• Σχόλιο του χρήστη 'Σάκης Πέρρας' | 23 Νοεμβρίου 2020, 09:48

    Η μοριοδοτηση της ανεργίας είναι υπερβολική. Δεν μπορεί το κριτήριο της ανεργίας να συμμετέχει στο καθορισμό των συνολικών μορίων προσαυξημένη κατά 95% έναντι της εμπειρίας. Με το προτεινόμενο άρθρο προκύπτει ότι υποψήφιος με χρόνο ανεργίας 18μηνων λαμβάνει 1040 μορια(200+14*60=1040). Ένα δίκαιο σύστημα πρέπει να προβλέπει μοριοδοτηση της ανεργίας και εμπειρίας κατά ίσο ποσοστό. Εν ολίγοις, ο ανώτατος χρόνος ανεργίας (18 μήνες) θα πρέπει να λαμβάνει τα ίδια μόρια που προκύπτουν από τον υπολογισμό των ανώτατου μετρησιμου ορίου της εμπειρίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνω: Η εμπειρία θα πρέπει να λαμβάνει 84*7μορια=588 μορια. Ομοίως και η ανεργία θα πρέπει να λαμβάνει 18*35μορια=580 μορια