• Σχόλιο του χρήστη 'Εμμανουέλα Βερνάδου' | 30 Νοεμβρίου 2020, 14:11

    Η αρχή της ίσης μεταχείρισης (ν. 3304/2005, ήδη αντικατασταθείς από τον ν. 4443/2016) επισημαίνει ότι ο καθορισμός ανώτατου ορίου ηλικίας ως όρος πρόσβασης στην εργασία και την εν γένει απασχόληση απαγορεύεται και μπορεί να δικαιολογηθεί μόνον υπό συγκεκριμένες, αυστηρές προϋποθέσεις και μετά από ειδική αιτιολόγηση. Παρακαλώ να απαλειφθεί οποιαδήποτε αναφορά σε όρια ηλικίας.