Άρθρο 8 Επιτροπή Ελέγχου

1. Στους φορείς του άρθρου 2, ανάλογα με την οργανωτική δομή και το μέγεθός τους, συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου που εγγυάται την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, παρακολουθεί τις εργασίες της, διασφαλίζει την ποιότητα του έργου της και ότι οι συστάσεις της λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τον επικεφαλής του φορέα.
2. Η Επιτροπή Ελέγχου, ως ανεξάρτητο σώμα, δεν έχει αρμοδιότητες διαχείρισης.
3. Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη, η πλειοψηφία των οποίων δεν έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα και διαθέτει ελεγκτική εμπειρία και γνώση της δραστηριότητας αυτού.
4. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής. Τα μέλη που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν επιτρέπεται να ασκούν διοικητικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες σε αυτόν.
5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη της τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και τις βέλτιστες πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς όπως η Επιτροπή Υποστήριξης Οργανισμών της Επιτροπής Treadway (C.O.S.O.) και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.).

 • Θα πρέπει να καθοριστούν ελάχιστα κριτήρια γνώσεων και δεξιοτήτων τα οποία θα απαιτούνται για την στελέχωση των Επιτροπών Ελέγχου. Εξυπακούεται ότι για να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ΔΕΝ θα πρέπει να στελεχώνεται από αιρετούς.

 • «….δεν έχει αρμοδιότητες διαχείρισης» και εκτελεστικές (διοικησης)

  Θεωρώ επίσης ότι στην Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει πρόεδρος και μέλη να είναι πλήρως ανεξάρτητα και όχι απλά μη εκτελεστικά. Σιγουρα δεν πρέπει να είναι αιρετοί εάν είναι τριμελής.

  Τέλος όσον αφορά τις επιτροπές εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να καταρτιστεί ένα αντίστοιχο μητρώο επιστημόνων απ τους οποίους θα στελεχωθούν οι ελεγκτικές επιτροπές. Το μητρώο αυτό θα πρέπει να έχει ως αυστηρότατες προϋποθέσεις
  Α. την ύπαρξη Μεταπτυχιακού τίτλου σε Ελεγκτική/ Εσωτερικό Έλεγχο είτε άλλης ειδικότητας η οποία όμως θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη στόχευση. ΠΧ Μεταπτυχιακος τίτλος στο management με πρώτο πτυχιο πχ μαθηματικός.
  Β. το μέλος του συγκεκριμένου (δηλ το υποψήφιο της επιτροπής ελέγχου) θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 20 έτη στον εσωτερικό έλεγχο
  Γ. Το μέλος του μητρώου Θα πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχει εκπέσει- δημόσιας σύμβασης υπαιτιότητας τους.

  επίσης ομοίως όπως το άρθρο 4
  «αλλά και κάθε καλή πρακτική η οποία δημοσιεύεται από επιστημονικούς φορείς και το αρμόδιο Ευρωπαικό Όργανο». Και αυτό γιατί τόσο το ΙΙΑ όσο και το πρότυπο COSO αλλά και το αναεωμένο πρότυπο COSO έχουν- ας το πούμε με περιφραστικό τρόπο- μερική εξάρτηση από τα US GAAP. Αντιστοίχως η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαικής Ένωσης ECIIA https://www.eciia.eu/ προσανατολίζεται στο να εκδίδει και εκείνη τα δικά της επαγγελματικά πρότυπα

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».