• Σχόλιο του χρήστη 'Αντωνίου Κων/νος Πρόεδρος Σ.Υ.Ο.Ε.Β.Α.Μ' | 18 Νοεμβρίου 2009, 20:48

    αξιότιμε κύριε υπουργέ, Ανταποκρινόμενος, με αίσθημα ευθύνης, στην δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου <>, εκ μέρους του Σωματείου Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων Ανατολικής Μακεδονίας, σας αποστέλλω την παρατήρησ η μου, προκειμένου να ληθφή υπόψη κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου. Με τις διατάξεις του Ν.Δ.3881/58, όπως ισχύει σήμερα ορίζονται μεταξύ άλλων , και τα εξής : 1. Εις τας περιοχάς ένθα εξετελέσθηκαν ,εκτελούνται και εκτελεσθήσονται έργα εγγείων βελτιώσεων Α΄και Β΄τάξεως χρηματοδοτήσει του κράτους η μη , συνιστώνται κατά τας διατάξεις του παρόντος, Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) διακρινόμενοι εις Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων ( Τ.Ο.Ε.Β.) και Γενικούς (Γ.Ο.Ε.Β.).............. 2. Οι οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. λειτουργούντες συμφώνως προς τας διατάξεις του καταστατικού αυτών, τας του Ν.Δ. 3881/58 και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων ...(άρθρο 13 παρ. 1 , όπως ισχύει μετά το Ν.Δ. 1218/72) 3. Κατά το Ν.Δ. 1218/1972 ....οι Ο.Ε.Β. δύναται να προσλαμβάνουν πάσης φύσεως προσωπικό, δια την κανονικήν λειτουργίαν αυτών ... Αι δι έκαστον Ο.Ε.Β. θέσεις συνιστώνται δια του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας αυτών , και καθορίζονται και η ειδικότης και η κατηγορία ....τα των αποδοχών ...ως και πάσα ετέρα σχετική λεπτομέρεια αφορώςα εις την υπηρεσιακή σχέσην και κατάσταση αυτού (αρθρο 1 παρ. 1 ) 4. Η εργασιακή σχέση του προσωπικού με τους Οργανισμούς ειναι ιδιωτικού δικαίου και διέπεται απο τους κανόνες της εργατικής νομοθεσίας (άρθρο 20, παρ 3 του Ν.Δ.3881/58). Η εργασιακή σχέση του τακτικού προσωπικού ειναι σύμβαση εργασίας αοριστου χρόνου , με κάλυψη οργανικών θέσεων θεσμοθετημένων με Κ.Ε.Υ. και μονημότητα, και του εποχιακού με σύμβαση ορισμένου χρόνου που ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΎΝ ΑΥΤΕΣ... Αξίζει δε εδώ να επισημάνω ότι οι Ο.Ε.Β. είναι ιδιότυποι οικονομικοί Οργανισμοί με διοικητική αυτοτέλεια και ιδίους προυπολογισμούς , ΔΕΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ(άρθρο27 Ν.Δ.3881/58) Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,καθώς και το γεγονός ότι η ειδικότητες του εποχιακού προσωπικού (Υδρονομείς, εργάτες τεχνικών , εργάτες καθαρισμού κ.τ.λ ),και ο αριθμός αυτών,καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. των οικείων οργανισμών σύμφωνα με τις ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων κατά την αρδευτική περίοδο η οποία είναισυγκεκριμένη ως προς την έναρξη της αλλα και το τέλος της , και δεν ξεπερνά τους 5 μήνες ανά έτος (Μάρτιο έως τέλος Αυγούστου), και τέλος η γνώσεις του αντικειμένου απασχολήσεως του εποχιακού προσωπικού δεν ειναι συνέπεια φοιτήσεως τους σε κάποια ανώτερη η ανώτατη σχολή , αλλά γνώσεις που απέκτεισαν απο την μακροχρόνια απασχόληση τους εποχιακά στους Οργανισμούς, ακόμη δε η διαδικασία πρόσληψης τους σύμφωνα με τον Ν. 2190/94 απαιτεί χρονοβόρα διαδικασία που έχει σαν αποτέλεσμα την μη έγκαιρη πρόσληψη τους κατα την περίοδο πραγματικών αναγκών , με αποτέλεσμα την αδυναμία της έγκαιρης σύντήρησης και λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων, και την παροχή γενικά έργου στους χρήστες (αγρότες),αρδευτικού νερού.(βλεπ. σχετική ειδική έκθεση του ΣτΠ ). Έχοντας υπόψη ο νομοθέτης όλα τα παραπάνω,ΟΡΘΟΣ με τον Ν. 2527/97 (άρθρο 14 παρ 2) εξαιρεί την διαδικασία των προσλήψεων του εποχιακού προσωπικού απο τις διατάξεις του 2190/94. Παρακαλώ όπως ληθφούν όλα τα παραπάνω υπόψη κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου και ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ εκ νέου η διαδικασίες πρόσληψης των εποχιακών εργατών των Τ.Ο.Ε.Β απο την καθολική υπαγωγή στόν πλήρη έλενχο του Α.Σ.Ε.Π. Μετά Τιμής Αντωνίου Κων/νος