Άρθρο 11 Προσαυξήσεις

1. Η σταθμισμένη βαθμολογία υποψηφίων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ προσαυξάνεται ως ακολούθως:
α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους/τις κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους/τις κατόχους αυτοτελούς μεταπτυχιακού τίτλου ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης που θα αναφέρεται ως αποδεκτός στην προκήρυξη.
γ. Κατά μία (1) μονάδα για τους/τις κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).
Βαθμολογείται μέχρι ένα (1) διδακτορικό δίπλωμα και μέχρι ένας (1) τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ο υψηλότερος εξ αυτών τίτλος σπουδών λαμβάνοντας το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών. Οι προσαυξήσεις των περ. α΄ και β΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής δεν λαμβάνονται υπόψη αν δεν είναι αναγνωρισμένοι.
δ. Κατά είκοσι (20) μονάδες για τους/τις μόνιμους/ες κάτοικους των περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Πέλλας, Δράμας, Σερρών, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Ευρυτανίας, Κιλκίς, Θεσπρωτίας ή των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ή των νησιών του Αιγαίου, πλην της Κρήτης, ή των νησιών Κυθήρων και Αντικυθήρων, ή των παραμεθόριων περιοχών της περιφερειακής ενότητας Ιωαννίνων, καθώς των Δήμων της περιφερειακής ενότητας Φωκίδας όπως οι περιοχές αυτές έχουν καθορισθεί με υπουργική απόφαση, οι οποίοι υποχρεούνται να υπηρετήσουν επί μία τουλάχιστον δεκαετία σε θέσεις φορέων της παρ. 1 του άρθρου 7, οι οποίες προκηρύσσονται στην αντίστοιχη περιφερειακή ενότητα ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή.
ε. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους/τις μόνιμους/ες κάτοικους δήμων με πληθυσμό μέχρι και δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, εφόσον επιθυμούν τον διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του δήμου του οποίου είναι μόνιμοι κάτοικοι και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί δεκαετία τουλάχιστον. Οι υποψήφιοι/ες που διαθέτουν την ιδιότητα μονίμου κατοίκου δήμου με πληθυσμό μέχρι και δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους σε νομό ή νησί ή παραμεθόρια περιοχή της περ. δ΄, λαμβάνουν αθροιστικά τις προσαυξήσεις των περ. δ΄ και ε΄. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως μόνιμη κατοικία νοείται η φορολογική κατοικία του υποψηφίου. Ο τρόπος απόδειξης της φορολογικής κατοικίας, συμπεριλαμβανομένου και του κατ’ ελάχιστον απαιτούμενου χρόνου συνδρομής της εν λόγω προϋπόθεσης στο πρόσωπο του/της υποψήφιου/ας, ορίζονται με την προκήρυξη.
στ. Κατά πέντε (5) μονάδες για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων.
ζ. Κατά τρεις (3) μονάδες για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων.
η. Κατά δύο (2) μονάδες για όσους/ες έχουν τέκνο, αδελφό/ή ή σύζυγο, καθώς και για τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Κατ` εξαίρεση, όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, για την παροχή της προστασίας απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).
θ. Κατά μία (1) μονάδα για παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς και για το σύνολο των ομογενών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τον ν. 2790/2000 (Α` 24), εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές τουλάχιστον επί μια δεκαετία.
ι. Κατά μισή (0,5) μονάδα για Έλληνες/νίδες υπηκόους, που προέρχονται από τη Μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια δήμου της Θράκης ή άλλου δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από δήμο της Θράκης.
2. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επί του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί, από τον οικείο οριστικό πίνακα κατάταξης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, δεν μπορεί να υπολείπεται των κάτωθι :
α) δέκα τοις εκατό (10%) για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων,
β) πέντε τοις εκατό (5%) για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων,
γ) τρία τοις εκατό (3%) για συγγενείς ΑΜΕΑ,
δ) δύο τοις εκατό (2%) για παλιννοστούντες Πόντιους ομογενείς,
ε) πέντε τοις χιλίοις (5‰) για Έλληνες/νίδες υπηκόους που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.
στ) τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) για όσους/ες έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (Α’ 115) και τα τέκνα τους. Επίσης τα μέλη των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του π.δ. 379/1983 (Α’ 136), καθώς και τα τέκνα, ο/η επιζών/ούσα σύζυγος και ο/η επιζών/ούσα γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.
ζ) τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) για αναπήρους και τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσους/ες κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στης Ενοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφαλείας και τα τέκνα τους, τα θύματα πολέμου και τους αναπήρους πολέμου άμαχου πληθυσμού και τα τέκνα τους, τους αναπήρους ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους, τα τέκνα και τον/τη επιζώντα/ούσα σύζυγο των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.
3. Η βαθμολογία υποψηφίων της κατηγορίας ΔΕ προσαυξάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. δ εως ι της παρ. 1.
4. Η βαθμολογία των υποψηφίων Ε.Ε.Π. προσαυξάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. α εως γ της παρ. 1.

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 01:31 | ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΤ

  Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Η Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ι Α
  Τ Ρ Ι Τ Ε Κ Ν Ω Ν (ΠΟΤ)
  Μακρυνίτσης 9, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΑΘΗΝΑΙ
  Τηλ.: 6909065204 – 6932737727 – e-mail:pespo3t@yahoo.gr

  Θέμα: Προτάσεις στο σχέδιο νόμου – Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

  Οι προτάσεις μας στο σχέδιο νόμου που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση:
  ΄΄Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)–Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα΄΄.
  Στο άρθρο 11: Προσαυξήσεις
  1.Στ. Κατά δέκα(10) μονάδες για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων
  1.ζ. Κατά εννέα (9) μονάδες για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  2. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό επί του συνόλου των διατιθέμενων προς διορισμό υποψηφίων από τον οικείο πίνακα διοριστέων και, εφόσον αυτός δεν επαρκεί, από τον οικείο οριστικό πίνακα κατάταξης, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, δεν μπορεί να υπολείπεται των κάτωθι :
  α) 15% για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων,
  β) 15% για τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων,
  Στο Άρθρο 26: Επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας – πεδίο εφαρμογής
  2. Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται
  α) οι θέσεις τακτικού προσωπικού για άτομα με αναπηρίες,
  β) οι θέσεις για πολύτεκνους και τριτέκνους και τέκνα αυτών,
  γ)οι θέσεις κατηγορίας ΥΕ και
  δ) περιπτώσεις προσωπικού που προβλέπονται με Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
  Στο Άρθρο 27: Κριτήρια επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας
  1.Οι υποψήφιοι/ες για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) κατατάσσονται σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη Ε. Αριθμός τέκνων: Τριακόσιες(300) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Ε. Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  2. Για τις θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν διορισμού απαιτείται τίτλος υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των ακόλουθων κριτηρίων:
  A. Αριθμός τέκνων: Διακόσιες (200) μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο.
  Αν ο/η υποψήφιος/α είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ή τρίτεκνης οικογένειας, τριακόσιες (300) μονάδες.
  Δ. Ηλικία: Για ηλικία έως και 35 ετών εβδομήντα πέντε (75) μονάδες.
  Για ηλικία άνω των 50 ετών εκατόν πενήντα (150) μονάδες.
  Στο Άρθρο 35 Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών
  2.Οι υποψήφιοι/ες για την πλήρωση θέσεων τριτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης κατατάσσονται σε προσωρινούς πίνακες που καταρτίζουν οι φορείς κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής, με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:
  δ. Τρίτεκνος γονέας. Εκατό(100) μονάδες για κάθε τέκνο. Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών.
  Ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών και την διατηρεί ισοβίως.
  ε. Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας. Ογδόντα (80) μονάδες για κάθε μέλος τρίτεκνης οικογένειας.
  Ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, νοείται το τέκνο τρίτεκνου γονέα, τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους,
  ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.
  Σε περίπτωση που συντρέχουν στο πρόσωπο του ίδιου υποψηφίου οι ιδιότητες του τρίτεκνου γονέα και του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μοριοδότηση τριακόσια ογδόντα (380) μονάδων.
  Στο Άρθρο 36: Γραπτός διαγωνισμός κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την προκήρυξη πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού
  6. Για τη σειρά των υποψηφίων στους πίνακες κατάταξης, η βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται ως ακολούθως:
  α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
  β. Κατά δύο (2) μονάδες για τους κατόχους διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης. Βαθμολογείται μέχρι ένα (1) διδακτορικό δίπλωμα και μέχρι ένα (1) δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών. Οι προσαυξήσεις των περ. α΄ και β΄ υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών…….
  γ. Κατά είκοσι(20) μονάδες για πολύτεκνους, τρίτεκνους και τα τέκνα αυτών
  Ελπίζουμε ότι θα λάβετε υπ΄ όψιν τις προτάσεις μας.
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο
  Ο Πρόεδρος – Ντιούδης Αντώνιος
  Η Γ.Γραμματέας – Μεσουρίδου Θεοκλήτη

 • 24 Νοεμβρίου 2020, 01:20 | Μαρία Βαρδάκη

  Υποστηρίξτε τις τριτεκνες οικογένειες.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 20:32 | Ιωαννα

  Πως έιναι δυνατό να καταργείται η προυπηρεσία που αποτελεί βασικό κριτήριο για την απόδοση ενός υπαλλήλου και την καλύτερη λειτουργία μιάς υπηρεσίας?
  Πολύ αδικο επίσης η μείωση του ποσοστού των πολυτέκνων!!!Το δικαιότερο ΄θα ήταν να μετράει επιπλέον ποσόστοση άνω των 4 τέκνων.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 20:38 | Σπύρος Β.

  Αποδέσμευση της κατοχής κοινωνικών κριτηρίων από τη διεκδίκηση εργασίας στο Δημόσιο στις κατηγορίες ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ. Ειδάλλως να εγκαταλείψουμε όλοι τις σπουδές και να συναγωνιζόμαστε στην απόκτηση τέκνων! Αν είναι δυνατόν να συζητάμε για τα αυτονόητα εν έτει 2020. Εξάλλου πρόκειται για κριτήρια που στερούνται ισότητας. Πολλοί επιθυμούν, αλλά δε μπορούν να αποκτήσουν παιδιά.Να τιμωρηθούν επιπλέον για αυτή τους την «αναπηρία»;;

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 20:02 | Δημήτρης Στ.

  -Αύξηση της ποσόστωσης σε τρίτεκνους πολύτεκνους, λαμβάνοντας υπόψη την υπογεννητικότητα και την ανάγκη παροχής κινήτρων για αντιμετώπιση του δημογραφικού.
  -Μοριοδότηση της προϋπηρεσίας, δεν είναι δυνατόν να αγνοείται η εμπειρία ενός ανθρώπου, είναι το πιο σημαντικό εφόδιο για μια δουλειά ..

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 19:31 | Μαρκος

  Το δικαίωμα στην ποσόστωση των τρίτεκνων και πολυτέκνων πρέπει οπωσδήποτε να μείνει ως έχει. Στην περίπτωση μάλιστα που πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα διορισμού πρέπει να καταλαμβάνουν τις θέσεις αυτές, ως ελάχιστη αναγνώριση της συνεισφοράς τους στη λύση του δημογραφικού από την πολιτεία.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 19:13 | ΜΙΧΑΛΗΣ

  Τεράστιο το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα και επίσης τεράστιο λάθος να μειώνεται η ποσόστωση σε τρίτεκνους και πολύτεκνους το οποίο υπήρχε πάντα στον ΑΣΕΠ.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 18:26 | ΜΑΡΙΑ ΦΙΝΦΙΝΗ

  Είναι αδιανόητο να μην προσμετρώνται οι ξένες γλώσσες και η γνώση Η/Υ,εφόσον θεωρείται απαραίτητο προσόν για τις συμβάσεις ΙΔΟΧ, πώς γίνεται να μην απαιτούνται για την πλήρωση μόνιμων θέσεων?
  Επίσης, η απαξίωση της εργασιακής εμπειρίας στην ουσία τιμωρεί όλους εμάς που δουλεύουμε χρόνια, πολλές φορές σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα,για να αποκτήσουμε εμπειρία πάνω στο εργασιακό μας αντικείμενο. Η μοριοδότηση 7 μονάδων ανά μήνα και για διάστημα ως 84 μήνες είναι τουλάχιστον ευτελής μοριοδότηση, αποτελεί κατάφωρη αδικία και λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για την απόδοση του υπαλλήλου. Υποτίθεται ότι αναζητάτε εξειδικευμένο προσωπικό, που μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες και να ανταποκρίνεται με επιτυχία στα καθήκοντα του. Δεν επιτυγχάνεται αυτό μέσω της εμπειρίας?
  Δεν είναι δυνατόν να οραματίζεστε ένα καλύτερο και αποτελεσματικότερο Δημόσιο όταν καταργείτε την αξιοκρατία και τιμωρείτε την εργατικότητα.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 18:18 | Άλεξανδρος Καρυπίδης

  Καταρχάς, η έλλειψη βαθμολόγησης του βασικού πτυχίου αντίκειται στην γενικότερη φιλοσοφία της κυβέρνησης περί αριστείας και οδηγεί
  α) σε απαξίωση όσων ήταν συνεπείς με τις σπουδές τους και κατάφεραν να επιτύχουν μεγάλο βαθμό. Η μη προσμέτρηση της βαθμολογίας του βασικού πτυχίου αποτελεί σοβαρό εμπόδιο ως προς την επίτευξη του κριτηρίου «κατάλληλο άτομο για την κατάλληλη θέση», όπως χαρακτηριστικά αναφερεται στο αρχείο της ανάλυσης συνεπειών της συγκεκριμένης ρύθμισης. Οι ακαδημαϊκές επιδόσεις οποιουδήποτε επιπέδου λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν για την πρόσληψη σε θέσεις του δημοσίου τομέα σε Γερμανία, Αυστρία και στις Σκανδιναβικές χώρες.

  β) σε απαξίωση των ελληνικών πανεπιστημίων, αφού ένα σοβαρός δείκτης αξιολόγησης των πανεπιστημίων αποτελεί και η τροφοδότηση νευραλγικών θέσεων του δημοσιου τομέα με αποφοίτους του.

  Δεύτερον, η μοριοδοτηση ατόμων που κατοικούν μόνιμα σε συγκεκριμένες περιοχες της χωρας, ακόμα και για θέσεις μόνο εντός της περιφερειακής ενότητας της μόνιμης κατοικιας, αντίκειται στην ίση αντιμετώπιση που πρέπει να υπάρχει σε όλους τους υποψηφίους που συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό.

  Για τους ανωτερω λόγους, προτείνονται οι εξής αλλαγες:

  1. Προσμέτρηση του βαθμού του βασικού πτυχίου όπως γίνεται και στο υπάρχον συστημα, με τη διαφορά ότι θα δημιουργηθούν «ζώνες χώρων κτησης του πτυχίου» με αντίστοιχο συντελεστή που θα πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό που προκύπτει στο τωρινό σύστημα. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να εξαλειφθούν περιπτώσεις υποψηφίων που απεκτεισαν πτυχίο με 10αρι σε συγκεκριμένες χώρες.

  Παράδειγμα: Έστω η Ελλάδα έχει συντελεστή 1 και ο υποψήφιος βαθμό 8, τότε από το βασικό πτυχίο συγκεντρώνει 8*110*1=880 μόρια

  Έστω μια άλλη χώρα (αμφιβολου αξιοπιστίας ως προς τα πτυχία της) έχει συντελεστή 0,5 και ο υποψήφιος βαθμό 10, τότε από το βασικό πτυχίο συγκεντρώνει 10*110*0,5=550 μόρια

  2. Αφαίρεση των υποπαραγράφων 1 δ και ε

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 16:46 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

  5 μοναδες πολυτεκνος,5 μοναδες το διδακτορικο!!!3 μοναδες τριτεκνος ,1 μοναδα μαστερ-μεταπτυχιακο!!!Εχει εξαφανιστει η μοριοδοτηση αριστης η πολυ καλης γνωσης ξενης γλωσσας καθως και γνωσης ΗΥ!!!Αντι να σπουδαζουν τα παιδια μας σε μεταπτυχιακα και διδακτορικα καλυτερα να παντρευτουν και να κανουν 3 και 4 παιδια!!Ελεος δηλαδη!!

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 13:40 | Πηνελόπη Κ.

  Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο υποβαθμίζεται απόλυτα η θεσμοθετημένη με τον υπ’ αριθμ. Ν.3454/2006 και αποτελεσματική προσπάθεια ενίσχυσης της οικογένειας και δη της πολυμελούς οικογένειας με τρία ή περισσότερα τέκνα.
  Η μείωση του ποσοστού εισαγωγής στο Δημόσιο για τους γονείς και τα τέκνα των πολυμελών οικογενειών, πόρρω απέχει από την αδήριτη ανάγκη για εντατικοποίηση πολυδιάστατης δημογραφικής πολιτικής και αποτύπωσή της σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας πολιτικής, σε επίπεδα κοινωνικής και οικονομικής προστασίας των οικογενειών, υποστήριξης της μητρότητας, ενίσχυσης της γονιμότητας, εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, που συμβάλλουν στην ουσιαστική στήριξη της πολυμελούς οικογένειας, ως ευπαθής κοινωνική ομάδα με υψηλή ευαλωτότητα ως προς τον κίνδυνο φτώχειας, αλλά και την αναμέτρηση με την τρέχουσα δημογραφική κατάρρευση.
  Παράλληλα, το παρόν νομοσχέδιο διαμορφώνει συνθήκες κραυγαλέας αντίφασης με τις προεκλογικές εξαγγελίες αλλά και μετέπειτα διαβεβαιώσεις, όπως :
  1) «Την ανάγκη διαμόρφωσης μακρόπνοης εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η χώρα, επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος σε παρέμβασή του σε συνέδριο του Economist.» (ΥΠΕΣ, Δελτίο τύπου, 12/12/2019)
  2) Ο Υπουργός κ. Π. Θεοδωρικάκος απηύθυνε τον ακόλουθο χαιρετισμό: (Ημερίδα για τη δημογραφική πολιτική στους Δήμους, 09/11/2019)
  «Ξέρετε πολύ καλά, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η στήριξη της οικογένειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
  Και η στήριξη της πολύτεκνης οικογένειας, δεν μπορεί παρά να είναι η αιχμή του δόρατος αυτής της πολιτικής…..
  Ωστόσο υπάρχουν αιτήματα που η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος θέτει στις συναντήσεις που κατά καιρούς έχουμε. Toν επιδιωκόμενο στόχο, με τη μορφή κινήτρου, για την επαναφορά του 20% στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, κάτι που σας αφαιρέθηκε και το δικαιούσθε.
  3) Ο πρωθυπουργός προς την Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ) : «Στην κυβέρνησή μας θα βρείτε συνομιλητές»

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 11:57 | Νίκη

  Μάλλον το Υπουργείο δεν κατάφερε να βρει λύση ώστε να λάβει υπόψη το βαθμό του πτυχίου(έλεγε συχνά πυκνά το παράδειγμα πτυχίων του εξωτερικού με αμφίβολη ποιότητα και υψηλούς βαθμούς), και επέλεξε τη λύση να το βγάλει εντελώς. Σε περίπτωση που δεν μπόρεσε να σκεφτεί λύση, την δίνω έτοιμη:
  1) Όλα τα Τμήματα των σχολών εσωτερικού (ΑΕΙ-πρώην ΤΕΙ) καταρτίζουν βαθμό δυσκολίας πτυχίου. Αυτός βγαίνει ανά ακαδημαϊκό έτος ως εξής: Μέσος όρος βαθμολογίας όσων αποφοίτησαν από το Τμήμα κάθε ακαδημαϊκό έτος (ας πούμε από το 1980 και μετά). Αυτός είναι και ο βαθμός δυσκολίας. Ας πούμε ότι εγώ αποφοίτησα από το Τμήμα πληροφορικής με 6 και ο μέσος όρος όσων αποφοίτησαν από το Τμήμα μου το έτος 2005-06 ήταν 7 (άρα εγώ ήμουν λίγο χειρότερος από το μέσο όρο). Αντιστοίχως, ένας φίλος μου τελείωσε το αντίστοιχο Τμήμα σε άλλη πόλη και πήρε 6, με μέσο όρο του Τμήματός του το συγκεκριμένο έτος 8. Εγώ οπότε για να πάρω τα μόριά μου θα καταθέσω πτυχίο και το ΑΣΕΠ θα ξέρει για το έτος που τελείωσα τον βαθμό δυσκολίας (είμαι σίγουρος ότι η δουλειά ΔΕΝ είναι δύσκολο να γίνει από τις Γραμματείες των σχολών, αν και σίγουρα θα αντιδράσουν). Εγώ θα πάρω 6/7 επί τα μόρια πτυχίου (ας πούμε 5), άρα σύνολο 4,29 μόρια. Ο φίλος μου θα πάρει 6/8 επί 5, άρα 3,75 μόρια. Δίκαιο; ΝΑΙ. Γιατί ο φίλος μου έβγαλε τον ίδιο βαθμό με εμένα σε μια πιο «εύκολη» σχολή.
  2) Όλες οι σχολές του εξωτερικού που δεν θα βγάλουν βαθμό δυσκολίας, ο διαιρέτης είναι το 10 (σε κλίμακα του 10). Άδικο για όσους σπούδασαν στο εξωτερικό; ΝΑΙ. Αλλά εφόσον δεν υπάρχει τρόπος απόδειξης της «ποιότητας» του πανεπιστημίου, αναγκαίο κακό. Από το να μην λαμβάνεται καθόλου υπόψη ο βαθμός τεσσάρων ετών προσπάθειας, καλύτερο να θιχθούν κάποιοι, παρά όλοι. Πιθανή λύση είναι βέβαια το ΑΣΕΠ να μπορεί να βγάζει για όσα Τμήματα εξωτερικού δεν έχουν βαθμό δυσκολίας, το δικό του βαθμό δυσκολίας για τα Τμήματα, εφόσον έχουν κατατεθεί στο αρχείο του τουλάχιστον 10 πτυχία από το συγκεκριμένο Τμήμα (ασχέτως ακαδημαϊκού έτους).
  Οπότε εάν όντως νοιάζει τη κυβέρνηση ο βαθμός του πτυχίου και αναγκάστηκε να τον αγνοήσει τελείως γιατί δεν έβρισκε λύση, voila.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 10:02 | Κλαιρη

  Μεταπτυχιακα και διδακτορικα πρεπει να δινουν παραπανω μορια, ειναι πολυ λιγα αυτα που δινουν. Επισης η συνεντευξη πρεπει να φυγει, δεν ειναι αντικειμενικος τροπος αξιολογησης.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 07:47 | Petros Merlemis

  Υπάρχει μία θέση στο νομό Σερρών. Ένας υποψήφιος έχει γεννηθεί και κατοικεί στο νομό Σερρών έχει ένα πτυχίο ΑΕΙ από Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης με βαθμό 5,5 χωρίς καμία εργασιακή εμπειρία και χωρίς γνώση αγγλικής γλώσσας. Ένας άλλος υποψήφιος έχει γεννηθεί και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Έχει ένα πτυχίο ΑΕΙ από το ίδιο Πανεπιστήμιο με βαθμό 9, έχει δύο μεταπτυχιακά και ένα διδακτορικό, άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και πέντε χρόνια εργασιακή εμπειρία. Ο πρώτος υποψήφιος στο γραπτό διαγωνισμό βαθμολογείται με 10 μόρια. Η συνολική του βαθμολογία θα είναι 30 μόρια (10 γραπτά + 20 του μόνιμου κατοίκου). Ο δεύτερος υποψήφιος βαθμολογείται με 20 στα γραπτά και παίρνει συνολική βαθμολογία 28 (20 γραπτά + 2 μεταπτυχιακό + 1 δεύτερο μεταπτυχιακό + 5 διδακτορικό). Πόσο δίκαιο είναι αυτό και πόσο κατάλληλος θα είναι ο πρώτος υποψήφιος για τη θέση;

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 03:52 | Παναγιώτης Α.

  Σε αυτούς που θα υπηρετήσουν για 10ετία στα παραμεθόρια ή σε μικρούς Δήμους κάτω των 5.000 να δίνονται 10μόρια ανεξαρτήτου τόπου καταγωγής τους. Στους πολύτεκνους, τρίτεκνους και άτομα με αναπηρία να δίνεται μια ποσόστωση. Σε καμμία άλλη κατηγορία να μη δίνεται προσαύξηση.

 • 23 Νοεμβρίου 2020, 03:55 | Παναγιώτης

  Η μοριοδότηση των μονίμων κατοίκων διαφόρων περιοχών είναι άδικη και καταστρατηγεί τη Συνταγματική αρχή των ίδιων ευκαιριών και της ίδιας αντιμετώπισης. Επιπλέον είναι υπερβολική σε σχέση με την βαθμολογία που δίνεται στους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Να δίνονται 10 μονάδες σε όσους δηλώνουν ότι θα υπηρετήσουν στις εν λόγω περιοχές για μια 10ετια ανεξαρτήτου τόπου καταγωγής τους. Επιπλέον να δίνονται 10 μόρια στα διδακτορικά και 5 στα μεταπτυχιακά.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 23:28 | Δημήτρης Σταυρόπουλος

  To να μειώνεται στο μισό η ποσόστωση των προσλήψεων για τους τριτέκνους (από 10% σε 5%) , όπως και για τους πολυτέκνους, είναι απλά μια ακόμα μαχαιριά στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Αντί να δίνουμε επιπλέον κίνητρα στον κόσμο να αυξήσει τα μέλη της οικογένειας του , σιγά σιγά καταργούμε και τα λίγα προνόμια που ακόμα υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν να μη λαμβάνεται υπόψη το γεγονός της μείωσης και γήρανσης του πληθυσμού . Οι προσλήψεις , ανθρώπων που κατέχουν όλα τα τυπικά προσόντα και έχουν την τύχη να έχουν και πολλά παιδιά, θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση, γι αυτό θα έπρεπε να αυξηθεί το ποσοστό, αντί να μειωθεί. Έτσι θα στηριζόταν όχι μόνο η πολυμελής οικογένεια, αλλά θα λυνόντουσαν και πολλά άλλα προβλήματα στη χώρα (ασφαλιστικό, δημογραφικό, εθνική άμυνα, οικονομία κ.α.), αν ο κόσμος ήξερε ότι θα έχει τη στήριξη που πρέπει από την πολιτεία..

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 19:03 | Παναγιώτης Αναστασόπουλος

  Η υποχρεωτική ποσόστωση στις προσλήψεις για ειδικές κατηγορίες δεν είναι σωστή. Ειναι και αδικη, καθως προβλέπεται και επιπλεον μοριοδότηση για καποιες κατηγορίες. Αν παραμείνει η επιπλέον μοριοδότηση, πρεπει να καταργηθεί η ποσόστωση για καποιες ειδικές κατηγορίες, αν θελουμε αναβαθμιση και υψηλού επιπέδου κρατικές υπηρεσίες.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 18:30 | Γιώργος Θ

  Τεράστιο το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα και επίσης τεράστιο λάθος να μειώνεται η ποσόστωση σε τρίτεκνους και πολύτεκνους το οποίο υπήρχε πάντα στον ΑΣΕΠ. Συμμερίζομαι αυτούς που δεν αξιώθηκαν να αποκτήσουν 3 και 4 παιδιά αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σταματήσουν τα κίνητρα στην οικογένεια που μπορεί να κάνει …επειδή διαμαρτύρονται οι υπόλοιποι. Τότε δεν θα έπρεπε γενικά να είχε νόημα η λέξη κίνητρο επειδή θα υπήρχε πάντα μια ομάδα που θα υστερούσε. Και φυσικά ουσιαστικό κίνητρο είναι η εύρεση εργασίας!!!!

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 15:33 | Κυριατζής Σωτήριος

  Τα όποια προσόντα έχει ο υποψήφιος αφορά και επηρεάζει τον ίδιο και μόνο. Η πολυτεκνία όμως αφορά όλους μας αφού λύνει το μεγαλύτερο των σύγχρονων προβλημάτων της κοινωνίας μας που είναι το δημογραφικό. Οι πολύτεκνοι πρέπει να διορίζονται με απόλυτη προτεραιότητα ως αιμοδότες του έθνους. Σε διαφορετική περίπτωση ετοιμαζόμαστε προς εξαφάνισή.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 14:41 | Γιάννης

  Κύριε υπουργέ από τη στιγμή που αναφέρετε ότι σε κάθε θέση θα τοποθετείται το κατάλληλο άτομο είναι αναγκαίο να μετράνε τα ακαδημαϊκά κριτήρια όπως είναι ο βαθμός πτυχίου , το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό. Σε όλες τις θέσεις θα πρέπει να είναι υποχρεωτική τουλάχιστον η γνώση μια ξένης γλώσσας και η κατοχή πτυχίου γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ενώ και η εργασιακή εμπειρία θα έπρεπε να δίνει κάποια μόρια έστω και λίγα Τα κοινωνικά κριτήρια δε πρέπει να δίνουν μόρια. Ο συνδυασμός της οικονομικής κρίσης αλλά και τα πιθανά προβλήματα υγείας δημιουργούν δυσκολίες στη δημιουργία οικογένειας. Με το παρόν νομοσχέδιο υποβαθμίζετε τις σπουδές που έχουμε κάνει. Όσοι είναι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι πρέπει να συναγωνίζονται μεταξύ τους και να υπάρχει συγκεκριμένο ποσοστό στο σύνολο των θέσεων που διεκδικούν. Αν θέλουμε να μιλάμε για ένα κράτος που παρέχει τα ίδια δικαιώματα στον πληθυσμό του είναι απαραίτητη η αύξηση των μορίων στους ΑΜΕΑ. Ενώ είναι απαραίτητη η διεκδίκηση του 15% από το σύνολο των θέσεων από την παραπάνω κατηγορία. Το δικαιότερο σύστημα επιλογής προσωπικού είναι με αντικειμενικά κριτήρια δηλαδή το σύστημα που υπάρχει τώρα . Από πότε η συνέντευξη θεωρείται αντικειμενικό κριτήρια; Ενώ για να έχουν πιθανότητες πρόσληψης οι νέοι θα μπορούσατε να βάλετε κάποιο ποσοστό. Με το γραπτό διαγωνισμό θα ωθήσετε τους υποψηφίους που έχουν χρήματα σε φροντιστήρια και έτσι θα επιβαρυνθούν με επιπλέον έξοδα. Αν θέλετε πραγματικά να εκσυγχρονίσετε τον θεσμό του ΑΣΕΠ βελτιώστε τις ηλεκτρονικές υποδομές του και προχωρήστε στην επιπλέον στελέχωση του εργατικού του δυναμικού για να βγαίνουν τα αποτελέσματα γρηγορότερα

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 13:38 | EYA

  Ξένες γλώσσες και σεμινάρια πάνω στο αντικείμενο της εργασίας θα πρέπει να μοριοδοτούνται. Θα πρέπει να υπάρχει μκτή μοριοδότηση. Γραπτά 50% και ακαδημαϊκά προσόντα 50% (συμπεριλαμβανομένων όλων των προσόντων)όχι μόνο μεταπτυχιακά και διδακτορικά). Ακόμα τα κοινωνικά κριτήρια δεν πρέπει να είναι αθροιστικά με τα ακαδημαϊκά.
  Ενδεικτικά θα μπορούσαν να εξάγονται 3 πίνακες:
  Πίνακας ακαδημαϊκών προσόντων
  Πίνακας Κοινωνικών κριτηρίων
  Πίνακας προϋπηρεσίας/εμπειρίας
  Η συνέντευξη δεν ξέρω πόσο αξιοκρατική μπορεί να αποδειχθεί!

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 13:02 | Πάνου Μανουελα

  Πρέπει οπωσδήποτε το ποσοστό των πολυτέκνων για διορισμό να αυξηθεί διότι αυτό το μέτρο βοηθάει το δημογραφικό το οποίο είναι το κατεξοχήν πρόβλημα επιβίωσης του έθνους. Υπογεννητικότητα σημαίνει προβλήματα αξεπέραστα στην αγορά εργασίας, στην οικονομία, στο συνταξιοδοτικο. Αλλοίωση της ομοιογενειας του πληθυσμού,και εθνική κατάρρευση. Η πολυτεκνία είναι η μόνη που μπορεί να ανατρέψει αυτή τη καταστροφή. Τα συμφέροντα οποιαδήποτε άλλης κοινωνικής ομάδας πρέπει να υποχωρήσουν εμπρός στο συμφέρον της πατρίδας που δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς Έλληνες. Το μέτρο αύξησης της μοριοδότησης είναι δίκαιο γιατί οι πολυτεκνοι συμβάλουν δυσανάλογα οικονομικά (πληρώνοντας πολλαπλάσιους φόρους),
  εθνικά (προσφέροντας πολλούς εθνικούς υπερασπιστές στο στρατό), κοινωνικα(συμμετεχοντας καθοριστικά στο συνταξιοδοτικο), υπόκεινται όμως πολλαπλή αφαίμαξη μη δυνάμενοι να βοηθήσουν τα πολλά τους παιδιά. Η βοήθεια αυτή της πολιτείας είναι απαραίτητη κυρίως για να μπορέσει η τελευταία να επιβιώσει.

  ,

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 13:03 | George

  Να γίνει εξίσωση της τριτεκνίας με την πολυτεκνία για τις προσλήψεις του ΑΣΕΠ, με κατάργηση του ηλικιακού ορίου των 25 ετών.
  Να μετράνε κανονικά όλα τα ακαδημαϊκά προσόντα, Βαθμός Πτυχίου, Δεύτερο Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, Δεύτερο Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό. Ξένες Γλώσσες αρκεί το Lower στα Αγγλικά, δεν υπάρχει υπηρεσία που να χρειάζεται την άριστη γνώση Αγγλικών, εκτός από τις ειδικότητες ξεναγών όπως π.χ. στο Μουσείο της Ακρόπολης οπου εκεί σαφέστατα χρειάζεται η άριστη γνώση.
  Για την προϋπηρεσία πρέπει οπωσδήποτε να προσμετράται. Για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις ως προς την αναγνώριση της από τον ΑΣΕΠ, προτείνω να αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία μόνο για όσους έχουν υπηρετήσει με συμβάσεις ή προγράμματα του ΟΑΕΔ στο δημόσιο, είναι εύκολο για τον ΑΣΕΠ να διαπιστώσει τη συνάφεια της προϋπηρεσίας από φορείς του δημοσίου. Ενώ η προϋπηρεσία του ιδιωτικού τομέα το καταλαβαίνων ότι είναι δύσκολο να ελεγχθεί η ακρίβεια των δηλούμενων, εξάλλου άλλη η προϋπηρεσία του δημοσίου και άλλη του ιδιωτικού τομέα. Δεν πρέπει να υπολογίζεται καθόλου η προϋπηρεσία του ιδιωτικού τομέα, γιατί δεν έχει συνάφεια με την προϋπηρεσία του δημοσίου τομέα. Επιπλέον να υπάρχει απαγορευτική δικλείδα για επιχειρηματίες του ιδιωτικού τομέα να μην τους επιτρέπεται να έχουν παράλληλη απασχόληση με το δημόσιο τομέα.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 12:31 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

  Είναι δυνατόν να μη μετράει καθόλου η προϋπηρεσία; Θεωρείτε δηλαδή σημαντικότερο ένα τεστ γενικών γνώσεων από μία εξειδικευμένη προϋπηρεσία μίας συγκεκριμένης θέσης; Δηλαδή, ένας ο οποίος δουλεύει σε μία θέση Ορισμένου χρόνου (για 5-10 χρόνια) δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να πριμοδοτηθεί έτσι ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες να καλύψει αυτός τη θέση; Θα πρέπει να δοθούν μόρια για τη προϋπηρεσία ή έστω για την εξειδικευμένη προϋπηρεσία σε περιπτώσεις που ένας έχει προϋπηρεσία σε συγκεκριμένη θέση που προκηρύσσεται. Ή έστω να προτάσσεται σε σχέση με τους υπόλοιπους. Η προϋπηρεσία θα έπρεπε να είναι το μεγαλύτερο κομμάτι των συνολικών μορίων.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 12:30 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΓΑΛΗΣ

  Μοριοδότηση:1)Αύξηση σε όσους έχουν εργασθεί σε φορέα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ με συμβάσεις που έχουν συναφθεί είτε μέσω ΑΣΕΠ είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου. 2)Να μείνει ως έχει η μοριοδότηση των πολυτέκτων,να αυξηθεί η μοριοδότηση των αναπήρων π.χ. σκλήρυνση κατά πλάκας ή να μπουν σε ειδικό πίνακα προσλήψεων. 3)Δεν είναι αξιοκρατικό το σύστημα της συνέντευξης για ευνόητους λόγους. 4)Τόσο τα προπτυχικά όσο και τα μεταπτυχιακά θα πρέπει να μοριοδοτούνται με βάση τη συνάφεια και πάντα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της θέσης που αποφασίζει ο ΑΣΕΠ. 5) Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η χρονική ακολουθία κτήσης των τίτλων σπουδών. Δηλ. στη μοριοδότηση το απολυτήριο λυκείου θα πρέπει να προηγείται των τίτλων σπουδών που ακολούθησαν μετά από αυτό. 6) Μείωση του ορίου ηλικίας πρόσληψης της κατηγορίας Υ.Ε

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 11:46 | Καλλιόπη Σκαφά

  Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ειναι ένα τερατουργημα. Προάγει την αναξιοκρατία. Απαξιώνει όλα τα ακαδημαϊκά προσόντα κ ακυρώνει κάθε προσπάθεια δια βίου εκπαίδευσης.. τραγικό απλα

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 11:09 | Βαγγέλης

  Θα πρότεινα να γίνεται και ηλικιακή κατανομή των υποψηφίων κατά την έκδοση της Προκήρυξης. Δηλαδή, η πρόσληψη να γίνεται από όλες τις ηλικιακές ομάδες υποχρεωτικά. Για παράδειγμα, από το σύνολο των διορισμένων, στην πρόσληψη θα επιτύχει και ένα ποσοστό συμμετεχόντων ηλικίας έως 30 ετών (ας πούμε το 30%), θα επιτύχει ένα ποσοστό συμμετεχόντων ηλικίας 30-40 ετών (ας πούμε 50%, μιας και είναι η πλέον παραγωγική ηλικία) και οι υπόλοιποι των διορισθέντων να ανήκουν ηλικιακά στις ηλικίες πάνω από 40 έτη και να συμμετέχουν στο διορισμό σε ποσοστό 20%.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 11:21 | Σταθης

  Αν είναι δυνατόν να πολεμάμε έτσι τους τριτεκνους σε εποχές οικονομικής εξαθλίωσης. Πρώτα θα πρέπει να παίρνουν πολλά μόρια οι πολύτεκνο και μετά οι τριτεκνοι. Σε μια χώρα γερασμένη τημωρειτε τις οικογένειες με παιδιά. Το μήνυμα που στέλνετε είναι οτι να μην κάνει ο κόσμος παιδια

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 10:37 | Χρυσόγελος Μαν

  Θα πρέπει να επανέλθει για δημογραφικούς λόγους το ποσοστό των πολυτέκνων στο 15% τουλάχιστον, όπως υποσχέθηκε δημόσια επανειλημμένα ο κ.υπουργός. Επίσης οι 5 μονάδες να αποδίδονται στους πολύτεκνους με 4 τέκνα και σε αυτούς με περισσότερα επί πλέον 2 μονάδες για κάθε τέκνο πέραν των 4 τέκνων που έχει ο υποψήφιος.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 10:17 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

  1. Για τις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, εφαρμογή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ.

  2. ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Κοινωνικά κριτήρια θα πρέπει να εφαρμόζονται ΜΟΝΟ στην κατηγορία ΥΕ.

  ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.

  3. Θέσπιση ως απαραίτητων προσόντων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τη γνώση Αγγλικών και Η/Υ για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ χωρίς να μοριοδοτούνται τα προσόντα αυτά.

  4. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ των ν. 2643/1998 και 1285/1982 καθώς είναι απαρχαιωμένοι και δεν ανταποκρίνονται στην σημερινή πραγματικότητα του 2020.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 00:19 | ΚΥΡΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

  Εννοείται ότι πρέπει να αυξηθεί η μοριοδότηση αλλά και το ποσοστό των πολυτεκνων ως δημογραφικό κίνητρο.Και
  επειγόντως γιατί σε πολύ λίγο δεν θα υπάρχει δημόσιο να διορίσουν γιατί απλά δεν θα υπάρχει ΕΛΛΑΔΑ.

 • 22 Νοεμβρίου 2020, 00:50 | Ρουλα

  Τα κοινωνικά κριτήρια δεν θα έπρεπε να εμπλέκονται στη διεκδίκηση μιας θέσης στο δημόσιο. Δεν ακολουθούν την αρχή της ισότητας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα επιθυμούσαν να έχουν τριτεκνη η πολύτεκνη οικογένεια και δεν τους έχει αξιώσει ο Θεός. Γιατί θα πρέπει να βρίσκονται σε μειονεκτικοτερη θέση στη διεκδίκηση μιας θεσης; επισης οσον αφορα στην εντοπιότητα, μοριοδοτωντας με 20 μονάδες τους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών, δεν δύναται η ευκαιρια σε κάποιον που δεν ειναι μόνιμος κάτοικος αυτών των περιοχών, αλλά θα επιθυμουσε να ζήσει και να εργαστεί σε κάποια από αυτες, να το κάνει.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 21:46 | ΚΩΣΤΑΣ

  1.Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος στην προκηρυσσόμενη θέση, θα πρέπει να μοριοδοτείται και δεν θα πρέπει να εξισώνεται ο πτυχιούχος του 5 με αυτόν του 10.

  2.Τα μεταπτυχιακά θα πρέπει να μοριοδοτούνται και τα συναφή με την προκηρυσσόμενη θέση αλλά και τα μη συναφή με διαφορετική όμως μοριοδότηση. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τα διδακτορικά.

  3.Η προϋπηρεσία η συναφή με την προκυρησσόμενη θέση είναι πρακτικά δύσκολο να αποδειχθεί και πολλές φορές στο παρελθόν γίνονταν πολλές παρατυπίες. Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να μην μοριοδοτείται καθόλου η προϋπηρεσία. Μια λύση θα ήταν η μοριοδότηση της Γενικής Εμπειρίας που θα προέκυπτε από το σύνολο των ενσήμων του διαγωνιζόμενου και μόνο, χωρίς να έχει σημασία το αντικείμενο της απασχόλησης.

  4.Δεν θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονη χρήση, από τους υποψήφιους, των ακαδημαϊκών κριτηρίων με τα κοινωνικά κριτήρια. Το γεγονός αυτό αποτελεί κατάφορη αδικία.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 20:28 | Γιαμάς Αργύριος

  Πρέπει να μπουν κοινωνικά κριτήρια και μάλιστα για τις πολυμελείς οικογένειες. Η μόνη λύση στο δημογραφικό και ασφαλιστικό πρόβλημα της Ελλάδας. Οι οικογένειες με τρία τέκνα και άνω δημιουργούν ΕΠΙΠΛΕΟΝ ένα φορολογούμενο. Πρέπει να στηριχθούν επίσης τα τέκνα τρίτεκνων οικογενειών καταργώντας το ηλικιακό όριο των 25 ετών. Δλδ μετά τα 25 δεν ισχύουν τα περιορισμένα οικονομικά που είχε η οικογένεια να σπουδάσει τα παιδιά αυτά? Γιατί να υπάρχει αυτή η ρατσιστική διάκριση μεταξύ πολυτέκνων και τριτέκνων. Και οι 2 είναι πολυμελείς και θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις αναλογικά με τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Από 3 τέκνα και άνω αφού τότε και μόνο τότε προσφέρουμε στην πατρίδα επιπλέον φορολογούμενους.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 19:24 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

  Σύμφωνα με το άρθρο 21 του συντάγματος ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. Συνεπώς σε μια χώρα με έντονο το δημογραφικό πρόβλημα (Ο μέσος Έλληνας έχει ένα με δύο παιδιά) θα πρέπει να αυξήσετε την ποσόστωση ειδικά των τρίτεκων οικογενειών από 10 % σε 15 % και όχι να τον μειώσετε. Τέλος η αλλαγή της ποσόστωσης δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο τον οικονομικό προϋπολογισμό .

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 16:38 | ιωαννης

  η εντοποιοτητα να παραμεινει . ξερουμε πολλους που διοριστηκαν σε παραμεθοριο χωρισ το κρητηριο της εντοποιοτητας , και εκατσαν 2 – 3 χρονια.
  μετα μεταταχθηκαν στον τοπο που ηθελαν . και εμεινε η παραθόριος ξεκρεμαστη ξανα , με ορφανες θέσεις. ετσι πολλοι διοριζοτανε στην παρσμεθοριο, και μετά εφευγαν. ηταν μια καλη ευκαιρια για τους μη «παραμεθόριους» παρουν θεση και μετα να φυγουν στους τοπουσ συμφεροντων τους.
  ελατε να μεινετε στην παραμεθόριο . με τους μη παρατυπουσ μεταναστες , με τους φιλουσ απεναντι να ζησετε.

  πινακας με πολλα προσντα, μεταπτυχικα κλλ
  πινακας με εμπειρια.
  πινακασ χωρις εμπειρια
  πινακας χωρις μεταπτυχιακα
  ισες ευκαιρίες σε ολους

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 16:29 | Makis

  Άμεση επαναφορά της προσαύξησης 50% στη μοριοδότηση για όσους έχουν προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα, είναι κατάφωρη αδικία για τους συμβασιούχους του δημοσίου να μοριοδοτούνται το ίδιο με όσους έχουν προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει και το δημόσιο να λειτουργήσει με τους ίδιους κανόνες που λειτουργεί και ο ιδιωτικός τομέας. Ο συμβασιούχος που έχει δουλέψει στο δημόσιο δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες με αυτόν που δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα, ο ιδιώτης δεν αναγνωρίζει καθόλου την προϋπηρεσία του δημοσίου, ο ιδιώτης προτιμά πάντα όσους έχουν δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα. Δεν θα πρεπε να κάνει το ίδιο και ο δημόιος τομέας;

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 12:20 | ΡΕΜΠΕΛΟΣ Α. ΧΡΗΣΤΟΣ

  1. Για τις κατηγορίες προσωπικού ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, εφαρμογή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ.

  2. ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Κοινωνικά κριτήρια θα πρέπει να εφαρμόζονται ΜΟΝΟ στην κατηγορία ΥΕ.

  ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.

  3. Θέσπιση ως απαραίτητων προσόντων για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τη γνώση Αγγλικών και Η/Υ για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ χωρίς να μοριοδοτούνται τα προσόντα αυτά.

  4. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ των ν. 2346/1998 και 1285/1982 καθώς είναι απαρχαιωμένοι και δεν ανταποκρίνονται στην σημερινή πραγματικότητα του 2020.

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 05:09 | ΠΑΝΟΣ

  Κατά την γνώμη μου θα πρέπει όλοι σε ένα κράτος να έχουν ίσες ευκαιρίες για μια θέση στο δημόσιο, ανεξάρτητα από που προέρχονται, αλλιώς ξαναγυρίζουμε στην πόλη-κράτος της Αρχαίας Ελλάδας.

  Η εντοπιότητα ως προσόν είναι ο νέος κεκαλυμμένος ρατσισμός. Ξαναγυρίζουμε στα παλιά αντί να πάμε μπροστά.

  Επομένως το κριτήριο της εντοπιότητας έτσι όπως είναι θεσπισμένο είναι λάθος. Γιατί ένας νέος από την Αθήνα να μην μπορεί να κάνει μια καινούρια αρχή στην επαρχία; Λέγεται: αποκέντρωση. Δεν την θέλετε;

 • 21 Νοεμβρίου 2020, 03:28 | Μάγδα

  Το σχέδιο νομου είναι αστείο. Όσο το διαβάζω καταλαβαίνω όλο και περισσότερο γιατί επιλέξατε αυτή την χρονική συγκυρία για να μπει σε δημόσια διαβούλευση . Για τον βαθμό πτυχίου ο οποίος δεν υπολογίζεται θα ήθελα να κάνω την πρόταση, εάν και εφόσον δεν θα μετρήσει με όλα τα υπόλοιπα μετρήσιμα κριτήρια , να αφαιρεθεί και από την βαθμολόγηση σε όλες τις βαθμίδες. Από το Δημοτικό , δηλαδή έως και το Πανεπιστήμιο. Πέρασες ή δεν πέρασες. Να αφαιρεθεί τελειώς το κίνητρο κάποιου να γράψει λίγο πάνω από την βάση , αφού λογική της ισοπέδωσης έχει επικρατήσει σε αυτό το νομοσχέδιο γιατί να μην επεκταθεί και στις νεότερες γενεές. Γιατί σε αυτό το μέτρο υπάρχουν δυο μέτρα και δύο σταθμά . Μήπως ο νομοθέτης απλά δεν πίστευει σε αυτά που νομοθετεί.

 • Άρθρο 11 παρ. 1 Θεωρούμε α. ότι η προσαύξηση των 2 μονάδων σε συγγενείς α’ βαθμού ΑΜΕΑ με 67% ή 50% π.α., είναι αφύσικα χαμηλή όταν για άλλες λιγότερο ευαίσθητες υποομάδες φθάνει και τα 20 μόρια (!!!) και μάλιστα όταν διαπιστώνουμε ότι ορίζεται ένα ποσοστό επί των προσλήψεων με ταβάνι το 3% για τη λεγόμενη «έμμεση προστασία». Θεωρούμε δίκαιο το ποσοστό να εξισωθεί με αυτό των πολυτέκνων (5 μόρια).
  Με το αυτό σκεπτικό ζητούμε το ελάχιστο ποσοστό κάλυψης των θέσεων να εξισωθεί με των τριτέκνων στο 5% τη στιγμή δε που για τους πολύτεκνους είναι 10%.
  Το δίκαιον του αιτήματος είναι προφανές και μόνον κάποιος που συγκατοικεί ή συντηρεί οικονομικά άτομο με βαριά αναπηρία δύναται να το καταλάβει.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 23:23 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

  Απαλοιφη ΕΝΤΕΛΩΣ ολων των κοινωνικων κριτηριων. Αξιολογηση μονο γνωσεων κ εμπειριας.
  Αν παθαινατε καποιο τροχαιο σε ενα νησι θα προτιμουσατε να σας χειρουργησει ενας χειρουργος που εχει εμπειρια και γνωσεις ή ενας που πηρε κουτσα στραβα το πτυχιο αλλα ειναι πολυτεκνος?

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 20:56 | Παναγιώτης

  Αν λάβουμε υπόψη την νομοθεσία των προσλήψεων απο 1951 έως σήμερα το κύριο Χαρακτηριστικό ήταν το ΑΣΕΠ που ιδρύθηκε το 1994 προκειμένου να σταματήσει η αναξιοκρατία Μέχρι σήμερα η απόδοση μονάδων στους υποψήφιους είναι ασανσέρ παρά τις όποιες βελτιώσεις Στο παρελθόν ο τίτλος διδακτορικού αντισταθμίζονταν με 6 χρόνια εμπειρίας Σήμερα βλέπουμε να αντισταθμίζεται με τις ίδιες μονάδες (5) του πολύτεκνου ενώ 20 μονάδες έχουν οι παραμεθόριες περιοχές. Αν οι 5 μονάδες που δίνεται στους διδακτορικούς και 2 μονάδες στους μεταπτυχιακούς είναι κατόπιν μελέτης ( statistic model) ότι δεν αδικούνται καλώς Αν όχι τότε θα πρέπει να αποκατασταθεί η αδικία.

 • 20 Νοεμβρίου 2020, 14:29 | Φαιη

  Το νομοσχεδιο ειναι τερμα αδικο. Κανονικα επρεπε να δινει 12 μορια για μαστερ 30 για διδακτορικο και 5 για αριστη γνωση γλωσσας. Επισης να σταματησει επιτελους η μοριοδοτηση ανα τοπο κατοικιας ή αριθμο παιδιων. Και φυσικα να φυγει η συνεντευξη. Πρεπει να υπαρχουν αντικειμενικα κριτηρια επιλογης στο δημοσιο ωστε να μπαινουν οι υπαλληλοι με τα περισσοτερα προσοντα. Tο να εχεις παιδια ή εντοπιοτητα καπου δεν ειναι προσον γιατι δεν σε κανει καλυτερο στην δουλεια σου! Αν θελετε σονυ και καλα να βολεψετε για κομματικους σκοπους καποιες συγκεκριμενες ομαδες ανθρωπων καντε το σε θεσεις που δεν χρειαζονται πτυχιο, πχ καθαριοτητα, ανειδικευτοι εργατες κτλ κτλ.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».