατάλογο των υπηρεσιών τους που απασχολούν προσωπικό του παρόντος και να ενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για την τήρηση από τους οικείους προϊσταμένους των διατάξεων αυτού. Τον έλεγχο διενεργούν οι Επιθεωρητές/τριες του Α.Σ.Ε.Π.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 43.
18. Οι προσληφθέντες/είσες που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους/ες από τους/τις εγγεγραμμένους/ες και διαθέσιμους/ες στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της αρχικής σύμβασης.
19. Οι καταρτιζόμενες συμβάσεις έργου, που υποκρύπτουν συμβάσεις εργασίας, είναι αυτοδικαίως άκυρες και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κατά την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις. Το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει την εφαρμογή της παρούσας και παραπέμπει στα αρμόδια όργανα κάθε περίπτωση συνεπαγόμενη την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. Παγιδοθέτες, ψεκαστές, παρασκευαστές, μεταφορείς, εργάτες αποθήκης και αεροδρομίου προσλαμβάνονται από τους αρμόδιους φορείς για την καταπολέμηση του δάκου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των παρ. 6-17, εφόσον η διάρκεια της συνολικής απασχόλησής τους δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια κατά ημερολογιακό έτος, αποκλειομένης της παράτασης ή ανανέωσης.
20. Οι οικείοι φορείς προσλαμβάνουν το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το παρόν άρθρο αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων χωρίς να αναμένουν τον αυτεπάγγελτο ή κατ` ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π.. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει του ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από τους οικείους φορείς και απολύονται οι μη δικαιούμενοι να προσληφθούν βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι/ες λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι/ες που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπλήρωσης της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
21. Η πρόσληψη νηπιαγωγών ή νηπιοβρεφοκόμων για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ. προς αναπλήρωση γονέα που λαμβάνει την κατά την παρ. 1 του άρθρου 52 του μ. 3528/2007 (Α΄ 26) άδεια μητρότητας ή την κατά την παρ. 1 του άρθρο 53 του ίδιου νόμου άδεια για ανατροφή παιδιού, γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του παρόντος και διαρκεί όσο χρόνο απουσιάζει ο γονέας που αναπληρώνεται, που δεν μπορεί να υπερβαίνει όμως τους δώδεκα (12) μήνες. Παράταση της σύμβασης πέραν των δώδεκα μηνών ή μετατροπή της σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων μπορεί να ισχύουν επί μία διετία από την κατάρτισή τους, εφόσον αυτό αναφέρεται ρητώς στη σχετική ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού. Η πρόσληψη του εκάστοτε αναγκαίου προσωπικού κατά τη διάρκεια της διετίας γίνεται από τους παραπάνω πίνακες με τη σειρά που οι υποψήφιοι/ες έχουν καταταγεί σε αυτούς.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 18:03 | ΑΝΘΗ ΠΕΦΑΝΗ

  Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
  2.Οι υποψήφιοι/ες για την πλήρωση θέσεων τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
  δ. Τρίτεκνος γονέας. Εκατό(100) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Ογδόντα (80) μονάδες για κάθε μέλος τρίτεκνης οικογένειας.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μοριοδότηση

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 06:28 | Αριάδνη Μαγουλά

  Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
  2.Οι υποψήφιοι/ες για την πλήρωση θέσεων τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
  δ. Τρίτεκνος γονέας. Εκατό(100) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Ογδόντα (80) μονάδες για κάθε μέλος τρίτεκνης οικογένειας.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μοριοδότηση τριακόσια ογδόντα (380) μονάδων.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 05:31 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006
  Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
  τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,
  email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
  email: triteknoiattikis@yahoo.gr
  fax: 2109570649
  http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

  Θέμα: Προτάσεις στο σχέδιο νόμου – Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

  Οι προτάσεις μας στο σχέδιο νόμου που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση:
  ΄΄Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)–Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα΄΄.
  Στο άρθρο 11: Προσαυξήσεις
  1.Στ. Κατά δέκα(10) μονάδες για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων
  1.ζ. Κατά εννέα (9) μονάδες για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  2. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επί του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί, από τον οικείο οριστικό πίνακα κατάταξης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, δεν μπορεί να υπολείπεται των κάτωθι :
  α) 15% για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων,
  β) 15% για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων,
  Στο Άρθρο 26: Επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας – πεδίο εφαρμογής
  2. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται
  α) οι θέσεις τακτικού προσωπικού για άτομα με αναπηρίες,
  β) οι θέσεις για πολύτεκνους και τριτέκνους και τέκνα αυτών,
  γ)οι θέσεις κατηγορίας ΥΕ και
  δ) περιπτώσεις προσωπικού που προβλέπονται με Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
  Στο Άρθρο 27: Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας
  1.Οι υποψήφιοι/ες για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη Ε. Αριθμός τέκνων: Τριακόσιες(300) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Ε. Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  2. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  A. Αριθμός τέκνων: Διακόσιες (200) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  Δ. Ηλικία: Για ηλικία έως και 35 ετών εβδομήντα πέντε (75) μονάδες.
  Για ηλικία άνω των 50 ετών εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
  Στο Άρθρο 35 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
  2.Οι υποψήφιοι/ες για την πλήρωση θέσεων τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
  δ. Τρίτεκνος γονέας. Εκατό(100) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Ογδόντα (80) μονάδες για κάθε μέλος τρίτεκνης οικογένειας.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μοριοδότηση τριακόσια ογδόντα (380) μονάδων.
  Στο Άρθρο 36: Γραπτός διαγωνισμός κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την προκήρυξη πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού
  6. Για τη σειρά των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης, η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται ως ακολούθως:
  α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
  β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης. Βαθμολογείται μέχρι ένα (1) διδακτορικό δίπλωμα και μέχρι ένα (1) δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών. Οι προσαυξήσεις των περ. α΄ και β΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών…….
  γ. Κατά είκοσι(20) μονάδες για πολύτεκνους, τρίτεκνους και τα τέκνα αυτών
  Ελπίζουμε ότι θα λάβετε υπ΄ όψιν τις προτάσεις μας.
  Με τιμή,
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Η Πρόεδρος – Θεοκλήτη Μεσουρίδου
  Η Γ.Γραμματέας – Δέσποινα Τσουρουφλή

 • 29 Νοεμβρίου 2020, 19:22 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ, ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ.

  ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΔΙΝΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.

  1. Για τις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, εφαρμογή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ.

  2. ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Κοινωνικά κριτήρια θα πρέπει να εφαρμόζονται ΜΟΝΟ στην κατηγορία ΥΕ.

  3. Θέσπιση ως απαραίτητων προσόντων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τη γνώση Αγγλικών και Η/Υ για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ χωρίς να μοριοδοτούνται τα προσόντα αυτά.

  4. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ των ν. 2643/1998 και 1285/1982 καθώς είναι απαρχαιωμένοι και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του 2020.

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 22:12 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

  Με βάση και το σχόλιό μου στο προηγούμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου πρέπει ν αλλάξει, προσθέτω ότι θα μπορούσε το ΑΣΕΠ να παρέχει λογισμικό (Software As A Service-SAAS) στο οποίο οι φορείς να καταχωρούν τα προσόντα των υποψηφίων και να βγαίνουν αυτόματα οι Πίνακες Κατάταξης. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται σε σύντομο χρόνο η έκδοση των πινάκων κατάταξης/διοριστέων αλλά και θα αποφευχθούν λάθη στη σύνταξη των πινάκων αυτών από τους φορείς. Τέλος Θα πρέπει οι φορείς να υποχρεωθούν ρητά στην έγκαιρη αποστολή των πινάκων προς το ΑΣΕΠ, γιατί ίσως πολλές φορές να υπάρχουν εσκεμμένες καθυστερήσεις.

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 22:43 | Νίκος Ν.

  Στις προσλήψεις ορισμένου χρόνου, μην απαξιώνετε τα πτυχία των Ι.Ε.Κ και της τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ. Πρέπει να μετρήσει ο δεύτερος τίτλος σπουδών και στην κατηγορία ΔΕ.
  Να καταργηθεί η μοριοδότηση του κριτηρίου τις εμπειρίας. Οι εποχικές προσλήψεις πρέπει να είναι αφετηρία για να αποκτήσει ένας νέος πτυχιούχος προϋπηρεσία.
  Επίσης πρέπει να θεσπιστούν οικονομικά κριτήρια και να μοριοδοτούνται τα χαμηλά εισοδήματα.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 16:57 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Στις Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) πάντα με περνάνε όλοι αυτοί που έχουν τα λεγόμενα « Κοινωνικά Κριτήρια » και συγκεκριμένα είναι:
  1. Πολύτεκνοι από 50 μονάδες για κάθε τέκνο και δεν υπάρχει όριο.
  2. Τέκνα Πολυτέκνων από 50 μονάδες για κάθε τέκνο και δεν υπάρχει όριο.
  3. Τρίτεκνοι 120 μόρια.
  4. Ανήλικα Τέκνα (30 μονάδες για κάθε από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο), σύνολο 110 μόρια.
  5. Γονέας Μονογονεϊκής Οικογένειας από 50 μονάδες για κάθε τέκνο και δεν υπάρχει όριο.
  6. Τέκνο Μονογονεϊκής Οικογένειας από 50 μονάδες για κάθε τέκνο και δεν υπάρχει όριο.
  7. Άτομο με Αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 50% (πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή του «3»), σύνολο 300 μόρια.
  8. Αναπηρία Συγγενή (πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή του «2»), σύνολο 200 μόρια.

  Θα μπορούσε να γίνει κάποια αναπροσαρμογή των μορίων και τον ορίων με τα «Κοινωνικά Κριτήρια» για να είναι πιο δίκαιο για όλους?
  π.χ.
  Οι πολυτεκνοι να μην παίρνουν τα μορια και τον γονιών τους και των δικών τους και εχουν διπλάσια μόρια σε σχέση με άλλους πολύτεκνους.
  Αλλά από την στιγμή που έκαναν την δική τους οικογένεια να παίρνουν μόνο τα δικά τους μόρια.
  Επίσης τα μόρια πολυτεκνίας ανα παιδί να μην είναι 50 μόρια αλλά 5 ή 10 μόρια.
  Γιατι κάποιος που έχει 4 παιδιά ξεπερνάει έναν άλλον που έβγαλε μια δεύτερη σχολή.
  Επίσης πολλοί πολύτεκνοι εργάζονται οι γονεις και τα παιδια σε «όλο» το Δημόσιο π.χ. ένας στην ΕΥΑΘ, ένας στην ΔΕΗ, ένας στον ΟΤΕ, ένας στον ΟΣΕ, ένας στα ΕΛΤΑ, ένας στον Δήμο και πάει λέγοντας…
  Επομένως γιατι να παιρνουν στην οικογένεια τους σύνολο 40.000€ και 50.000€ όταν υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν ούτε 2.400€ ή 3.400€ τον χρόνο.
  Άμα θέλετε ας καταθέτουν το οικογενειακό εκκαθαριστικό (γονιών και παιδιών) τις εφορίας για να φαίνεται τι εισοδήματα έχει ο κάθε ένας αναλυτικά και να μοριοδοτείται ανάλογα από το δηλωθέν εισόδημα.
  Παράδειγμα 0-2.400€ οικογενιακό εισόδημα 200 μόρια, από 2.400-4.800€ 100 μόρια, από 4.800 έως 6.400€ 50 μόρια και 6.400€ και άνω 0 μόρια.
  Επίσης οι Άνεργοι γιατι να μοριοδοτούνται μόνο για τους 12 μήνες και να μην μοριοδοτούνται για 24 μήνες ανεργίας ή ακόμη και για 36 μήνες ανεργίας.
  Δώστε τους από τον πρώτο μήνα ανεργίας και για κάθε μήνα 50 μόρια εώς και τους 24 μήνες, σύνολο 1.200 μόρια.
  Επίσης η Εμπειρία Εργασίας να μην αναγνωρίζεται μόνο μετα το πτυχίο ή δίπλωμα αλλά και πρίν.
  Γιατι μπορεί κάποιος να εργαζότανε από πρίν στην ίδια ειδικότητα και παράλληλα να σπούδαζε και μετα από 4-5 χρόνια που τελείωσε η σχολή του να πηρε το Πτυχίο του ή το Δίπλωμα του και να μην μοριοδοτείται η προυπηρεσία που είχε.
  Τέλος να αναγνωρίζονται και να μοριοδοτούνται τα δεύτερα πτυχία, διπλώματα, ξένες γλώσσες και η γνώση χρήσης του υπολογιστη και ότι άλλο υπάρχει.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 09:51 | Γρηγόριος Κυριακού

  Στην παράγραφο 3 καλό είναι να προστεθεί η υπάρχουσα πρόβλεψη περί δυνατότητας ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος.

 • 25 Νοεμβρίου 2020, 09:01 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Παρακαλω να μπουν πραγματικα οικονομικα κριτηρια οπως γινεται για το (Κ.Ε.Α.) αντι για τα κοινωνικα κριτηρια πολυτεκνιας, τριτεκνιας, μονογονεικοτητας και ΑΜΕΑ.

  Υπαρχουν παρα πολλοι ευκαταστατοι που παιρνουν επιδοματα και εχουν εισοδηματα απο αλλες πηγες και κάθε χρόνο εργάζονται λογο των μοριων απο τα Κοπινωνικα Κριτηρια που τους δινεται.

  Υπαρχουν πολλοι απο εμας που δεν εχουμε κανενα εισοδημα και δεν μας προσλαμβανεται για εργασια επειδη το ψαλιδι με τα Κοινωνικα Μορια που παιρνουν ειναι πολυ μεγάλο.

  Εγω καθε χρονο εχω 400-600 μορια και ολοι οι υπολοιποι με τα κοινωνικα κριτηρια εχουν απο 800 έως 1.400 μόρια.

  Επομενως δεν μπορω να πληρωσω ουτε για την τροφη μου, τα φαρμακα μου, τα καθαριστικα μου και κανεναν λογαριασμο οπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, Υδρευση, Κοινόχρηστα και άλλα.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 20:57 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Είμαι Απόφοιτος 2 σχολών:
  1. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.
  2. Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών.

  Εργάζομαι τα τελευταια περίπου 10 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα.

  Σχεδόν χρόνο παρα χρόνο εργάζομαι σε συμβάσεις 5-6-7-8 μηνες.

  Το προβλημα ειναι οτι δεν μπορω να εργαστώ κάθε χρόνο γιατι υπαρχουν κάποιες ομάδες δίθεν «Κοινωνικές» που μοριοδοτουνται παρα πάνω.

  Αναφέρομαι συγκεκριμένα στις Πολύτεκνες, ΑΜΕΑ, Τρίτεκνες και Μονογονεϊκές.
  Πολλοι απο τους παραπάνω συνδυάζουν 2 και 3 κατηγορίες που για εμένα προσωπικά θεωρώ ειναι ΑΔΙΚΟ και ΑΝΗΘΙΚΟ.

  Δεν γίνεται εγω να ειμαι Άπορος για 1 τουλάχιστο χρόνο και να μπορω να επιβιώσω απο μια 8μηνη συμβαση 16 μήνες μεχρι την επόμενη μου πρόσληψη.

  Για να μπορεσω να τους περασω σε μόρια τους παραπάνω πρεπει να μείνω 1 χρόνο Ανεργος για να πάρω τα μέγιστα μόρια που ειναι τα 800.

  Εαν θέλουμε να βάλουμε Αντικειμενικά Κριτήρια τότε θα πρέπει να βάλουμε τα

  Οικονομικά Κριτήρια.
  Δηλαδή:

  Εαν σε μία πολύτεκνη οικογένεια εργάζονται όλα τα μέλη τις 6 σε σύνολο και ο κάθε ένας έχει μισθό 700€ τον μήνα.

  Αυτο σημαινει οτι εχουν μηνιαιο εισόδημα 4.200€ και το έτος ειναι 50.400€.

  Υπάρχουν επίσης άλλες Πολύτεκνες οικογένιες που μπορει να έχουν άλλα εισοδήματα απο ενοικίαση διαμερισμάτων και γενικά απο ακίνητα.

  Όλα αυτα πρέπει να υπολογιζόνται και να συνυπολογιστουν.

  Σε αυτες τις περιπτώσεις δεν θα επρεπε να μοριοδοτουνται σε καμία απο τις παραπάνω κατηγορίες.

  Εαν ενα ζευγάρι εργάστηκε μόνο ο ένας και επαιρνε 700€ τον μήνα για 8 μήνες τοτε αυτοι εχουν εισοδημα 5.600€ το έτος.

  5.600€ / 12 = 466€ τον μήνα.

  Αυτοι οι άνθρωποι θα πρεπει να μοριοδοτηθουν επιπλεον και να τους δωθει η ευκαιρια να εργαστουν ξανά.

  Συνεπώς κατα την άποψη μου θα πρεπει να μπουνε κάποια κριτήρια Κοινωνικά που θα έχουν Άμεση σχέση με το Ατομικο και Οικογενειακο Εισόδημα.

  Όσοι έχουν Ατομικό ετήσιο εισόδημα κάτω απο 9.000€ να μοριοδοτουνται.
  Οσοι έχουν Ατομικό ετήσιο εισόδημα πάνω απο 9.000€ να ΜΗΝ μοριοδοτουνται.

  Αντίστοιχα για κάθε επιπλέον μέλος στην οικογενεια θα αυξάνετα κατα 1.000€ στο ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα.
  Σε ενα ζευγάρι δεν θα πρεπει να ξεπερνάνε τα 10.000€ το έτος.
  Σε ενα ζευγάρι με ένα τέκνο δεν θα πρέπει να ξεπερνάνε τα 11.000€ το ετος.
  Σε ένα ζευγάρι με δύο τέκνα δεν θα πρεπει να ξεπερνανε τα 12.000€ το ετος.
  Σε ένα ζευγάρι με τρία τέκνα δεν θα πρεπει να ξεπερνανε τα 13.000€ το ετος.
  Σε ένα ζευγάρι με τέσσερα τέκνα δεν θα πρεπει να ξεπερνανε τα 14.000€ το ετος.
  και ουτω καθεξης.

  Επίσης για θέματα ασφαλείας να μην προσλαμβάνονται άτομα με «Νοητική Στέρηση, Αυτισμό, Ψυχιατρικά – Ψυχολογικά Νοσήματα που δεχονται Φαρμακευτική Αγωγή».

  Σε κάθε μου σύμβαση στα περίπου 20 ατομα που προσλαμβανουν υπάρχει τουλαχιστον 1 με Νοητική Στέρηση, τουλάχιστον 1 με μορφή Αυτισμού, τουλάχιστον 3 που παίρνουν Φαρμακευτική Αγωγή για Ψυχικές Ασθένιες.

  Αυτά όλα τα άτομα δημιουργούν καθημερινα προβλήματα απο την αρχή εως το τέλος τις βάρδιας και υπάρχουν πάρα πολλοι που τα συγκαλύπτουν απο συναδέλφους φύλακες, προϊστάμενοι (Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες) μέχρι και Διοικητικοί (Διευθυντές και Υποδιευθυντές).

  Αυτό πρέπει να σταματήσει.

  Μοριοδοτήστε:
  1. Ανεργία χωρις όριο τους μήνες.
  2. Ποσα Διπλώματα – Πτυχία – Επαγγελματικές Άδειες έχει στην ίδια κατηγορία π.χ. ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ(ΜΕ-ΔΕ).
  3. Προϋπηρεσία.
  4. Κοινωνικά Κριτήρια (ΜΟΝΟ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΑΤΟΜΙΚΑ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ).

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 20:53 | Γιώργος

  παρ.6 Το όριο ηλικίας για συμβασιούχους πρέπει να είναι το 67ο και όχι το 65ο εφόσον το όριο συνταξιοδότησης έχει οριστεί το 67ο έτος.
  παρ. 11 Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άτομα μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν εξοικείωση με υπολογιστές. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και ταχυδρομικός τρόπος υποβολής αιτήσεων.
  παρ.12 γ. Τα τέκνα πολυτέκνων πρέπει να παίρνουν την προσαύξηση μέχρι κάποια ηλικία π.χ. τα 30 έτη. Δεν μπορεί κάποιος να είναι 50 και 60 και 64!!! ετών και να παίρνει 200+ μόρια. Είναι τελείως άδικο!
  θ. Ο βαθμός πτυχίου για ΠΕ,ΤΕ πρέπει να πολλαπλασιάζεται το πολύ επί 20 ή και καθόλου. Πτυχία από διαφορετικά πανεπιστήμια και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους δεν πρέπει να εξισώνονται.
  Δεν πρέπει να υπολογίζονται καθόλου δεύτεροι τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακά ή διδακτορικά όπως ακριβώς ισχύει για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου 35. Για παράδειγμα πως για μια θέση συμβασιούχου Γεωπόνου πρέπει να υπάρχει προσαύξηση από ένα πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής! ή για μια θέση συμβασιούχου Μηχανικού προσαύξηση από ένα μεταπτυχιακό στην Ιστορία της Τέχνης! Μην ξεχνάμε ότι το Internet βρίθει από διαφημίσεις για αγορά μεταπτυχιακών.
  Η εμπειρία πρέπει να υπολογίζεται έως τους 120 μήνες όπως στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου.
  Τέλος θα πρέπει να υπάρχει μια προσαύξηση στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (άνω των 50) τα οποία δεν έχουν ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα και συνήθως δεν έχουν την οικονομική στήριξη των γονέων τους όπως οι μικρότερες ηλικίες.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 14:02 | Γιώργος

  παρ.6 Το όριο ηλικίας για συμβασιούχους πρέπει να είναι το 67ο και όχι το 65ο εφόσον το γενικό όριο συνταξιοδότησης έχει πια οριστεί το 67ο.
  παρ.11 Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν άτομα που δεν έχουν πρόσβαση στο Internet ή άτομα μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν εξοικείωση με υπολογιστές. Άρα θα πρέπει να υπάρχει και ταχυδρομική δυνατότητα υποβολής αιτήσεων.
  παρ.12 γ. Τα τέκνα πολυτέκνων πρέπει να παίρνουν την προσαύξηση μορίων μέχρι μια ορισμένη ηλικία π.χ. τα 30 έτη. Δεν μπορεί κάποιος να είναι 50 και 60 και 65 ετών!!! και να παίρνει 200+ μόρια.
  θ. Ο βαθμός πτυχίου για ΠΕ,ΤΕ πρέπει να πολλαπλασιάζεται επί 20 ή και καθόλου. Πτυχία από διαφορετικά πανεπιστήμια και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους δεν πρέπει να εξισώνονται.
  Δεν πρέπει να υπολογίζονται καθόλου δεύτεροι τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακά ή διδακτορικά όπως ακριβώς και στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου 35. Για παράδειγμα πως για μια θέση Γεωπόνου πρέπει να υπάρχει προσαύξηση από ένα πτυχίο ΤΕΙ Λογιστικής ή για μια θέση Μηχανικού προσαύξηση από ένα μεταπτυχιακό στην Ιστορία της Τέχνης!!! Μην ξεχνάμε ότι το Internet βρίθει από διαφημίσεις για αγορά μεταπτυχιακών. Δημιουργείται με τον υπολογισμό τους αθέμιτος ανταγωνισμός.
  Η εμπειρία πρέπει να υπολογίζεται έως τους 120 μήνες όπως ακριβώς στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου 35.
  Τέλος θα πρέπει να υπάρχει μια προσαύξηση σε άτομα άνω των 50 ετών τα οποία δεν έχουν ευκαιρίες στον ιδιωτικό τομέα και συνήθως δεν έχουν την οικονομική στήριξη των γονέων τους όπως συμβαίνει στις μικρότερες ηλικίες.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 11:18 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Εχω τελειώσει τις σχολές:
  1. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.
  2. Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών.

  Εργάζομαι τα τελευταια περίπου 10 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα.

  Σχεδόν χρόνο παρα χρόνο εργάζομαι σε συμβάσεις 5-6-7-8 μηνες.

  Το προβλημα ειναι οτι δεν μπορω να εργαστώ κάθε χρόνο γιατι υπαρχουν κάποιες ομάδες δίθεν «Κοινωνικές» που μοριοδοτουνται παρα πάνω.

  Αναφέρομαι συγκεκριμένα στις Πολύτεκνες, ΑΜΕΑ, Τρίτεκνες και Μονογονεϊκές.
  Πολλοι απο τους παραπάνω συνδυάζουν 2 και 3 κατηγορίες που για εμένα προσωπικά θεωρώ ειναι ΑΔΙΚΟ και ΑΝΗΘΙΚΟ.

  Δεν γίνεται εγω να ειμαι Άπορος για 1 τουλάχιστο χρόνο και να μπορω να επιβιώσω απο μια 8μηνη συμβαση 16 μήνες μεχρι την επόμενη μου πρόσληψη.

  Για να μπορεσω να τους περασω σε μόρια τους παραπάνω πρεπει να μείνω 1 χρόνο Ανεργος για να πάρω τα μέγιστα μόρια που ειναι τα 800.

  Εαν θέλουμε να βάλουμε Αντικειμενικά Κριτήρια τότε θα πρέπει να βάλουμε τα

  Οικονομικά Κριτήρια.
  Δηλαδή:

  Εαν σε μία πολύτεκνη οικογένεια εργάζονται όλα τα μέλη τις 6 σε σύνολο και ο κάθε ένας έχει μισθό 700€ τον μήνα.

  Αυτο σημαινει οτι εχουν μηνιαιο εισόδημα 4.200€ και το έτος ειναι 50.400€.

  Υπάρχουν επίσης άλλες Πολύτεκνες οικογένιες που μπορει να έχουν άλλα εισοδήματα απο ενοικίαση διαμερισμάτων και γενικά απο ακίνητα.

  Όλα αυτα πρέπει να υπολογιζόνται και να συνυπολογιστουν.

  Σε αυτες τις περιπτώσεις δεν θα επρεπε να μοριοδοτουνται σε καμία απο τις παραπάνω κατηγορίες.

  Εαν ενα ζευγάρι εργάστηκε μόνο ο ένας και επαιρνε 700€ τον μήνα για 8 μήνες τοτε αυτοι εχουν εισοδημα 5.600€ το έτος.

  5.600€ / 12 = 466€ τον μήνα.

  Αυτοι οι άνθρωποι θα πρεπει να μοριοδοτηθουν επιπλεον και να τους δωθει η ευκαιρια να εργαστουν ξανά.

  Συνεπώς κατα την άποψη μου θα πρεπει να μπουνε κάποια κριτήρια Κοινωνικά που θα έχουν Άμεση σχέση με το Ατομικο και Οικογενειακο Εισόδημα.

  Όσοι έχουν Ατομικό ετήσιο εισόδημα κάτω απο 9.000€ να μοριοδοτουνται.
  Οσοι έχουν Ατομικό ετήσιο εισόδημα πάνω απο 9.000€ να ΜΗΝ μοριοδοτουνται.

  Αντίστοιχα για κάθε επιπλέον μέλος στην οικογενεια θα αυξάνετα κατα 1.000€ στο ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα.
  Σε ενα ζευγάρι δεν θα πρεπει να ξεπερνάνε τα 10.000€ το έτος.
  Σε ενα ζευγάρι με ένα τέκνο δεν θα πρέπει να ξεπερνάνε τα 11.000€ το ετος.
  Σε ένα ζευγάρι με δύο τέκνα δεν θα πρεπει να ξεπερνανε τα 12.000€ το ετος.
  Σε ένα ζευγάρι με τρία τέκνα δεν θα πρεπει να ξεπερνανε τα 13.000€ το ετος.
  Σε ένα ζευγάρι με τέσσερα τέκνα δεν θα πρεπει να ξεπερνανε τα 14.000€ το ετος.
  και ουτω καθεξης.

  Επίσης για θέματα ασφαλείας να μην προσλαμβάνονται άτομα με «Νοητική Στέρηση, Αυτισμό, Ψυχιατρικά – Ψυχολογικά Νοσήματα που δεχονται Φαρμακευτική Αγωγή».

  Σε κάθε μου σύμβαση στα περίπου 20 ατομα που προσλαμβανουν υπάρχει τουλαχιστον 1 με Νοητική Στέρηση, τουλάχιστον 1 με μορφή Αυτισμού, τουλάχιστον 3 που παίρνουν Φαρμακευτική Αγωγή για Ψυχικές Ασθένιες.

  Αυτά όλα τα άτομα δημιουργούν καθημερινα προβλήματα απο την αρχή εως το τέλος τις βάρδιας και υπάρχουν πάρα πολλοι που τα συγκαλύπτουν απο συναδέλφους φύλακες, προϊστάμενοι (Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες) μέχρι και Διοικητικοί (Διευθυντές και Υποδιευθυντές).

  Αυτό πρέπει να σταματήσει.

  Μοριοδοτήστε:
  1. Ανεργία χωρις όριο τους μήνες.
  2. Ποσα Διπλώματα – Πτυχία – Επαγγελματικές Άδειες έχει στην ίδια κατηγορία π.χ. ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ(ΜΕ-ΔΕ).
  3. Προϋπηρεσία.
  4. Κοινωνικά Κριτήρια (ΜΟΝΟ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΑΤΟΜΙΚΑ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ).

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 11:45 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ

  2.Οι υποψήφιοι/ες για την πλήρωση θέσεων τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
  δ. Τρίτεκνος γονέας. Εκατό(100) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Ογδόντα (80) μονάδες για κάθε μέλος τρίτεκνης οικογένειας.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μοριοδότηση διακοσίων σαράντα (240) μονάδων.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 08:15 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

  Ειμαι 32 ετών.

  Εχω τελειώσει τις σχολές:
  1. Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων.
  2. Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών.

  Εργάζομαι τα τελευταια περίπου 10 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα.

  Σχεδόν χρόνο παρα χρόνο εργάζομαι σε συμβάσεις 5-6-7-8 μηνες.

  Το προβλημα ειναι οτι δεν μπορω να εργαστώ κάθε χρόνο γιατι υπαρχουν κάποιες ομάδες δίθεν «Κοινωνικές» που μοριοδοτουνται παρα πάνω.

  Αναφέρομαι συγκεκριμένα στις Πολύτεκνες, ΑΜΕΑ, Τρίτεκνες και Μονογονεϊκές.
  Πολλοι απο τους παραπάνω συνδυάζουν 2 και 3 κατηγορίες που για εμένα προσωπικά θεωρώ ειναι ΑΔΙΚΟ και ΑΝΗΘΙΚΟ.

  Δεν γίνεται εγω να ειμαι Άπορος για 1 τουλάχιστο χρόνο και να μπορω να επιβιώσω απο μια 8μηνη συμβαση 16 μήνες μεχρι την επόμενη μου πρόσληψη.

  Για να μπορεσω να τους περασω σε μόρια τους παραπάνω πρεπει να μείνω 1 χρόνο Ανεργος για να πάρω τα μέγιστα μόρια που ειναι τα 800.

  Εαν θέλουμε να βάλουμε Αντικειμενικά Κριτήρια τότε θα πρέπει να βάλουμε τα

  Οικονομικά Κριτήρια.
  Δηλαδή:

  Εαν σε μία πολύτεκνη οικογένεια εργάζονται όλα τα μέλη τις 6 σε σύνολο και ο κάθε ένας έχει μισθό 700€ τον μήνα.

  Αυτο σημαινει οτι εχουν μηνιαιο εισόδημα 4.200€ και το έτος ειναι 50.400€.

  Υπάρχουν επίσης άλλες Πολύτεκνες οικογένιες που μπορει να έχουν άλλα εισοδήματα απο ενοικίαση διαμερισμάτων και γενικά απο ακίνητα.

  Όλα αυτα πρέπει να υπολογιζόνται και να συνυπολογιστουν.

  Σε αυτες τις περιπτώσεις δεν θα επρεπε να μοριοδοτουνται σε καμία απο τις παραπάνω κατηγορίες.

  Εαν ενα ζευγάρι εργάστηκε μόνο ο ένας και επαιρνε 700€ τον μήνα για 8 μήνες τοτε αυτοι εχουν εισοδημα 5.600€ το έτος.

  5.600€ / 12 = 466€ τον μήνα.

  Αυτοι οι άνθρωποι θα πρεπει να μοριοδοτηθουν επιπλεον και να τους δωθει η ευκαιρια να εργαστουν ξανά.

  Συνεπώς κατα την άποψη μου θα πρεπει να μπουνε κάποια κριτήρια Κοινωνικά που θα έχουν Άμεση σχέση με το Ατομικο και Οικογενειακο Εισόδημα.

  Όσοι έχουν Ατομικό ετήσιο εισόδημα κάτω απο 9.000€ να μοριοδοτουνται.
  Οσοι έχουν Ατομικό ετήσιο εισόδημα πάνω απο 9.000€ να ΜΗΝ μοριοδοτουνται.

  Αντίστοιχα για κάθε επιπλέον μέλος στην οικογενεια θα αυξάνετα κατα 1.000€ στο ετήσιο Οικογενειακό εισόδημα.
  Σε ενα ζευγάρι δεν θα πρεπει να ξεπερνάνε τα 10.000€ το έτος.
  Σε ενα ζευγάρι με ένα τέκνο δεν θα πρέπει να ξεπερνάνε τα 11.000€ το ετος.
  Σε ένα ζευγάρι με δύο τέκνα δεν θα πρεπει να ξεπερνανε τα 12.000€ το ετος.
  Σε ένα ζευγάρι με τρία τέκνα δεν θα πρεπει να ξεπερνανε τα 13.000€ το ετος.
  Σε ένα ζευγάρι με τέσσερα τέκνα δεν θα πρεπει να ξεπερνανε τα 14.000€ το ετος.
  και ουτω καθεξης.

  Επίσης για θέματα ασφαλείας να μην προσλαμβάνονται άτομα με «Νοητική Στέρηση, Αυτισμό, Ψυχιατρικά – Ψυχολογικά Νοσήματα που δεχονται Φαρμακευτική Αγωγή».

  Σε κάθε μου σύμβαση στα περίπου 20 ατομα που προσλαμβανουν υπάρχει τουλαχιστον 1 με Νοητική Στέρηση, τουλάχιστον 1 με μορφή Αυτισμού, τουλάχιστον 3 που παίρνουν Φαρμακευτική Αγωγή για Ψυχικές Ασθένιες.

  Αυτά όλα τα άτομα δημιουργούν καθημερινα προβλήματα απο την αρχή εως το τέλος τις βάρδιας και υπάρχουν πάρα πολλοι που τα συγκαλύπτουν απο συναδέλφους φύλακες, προϊστάμενοι (Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες) μέχρι και Διοικητικοί (Διευθυντές και Υποδιευθυντές).

  Αυτό πρέπει να σταματήσει.

  Μοριοδοτήστε:
  1. Ανεργία χωρις όριο τους μήνες.
  2. Ποσα Διπλώματα – Πτυχία – Επαγγελματικές Άδειες έχει στην ίδια κατηγορία π.χ. ΔΕ-ΤΕ-ΠΕ(ΜΕ-ΔΕ).
  3. Προϋπηρεσία.
  4. Κοινωνικά Κριτήρια (ΜΟΝΟ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΟΠΩΣ ΑΤΟΜΙΚΑ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ).

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 02:36 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
  Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
  τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286,
  email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
  email: triteknoiattikis@yahoo.gr
  fax: 2109570649
  http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

  Θέμα: Προτάσεις στο σχέδιο νόμου – Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

  Οι προτάσεις μας στο σχέδιο νόμου που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση:
  ΄΄Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)–Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα΄΄.
  Στο άρθρο 11: Προσαυξήσεις
  1.Στ. Κατά δέκα(10) μονάδες για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων
  1.ζ. Κατά εννέα (9) μονάδες για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  2. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επί του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί, από τον οικείο οριστικό πίνακα κατάταξης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, δεν μπορεί να υπολείπεται των κάτωθι :
  α) 15% για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων,
  β) 15% για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων,
  Στο Άρθρο 26: Επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας – πεδίο εφαρμογής
  2. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται
  α) οι θέσεις τακτικού προσωπικού για άτομα με αναπηρίες,
  β) οι θέσεις για πολύτεκνους και τριτέκνους και τέκνα αυτών,
  γ)οι θέσεις κατηγορίας ΥΕ και
  δ) περιπτώσεις προσωπικού που προβλέπονται με Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
  Στο Άρθρο 27: Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας
  1.Οι υποψήφιοι/ες για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη Ε. Αριθμός τέκνων: Τριακόσιες(300) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Ε. Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  2. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  A. Αριθμός τέκνων: Διακόσιες (200) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  Δ. Ηλικία: Για ηλικία έως και 35 ετών εβδομήντα πέντε (75) μονάδες.
  Για ηλικία άνω των 50 ετών εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
  Στο Άρθρο 35 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
  2.Οι υποψήφιοι/ες για την πλήρωση θέσεων τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
  δ. Τρίτεκνος γονέας. Εκατό(100) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Ογδόντα (80) μονάδες για κάθε μέλος τρίτεκνης οικογένειας.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μοριοδότηση τριακοσίων ογδόντα (380) μονάδων.
  Στο Άρθρο 36: Γραπτός διαγωνισμός κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την προκήρυξη πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού
  6. Για τη σειρά των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης, η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται ως ακολούθως:
  α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
  β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης. Βαθμολογείται μέχρι ένα (1) διδακτορικό δίπλωμα και μέχρι ένα (1) δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών. Οι προσαυξήσεις των περ. α΄ και β΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών…….
  γ. Κατά είκοσι(20) μονάδες για πολύτεκνους, τρίτεκνους και τα τέκνα αυτών
  Ελπίζουμε ότι θα λάβετε υπ΄ όψιν τις προτάσεις μας.
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Η Πρόεδρος – Μεσουρίδου Θεοκλήτη
  Η Γ.Γραμματέας – Τσουρουφλή Δέσποινα

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 02:59 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΤ

  Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α
  Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν (ΠΟΤ)
  Μακρυνίτσης 9, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΘΗΝΑΙ
  Τηλ.: 6909065204 – 6932737727 – e-mail:pespo3t@yahoo.gr

  Θέμα: Προτάσεις στο σχέδιο νόμου – Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

  Οι προτάσεις μας στο σχέδιο νόμου που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση:
  ΄΄Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)–Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα΄΄.
  Στο άρθρο 11: Προσαυξήσεις
  1.Στ. Κατά δέκα(10) μονάδες για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων
  1.ζ. Κατά εννέα (9) μονάδες για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  2. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επί του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί, από τον οικείο οριστικό πίνακα κατάταξης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, δεν μπορεί να υπολείπεται των κάτωθι :
  α) 15% για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων,
  β) 15% για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων,
  Στο Άρθρο 26: Επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας – πεδίο εφαρμογής
  2. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται
  α) οι θέσεις τακτικού προσωπικού για άτομα με αναπηρίες,
  β) οι θέσεις για πολύτεκνους και τριτέκνους και τέκνα αυτών,
  γ)οι θέσεις κατηγορίας ΥΕ και
  δ) περιπτώσεις προσωπικού που προβλέπονται με Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
  Στο Άρθρο 27: Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας
  1.Οι υποψήφιοι/ες για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη Ε. Αριθμός τέκνων: Τριακόσιες(300) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Ε. Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  2. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  A. Αριθμός τέκνων: Διακόσιες (200) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  Δ. Ηλικία: Για ηλικία έως και 35 ετών εβδομήντα πέντε (75) μονάδες.
  Για ηλικία άνω των 50 ετών εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
  Στο Άρθρο 35 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
  2.Οι υποψήφιοι/ες για την πλήρωση θέσεων τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
  δ. Τρίτεκνος γονέας. Εκατό(100) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Ογδόντα (80) μονάδες για κάθε μέλος τρίτεκνης οικογένειας.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μοριοδότηση τριακόσια ογδόντα (380) μονάδων.
  Στο Άρθρο 36: Γραπτός διαγωνισμός κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την προκήρυξη πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού
  6. Για τη σειρά των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης, η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται ως ακολούθως:
  α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
  β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης. Βαθμολογείται μέχρι ένα (1) διδακτορικό δίπλωμα και μέχρι ένα (1) δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών. Οι προσαυξήσεις των περ. α΄ και β΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών…….
  γ. Κατά είκοσι(20) μονάδες για πολύτεκνους, τρίτεκνους και τα τέκνα αυτών
  Ελπίζουμε ότι θα λάβετε υπ΄ όψιν τις προτάσεις μας.
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Ο Πρόεδρος – Ντιούδης Αντώνιος
  Η Γ.Γραμματέας – Μεσουρίδου Θεοκλήτη

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 20:58 | ΠΑ.ΤΡ.

  Οι προτάσεις μας στο σχέδιο νόμου που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση:
  ΄΄Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)–Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα΄΄.
  Στο άρθρο 11: Προσαυξήσεις
  1.Στ. Κατά δέκα(10) μονάδες για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων
  1.ζ. Κατά εννέα (9) μονάδες για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  2. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επί του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί, από τον οικείο οριστικό πίνακα κατάταξης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, δεν μπορεί να υπολείπεται των κάτωθι :
  α) 15% για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων,
  β) 15% για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων,
  Στο Άρθρο 26: Επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας – πεδίο εφαρμογής
  2. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται
  α) οι θέσεις τακτικού προσωπικού για άτομα με αναπηρίες,
  β) οι θέσεις για πολύτεκνους και τριτέκνους και τέκνα αυτών,
  γ)οι θέσεις κατηγορίας ΥΕ και
  δ) περιπτώσεις προσωπικού που προβλέπονται με Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
  Στο Άρθρο 27: Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας
  1.Οι υποψήφιοι/ες για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη Ε. Αριθμός τέκνων: Τριακόσιες(300) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Ε. Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  2. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  A. Αριθμός τέκνων: Διακόσιες (200) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  Δ. Ηλικία: Για ηλικία έως και 35 ετών εβδομήντα πέντε (75) μονάδες.
  Για ηλικία άνω των 50 ετών εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
  Στο Άρθρο 35 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
  2.Οι υποψήφιοι/ες για την πλήρωση θέσεων τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
  δ. Τρίτεκνος γονέας. Εκατό(100) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Ογδόντα (80) μονάδες για κάθε μέλος τρίτεκνης οικογένειας.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μοριοδότηση τριακόσια ογδόντα (380) μονάδων.
  Στο Άρθρο 36: Γραπτός διαγωνισμός κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την προκήρυξη πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού
  6. Για τη σειρά των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης, η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται ως ακολούθως:
  α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
  β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης. Βαθμολογείται μέχρι ένα (1) διδακτορικό δίπλωμα και μέχρι ένα (1) δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών. Οι προσαυξήσεις των περ. α΄ και β΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών…….
  γ. Κατά είκοσι(20) μονάδες για πολύτεκνους, τρίτεκνους και τα τέκνα αυτών
  Ελπίζουμε ότι θα λάβετε υπ΄ όψιν τις προτάσεις μας.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 20:47 | Π.ΜΠ

  Οι προτάσεις μας στο σχέδιο νόμου που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση:
  ΄΄Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)–Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα΄΄.
  Στο άρθρο 11: Προσαυξήσεις
  1.Στ. Κατά δέκα(10) μονάδες για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων
  1.ζ. Κατά εννέα (9) μονάδες για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  2. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επί του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί, από τον οικείο οριστικό πίνακα κατάταξης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, δεν μπορεί να υπολείπεται των κάτωθι :
  α) 15% για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων,
  β) 15% για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων,
  Στο Άρθρο 26: Επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας – πεδίο εφαρμογής
  2. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται
  α) οι θέσεις τακτικού προσωπικού για άτομα με αναπηρίες,
  β) οι θέσεις για πολύτεκνους και τριτέκνους και τέκνα αυτών,
  γ)οι θέσεις κατηγορίας ΥΕ και
  δ) περιπτώσεις προσωπικού που προβλέπονται με Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
  Στο Άρθρο 27: Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας
  1.Οι υποψήφιοι/ες για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη Ε. Αριθμός τέκνων: Τριακόσιες(300) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Ε. Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  2. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  A. Αριθμός τέκνων: Διακόσιες (200) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  Δ. Ηλικία: Για ηλικία έως και 35 ετών εβδομήντα πέντε (75) μονάδες.
  Για ηλικία άνω των 50 ετών εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
  Στο Άρθρο 35 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
  2.Οι υποψήφιοι/ες για την πλήρωση θέσεων τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
  δ. Τρίτεκνος γονέας. Εκατό(100) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Ογδόντα (80) μονάδες για κάθε μέλος τρίτεκνης οικογένειας.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μοριοδότηση τριακόσια ογδόντα (380) μονάδων.
  Στο Άρθρο 36: Γραπτός διαγωνισμός κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την προκήρυξη πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού
  6. Για τη σειρά των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης, η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται ως ακολούθως:
  α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
  β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης. Βαθμολογείται μέχρι ένα (1) διδακτορικό δίπλωμα και μέχρι ένα (1) δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών. Οι προσαυξήσεις των περ. α΄ και β΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών…….
  γ. Κατά είκοσι(20) μονάδες για πολύτεκνους, τρίτεκνους και τα τέκνα αυτών
  Ελπίζουμε ότι θα λάβετε υπ΄ όψιν τις προτάσεις μας.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 20:14 | Τ.Μ.

  Θέμα: Προτάσεις στο σχέδιο νόμου – Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
  Οι προτάσεις μας στο σχέδιο νόμου που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση:
  ΄΄Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)–Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα΄΄.
  Στο άρθρο 11: Προσαυξήσεις
  1.Στ. Κατά δέκα(10) μονάδες για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων
  1.ζ. Κατά εννέα (9) μονάδες για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  2. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επί του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί, από τον οικείο οριστικό πίνακα κατάταξης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, δεν μπορεί να υπολείπεται των κάτωθι :
  α) 15% για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων,
  β) 15% για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων,
  Στο Άρθρο 26: Επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας – πεδίο εφαρμογής
  2. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται
  α) οι θέσεις τακτικού προσωπικού για άτομα με αναπηρίες,
  β) οι θέσεις για πολύτεκνους και τριτέκνους και τέκνα αυτών,
  γ)οι θέσεις κατηγορίας ΥΕ και
  δ) περιπτώσεις προσωπικού που προβλέπονται με Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
  Στο Άρθρο 27: Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας
  1.Οι υποψήφιοι/ες για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη Ε. Αριθμός τέκνων: Τριακόσιες(300) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Ε. Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  2. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  A. Αριθμός τέκνων: Διακόσιες (200) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  Δ. Ηλικία: Για ηλικία έως και 35 ετών εβδομήντα πέντε (75) μονάδες.
  Για ηλικία άνω των 50 ετών εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
  Στο Άρθρο 35 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
  2.Οι υποψήφιοι/ες για την πλήρωση θέσεων τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
  δ. Τρίτεκνος γονέας. Εκατό(100) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Ογδόντα (80) μονάδες για κάθε μέλος τρίτεκνης οικογένειας.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μοριοδότηση διακοσίων σαράντα (240) μονάδων.
  Στο Άρθρο 36: Γραπτός διαγωνισμός κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την προκήρυξη πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού
  6. Για τη σειρά των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης, η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται ως ακολούθως:
  α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
  β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης. Βαθμολογείται μέχρι ένα (1) διδακτορικό δίπλωμα και μέχρι ένα (1) δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών. Οι προσαυξήσεις των περ. α΄ και β΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών…….
  γ. Κατά είκοσι(20) μονάδες για πολύτεκνους, τρίτεκνους και τα τέκνα αυτών
  Ελπίζουμε ότι θα λάβετε υπ΄ όψιν τις προτάσεις μας.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 19:19 | A.M.

  Θέμα: Προτάσεις στο σχέδιο νόμου – Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
  Οι προτάσεις μας στο σχέδιο νόμου που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση:
  ΄΄Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)–Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα΄΄.
  Στο άρθρο 11: Προσαυξήσεις
  1.Στ. Κατά δέκα(10) μονάδες για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων
  1.ζ. Κατά εννέα (9) μονάδες για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  2. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επί του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί, από τον οικείο οριστικό πίνακα κατάταξης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, δεν μπορεί να υπολείπεται των κάτωθι :
  α) 15% για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων,
  β) 15% για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων,
  Στο Άρθρο 26: Επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας – πεδίο εφαρμογής
  2. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται
  α) οι θέσεις τακτικού προσωπικού για άτομα με αναπηρίες,
  β) οι θέσεις για πολύτεκνους και τριτέκνους και τέκνα αυτών,
  γ)οι θέσεις κατηγορίας ΥΕ και
  δ) περιπτώσεις προσωπικού που προβλέπονται με Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
  Στο Άρθρο 27: Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας
  1.Οι υποψήφιοι/ες για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη Ε. Αριθμός τέκνων: Τριακόσιες(300) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Ε. Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  2. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  A. Αριθμός τέκνων: Διακόσιες (200) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  Δ. Ηλικία: Για ηλικία έως και 35 ετών εβδομήντα πέντε (75) μονάδες.
  Για ηλικία άνω των 50 ετών εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
  Στο Άρθρο 35 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
  2.Οι υποψήφιοι/ες για την πλήρωση θέσεων τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
  δ. Τρίτεκνος γονέας. Εκατό(100) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Ογδόντα (80) μονάδες για κάθε μέλος τρίτεκνης οικογένειας.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μοριοδότηση διακοσίων σαράντα (240) μονάδων.
  Στο Άρθρο 36: Γραπτός διαγωνισμός κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την προκήρυξη πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού
  6. Για τη σειρά των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης, η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται ως ακολούθως:
  α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
  β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης. Βαθμολογείται μέχρι ένα (1) διδακτορικό δίπλωμα και μέχρι ένα (1) δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών. Οι προσαυξήσεις των περ. α΄ και β΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών…….
  γ. Κατά είκοσι(20) μονάδες για πολύτεκνους, τρίτεκνους και τα τέκνα αυτών
  Ελπίζουμε ότι θα λάβετε υπ΄ όψιν τις προτάσεις μας.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 19:56 | Δ.Τ.

  Θέμα: Προτάσεις στο σχέδιο νόμου – Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
  Οι προτάσεις μας στο σχέδιο νόμου που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση:
  ΄΄Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)–Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα΄΄.
  Στο άρθρο 11: Προσαυξήσεις
  1.Στ. Κατά δέκα(10) μονάδες για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων
  1.ζ. Κατά εννέα (9) μονάδες για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  2. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επί του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί, από τον οικείο οριστικό πίνακα κατάταξης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, δεν μπορεί να υπολείπεται των κάτωθι :
  α) 15% για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων,
  β) 15% για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων,
  Στο Άρθρο 26: Επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας – πεδίο εφαρμογής
  2. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται
  α) οι θέσεις τακτικού προσωπικού για άτομα με αναπηρίες,
  β) οι θέσεις για πολύτεκνους και τριτέκνους και τέκνα αυτών,
  γ)οι θέσεις κατηγορίας ΥΕ και
  δ) περιπτώσεις προσωπικού που προβλέπονται με Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
  Στο Άρθρο 27: Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας
  1.Οι υποψήφιοι/ες για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη Ε. Αριθμός τέκνων: Τριακόσιες(300) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Ε. Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  2. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  A. Αριθμός τέκνων: Διακόσιες (200) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  Δ. Ηλικία: Για ηλικία έως και 35 ετών εβδομήντα πέντε (75) μονάδες.
  Για ηλικία άνω των 50 ετών εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
  Στο Άρθρο 35 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
  2.Οι υποψήφιοι/ες για την πλήρωση θέσεων τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
  δ. Τρίτεκνος γονέας. Εκατό(100) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Ογδόντα (80) μονάδες για κάθε μέλος τρίτεκνης οικογένειας.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μοριοδότηση διακοσίων σαράντα (240) μονάδων.
  Στο Άρθρο 36: Γραπτός διαγωνισμός κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την προκήρυξη πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού
  6. Για τη σειρά των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης, η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται ως ακολούθως:
  α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
  β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης. Βαθμολογείται μέχρι ένα (1) διδακτορικό δίπλωμα και μέχρι ένα (1) δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών. Οι προσαυξήσεις των περ. α΄ και β΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών…….
  γ. Κατά είκοσι(20) μονάδες για πολύτεκνους, τρίτεκνους και τα τέκνα αυτών
  Ελπίζουμε ότι θα λάβετε υπ΄ όψιν τις προτάσεις μας.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 19:46 | ΝΚ

  Θέμα: Προτάσεις στο σχέδιο νόμου – Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
  Οι προτάσεις μας στο σχέδιο νόμου που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση:
  ΄΄Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)–Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα΄΄.
  Στο άρθρο 11: Προσαυξήσεις
  1.Στ. Κατά δέκα(10) μονάδες για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων
  1.ζ. Κατά εννέα (9) μονάδες για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  2. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επί του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί, από τον οικείο οριστικό πίνακα κατάταξης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, δεν μπορεί να υπολείπεται των κάτωθι :
  α) 15% για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων,
  β) 15% για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων,
  Στο Άρθρο 26: Επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας – πεδίο εφαρμογής
  2. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται
  α) οι θέσεις τακτικού προσωπικού για άτομα με αναπηρίες,
  β) οι θέσεις για πολύτεκνους και τριτέκνους και τέκνα αυτών,
  γ)οι θέσεις κατηγορίας ΥΕ και
  δ) περιπτώσεις προσωπικού που προβλέπονται με Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
  Στο Άρθρο 27: Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας
  1.Οι υποψήφιοι/ες για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη Ε. Αριθμός τέκνων: Τριακόσιες(300) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Ε. Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  2. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  A. Αριθμός τέκνων: Διακόσιες (200) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  Δ. Ηλικία: Για ηλικία έως και 35 ετών εβδομήντα πέντε (75) μονάδες.
  Για ηλικία άνω των 50 ετών εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
  Στο Άρθρο 35 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
  2.Οι υποψήφιοι/ες για την πλήρωση θέσεων τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
  δ. Τρίτεκνος γονέας. Εκατό(100) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Ογδόντα (80) μονάδες για κάθε μέλος τρίτεκνης οικογένειας.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μοριοδότηση διακοσίων σαράντα (240) μονάδων.
  Στο Άρθρο 36: Γραπτός διαγωνισμός κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την προκήρυξη πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού
  6. Για τη σειρά των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης, η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται ως ακολούθως:
  α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
  β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης. Βαθμολογείται μέχρι ένα (1) διδακτορικό δίπλωμα και μέχρι ένα (1) δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών. Οι προσαυξήσεις των περ. α΄ και β΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών…….
  γ. Κατά είκοσι(20) μονάδες για πολύτεκνους, τρίτεκνους και τα τέκνα αυτών
  Ελπίζουμε ότι θα λάβετε υπ΄ όψιν τις προτάσεις μας.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 19:28 | X.M.

  Θέμα: Προτάσεις στο σχέδιο νόμου – Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
  Οι προτάσεις μας στο σχέδιο νόμου που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση:
  ΄΄Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)–Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα΄΄.
  Στο άρθρο 11: Προσαυξήσεις
  1.Στ. Κατά δέκα(10) μονάδες για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων
  1.ζ. Κατά εννέα (9) μονάδες για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  2. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επί του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί, από τον οικείο οριστικό πίνακα κατάταξης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, δεν μπορεί να υπολείπεται των κάτωθι :
  α) 15% για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων,
  β) 15% για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων,
  Στο Άρθρο 26: Επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας – πεδίο εφαρμογής
  2. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται
  α) οι θέσεις τακτικού προσωπικού για άτομα με αναπηρίες,
  β) οι θέσεις για πολύτεκνους και τριτέκνους και τέκνα αυτών,
  γ)οι θέσεις κατηγορίας ΥΕ και
  δ) περιπτώσεις προσωπικού που προβλέπονται με Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
  Στο Άρθρο 27: Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας
  1.Οι υποψήφιοι/ες για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη Ε. Αριθμός τέκνων: Τριακόσιες(300) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Ε. Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  2. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  A. Αριθμός τέκνων: Διακόσιες (200) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  Δ. Ηλικία: Για ηλικία έως και 35 ετών εβδομήντα πέντε (75) μονάδες.
  Για ηλικία άνω των 50 ετών εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
  Στο Άρθρο 35 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
  2.Οι υποψήφιοι/ες για την πλήρωση θέσεων τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
  δ. Τρίτεκνος γονέας. Εκατό(100) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Ογδόντα (80) μονάδες για κάθε μέλος τρίτεκνης οικογένειας.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μοριοδότηση διακοσίων σαράντα (240) μονάδων.
  Στο Άρθρο 36: Γραπτός διαγωνισμός κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την προκήρυξη πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού
  6. Για τη σειρά των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης, η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται ως ακολούθως:
  α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
  β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης. Βαθμολογείται μέχρι ένα (1) διδακτορικό δίπλωμα και μέχρι ένα (1) δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών. Οι προσαυξήσεις των περ. α΄ και β΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών…….
  γ. Κατά είκοσι(20) μονάδες για πολύτεκνους, τρίτεκνους και τα τέκνα αυτών
  Ελπίζουμε ότι θα λάβετε υπ΄ όψιν τις προτάσεις μας.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 18:29 | Θα πρέπει

  Η μοριοδότηση κοινωνικών κριτηρίων πρέπει να είναι σαν τις μόνιμες θέσεις ώστε να λαμβάνει ποσοστό απο κάθε κοινωνική κατηγορία και να μην αποκλείεται κάποια άλλη ομάδα π.χ%γενική κατηγορία, %αμέα,,%πολύτεκνοι, %τρίτεκνοι.

  Έτσι ώστε αν υπάρχει υπερκάλυψη σε μια ομάδα να αφήνει την άλλη να συμμετέχει.Πρέπει να χει ποσοστό ,όμως με τον παρών νόμο αυτό δεν συμβαίνει. Πρέπει να επανεξετάσετε και επαναπροσδιορίσετε τα κριτήρια και την βαθμολόγηση στη διαδικασία κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων με συμβάσεις ΣΟΧ διότι ευνοούνται υπέρμετρα ειδικές κατηγορίες υποψηφίων με αυξημένη μοριοδότηση που λαμβάνουν απλά η & συνδυαστικά ,χωρίς καμία πρόβλεψη ποσοστού αποκλείουν ουσιαστικά την πρόσληψη ‘άλλων που δεν ανήκουν σε κάποια άλλη από τις ειδικές κατηγορίες Αν δείτε προσεκτικά έναν πίνακα κατάταξης θα καταλάβετε πως τις πάνω από τις μισές θέσεις είναι εφικτό εν τοις πράγμασι να τις καταλάβουν υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών .Η τρέχουσα μορφή μοριοδότησης & δημιουργεί τον έμμεσο αποκλεισμό Εάν δείτε τη μοριοδοτηση που προσφέρετε τώρα δίχως πρόβλεψη πλαφόν-ποσόστωσης κατηγοριών θα αντιληφθείτε τον αποκλεισμό μερίδας υποψηφιων τώρινο αλλα και τον επερχόμενο με το έντονο ενδιαφέρον παρουσίας μιας κατηγορίας αθέμιτα να αποκλειει άλλες. Ας εφαρμοστεί ποσόστωση στην κάλυψη των θέσεων εργασίας έτσι ώστε να ανταγωνίζονται όλοι επί ίσοις όροις και να υπάρχουν θέσεις απασχόλησης για όλες τις κατηγορίες. Έτσι ο πολύτεκνος θα ανταγωνίζεται με πολύτεκνο μόνο, ο τρίτεκνος με τρίτεκνο, ο άγαμος με άγαμο κτλ. Ώστε ‘Ολα τα σενάρια μελέτης για μη πιθανότητα αποκλεισμού από της συμμετοχή μιας ομάδας με τρόπο μοριοδοτησης όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.1 του Συντάγματος “H εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Kράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου…

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 09:48 | Σάκης Πέρρας

  Η μοριοδοτηση της ανεργίας είναι υπερβολική. Δεν μπορεί το κριτήριο της ανεργίας να συμμετέχει στο καθορισμό των συνολικών μορίων προσαυξημένη κατά 95% έναντι της εμπειρίας. Με το προτεινόμενο άρθρο προκύπτει ότι υποψήφιος με χρόνο ανεργίας 18μηνων λαμβάνει 1040 μορια(200+14*60=1040).
  Ένα δίκαιο σύστημα πρέπει να προβλέπει μοριοδοτηση της ανεργίας και εμπειρίας κατά ίσο ποσοστό.
  Εν ολίγοις, ο ανώτατος χρόνος ανεργίας (18 μήνες) θα πρέπει να λαμβάνει τα ίδια μόρια που προκύπτουν από τον υπολογισμό των ανώτατου μετρησιμου ορίου της εμπειρίας.
  Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνω:
  Η εμπειρία θα πρέπει να λαμβάνει 84*7μορια=588 μορια.
  Ομοίως και η ανεργία θα πρέπει να λαμβάνει 18*35μορια=580 μορια

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 08:54 | Σάκης

  Η μοριοδοτηση της ανεργίας είναι υπερβολική. Δεν μπορεί το κριτήριο της ανεργίας να συμμετέχει στο καθορισμό των συνολικών μορίων προσαυξημένη κατά 95% έναντι της εμπειρίας. Με το προτεινόμενο άρθρο προκύπτει ότι υποψήφιος με χρόνο ανεργίας 18μηνων λαμβάνει 1040 μορια(200+14*60=1040).
  Ένα δίκαιο σύστημα πρέπει να προβλέπει μοριοδοτηση της ανεργίας και εμπειρίας κατά ίσο ποσοστό.
  Εν ολίγοις, ο ανώτατος χρόνος ανεργίας (18 μήνες) θα πρέπει να λαμβάνει τα ίδια μόρια που προκύπτουν από τον υπολογισμό των ανώτατου μετρησιμου ορίου της εμπειρίας.
  Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνω:
  Η εμπειρία θα πρέπει να λαμβάνει 84*7μορια=588 μορια.
  Ομοίως και η ανεργία θα πρέπει να λαμβάνει 18*35μορια=580 μορια

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 18:24 | ΒΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Στο παρόν άρθρο 35, στην παράγραφο 2 μεταφέρεται αυτούσια η δυνατότητα του ν 2190/94, κατά την οποία οι έχοντες 8μηνο κώλυμα μπορούν να συμμετάσχουν σε προκηρύξεις, υπό τον όρο ότι κατατάσσονται στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψηφίους τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών.

  Ωστόσο η από εικοσιπενταετίας ρύθμιση του νόμου 2190/94. η οποία μεταφέρεται αβασάνιστα ως έχει στον νέο νόμο, δεν λαμβάνει υπόψιν τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην επαγγελματική εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, ειδικά με τον θεσμό των ΙΕΚ που παρέχουν μεταλυκειακή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

  Στις προκηρύξεις ΔΕ όταν ο τίτλος της ζητούμενης ειδικότητας (πχ «Φύλακες Μουσείων& Αρχαιολογικών Χώρων) είναι ομώνυμος τίτλος μεταλυκειακής σχολής, προβλέπεται ότι το βασικό προσόν διορισμού είναι το ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα αυτών των σχολών (Αρ. 17, Π.Δ. 50/2001).
  Παρότι ο πίνακας κατάταξης υποψήφιων καταρτίζεται με σειρά προτεραιότητας σε υποψηφίους που διαθέτουν το βασικό προσόν, ακολουθούμενοι από τους υποψηφίους που δεν το διαθέτουν ως επικουρίες, το άρθρο 32 του παρόντος νόμου, θέτει τους έχοντες οκτάμηνο κώλυμα υποψηφίους με βασικό προσόν στο τέλος της κατάταξης μετά και από τους επικουρικούς υποψηφίους, ερμηνεύοντας ως «συνυποψηφίους» τους το σύνολο των συμμετεχόντων και όχι τους εν τοις πράγμασι συνυποψηφίους τους που είναι η υποψήφιοι με το ίδιο βασικό προσόν.

  Η στρέβλωση αυτή δημιουργεί την αντιφατική κατάσταση κατά την οποία αποκλείονται από τις προκηρύξεις ΔΕ υποψήφιοι με αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα μεταλυκειακής εκπαίδευσης ΔΙΕΚ πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, για να προσληφθούν στην θέση τους επικουρικοί υποψήφιοι, γεγονός σαφώς σε αντίθεση με την αιτιολογική έκθεσή του νόμου που συνοψίζεται στην φράση «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση».
  Ειδικά για θέσεις ΔΕ που σχετίζονται με την φύλαξη, την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, είναι άτοπο να αποκλείονται από την εργασία πιστοποιημένοι επαγγελματίες με γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, με πρόσχημα την αναχρονιστική ερμηνεία της έννοιας των «συνυποψηφίων» της κάθε προκήρυξης.

  Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό προτείνεται να προστεθεί η παρακάτω παράγραφός στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου:

  «Στις διαδικασίες του παρόντος μπορούν να συμμετέχουν και υποψήφιοι/ες που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόληση μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Οι υποψήφιοι/ες αυτοί/ες κατατάσσονται στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψηφίους/ες τους που «διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κατάταξης, κύριου ή επικουρικού πού δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών.»

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 17:40 | ΒΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Στο παρόν άρθρο 32, στην παράγραφο 2 μεταφέρεται αυτούσια η δυνατότητα του ν 2190/94, κατά την οποία οι έχοντες 8μηνο κώλυμα μπορούν να συμμετάσχουν σε προκηρύξεις, υπό τον όρο ότι κατατάσσονται στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψηφίους τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών.

  Ωστόσο η από εικοσιπενταετίας ρύθμιση του νόμου 2190/94. η οποία μεταφέρεται αβασάνιστα ως έχει στο 2020, δεν λαμβάνει υπόψιν τις δραματικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην επαγγελματική εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, ειδικά με τον θεσμό των ΙΕΚ που παρέχουν μεταλυκειακή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

  Στις προκηρύξεις ΔΕ όταν ο τίτλος της ζητούμενης ειδικότητας (πχ «Φύλακες Μουσείων& Αρχαιολογικών Χώρων) είναι ομώνυμος τίτλος μεταλυκειακής σχολής, προβλέπεται ότι το βασικό προσόν διορισμού είναι το ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα αυτών των σχολών (Αρ. 17, Π.Δ. 50/2001).
  Παρότι ο πίνακας κατάταξης υποψήφιων καταρτίζεται με σειρά προτεραιότητας σε υποψηφίους που διαθέτουν το βασικό προσόν, ακολουθούμενοι από τους υποψηφίους που δεν το διαθέτουν ως επικουρίες, το άρθρο 32 του παρόντος νόμου, θέτει τους έχοντες οκτάμηνο κώλυμα υποψηφίους με βασικό προσόν στο τέλος της κατάταξης μετά και από τους επικουρικούς υποψηφίους, ερμηνεύοντας ως «συνυποψηφίους» τους το σύνολο των συμμετεχόντων και όχι τους εν τοις πράγμασι συνυποψηφίους τους που είναι η υποψήφιοι με το ίδιο βασικό προσόν.

  Η στρέβλωση αυτή δημιουργεί την αντιφατική κατάσταση κατά την οποία αποκλείονται από τις προκηρύξεις ΔΕ υποψήφιοι με αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα μεταλυκειακής εκπαίδευσης ΔΙΕΚ πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, για να προσληφθούν στην θέση τους επικουρικοί υποψήφιοι, γεγονός σαφώς σε αντίθεση με την αιτιολογική έκθεσή του νόμου που συνοψίζεται στην φράση «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση».
  Ειδικά για θέσεις ΔΕ που σχετίζονται με την φύλαξη, την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, είναι άτοπο να αποκλείονται από την εργασία πιστοποιημένοι επαγγελματίες με γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, με πρόσχημα την αναχρονιστική ερμηνεία της έννοιας των «συνυποψηφίων» της κάθε προκήρυξης.

  Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό προτείνεται να προστεθεί η παρακάτω παράγραφός στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου:

  Στις διαδικασίες του παρόντος μπορούν να συμμετέχουν και υποψήφιοι/ες που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόληση μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Οι υποψήφιοι/ες αυτοί/ες κατατάσσονται στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψηφίους/ες τους που «διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κατάταξης, κύριου ή επικουρικού πού δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 23:38 | Ταλουμης

  Οι ερωτήσεις του τεστ πρέπει να είναι όπως στο δίπλωμα οδήγησης να τις ξέρουμε να τις διαβάσουμε !

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 05:34 | Μανος Σκιβ.

  Προσθηκη στην παραγραφο 2.

  Στις διαδικασίες του παρόντος μπορούν να συμμετέχουν και υποψήφιοι/ες που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόληση μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Οι υποψήφιοι/ες αυτοί/ες κατατάσσονται στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψηφίους/ες τους που «διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κατάταξης, κύριου ή επικουρικού και» δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 02:32 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ , Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ

  Το σωματείο μας ζητά να εξαιρεθούν από το κώλυμα 8μήνης απασχόλησης οι διπλωματούχοι ΙΕΚ Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών και Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων από την εν λόγω διάταξη για προσωπικό που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών στους φορείς του δημοσίου τομέα στις θέσεις Δ.Ε. Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων-Προσωπικού Ασφαλείας (Φύλαξης)-Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων-Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων.Οι διπλωματούχοι των παραπάνω ειδικοτήτων δεν υπερκαλύπτουν το αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων ορισμένου χρόνου στο δημόσιο και πάντα εργάζεται προσωπικό με τα επικουρικά προσόντα πχ απολυτήριο Γενικού Λυκείου που κατά ανάγκη προσλαμβάνεται, ώστε να μην μείνουν κενές οι θέσεις.

  Η Δημοσία Διοίκηση,πιστεύουμε ότι επιθυμεί να εργάζεται σε κάθε θέση το κατάλληλο προσωπικό και όχι προσωπικό που δεν είναι εξειδικευμένο, διότι αν συνεχίσει να ισχύει το κώλυμα 8μήνης απασχόλησης θα αποκλείονται οι εν λόγω διπλωματούχοι και θα τοποθετούνται στη σειρά κατάταξης, κάτω από όσους δεν έχουν κώλυμα 8μήνης απασχόλησης, με αποτέλεσμα να προσλαμβάνονται στη θέση τους επιτυχόντες με προσόντα επικουρικά, που κατέχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ,δηλαδή τίτλο σπουδών που δεν έχει σχέση με το αντικείμενο της φύλαξης.

  Καθώς το επάγγελμα της φύλαξης πλέον έχει εξειδικευτεί οι διπλωματούχοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) ΙΕΚ της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών και Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων είναι ειδικά καταρτισμένοι για να εργαστούν στις θέσεις Δ.Ε Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων-Προσωπικού Ασφαλείας (Φύλαξης)-Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων-Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, έχοντας παράλληλα πολυετή εμπειρία στην ειδικότητα της φύλαξης.

  Συγκεκριμένα οι διπλωματούχοι ΙΕΚ της ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών έχουν γενικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα:

  1. Θέματα ασφαλείας και υγιεινής στον εργασιακό χώρο
  2. Εργασιακές σχέσεις,επαγγελματική δεοντολογία και προσωπική ποιότητα.
  3. Εισαγωγή στο Δίκαιο
  4. Κοινωνική και Δικαστική Ψυχολογία
  5. Εγκληματολογία
  6. Τεχνική επικοινωνίας, Επιχειρηματικότητα.
  7. Δημόσιες σχέσεις (είδη επικοινωνίας, γενικά θέματα διοίκησης κλπ.).

  και επίσης ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες από τα παρακάτω μαθήματα:

  1. Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
  2. Στοιχεία συνταγματικού δικαίου.
  3. Στοιχεία εργατικού δικαίου.
  4. Στοιχεία δικαίου προστασίας περιβάλλοντος.
  5. Εταιρείες (γενικά, μορφές, διαδικασία σύστασης κλπ.).⎫
  6. Στοιχεία ποινικού δικαίου.
  7. Στοιχεία ποινικής δικονομίας.
  8. Βασικές αρχές αυτοάμυνας.
  9. Βασικές αρχές αυτοπροστασίας.
  10. Εξουδετέρωση βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών.
  11. Ασφάλεια προσώπων, εγκαταστάσεων, χρηματαποστολών.
  12. Σκοποβολή.
  13. Βασικά θέματα τουρισμού.
  14. Πρώτες βοήθειες.

  Οι διπλωματούχοι της ειδικότητας Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων έχουν διδαχθεί βάσει του οδηγού σπουδών του υπουργείου Παιδείας- Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,τα παρακάτω μαθήματα:Βασικές Αρχές Φύλαξης ,Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας,Υγιεινή – Πρώτες Βοήθειες,Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών.

  Γνώσεις που φυσικά δεν διαθέτει κάποιος που κατέχει οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. αφού δεν διδάσκεται τα παραπάνω μαθήματα.

  Ζητούμε να γίνει τροποποίηση στο νομοσχέδιο του υπουργείου σας.

 • 19 Νοεμβρίου 2020, 22:54 | ΑΚΗΣ

  Εμπειρία 84 μήνες για μία 8μηνη σύμβαση; Ένας νέος πτυχιούχος ο οποίος προσπαθεί να αποκτήσει εμπειρία, υπάρχει περίπτωση ποτέ καταλάβει θέση εποχικής απασχόλησης με το κριτήριο αυτό;

  Γιατί στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ να μετράει ο δεύτερος τίτλος σπουδών (ορθός) και στην κατηγορία ΔΕ να μην μετράει;

  Στα πλαίσια τις ισονομίας, θα πρέπει ο δεύτερος τίτλος σπουδών να μετράει σε όλες τις κατηγορίες ΠΕ ΤΕ και ΔΕ.
  Το κριτήριο της εμπειρίας τουλάχιστον για την εποχική απασχόληση πρέπει να καταργηθεί.

 • 17 Νοεμβρίου 2020, 07:07 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Πρέπει να υπάρχει η μοριοδότηση τυπικών προσόντων ως έχει (μέχρι 2 πτυχία ,2 μεταπτυχιακά και 2 διδακτορικά). Ο βαθμός πτυχίου είναι ορθό να μη λαμβάνεται υπόψη γιατί διαφορετικά πανεπιστήμια έχουν διαφορετικές δυσκολίες.
  Να υπάρχει διαγωνισμός γραπτός με πολλαπλής μόνο στο γνωστικό αντικείμενο έτσι ωστε να μην υπάρχει δυνατότητα για παρεμβάσεις.
  Ουσιαστικά συνίσταται ένα μοντέλο 50% τυπικών προσόντων και 50% ΄γραπτού στο αντικείμενο με πολλαπλής για να μην είναι αμφισβητήσιμα τα αποτελέσματα