• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΤΗΣ' | 21 Νοεμβρίου 2020, 17:35

    Aξιότιμε κ. Υπουργέ, ολοκληρώνοντας την παρέμβαση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ κρίνουμε σκόπιμο, εάν τούτο δεν κρίνεται αντισυνταγματικό, τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής ώστε ένας από τους τριάντα συμβούλους του ΑΣΕΠ να εκπροσωπεί θεσμικά τον πολυπληθέστατο και εξαιρετικά ευαίσθητο χώρο της αναπηρίας/χρόνιας πάθησης με αναφορά αποκλειστικά σε ζητήματα τα οποία μας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, αλλά ουσιαστικά και τα οποία προϋποθέτουν γνώση και εμπειρία και δη βιωματική. Πιστεύουμε ότι το πρόσωπο αυτό είανι εφικτό να επιλέγεται με ευθύνη του επίσημου εταίρου της πολιτείας, δηλ. της ΕΣΑΜΕΑ. Οι λεπτομέρειες δύντανται να καθοριστούν ευκόλως κατόπιν διαβουλεύσεως. Για θέματα τα οποία αφορούν την ίδια μας τη ζωή, πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε άποψη με δικαίωμα ψήφου. Δίκαιο και θεμιτό, χωρίς δημοσιονομικό κόστος και χωρίς αντιδράσεις. Ευχαριστούμε πολύ