Μέρος Δ’ Οργανωτικά και διοικητικά θέματα του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού Άρθρο 37 Συγκρότηση

1. Το Α.Σ.Ε.Π. συγκροτείται από τριάντα πέντε (35) μέλη με την ακόλουθη διαβάθμιση:
Πρόεδρος
Αντιπρόεδροι (θέσεις τέσσερις)
Σύμβουλοι (θέσεις τριάντα).
2. Ως μέλη του Α.Σ.Ε.Π. επιλέγονται, από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 101A του Συντάγματος και τον Κανονισμό της Βουλής, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, που απολαμβάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής και διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση ή την επαγγελματική τους εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση με τη φύση, την αποστολή και τις αρμοδιότητές του. Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής κοινοποιείται αμελλητί στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος οφείλει να εκδώσει την πράξη διορισμού εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση.
3. Η θητεία των μελών του Α.Σ.Ε.Π. είναι εξαετής με δυνατότητα τριετούς παράτασης, μετά τη συμπλήρωσή της, για μία συνεχόμενη φορά, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνέχεια της λειτουργίας της Αρχής. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να αφορά μέχρι το ½ των εκάστοτε κενούμενων θέσεων. Ο/Η Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί εγγράφως στον/στην Πρόεδρο της Βουλής τα ονόματα των Αντιπροέδρων και των Συμβούλων των οποίων η θητεία λήγει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της ή εντός δέκα (10) ημερών από τον θάνατο, την παραίτηση ή έκπτωση μέλους. Η αντίστοιχη γνωστοποίηση για τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. γίνεται από τον/την Υπουργό Εσωτερικών.
4. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης μέλους του, το Α.Σ.Ε.Π. συνεχίζει να έχει νόμιμη συγκρότηση μέχρι τον διορισμό νέου μέλους για πλήρη θητεία, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για τον σχηματισμό απαρτίας. Εάν πρόκειται για τον/την Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., τα καθήκοντά του ασκούνται από Αντιπρόεδρο κατά σειρά αρχαιότητας ή, σε περίπτωση έλλειψης ή απουσίας ή κωλύματός του, από τον αρχαιότερο Σύμβουλο. Η παραίτηση μέλους του Α.Σ.Ε.Π. θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την υποβολή της, εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί η πράξη αποδοχής της παραίτησης. Σε κάθε περίπτωση η θητεία των μελών του Α.Σ.Ε.Π. παρατείνεται έως τον διορισμό νέων μελών.
5. Η αρχαιότητα των Συμβούλων του Α.Σ.Ε.Π. καθορίζεται με την ακόλουθη σειρά: α) Δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί, επίτιμοι/ες ή αποχωρήσαντες/σες, με τη σειρά που καθορίζεται σε κάθε βαθμό από την επετηρίδα τους. Οι επίτιμοι/ες προηγούνται από τους αποχωρήσαντες/ασες ομοιόβαθμους/ες συναδέλφους τους. β) Καθηγητές/τριες όλων των βαθμίδων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), ομότιμοι/ες ή αφυπηρετήσαντες/ασες λόγω ορίου ηλικίας ή εν ενεργεία, με τη σειρά που καθορίζεται κατά τη βαθμίδα και εντός της ίδιας βαθμίδας κατά την αρχαιότητα. Οι ομότιμοι/ες καθηγητές/τριες προηγούνται από τους αφυπηρετήσαντες/ασες λόγω ορίου ηλικίας. γ) Συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, με τη σειρά που καθορίζεται από τον συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας τους. δ) Εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, με τη σειρά που καθορίζεται από τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. ε) Όσοι/ες δεν εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες, ανάλογα με τον χρόνο διορισμού τους ως μελών του Α.Σ.Ε.Π. και σε περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού με τη σειρά που ορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Για την έκδοση της απόφασης αυτής, ο/η Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει κάθε φορά σχετικό έγγραφο προς τον Υπουργό στο οποίο καταγράφεται η αρχαιότητα των μελών που εμπίπτουν στις περ. α-δ εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων.
Η εφαρμογή της διάταξης αφορά τα εκάστοτε διοριζόμενα μέλη. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος η παράταση της θητείας λογίζεται ως νέος διορισμός.
6. Οι αποδοχές του/της Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του Α.Σ.Ε.Π. καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17).

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 22:51 | Χρυσόγελος Μαν

  Νομίζουμε ότι στα μέλη του ΑΣΕΠ να περιλαμβάνεται και ένας εκπρόσωπος πολυτέκνων από την ΑΣΠΕ.

 • Aξιότιμε κ. Υπουργέ,
  ολοκληρώνοντας την παρέμβαση του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ κρίνουμε σκόπιμο, εάν τούτο δεν κρίνεται αντισυνταγματικό, τροποποίηση του Κανονισμού της Βουλής ώστε ένας από τους τριάντα συμβούλους του ΑΣΕΠ να εκπροσωπεί θεσμικά τον πολυπληθέστατο και εξαιρετικά ευαίσθητο χώρο της αναπηρίας/χρόνιας πάθησης με αναφορά αποκλειστικά σε ζητήματα τα οποία μας αφορούν άμεσα ή έμμεσα, αλλά ουσιαστικά και τα οποία προϋποθέτουν γνώση και εμπειρία και δη βιωματική. Πιστεύουμε ότι το πρόσωπο αυτό είανι εφικτό να επιλέγεται με ευθύνη του επίσημου εταίρου της πολιτείας, δηλ. της ΕΣΑΜΕΑ. Οι λεπτομέρειες δύντανται να καθοριστούν ευκόλως κατόπιν διαβουλεύσεως. Για θέματα τα οποία αφορούν την ίδια μας τη ζωή, πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε άποψη με δικαίωμα ψήφου. Δίκαιο και θεμιτό, χωρίς δημοσιονομικό κόστος και χωρίς αντιδράσεις.
  Ευχαριστούμε πολύ

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 15:05 | Θ.Κ.

  Αναφορικά με την περ.γ της παρ.5 του άρθρου 37 του σχεδίου νόμου, θεωρώ ότι το κριτήριο για την αρχαιότητα των συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων, μελών του ΑΣΕΠ, πρέπει να είναι ο συνδυασμός του συνολικού χρόνου υπηρεσίας με τον βαθμό με τον οποίο αποχώρησε από την Yπηρεσία, δεδομένου ότι είναι διαφορετική η εμπειρία ενός υψηλόβαθμου υπαλλήλου (π.χ. Γενικού Διευθυντή), από την εμπειρία ενός χαμηλόβαθμου, έστω και αν ο τελευταίος υπηρέτησε συνολικά περισσότερο χρόνο.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 15:20 | Θάλεια Κατσιώτη

  Αναφορικά με την περ.γ της παρ.5 του άρθρου 37 του σχεδίου νόμου, θεωρώ ότι το κριτήριο για την αρχαιότητα των συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων, μελών του ΑΣΕΠ, πρέπει να είναι ο συνδυασμός του συνολικού χρόνου υπηρεσίας με τον βαθμό με τον οποίο αποχώρησε από την Yπηρεσία, δεδομένου ότι είναι διαφορετική η εμπειρία ενός υψηλόβαθμου υπαλλήλου (π.χ. Γενικού Διευθυντή), από την εμπειρία ενός χαμηλόβαθμου, έστω και αν ο τελευταίος υπηρέτησε συνολικά περισσότερο χρόνο.

 • 18 Νοεμβρίου 2020, 17:28 | Agathon

  Αμάν πια με τους δικαστικούς. 🙁
  Σαν τον μαϊντανό, μαζί με τους πανεπιστημιακούς, φυτρώνουν σε κάθε μπαξέ της δημόσιας διοίκησης.
  Άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι που να βγάζουν καταξιωμένους ανθρώπους, εγνωσμένου κύρους, δεν υπάρχουν;
  Γιατροί, μάχιμοι νομικοί, μηχανικοί, οικονομολόγοι του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες και επιχειρηματίες κάθε είδους, άνθρωποι που κινούν την Ελληνική οικονομία και κρίνονται καθημερινά από τις αγορές, δεν είναι εγνωσμένου κύρους;
  Γιατί οι δικαστικοί και οι πανεπιστημιακοί να προηγούνται, εξ’ ορισμού στην αρχαιότητα;
  Άλλα κριτήρια αξιολόγησης και ιεράρχησης, δεν υπάρχουν;
  Και γιατί να υπάρχει αρχαιότητα, κουσούρι που κουβάλησαν στο ΑΣΕΠ οι δικαστικοί, αντιγράφοντας την άκαμπτη, ξύλινη ιεραρχία του δικαστικού σώματος;
  Γιατί να μην είναι όλοι οι Σύμβουλοι ισότιμοι και να αναλαμβάνουν καθήκοντα ανάλογα με τις ικανότητες και τις εμπειρίες τους;
  Αυτή την Ελλάδα θέλετε να φτιάξετε, διαιωνίζοντας άκαμπτες δομές που ταλανίζουν το δημόσιο;
  Όταν η Ελληνική κοινωνία φθάσει να θεωρεί εγνωσμένου κύρους πρόσωπα εξίσου και πετυχημένους επαγγελματίες/επιχειρηματίες ή κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, τότε μόνο θα έχουμε κάποια ελπίδα σαν χώρα.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».