• Σχόλιο του χρήστη 'ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΓΑΛΗΣ' | 22 Νοεμβρίου 2020, 12:30

    Μοριοδότηση:1)Αύξηση σε όσους έχουν εργασθεί σε φορέα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ με συμβάσεις που έχουν συναφθεί είτε μέσω ΑΣΕΠ είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου. 2)Να μείνει ως έχει η μοριοδότηση των πολυτέκτων,να αυξηθεί η μοριοδότηση των αναπήρων π.χ. σκλήρυνση κατά πλάκας ή να μπουν σε ειδικό πίνακα προσλήψεων. 3)Δεν είναι αξιοκρατικό το σύστημα της συνέντευξης για ευνόητους λόγους. 4)Τόσο τα προπτυχικά όσο και τα μεταπτυχιακά θα πρέπει να μοριοδοτούνται με βάση τη συνάφεια και πάντα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της θέσης που αποφασίζει ο ΑΣΕΠ. 5) Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η χρονική ακολουθία κτήσης των τίτλων σπουδών. Δηλ. στη μοριοδότηση το απολυτήριο λυκείου θα πρέπει να προηγείται των τίτλων σπουδών που ακολούθησαν μετά από αυτό. 6) Μείωση του ορίου ηλικίας πρόσληψης της κατηγορίας Υ.Ε