• Σχόλιο του χρήστη 'kossou' | 1 Μαρτίου 2021, 13:35

    Nα απαλειφθεί η φράση «δεν έχει αρμοδιότητες διαχείρισης» από την παρ. 2, διότι αναφέρεται σαφώς στην παρ. 4 Να απαλειφθεί ολόκληρη η παρ. 3 και η φράση «η πλειοψηφία των οποίων δεν έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα» από την παρ. 4 και να αντικατασταθεί με τη ακόλουθη πρόβλεψη «Ο επικεφαλής του φορέα δύναται να διορίζει έναν τοποθετημένο σύμβουλο του γραφείου του σαν μέλος. Σε αυτή την περίπτωση ο συγκεκριμένος σύμβουλος δεν δύναται να προεδρεύει της Επιτροπής Ελέγχου. Τα υπόλοιπα μέλη διορίζονται με βάση την εμπειρογνωμοσύνη τους και δεν έχουν κάποιο από τα ακόλουθα κωλύματα διορισμού:» • Εδώ θα πρέπει να διατυπωθούν συγκεκριμένα κωλύματα, δηλ. οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, βάσει των προβλεπόμενων 4 σημείων του κώδικα δεοντολογίας – ΙΙΑ code of ethics integrity, objectivity, confidentiality, competency (π.χ. εργασιακή σχέση με τον φορέα, αν κατείχε πολιτική θέση, πρώην δήμαρχος/περιφερειάρχης ή δημοτικός σύμβουλος, πρώην υποψήφιοι στην κεντρική πολίτική ή στην τοπική αυτοδιοίκηση) Να καθοριστεί αν ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου στους ΟΤΑ θα περνάει από το Δημοτικό/Περιφερειακό Συμβούλιο και αν θα χρειαστεί πλειοψηφία ανάλογη με εκείνη που προβλέπεται για τον Συμπαραστάτη. Να υπάρξει πρόβλεψη σχετικά με το αν ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να συμμετέχει σε Επιτροπή Ελέγχου άλλου φορέα του αρ. 2. Σε σχέση με την παράγραφο 3 σχετικά με την εμπειρογνωμοσύνη προτείνεται να ακολουθηθεί η πρόταση του COSO ERM: a) Να υπάρχει ένας Financial Expert b) Να υπάρχει ένας Risk Management Expert (αφού στους φορείς δεν προβλέπεται η λειτουργία Risk Committee) Το α) και β) σε συνέργια με το ρόλο του συμβούλου ακεραιότητας (Code of Ethics Expert) - που θα προβλεφθεί σε άλλο νομοσχέδιο - θα αποτελέσουν ένα σοβαρό βήμα προς την αποτελεσματική εφαρμογή GRC λειτουργίας (Governance- Risk- Compliance) στη Δημόσια Διοίκηση Επίσης να τεθούν ελάχιστα τυπικά προσόντα για την απόδειξη της εμπειρογνωμοσύνης.