• Σχόλιο του χρήστη 'Λ. Κ.' | 23 Νοεμβρίου 2020, 15:52

    ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ Τ.Ε – Π.Ε διότι:1) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) σύμφωνα με διαδοχικούς νόμους απο το 2001 και μετά Ν.2916/2001, Ν.3549/2007, Ν.4009/2011, Ν.4485/2017 είναι τόσο ο Πανεπιστημιακός όσο και ο Τεχνολογικός Τομέας,(Α.Ε.Ι. = Π.Τ. + Τ.Τ.) και 2) Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.1 εδ. β’ του ισχύοντος Συντάγματος, σε συνδυασμό με τα άρθρα 157 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην 141 της ΣΕΚ) και του άρθρου 288 ΑΚ, περί παροχής ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας, που αποτελεί ειδικότερη μορφή της με το άρθρο 4 παρ.1 και 2 του ίδιου Συντάγματος καθιερούμενης αρχής της ισότητας, δεν δεσμεύεται μόνο ο νομοθέτης αλλά με την επιταγή αυτή θεσπίζεται συγχρόνως και κανόνας δημόσιας τάξης, με τον οποίο παρέχεται ευθέως στον εργαζόμενο το δικαίωμα να αξιώσει από τον εργοδότη την αμοιβή που καταβάλλει ο τελευταίος οικειοθελώς σε άλλο μισθωτό, που ανήκει στην ίδια κατηγορία και παρέχει υπό τις ίδιες συνθήκες την ίδια εργασία ( ΑΠ 272/2017 & 288/2003). Ευχαριστώ.