• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ' | 22 Νοεμβρίου 2020, 18:24

    Στο παρόν άρθρο 35, στην παράγραφο 2 μεταφέρεται αυτούσια η δυνατότητα του ν 2190/94, κατά την οποία οι έχοντες 8μηνο κώλυμα μπορούν να συμμετάσχουν σε προκηρύξεις, υπό τον όρο ότι κατατάσσονται στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψηφίους τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Ωστόσο η από εικοσιπενταετίας ρύθμιση του νόμου 2190/94. η οποία μεταφέρεται αβασάνιστα ως έχει στον νέο νόμο, δεν λαμβάνει υπόψιν τις σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί στην επαγγελματική εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, ειδικά με τον θεσμό των ΙΕΚ που παρέχουν μεταλυκειακή δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στις προκηρύξεις ΔΕ όταν ο τίτλος της ζητούμενης ειδικότητας (πχ «Φύλακες Μουσείων& Αρχαιολογικών Χώρων) είναι ομώνυμος τίτλος μεταλυκειακής σχολής, προβλέπεται ότι το βασικό προσόν διορισμού είναι το ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα αυτών των σχολών (Αρ. 17, Π.Δ. 50/2001). Παρότι ο πίνακας κατάταξης υποψήφιων καταρτίζεται με σειρά προτεραιότητας σε υποψηφίους που διαθέτουν το βασικό προσόν, ακολουθούμενοι από τους υποψηφίους που δεν το διαθέτουν ως επικουρίες, το άρθρο 32 του παρόντος νόμου, θέτει τους έχοντες οκτάμηνο κώλυμα υποψηφίους με βασικό προσόν στο τέλος της κατάταξης μετά και από τους επικουρικούς υποψηφίους, ερμηνεύοντας ως «συνυποψηφίους» τους το σύνολο των συμμετεχόντων και όχι τους εν τοις πράγμασι συνυποψηφίους τους που είναι η υποψήφιοι με το ίδιο βασικό προσόν. Η στρέβλωση αυτή δημιουργεί την αντιφατική κατάσταση κατά την οποία αποκλείονται από τις προκηρύξεις ΔΕ υποψήφιοι με αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα μεταλυκειακής εκπαίδευσης ΔΙΕΚ πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, για να προσληφθούν στην θέση τους επικουρικοί υποψήφιοι, γεγονός σαφώς σε αντίθεση με την αιτιολογική έκθεσή του νόμου που συνοψίζεται στην φράση «ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση». Ειδικά για θέσεις ΔΕ που σχετίζονται με την φύλαξη, την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, είναι άτοπο να αποκλείονται από την εργασία πιστοποιημένοι επαγγελματίες με γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, με πρόσχημα την αναχρονιστική ερμηνεία της έννοιας των «συνυποψηφίων» της κάθε προκήρυξης. Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό προτείνεται να προστεθεί η παρακάτω παράγραφός στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου: "Στις διαδικασίες του παρόντος μπορούν να συμμετέχουν και υποψήφιοι/ες που έχουν οκτώ (8) μήνες απασχόληση μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. Οι υποψήφιοι/ες αυτοί/ες κατατάσσονται στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψηφίους/ες τους που «διαθέτουν τα τυπικά προσόντα του ιδίου πίνακα κατάταξης, κύριου ή επικουρικού πού δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών."