Μέρος Δ’ Οργανωτικά και διοικητικά θέματα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Άρθρο 37 Συγκρότηση

1. Το Α.Σ.Ε.Π. συγκροτείται από τριάντα πέντε (35) μέλη με την ακόλουθη διαβάθμιση:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδροι (θέσεις τέσσερις)
Σύμβουλοι (θέσεις τριάντα).
2. Ως μέλη του Α.Σ.Ε.Π. επιλέγονται, από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 101A του Συντάγματος και τον Κανονισμό της Βουλής, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, που απολαμβάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής και διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση ή την επαγγελματική τους εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με τη φύση, την αποστολή και τις αρμοδιότητές του. Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής κοινοποιείται αμελλητί στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος οφείλει να εκδώσει την πράξη διορισμού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση.
3. Η θητεία των μελών του Α.Σ.Ε.Π. είναι εξαετής με δυνατότητα τριετούς παράτασης, μετά τη συμπλήρωσή της, για μία συνεχόμενη φορά, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχεια της λειτουργίας της Αρχής. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αφορά μέχρι το ½ των εκάστοτε κενούμενων θέσεων. Ο/Η Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί εγγράφως στον/στην Πρόεδρο της Βουλής τα ονόματα των Αντιπροέδρων και των Συμβούλων των οποίων η θητεία λήγει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της ή εντός δέκα (10) ημερών από τον θάνατο, την παραίτηση ή έκπτωση μέλους. Η αντίστοιχη γνωστοποίηση για τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. γίνεται από τον/την Υπουργό Εσωτερικών.
4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους του, το Α.Σ.Ε.Π. συνεχίζει να έχει νόμιμη συγκρότηση μέχρι τον διορισμό νέου μέλους για πλήρη θητεία, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για τον σχηματισμό απαρτίας. Εάν πρόκειται για τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., τα καθήκοντά του ασκούνται από Αντιπρόεδρο κατά σειρά αρχαιότητας ή, σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας ή κωλύματός του, από τον αρχαιότερο Σύμβουλο. Η παραίτηση μέλους του Α.Σ.Ε.Π. θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την υποβολή της, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί η πράξη αποδοχής της παραίτησης. Σε κάθε περίπτωση η θητεία των μελών του Α.Σ.Ε.Π. παρατείνεται έως τον διορισμό νέων μελών.
5. Η αρχαιότητα των Συμβούλων του Α.Σ.Ε.Π. καθορίζεται με την ακόλουθη σειρά: α) Δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί, επίτιμοι/ες ή αποχωρήσαντες/σες, με τη σειρά που καθορίζεται σε κάθε βαθμό από την επετηρίδα τους. Οι επίτιμοι/ες προηγούνται από τους αποχωρήσαντες/ασες ομοιόβαθμους/ες συναδέλφους τους. β) Καθηγητές/τριες όλων των βαθμίδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ομότιμοι/ες ή αφυπηρετήσαντες/ασες λόγω ορίου ηλικίας ή εν ενεργεία, με τη σειρά που καθορίζεται κατά τη βαθμίδα και εντός της ίδιας βαθμίδας κατά την αρχαιότητα. Οι ομότιμοι/ες καθηγητές/τριες προηγούνται από τους αφυπηρετήσαντες/ασες λόγω ορίου ηλικίας. γ) Συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, με τη σειρά που καθορίζεται από τον συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας τους. δ) Εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, με τη σειρά που καθορίζεται από τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. ε) Όσοι/ες δεν εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες, ανάλογα με τον χρόνο διορισμού τους ως μελών του Α.Σ.Ε.Π. και σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού με τη σειρά που ορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Για την έκδοση της απόφασης αυτής, ο/η Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει κάθε φορά σχετικό έγγραφο προς τον Υπουργό στο οποίο καταγράφεται η αρχαιότητα των μελών που εμπίπτουν στις περ. α-δ εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων.
Η εφαρμογή της διάταξης αφορά τα εκάστοτε διοριζόμενα μέλη. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος η παράταση της θητείας λογίζεται ως νέος διορισμός.
6. Οι αποδοχές του/της Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του Α.Σ.Ε.Π. καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17).

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 16:44 | ΜΑΡΙΑ ΘΥΜΙΟΥ

  Με τη διάταξη του νόμου προωθείται η ενδυνάμωση του ΑΣΕΠ με την αύξηση των μελών του από 28 που είναι σήμερα (βλ. site του ΑΣΕΠ/Οργανόγραμμα) σε 35 (!!). Έτσι αντί να ενδυναμώνεται το ΑΣΕΠ με αύξηση του προσωπικού του, προκειμένου να ανταπεξέρχεται ικανοποιητικά στην εκτέλεση των εργασιών του και να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος της έκδοσης των αποτελεσμάτων, επιχειρείται η ενδυνάμωση των μελών του ΑΣΕΠ δημιουργώντας έτσι ένα πολυμελές όργανο διοίκησης, υψηλά αμειβόμενο, πράγμα προκλητικό για την περίοδο που διανύουν και θα διανύσουν μετά την πανδημία όλοι οι Έλληνες. Επιπλέον καταργείται με το άρθρο αυτό το ανώτατο όριο ηλικίας που είχε τεθεί με νόμο για τον Πρόεδρο (73 έτη) και για τα μέλη (70 έτη) του ΑΣΕΠ και του Συνηγόρου του Πολίτη και επιπλέον δεν προβλέπεται κανένα ανώτατο όριο για τη θητεία των μελών του. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος διοριστεί στα 67 έτη του -σύνηθες φαινόμενο για τους δικαστικούς- μέλη του ΑΣΕΠ+ 6 έτη η θητεία + 3 έτη η δυνατότητα παράτασης της θητείας που προτείνεται με το παρόν άρθρο, θα δημιουργηθεί η νέα γενιά μελών του ΑΣΕΠ των 76 ετών (!!!), η οποία θα αποφασίζει για σοβαρά ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας, όπως αυτό της εύρεσης εργασίας και την κάλυψη θέσεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα υπάρχουν άνθρωποι ηλικιακά νεότεροι αναγνωρισμένου κύρους με υψηλή κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία, νέες ιδέες, αντοχές και διάθεση για εργασία, οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν πολλά στον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα.

 • 30 Νοεμβρίου 2020, 14:20 | Γιώργος Ιωάννου

  Με τη διάταξη αυτή επιχειρείται η ενδυνάμωση (!) και η αποτελεσματικότητα (!) του ΑΣΕΠ με την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του από 28 που είναι σήμερα (βλ. site του ΑΣΕΠ/Οργανόγραμμα) σε 35 (!!), χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση. Το ΑΣΕΠ, που θα έπρεπε να λειτουργεί ως πρότυπο για όλη τη δημόσια διοίκηση, έχει ίσως, στις σημερινές συνθήκες, μοναδική ευκαιρία να εξορθολογίσει τη δομή και τις λειτουργίες του επιλέγοντας, στην υψηλότερη και τη σημαντικότερη βαθμίδα του, το κατά το δυνατόν καταλληλότερο προσωπικό (π.χ. αποδεδειγμένα πετυχημένοι και με δημοκρατικό ήθος επαγγελματίες από τον δημόσιο και κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα) ώστε να διεκπεραιώνει ταχύτερα τις εργασίες του (η δυσκινησία και βραδύτητα είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης) και κυρίως με βάση τις δημοκρατικές αρχές και το Σύνταγμα.
  Η δημιουργία ενός πολυπληθούς, δυσκίνητου και κυρίως με μακρά θητεία διοικητικού οργάνου, αντί να συμβάλει στη βελτίωση των λειτουργιών του ΑΣΕΠ –πράγμα που θα μπορούσε να έχει θετική επίδραση σε ολόκληρη τη δημόσια διοίκηση- θα ενισχύσει τις παθογένειες που το χαρακτηρίζουν παρά θα τις διορθώσει. Η παραμονή σε ένα θεσμό για μεγάλο χρονικό διάστημα ευνοεί την ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων οι οποίες, αποδεδειγμένα και ειδικά στη χώρα μας, οδηγούν σε πρακτικές που δεν συνάδουν με τις αρχές της αξιοκρατίας, της χρηστής διοίκησης και της αποτελεσματικότητας, αλλά αντίθετα δημιουργούν συνθήκες συναλλαγής, προσωπικών διευθετήσεων (βλ. κλίκες) και εν τέλει διαφθοράς (η χώρα μας είναι δεύτερη στη διαφθορά στην Ευρώπη σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια).
  Το ΑΣΕΠ, όπως και η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, έχει ανάγκη από επιτελικά όργανα διοίκησης που να είναι ορθά στελεχωμένα, κατά το δυνατόν ολιγομελή, να είναι ελέγξιμα μέσα από αντικειμενικές και απρόσωπες διαδικασίες και κανόνες (βλ. την κλασική θεωρία του Μαχ Βέμπερ για τη διοίκηση), να λογοδοτούν δημόσια, δημοκρατικά, με διαφάνεια και με αντικειμενικότητα. Όλα αυτά τα γνωρίσματα, που είναι απαραίτητα σε μια σύγχρονη και δημοκρατικά οργανωμένη διοίκηση, υπονομεύονται από πολυπληθή και με μεγάλη θητεία όργανα, στα οποία η λογοδοσία και η δημόσια ευθύνη κατά τεκμήριο διαχέονται, στα οποία αναπτύσσονται φαινόμενα καταστρατήγησης της δημοκρατικής έννομης τάξης και τελικά μετατρέπονται εκ των ενόντων σε μέσα προσωπικών στρατηγικών, ιδιοτελών στοχεύσεων και, τελικά, διαφθοράς. Οι αρχαίοι Αθηναίοι, για να προστατεύσουν τη δημοκρατία τους από τα φαινόμενα αυτά, είχαν θεσμοθετήσει την ενιαύσια θητεία σε όλους τους θεσμούς τους (με εξαίρεση –εύλογα- τον θεσμό των στρατηγών), με κριτήρια το ήθος και την αποδεδειγμένη προσήλωση στη δημοκρατία.

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 23:54 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

  Καμία αναφορά σε όρια ηλικίας του Προέδρου-Αντιπροέδρων και Συμβούλων.
  Δεν είναι δυνατόν μία υπεύθυνη και κοπιαστική εργασία με βάση τις αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ, να ανατίθεται σε ανθρώπους που οι βιολογικές αντοχές αντικειμενικά είναι περιορισμένες. Παράλληλα δεν είναι δυνατόν να υπηρετήσουν το ρόλο τους άνθρωποι οι οποίοι, λόγω μεγάλης ηλικίας, δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής κ επικοινωνιών. Στην ισχύουσα νομοθεσία τα όρια ηλικίας είναι 73 έτη (Πρόεδρος-Αντιπρόεδροι) και 70 έτη (Σύμβουλοι) αντίστοιχα και πρέπει να παραμείνουν αυστηρά ως έχουν.
  Η εμμονή στην αρχαιότητα δικαστικών και καθηγητών είναι υποτιμητική για τους Συμβούλους που προέρχονται από άλλους χώρους και οι οποίοι είναι εγνωσμένου κύρους και προσόντων. Η καθυστέρηση στην έκδοση αποτελεσμάτων που είναι το μέγα πρόβλημα του ΑΣΕΠ ενδέχεται να οφείλεται στο ότι οι συνταξιούχοι δικαστικοί (σύμβουλοι) μεταφέρουν τη βραδυπορία που παρατηρείται στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων και στο ΑΣΕΠ. Τελικά θα πρέπει να τονιστεί ότι η ακεραιότητα και το ήθος δεν είναι προτέρημα μόνο των δικαστικών και των καθηγητών ώστε να προηγούνται παντός άλλου.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 22:51 | Χρυσόγελος Μαν

  Νομίζουμε ότι στα μέλη του ΑΣΕΠ να περιλαμβάνεται και ένας εκπρόσωπος πολυτέκνων από την ΑΣΠΕ.

 • Aξιότιμε κ. Υπουργέ,
  ολοκληρώνοντας την παρέμβαση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ κρίνουμε σκόπιμο, εάν τούτο δεν κρίνεται αντισυνταγματικό, τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής ώστε ένας από τους τριάντα συμβούλους του ΑΣΕΠ να εκπροσωπεί θεσμικά τον πολυπληθέστατο και εξαιρετικά ευαίσθητο χώρο της αναπηρίας/χρόνιας πάθησης με αναφορά αποκλειστικά σε ζητήματα τα οποία μας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, αλλά ουσιαστικά και τα οποία προϋποθέτουν γνώση και εμπειρία και δη βιωματική. Πιστεύουμε ότι το πρόσωπο αυτό είανι εφικτό να επιλέγεται με ευθύνη του επίσημου εταίρου της πολιτείας, δηλ. της ΕΣΑΜΕΑ. Οι λεπτομέρειες δύντανται να καθοριστούν ευκόλως κατόπιν διαβουλεύσεως. Για θέματα τα οποία αφορούν την ίδια μας τη ζωή, πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε άποψη με δικαίωμα ψήφου. Δίκαιο και θεμιτό, χωρίς δημοσιονομικό κόστος και χωρίς αντιδράσεις.
  Ευχαριστούμε πολύ

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 15:05 | Θ.Κ.

  Αναφορικά με την περ.γ της παρ.5 του άρθρου 37 του σχεδίου νόμου, θεωρώ ότι το κριτήριο για την αρχαιότητα των συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων, μελών του ΑΣΕΠ, πρέπει να είναι ο συνδυασμός του συνολικού χρόνου υπηρεσίας με τον βαθμό με τον οποίο αποχώρησε από την Yπηρεσία, δεδομένου ότι είναι διαφορετική η εμπειρία ενός υψηλόβαθμου υπαλλήλου (π.χ. Γενικού Διευθυντή), από την εμπειρία ενός χαμηλόβαθμου, έστω και αν ο τελευταίος υπηρέτησε συνολικά περισσότερο χρόνο.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 15:20 | Θάλεια Κατσιώτη

  Αναφορικά με την περ.γ της παρ.5 του άρθρου 37 του σχεδίου νόμου, θεωρώ ότι το κριτήριο για την αρχαιότητα των συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων, μελών του ΑΣΕΠ, πρέπει να είναι ο συνδυασμός του συνολικού χρόνου υπηρεσίας με τον βαθμό με τον οποίο αποχώρησε από την Yπηρεσία, δεδομένου ότι είναι διαφορετική η εμπειρία ενός υψηλόβαθμου υπαλλήλου (π.χ. Γενικού Διευθυντή), από την εμπειρία ενός χαμηλόβαθμου, έστω και αν ο τελευταίος υπηρέτησε συνολικά περισσότερο χρόνο.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 17:28 | Agathon

  Αμάν πια με τους δικαστικούς. 🙁
  Σαν τον μαϊντανό, μαζί με τους πανεπιστημιακούς, φυτρώνουν σε κάθε μπαξέ της δημόσιας διοίκησης.
  Άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι που να βγάζουν καταξιωμένους ανθρώπους, εγνωσμένου κύρους, δεν υπάρχουν;
  Γιατροί, μάχιμοι νομικοί, μηχανικοί, οικονομολόγοι του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες και επιχειρηματίες κάθε είδους, άνθρωποι που κινούν την Ελληνική οικονομία και κρίνονται καθημερινά από τις αγορές, δεν είναι εγνωσμένου κύρους;
  Γιατί οι δικαστικοί και οι πανεπιστημιακοί να προηγούνται, εξ’ ορισμού στην αρχαιότητα;
  Άλλα κριτήρια αξιολόγησης και ιεράρχησης, δεν υπάρχουν;
  Και γιατί να υπάρχει αρχαιότητα, κουσούρι που κουβάλησαν στο ΑΣΕΠ οι δικαστικοί, αντιγράφοντας την άκαμπτη, ξύλινη ιεραρχία του δικαστικού σώματος;
  Γιατί να μην είναι όλοι οι Σύμβουλοι ισότιμοι και να αναλαμβάνουν καθήκοντα ανάλογα με τις ικανότητες και τις εμπειρίες τους;
  Αυτή την Ελλάδα θέλετε να φτιάξετε, διαιωνίζοντας άκαμπτες δομές που ταλανίζουν το δημόσιο;
  Όταν η Ελληνική κοινωνία φθάσει να θεωρεί εγνωσμένου κύρους πρόσωπα εξίσου και πετυχημένους επαγγελματίες/επιχειρηματίες ή κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, τότε μόνο θα έχουμε κάποια ελπίδα σαν χώρα.