• Σχόλιο του χρήστη 'EYA' | 22 Νοεμβρίου 2020, 13:38

    Ξένες γλώσσες και σεμινάρια πάνω στο αντικείμενο της εργασίας θα πρέπει να μοριοδοτούνται. Θα πρέπει να υπάρχει μκτή μοριοδότηση. Γραπτά 50% και ακαδημαϊκά προσόντα 50% (συμπεριλαμβανομένων όλων των προσόντων)όχι μόνο μεταπτυχιακά και διδακτορικά). Ακόμα τα κοινωνικά κριτήρια δεν πρέπει να είναι αθροιστικά με τα ακαδημαϊκά. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να εξάγονται 3 πίνακες: Πίνακας ακαδημαϊκών προσόντων Πίνακας Κοινωνικών κριτηρίων Πίνακας προϋπηρεσίας/εμπειρίας Η συνέντευξη δεν ξέρω πόσο αξιοκρατική μπορεί να αποδειχθεί!