• Σχόλιο του χρήστη 'Μανος Σκιβ.' | 20 Νοεμβρίου 2020, 05:34

    Προσθηκη στην παραγραφο 2. Στις διαδικασίες του παρόντος μπορούν να συμμετέχουν και υποψήφιοι/ες που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόληση μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Οι υποψήφιοι/ες αυτοί/ες κατατάσσονται στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψηφίους/ες τους που "διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κατάταξης, κύριου ή επικουρικού και" δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών.