Άρθρο 8 Επιτροπή Ελέγχου

1. Στους φορείς του άρθρου 2, ανάλογα με την οργανωτική δομή και το μέγεθός τους, συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου που εγγυάται την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, παρακολουθεί τις εργασίες της, διασφαλίζει την ποιότητα του έργου της και ότι οι συστάσεις της λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τον επικεφαλής του φορέα.
2. Η Επιτροπή Ελέγχου, ως ανεξάρτητο σώμα, δεν έχει αρμοδιότητες διαχείρισης.
3. Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη, η πλειοψηφία των οποίων δεν έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα και διαθέτει ελεγκτική εμπειρία και γνώση της δραστηριότητας αυτού.
4. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής. Τα μέλη που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν επιτρέπεται να ασκούν διοικητικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες σε αυτόν.
5. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη της τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και τις βέλτιστες πρακτικές, που διαμορφώνονται από φορείς όπως η Επιτροπή Υποστήριξης Οργανισμών της Επιτροπής Treadway (C.O.S.O.) και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.).

 • 8 Μαρτίου 2021, 05:19 | ΦΙΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ)

  ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
  ΠΑΡ.1. εγγυάται κατά το δυνατόν, διασφαλίζει κατά το δυνατόν, λαμβάνονται δεόντως κατά το δυνατόν..
  ΠΑΡ.2. Οι αρμοδιότητές της και η λειτουργία της καταγράφονται σε κείμενο Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου (ΚΛΕΕ), το οποίο εκδίδεται από το Εποπτεύον Όργανο. Κάθε προσαρμογή του ΚΛΕΕ πρέπει να έχει και τη σύμφωνη γνώμη του Εποπτεύοντος Οργάνου.
  ΠΑΡ.5. και λοιποί ελληνικοί ή διεθνείς επιστημονικοί ή επαγγελματικοί φορείς.
  ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑΡ.3. Για τα μη έχοντα σχέση εξαρτημένης εργασίας μέλη της Επιτροπής ποιος είναι ο αναμενόμενος χρόνος ενασχόλησης; (πχ μπορεί να αρκούν 1-2 ημέρες μηνιαίως)
  ΠΑΡ.4. Με τι ασχολούνται στο σύνολο του εργασιακού χρόνου τους? Μπορούν ταυτόχρονα να συμμετέχουν και σε άλλη Επιτροπή Ελέγχου, σε άλλο φορέα;

 • 5 Μαρτίου 2021, 15:26 | Ανθή Πινακουλάκη

  Η Επιτροπή Ελέγχου είναι η εγγύηση της ανεξαρτησίας του εσωτερικού ελεγκτή. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Δεν διευκρινίζεται πως ορίζεται η ανεξαρτησία των μελών της Επιτροπής, καθώς τα Διοικητικά Συμβούλια φορέων του Δημοσίου δεν απαρτίζονται συνήθως από μη εκτελεστικά μέλη.

 • 4 Μαρτίου 2021, 15:48 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Προεδρος Κασσωτάκη Αντωνία Γενική Γραμματέας Ζαφειράκη Ειρήνη

  Στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου προτείνουμε να συμμετέχουν μέλη του Ν.Σ.Κ., του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ.λ.π., αποκλειομένων των ιδιωτών, τουλάχιστον στο στενό δημόσιο τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία, η αντικειμενικότητα και ο δημόσιος χαρακτήρας της Επιτροπής.
  Το άρθρο αυτό όσον αφορά στην αξιολόγηση των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου από τη Επιτροπή Ελέγχου, (όπως εξειδικεύεται στην Αιτιολογική Έκθεση) έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 η οποία αναφέρει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των ΜΕΕ. Το Ε.Σ. είναι ο εξωτερικός αξιολογητής για τις Μ.Ε.Ε. σύμφωνα με το νόμο 4129/2013 περί Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως εκ τούτου παρέλκει η σχετική αρμοδιότητα της Επιτροπής και πρέπει να απαλειφθεί από την Αιτιολογική Έκθεση.

 • 4 Μαρτίου 2021, 09:11 | Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας – IIA Greece

  3. «η γνώση της δραστηριότητας αυτού», δεν αποτελεί κατά τη γνώμη μας απαραίτητη προϋπόθεση. Εξάλλου κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει πρακτική δυσκολία στην εξεύρεση ατόμων.
  Δεν αναφέρονται
  • οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου σε ότι αφορά τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.
  • Η σχέση της με τη λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων, τον Επικεφαλής φορέα και τον εξωτερικό έλεγχο.
  4. Δεν είναι κατανοητό. «Αν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν επιτρέπεται…»
  Πρόταση: όλα τα μέλη της ΕΕ πρέπει να είναι εκτός του Φορέα. Να δημιουργηθεί ένα μητρώο υποψήφιων μελών ΕΕ στο Δημόσιο Τομέα.

 • 3 Μαρτίου 2021, 17:40 | Σπύρος Ι. Δασκαλάκης

  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή. Θα πρέπει να αναφέρεται στην επιτροπή ελέγχου άμεσα η οποία θα είναι υπεύθυνη για τον προϋπολογισμό και το πλάνο του εσωτερικού ελέγχου, αυτό να γίνεται στον επικεφαλή του φορέα ώστε να υπάρχει αντικειμενικότητα.

 • 2 Μαρτίου 2021, 20:48 | Κώστας Λιναρδάτος

  Προτείνεται να περιληφθεί ότι:
  Η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για τον διορισμό και την απομάκρυνση του επικεφαλής της ΜΕΕ, την έγκριση του προϋπολογισμού και του πλάνου ελέγχων της ΜΕΕ.

 • 2 Μαρτίου 2021, 14:46 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ

  Η σύσταση Μητρώου που θα αξιολογήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αντίστοιχου με αυτό που λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών θα ήταν μία καλή ιδέα καθώς θα βοηθήσει πολύ και τους Επικεφαλείς να επιλέγουν άτομα με προσόντα αποδεδειγμένα αλλά και θα καλύπτουν βασικά τουλάχιστον εχέγγυα καταλληλότητας και ανεξαρτησίας

 • 2 Μαρτίου 2021, 12:55 | Λάμπρος Καφίδας

  Ως προς τα πρότυπα που «η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει υπόψη», η διατύπωση αυτή είναι δυνητική ενώ θα έπρεπε να είναι συγκεκριμένη του τύπου «η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τον ειδικό Κανονισμό Λειτουργίας της που εγκρίνεται με απόφαση ….».

 • Σε καμία αναπτυγμένη χώρα και σε καμία κατηγορία φορέων η νομοθεσία δεν περιορίζει τη δυνατότητα επιλογής εμπειρογνωμόνων Εσωτερικών Ελεγκτών για την κάλυψη των απαραίτητων δεξιοτήτων που απαιτούνται από το φορέα είτε αυτοί προέρχονται από το εσωτερικό του φορέα, είτε μέσω εξωτερικών λύσεων (Φυσικά Πρόσωπα ή Εταιρείες δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αρκεί να καλύπτονται οι δεξιότητες που μπορεί να λείπουν). Το εν λόγω σχέδιο νόμου περιορίζει την ευελιξία των φορέων και λαμβάνοντας υπόψιν ότι οποιαδήποτε προγενέστερη προσπάθεια (με ελάχιστες εξαιρέσεις μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού) έχει αποτύχει, το προτεινόμενο μοντέλο κατέχει μηδαμινά ποσοστά εφαρμογής και επιτυχίας αναφορικά με την παραγωγή ουσιαστικής ελεγκτικής εργασίας. Και εδώ αναρωτιόμαστε εάν το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου θα είναι μία από τα ίδια με τους Νόμους του 2006, 2010 και 2014 οι οποίοι δεν εφαρμόστηκαν στην ουσία τους ποτέ.

 • 1 Μαρτίου 2021, 13:35 | kossou

  Nα απαλειφθεί η φράση «δεν έχει αρμοδιότητες διαχείρισης» από την παρ. 2, διότι αναφέρεται σαφώς στην παρ. 4

  Να απαλειφθεί ολόκληρη η παρ. 3 και η φράση «η πλειοψηφία των οποίων δεν έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με τον φορέα» από την παρ. 4 και να αντικατασταθεί με τη ακόλουθη πρόβλεψη «Ο επικεφαλής του φορέα δύναται να διορίζει έναν τοποθετημένο σύμβουλο του γραφείου του σαν μέλος. Σε αυτή την περίπτωση ο συγκεκριμένος σύμβουλος δεν δύναται να προεδρεύει της Επιτροπής Ελέγχου. Τα υπόλοιπα μέλη διορίζονται με βάση την εμπειρογνωμοσύνη τους και δεν έχουν κάποιο από τα ακόλουθα κωλύματα διορισμού:»
  • Εδώ θα πρέπει να διατυπωθούν συγκεκριμένα κωλύματα, δηλ. οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, βάσει των προβλεπόμενων 4 σημείων του κώδικα δεοντολογίας – ΙΙΑ code of ethics integrity, objectivity, confidentiality, competency (π.χ. εργασιακή σχέση με τον φορέα, αν κατείχε πολιτική θέση, πρώην δήμαρχος/περιφερειάρχης ή δημοτικός σύμβουλος, πρώην υποψήφιοι στην κεντρική πολίτική ή στην τοπική αυτοδιοίκηση)

  Να καθοριστεί αν ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου στους ΟΤΑ θα περνάει από το Δημοτικό/Περιφερειακό Συμβούλιο και αν θα χρειαστεί πλειοψηφία ανάλογη με εκείνη που προβλέπεται για τον Συμπαραστάτη.

  Να υπάρξει πρόβλεψη σχετικά με το αν ένα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να συμμετέχει σε Επιτροπή Ελέγχου άλλου φορέα του αρ. 2.

  Σε σχέση με την παράγραφο 3 σχετικά με την εμπειρογνωμοσύνη προτείνεται να ακολουθηθεί η πρόταση του COSO ERM:
  a) Να υπάρχει ένας Financial Expert
  b) Να υπάρχει ένας Risk Management Expert (αφού στους φορείς δεν προβλέπεται η λειτουργία Risk Committee)
  Το α) και β) σε συνέργια με το ρόλο του συμβούλου ακεραιότητας (Code of Ethics Expert) – που θα προβλεφθεί σε άλλο νομοσχέδιο – θα αποτελέσουν ένα σοβαρό βήμα προς την αποτελεσματική εφαρμογή GRC λειτουργίας (Governance- Risk- Compliance) στη Δημόσια Διοίκηση

  Επίσης να τεθούν ελάχιστα τυπικά προσόντα για την απόδειξη της εμπειρογνωμοσύνης.

 • Για την Aξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο ορίζεται ως υπεύθυνη, σχετική ‘ανεξάρτητη’ υπηρεσία μέσα στην ίδια την οντότητα χωρίς να προβλέπεται η συνδρομή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων με μόνη δυνατότητα την επικοινωνία με σχετική Επιτροπή Ελέγχου (που όμως κινείται σε θολά νερά η στελέχωση της άρα και η αποτελεσματικότητας της). Θυμίζουμε την αποτυχία αποτελεσματικής λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχων των Εισηγμένων επί σειρά ετών καθώς τηρούνταν κυρίως για τον τύπο και όχι την ουσία. Όταν δεν στελεχώνονται επαρκώς και κατάλληλα οι Επιτροπές Ελέγχου των Εισηγμένων αντιλαμβανόμαστε τι θα γίνει στο Δημόσιο όπου η στελέχωση θα βασίζεται σε επιλογές των επικεφαλής των φορέων (οι οποίοι ταυτόχρονα θα είναι και ελεγχόμενοι των επιλογών τους).

 • 1 Μαρτίου 2021, 00:14 | Vasileios (Bill) Kandris

  Ίσως το πιο σημαντικό άρθρο. Το Α και το Ω για την αποτελεσματικότητα της μονάδας εσωτερικού ελέγχου είναι η επιτροπή ελέγχου. Σε περίπτωση που η επιτροπή δεν είναι πραγματικά ανεξάρτητη και competent να εκτελέσει το έργο της τότε όλο το νομοσχέδιο δεν έχει κανένα νοήμα. Η επιτροπή ελέγχου θα πρέπει να έχει την ικανότητα να κάνει challenge την εκάστοτε διοίκηση, να κρατάει τη διοίκηση accountable για την υλοποίηση των management actions και να παρέχει μια ομπρέλα προστασίας στους εσωτερικούς ελεγκτές του οργανισμού, ωστέ να εκτελούν το έργο τους χωρίς φόβο μήπως χάσουν τη δουλειά τους.

 • Θα πρέπει να καθοριστούν ελάχιστα κριτήρια γνώσεων και δεξιοτήτων τα οποία θα απαιτούνται για την στελέχωση των Επιτροπών Ελέγχου. Εξυπακούεται ότι για να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά ΔΕΝ θα πρέπει να στελεχώνεται από αιρετούς.

 • «….δεν έχει αρμοδιότητες διαχείρισης» και εκτελεστικές (διοικησης)

  Θεωρώ επίσης ότι στην Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει πρόεδρος και μέλη να είναι πλήρως ανεξάρτητα και όχι απλά μη εκτελεστικά. Σιγουρα δεν πρέπει να είναι αιρετοί εάν είναι τριμελής.

  Τέλος όσον αφορά τις επιτροπές εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να καταρτιστεί ένα αντίστοιχο μητρώο επιστημόνων απ τους οποίους θα στελεχωθούν οι ελεγκτικές επιτροπές. Το μητρώο αυτό θα πρέπει να έχει ως αυστηρότατες προϋποθέσεις
  Α. την ύπαρξη Μεταπτυχιακού τίτλου σε Ελεγκτική/ Εσωτερικό Έλεγχο είτε άλλης ειδικότητας η οποία όμως θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη στόχευση. ΠΧ Μεταπτυχιακος τίτλος στο management με πρώτο πτυχιο πχ μαθηματικός.
  Β. το μέλος του συγκεκριμένου (δηλ το υποψήφιο της επιτροπής ελέγχου) θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 20 έτη στον εσωτερικό έλεγχο
  Γ. Το μέλος του μητρώου Θα πρέπει να έχει λευκό ποινικό μητρώο και να μην έχει εκπέσει- δημόσιας σύμβασης υπαιτιότητας τους.

  επίσης ομοίως όπως το άρθρο 4
  «αλλά και κάθε καλή πρακτική η οποία δημοσιεύεται από επιστημονικούς φορείς και το αρμόδιο Ευρωπαικό Όργανο». Και αυτό γιατί τόσο το ΙΙΑ όσο και το πρότυπο COSO αλλά και το αναεωμένο πρότυπο COSO έχουν- ας το πούμε με περιφραστικό τρόπο- μερική εξάρτηση από τα US GAAP. Αντιστοίχως η αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαικής Ένωσης ECIIA https://www.eciia.eu/ προσανατολίζεται στο να εκδίδει και εκείνη τα δικά της επαγγελματικά πρότυπα