Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής

1.Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28Α), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Στις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β και Γ του Ν.2190/94, ως ισχύει, υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 6 του Ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65Α) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του, πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 51 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101Α ) .Στον κατά τα ανωτέρω δημόσιο τομέα και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και μόνο υπάγονται επίσης :

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων και των αμιγών και μεικτών επιχειρήσεων τους, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.2527/97.

Οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ) και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε).

Οι τράπεζες στις οποίες ο διορισμός Προέδρου του Δ.Σ ή Διοικητή υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και οι θυγατρικές τους ανώνυμες εταιρείες.

Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους.

Οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί στους οποίους το ελληνικό δημόσιο ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, λόγω της συμμετοχής του στο μετοχικό τους κεφάλαιο ή της χρηματοοικονομικής συμμετοχής του ή των κανόνων που τη διέπουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/05 (ΦΕΚ 314/Α).

2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για το ακόλουθο προσωπικό :

α. Το προσωπικό της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της

β. Το μόνιμο προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας

γ. Το προσωπικό των συνταγματικώς κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών

δ. Το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των λοιπών Εκκλησιών, δογμάτων και των κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών εφόσον η μισθοδοσία τους βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό πλην των κληρικών και των φερόντων το ιερατικό σχήμα,

ε. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου Εξωτερικών με εξαίρεση τους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου και το επιτοπίως προσλαμβανόμενο προσωπικό του κλάδου της εξωτερικής υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου

στ. το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και το Προσωπικό του Πειραματικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης και Απασχόλησης (Π.Ι.Ε.Κ.Α.) Αττικής

ζ. Το προσωπικό του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), το προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), το προσωπικό του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) και το προσωπικό που ασχολείται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για τα προγράμματα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά

η Το πάσης φύσεως προσωπικό των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.)

3. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τη διαδικασία πρόσληψης πάσης φύσεως προσωπικού, στους φορείς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καταργείται., με εξαίρεση τις λοιπές περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 , καθώς και τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Διορισμός συγγενών προσωπικού του ΥΕΘΑ (ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ) θανόντων ή τραυματισθέντων κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.1911/1990 – ΦΕΚ 166 τ.Α΄11-12-1990, ως ισχύει

β. Διορισμός συγγενών εργαζομένων στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα, αποβιωσάντων κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2266/94- όπως ισχύει.

γ. Διορισμός συγγενών θανόντων εξαιτίας των καταστρεπτικών πυρκαγιών του έτους 2007 σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3624/2007 -ΦΕΚ 289.Α΄

δ. Διορισμός συγγενών προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (πρώην Υπ. Δημόσιας Τάξης) σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας συνεπεία τραυματισμού, αστυνομικού ή πυροσβεστικού υπαλλήλου, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής σύμφωνα με τον Ν. 2452/1996 -ΦΕΚ 283 Α.

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:46 | Κατερίνα Αλιτζανίδου

  Αρθρο 3: Καλώς να καταργηθεί η προσαύξηση κατά 50% γιατί εδώ έπαιρναι προσαύξηση το ρουσφέτι,αυτό το βλέπω πολύ θετικά. Όσον αφορά όμως τα μεταπτυχιακά θα ήταν δίκαιο να μοριοδοτόυνται όσα μεταπτυχιακά έχει ο υποψήφιος όλα, άλλο είναι τα μεταπτυχιακά και άλλο τα προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ , υπάρχει τεράστια διαφορά.
  Αρθρο 7: Το τεστ δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ ο νόμος ανακοινώθηκε στις 31-12-2007 και από εκεί και πέρα σιωπή ,το μέτρο αυτό θα ήταν δίκαιο όταν επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήμαματα .

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:41 | Γιώργος

  κύριοι της κυβερνησης
  Συγχαρητήρια για την διαβούλευση.
  Θα ήθελα κι εγώ με την σειρά μου να σας πω να δείξετε μια μικρή ευαισθησία σε μας που έχουμε περάσει τα 35 και είμαστε το κόκκινο πανί στον ιδ.τομέα.
  Δεν ζητάμε χάρη ούτε μοριοδοτήσεις.Απλά θέλουμε να βρείτε έναν τρόπο να μην ανταγωνιζόμαστε τα παιδιά της γενιάς των 20.
  Δεν μπορούμε.
  Κάντε κατι για τους έχοντες παλαιό ετος κτήσης πτυχιου (ΔΕ)
  Και θεωρώ άδικο το να ζητάτε ξένες γλώσσες απο μας.

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:05 | Κατερίνα Αλιτζανίδου

  Αρθρο 3: Καλώς να καταργηθεί η προσαύξηση κατά 50% γιατί εδώ έπαιρναι προσαύξηση το ρουσφέτι,αυτό το βλέπω πολύ θετικά. Όσον αφορά όμως τα μαπτυχιακά θα ήταν δίκαιο να μοριοδοτόυνται όσα μεταπτυχιακά έχει ο υποψήφιος όλα, άλλο είναι τα μαπτυχιακά και άλλο τα προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ , υπάρχει τεράστια διαφορά.
  Αρθρο 7: Το τεστ δεξιοτήτων του ΑΣΕΠ ο νόμος ανακοινώθηκε στις 31-12-2007 και από εκεί και πέρα σιωπή ,το μέτρο αυτό θα ήταν δίκαιο όταν επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήμαματα .

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:40 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Περί ΑΣΕΠ ο λόγος … ή
  Εν αρχή ην το ΑΣΕΠ …
  Προβληματίζομαι αν η πρόταση για δημόσια διαβούλευση είναι σαν το δικαστή που έχει ειλημμένη την απόφασή του πριν την έναρξη της δίκης και κυρίως πριν την ακρόαση-απολογία του κατηγορούμενου. Ωστόσο αποφάσισα να ανταποκριθώ αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού μου ξέρω πως ο δρόμος για την κόλαση (και δη την εργασιακή) είναι στρωμένος με αγαθές προθέσεις. Με άλλα λόγια είναι αξιέπαινη η ανοιχτή διακυβέρνηση που εγκαινιάζει η Κυβέρνηση ως ριζοσπαστικό μέτρο διαφάνειας και εφαρμογής της αρχής του Κράτους δικαίου και της συμμετοχικής δημοκρατίας (βλ. άρ. 1§3 Συντάγματος), αρκεί να μην είναι ένα φανταχτερό βεγγαλικό για να κερδίσει τις επικοινωνιακές εντυπώσεις και στην ουσία είναι γράμμα κενό. Ουσιαστική διαβούλευση δε σημαίνει ο καθένας να καταθέτει σύμφωνα με το υποκειμενικό περί δικαίου αίσθημα, την άποψή του για τα προτεινόμενα νομοσχέδια αλλά η ανάπτυξη ενός δικτύου επιχειρηματολογίας που στηρίζεται σε συσσωρευμένη εμπειρία –πρακτική και εξειδικευμένες γνώσεις ώστε συνθετικά μέσα από τη διαλεκτική αξιολόγηση των επιμέρους (συγκρουόμενων) απόψεων να καταλήξει στο πρακτέο ικανοποιώντας το περί δικαίου αίσθημα. Και επιπλέον απαιτείται πολιτική βούληση για ουσιαστική στήριξη της ανεξάρτητης αρχής που μόνο από το βάρος των εξαγγελλομένων και το φόρτο εργασίας που αυτό συνεπάγεται, κινδυνεύει με κατάρρευση.
  Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ερείδονται στο άρ. 103§8 του Συντάγματος: «Νόμος ορίζει τους όρους, και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου». Σε εκτέλεση της συνταγματικής επιταγής ο ν.2190/1994 (ΑΣΕΠ) ορίζει ότι η διάρκεια των συμβάσεων ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 8μηνο σε 12μηνη βάση. Η τομή που δεν κάνει η σημερινή Κυβέρνηση (προφανώς γιατί το πολιτικό κόστος είναι μεγάλο και η διαιώνιση της ομηρίας όσων με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου αγγίζουν τη θεμελίωση δικαιώματος μετατροπής των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου -παρά τα όσα ορίζει το Σύνταγμα στο άρ. 103- είναι ένα μέσο που βολεύει την εκάστοτε Κυβέρνηση και τρέφει το εμπόριο ελπίδας ως όπλο της αντιπολίτευσης προκειμένου να ανέλθει στην εξουσία) είναι ο περιορισμός των καταχρηστικών συνάψεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου που έχουν παγιωθεί ως καθεστώς απασχόλησης στο Δημόσιο μολονότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
  Εξηγούμαι: Το Σύνταγμα προβλέπει την κατάρτιση συμβάσεων ορισμένου χρόνου για πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες ή επείγουσες ανάγκες. Η πλειοψηφία των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο που , μάλιστα, καλύπτουν το ανώτατο όριο διάρκειας (8μηνο) γίνονται όχι με αυτά τα χαρακτηριστικά αλλά στην ουσία πρόκειται για πάγιες και διαρκείς ανάγκες που καλύπτονται είτε με αλλεπάλληλες συμβάσεις ορισμένου χρόνου (όσες φορές το αντικείμενο της εργασίας είναι αυτό που ενδιαφέρει για την εύρυθμη λειτουργία) είτε με επαναλαμβανόμενες με διάλειμμα μεγαλύτερο των 3 μηνών ως 24 μήνες (όταν με την συνεπικουρία του προσόντος της εξειδικευμένης εμπειρίας η υπηρεσία ή ο φορέας προσβλέπει στο πρόσωπο του εργαζόμενου). Εξάλλου πόσο πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες ή επείγουσες είναι οι υπηρεσιακές ανάγκες όταν κάθε χρόνο καλύπτουν το μέγιστο της διάρκειας εργασίας (8μηνο) με σύμβαση ορισμένου χρόνου, δηλαδή τα 2/3 του χρόνου της πλήρους απασχόλησης;;; Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου για πρόσκαιρες ή απρόβλεπτες ή επείγουσες ανάγκες δε θα πρέπει να υπερβαίνουν την 6μηνη διάρκεια αλλά επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί και μέριμνα για την κάλυψη των οργανικών κενών του Δημοσίου κατά προτίμηση με συμβασιούχους της οικείας υπηρεσίας ή φορέα ως εξισορροπητικό μέτρο στην πολύχρονη ομηρία τους. Η συστηματικά αδιάκριτη εφαρμογή του καθεστώτος εργασίας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προσδένει τον εργαζόμενο στο άρμα της κομματικής υποτέλειας με αντάλλαγμα την επιβίωσή του σε ένα περιβάλλον κλιμακούμενης εργασιακής ζούγκλας.
  Για να εκλείψει το φαινόμενο αυτό θα πρέπει (όπως πολύ σωστά προτείνεται στις συμβάσεις έργου) να μην επιτρέπονται κατά βάση συμβάσεις ορισμένου χρόνου όταν υπάρχουν οργανικές θέσεις της ίδιας ειδικότητας (οι οποίες, όμως, είναι επιβλητέο να καλυφθούν) και μόνο κατ’ εξαίρεση όταν αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Τέτοιος λόγος συντρέχει στο χώρο των εποχικών πυροσβεστών. Επίσης, στο χώρο των ΟΕΒ για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΟΝΟ, ιδίως κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου (βλ. άρ. 26 ΚΕΥ ΓΟΕΒ π.Θ.-Λ.:
  «Επί συμβάσει ωρισμένου χρόνου προσωπικόν
  1. Εις το προσωπικόν τούτον ανήκουν:
  α) Οι Επόπται υδρονομέων και οι υδρονομείς περί ων ισχύουν αι ειδικαί περί υδρονομέων διατάξεις.
  β) Οι προσλαμβανόμενοι εις ειδικότητας του τακτικού προσωπικού προς ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΝ εκτάκτων εποχιακών αναγκών και εκτέλεσιν έργων ή εργασιών εμφανιζομένων εκτάκτως και οι τεχνίται πάσης φύσεως, οι επόπται έργων, εργάται ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι.»).

  Ελπίζω η Κυβέρνηση να βρει τη φώτιση να μην ενδώσει αβασάνιστα στο αίτημα όσων κόπτονται για εξαίρεση από το Δημόσιο τομέα προκειμένου να συντηρήσουν ένα καθεστώς προσλήψεων πελατειακής φύσης που χρησιμοποιούν ως εφαλτήριο για ίδιον όφελος και παραγοντική-πολιτική ανέλιξη, πράγμα που -μεταξύ άλλων- θα φαλκιδεύσει και θα υπονομεύσει τις εξαγγελίες της για διαφάνεια όπως και η προηγούμενη που με την ανοχή της εξέθρεψε «σεμνά και ταπεινά» φαινόμενα διαπλοκής που έφεραν τη χώρα να «χτυπάει» το πρωτάθλημα της διαφθοράς.
  Η με αντικειμενικά κριτήρια εξαίρεση είναι αυτή που επιβεβαιώνει τον κανόνα.

  Καταληκτικά:
  Σε όλες τις θέσεις μόνιμου και τακτικού προσωπικού πρέπει να ακολουθείται, γενικά, η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ, κατά την συνταγματική επιταγή του άρθρου 103 §7:
  «Η πρόσληψη υπαλλήλων στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 5, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως νόμος ορίζει.»
  Ας σημειωθεί ότι το ΑΣΕΠ καταξιώθηκε και στη συνείδηση των ρουσφετοπαρόχων και έκανε ευκολότερη τη ζωή όσων είναι επιφορτισμένοι με τις διαδικασίες κατάταξης και πρόσληψης των υποψηφίων: το άκουσμα ότι οι σχετικές συμβάσεις διέπονται από τον έλεγχο της συνταγματικά ανεξάρτητης αρχής του ΑΣΕΠ είναι ικανό να βάλει φρένο στις ορέξεις πολλών βο(υ)λευτών οι οποίοι κλείνουν ευγενικά το τηλέφωνο δίνοντας τον απαραίτητο ζωτικό χώρο στις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της ίσης μεταχείρισης στις προσλήψεις.

 • 19 Νοεμβρίου 2009, 00:49 | Θοδωρης

  Προσληθφηκα μαζι με αλλους 5.500 συναδελφους στο Πυροσβεστικο Σωμα το 2001 με το Π.Δ. 124, μεσω ΑΣΕΠ, με αξιοκρατικες διαδικασιες. Ποτε στους μεχρι τωρα διαγωνισμους δεν εχει πριμοδοτηθει η πολυετη προυπηρεσια μας ουτε υπηρχαν ευνοικοτεροι οροι για την μονιμοποιηση μας μεσω αυτων. Ειμαστε καταρτισμενοι και εκπαιδευμενοι καλυπτοντας παγιες και διαρκεις αναγκες και δεν μπορει ο δικος μας κλαδος να συγκριθει με αλλες κατηγοριες που προσληφθηκαν απο το παραθυρο. ΦΑΓΑΜΕ τα καλυτερα μας χρονια περιμενοντας τις υποσχεσεις της προυγουμενης και της σημερινης κυβερνησης. Δεν μπορει ετσι απλα να πεταχτουμε στο δρομο.Η καταργηση της συνεντευξης ειναι σωστη αλλα οχι και η καταργιση της μοριοδοτησης.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 22:15 | Εν δυνάμει εργαζόμενος σε Α.Ε. Αναπτυξιακή ΟΤΑ

  Παρατηρώ ότι στην κοινωνική διαβούλευση για τη Νομοθετική πρωτοβουλία: «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ» ότι οι Ανώνυμες Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ συντονισμένα με κοινό προσυμφωνημένο κείμενο καθώς και με συνεχόμενες προτροπές στους εργαζόμενους και τις διοικήσεις όπως («Αγαπητοί συνάδελφοι, για να μην επαναλαμβάνουμε όλοι τα ίδια πράγματα και τα ίδια κείμενα, παρακαλούμε να κάνετε όλοι αυτά που προτείνει ο συνάδελφος από τη ….» και «αντί να το δημοσιεύσουν όλοι (που δεν θα μπουν στον κόπο) ας ψηφίσουν: «Το βλέπω θετικά» στην καταχώρηση του Πάρνωνα» κλπ) προσπαθούν να εξαιρεθούν από την υποχρέωση προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ. Η απορία μου είναι γιατί;
  Οι εταιρείες αυτές παρουσιάζονται στις τοπικές κοινωνίες με πολλά πρόσωπα. Όποτε τις εξυπηρετεί είναι Α.Ε. του νόμου 2190/20 και όποτε τις εξυπηρετεί επικαλούνται τις ευμενείς διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/06).
  Οι προσλήψεις τους αφορούν κυρίως εργαζομένους με σύμβαση έργου – με μπλοκάκι – οι οποίες γίνονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε αναπτυξιακή εταιρεία καθώς και με διαφορετικά κριτήρια (αποφάσεις των εκάστοτε Δ.Σ.). Πολλοί που θα ήθελαν να έχουν πρόσβαση σε εργασία σε αυτές τις εταιρείες δεν γνωρίζουν καν πότε και αν έχουν πραγματοποιηθεί προκηρύξεις. Στις περιπτώσεις δεν πραγματοποιούνται. Στην πόλη όπου ζω η τοπική αναπτυξιακή ΟΤΑ απασχολεί 38 εργαζομένους, που παρέχουν αποκλειστική και πλήρη απασχόληση στα γραφεία της εταιρείας και με συγκεκριμένο ωράριο – οι περισσότεροι με μπλοκάκι και με ειδική ρύθμιση στη σύμβαση που να τονίζει ότι «Ο Συνεργάτης δεν υπόκειται, κατά την παροχή των υπηρεσιών που αναλαμβάνει να παρέχει, σε συγκεκριμένο ωράριο εργασίας». Ο εργασιακός μεσαίωνας σε όλο του το μεγαλείο. Επίσης έχω να δω προκήρυξη για θέση στην αναπτυξιακή ΟΤΑ από το 2004 αν θυμάμαι καλά – και αυτό επειδή το απαιτούσε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα – οι υπόλοιποι προσλαμβάνονται με άγνωστα κριτήρια.
  Επιπλέον οι συγκεκριμένες Εταιρείες δεν έχουν κοινή δομή, κοινό τρόπο δράσης και κοινούς κανόνες προσλήψεων με αποτέλεσμα να επικρατεί σύγχυση και απορία για την κοινή δράση τους – αφού δεν προσλαμβάνουν προσωπικό με τον ίδιο τρόπο. Είναι άραγε όλες αξιόπιστες και δίκαιες στις προσλήψεις και εκτός από τις ίδιες τις εταιρείες ποιος άλλος το δηλώνει και το εγγυάται αυτό.
  Μόνο και μόνο αυτή η κίνηση δείχνει την αγωνία τους να ξεφύγουν από τις κοινές διαδικασίες που αφορούν οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και να συνεχίσουν να προσλαμβάνουν προσωπικό με τα δικά τους ιδιωτικά και αμφιλεγόμενης αξιοπιστίας κριτήρια.
  Στις περιοχές που δραστηριοποιούνται επωφελούνται τη διττή τους προσωπικότητα (και Α.Ε. και Εταιρείες ΟΤΑ) και καταφέρνουν να εξασφαλίζουν έργα που απευθύνονται τόσο στον τομέα της αυτοδιοίκησης όσο και σε ιδιώτες.
  Επειδή οι ίδιες αυτές εταιρείες επικαλούνται πάντα τη νομιμότητα και την ισονομία γιατί να τις πειράζει να ακολουθήσουν ένα κοινό και αξιόπιστο σύστημα προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ.
  Επιτρέποντας τη δυνατότητα πρόσληψης εκτός ΑΣΕΠ από τις εταιρείες αυτές επιτρέπουμε να συνεχιστεί
  1. Η αδιαφάνεια
  2. Η ομηρεία μέσω προσλήψεων με συμβάσεις έργου
  3. Η εν δυνάμει πρόσληψη προσωπικού με λιγότερα προσόντα για μια συγκεκριμένη θέση (απουσία διαφανούς διαδικασίας προσλήψεων)
  4. Η συντήρηση υψηλόμισθων στελεχών που βολεύονται στην υπάρχουσα χαώδης κατάσταση.
  Οι εξαιρέσεις καταστρέφουν την ουσία των νομοθεσιών. Μην παρασυρθείτε και το πράξετε.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 22:31 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  κ.Υπουργέ,

  Διερωτώμαι:

  εφόσον είχατε προαποφασίσει για το «πάγωμα» των προσλήψεων στο Δημόσιο, γιατί τότε «βιάζεστε» για τις ρυθμίσεις και την ΑΜΕΣΗ προώθηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου;

  Με τιμή

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 21:16 | ΕΛΕΝΑ Κ.

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ GIORGO K. ΣΕΛ.62

  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ «ΑΠΟΤΥΧΩΝ» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ.ΑΠΟΤΥΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΟΙΤΑΕΙ ΤΟΝ ΕΥΑΤΟ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ.
  ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ «ΠΟΝΟ «ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ.ΑΛΛΟΙ ΟΜΩΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.
  Ο ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΠΟΝΟΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ??? ΕΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΟΥΣΑΝ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΑ??ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΠΟΝΟ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΜΕ.
  ΕΣΥ ΤΙ ΕΧΕΙΣ???

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 21:08 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΠΡΟΤΑΣΗ

  Με το παρόν υπόμνημα εκθέτουμε λεπτομερώς τη διαμορφωθείσα κατάσταση και ζητάμε την αποκατάσταση της εις βάρος μας αδικίας.
  Συγκεκριμένα στις 19.6.2002 εκδόθηκε η 15/2Γ/2002 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 709 συνολικά θέσεων με γραπτό διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκ των οποίων οι 484 θέσεις για την Α΄ κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και οι 225 θέσεις για την Β΄ κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) (ΦΕΚ 181/19-6-2002 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
  Η προκήρυξη:
  1ον κατένειμε τις θέσεις στις Νομαρχίες και τα Επαρχεία ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα,
  2ον όριζε στο Κεφάλαιο VIII ότι επιτρεπόταν η υποβολή μόνο μιας αιτήσεως η οποία απευθυνόταν στη Νομαρχία ή στο Επαρχείο όπου προκηρύσσονταν οι θέσεις στις οποίες ο υποψήφιος ζητούσε την προτίμηση και ότι δεν επιτρεπόταν στην αίτηση σώρευση θέσων Νομαρχίας και Επαρχείου καθώς και διαφορετικών Νομαρχιών ή Επαρχείων,
  3ον έθετε στο Κεφάλαιο II ως ειδικό προσον διορισμού την πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας επισημαίνοντας ότι μόνο αν δεν καλυπτόταν οι θέσεις της κατηγορίας ΠΕ από κατόχους τίτλων που αποδείκνυαν το ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθειας θα διοριζόταν κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας από τον πίνακα επιτυχόντων και οι κάτοχοι τίτλων που αποδείκνυαν καλή γνώση ξένης γλώσσας,
  4ον προέβλεπε στο ΚεφάλαιοVI με τίτλο «Πίνακες Επιτυχίας» ότι μετά τη σύνταξη πινάκων βαθμολογίας ανά κατηγορία θα συντασσόταν πίνακες κατάταξης ανά Νομαρχία, Φορέα, κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα για όσους ελάμβαναν συνολικό βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο της βαθμολογικής βάσης όπως αυτή καθορίζετο στο ΚεφάλαιοV και τέλος
  5ον όριζε, επίσης στο ανωτέρο Κεφάλαιο, ότι διοριστέοι θα ήταν μόνο όσοι θα κάλυπταν, από τον πίνακα κατάταξης, τον αριθμό των προκηρυχθεισών θέσεων για τις οποίες είχαν δηλώσει νομίμως προτίμηση και ότι έαν παρέμεναν κενές θέσεις από εκείνες που είχαν προκηρυχθεί σε συγκεκριμένη Νομαρχία ή Επαρχείο αυτές θα καλυπτόταν από επιτυχόντες γειτνιαζουσών Νομαρχιών εφόσον θα το είχαν δηλώσει στο οικείο μέρος της αίτησής τους
  Ο γραπτός διαγωνισμός στον οποίο λάβαμε μέρος διεξήχθη την 21η και 22α Σεπτεμβρίου του 2002. Τα οριστικά αποτελέσματα ανά Νομαρχία και Επαρχείο εκδόθηκαν εντός του Ιανουαρίου του 2003. Στην συνέχεια, περί τα τέλη Οκτωβρίου του ιδιου έτους, οι κενές θέσεις που προέκυψαν πληρώθηκαν κατ’ εφαρμογή της διαδικασίας των γειτνιαζουσών Νομαρχιών.
  Το σύστημα κατάταξης ανά Νομαρχία και Επαρχείο είχε ως αποτέλεσμα να διοριστούν συνυποψήφιοι μας που έλαβαν χαμηλότερη ή ίση βαθμολογία με τη δική μας.
  Όπως πολύ μεταγενέστερα μάθαμε, κατά των αποφάσεων του ΑΣΕΠ, που είχαν ως περιεχόμενο την κύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και τη σύνταξη πινάκων επιτυχόντων και διοριστέων κατά Νομαρχία και Επαρχείο, ασκήθηκαν αιτήσεις ακύρωσης από αρκετούς συνυποψηφίους μας. Επί των αιτήσεων αυτών εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις διοικητικών Δικαστηρίων μεταξύ των οποίων και οι 3390/05 και 677/06 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (στο εξής ΔΕΦ Αθηνών). Οι αποφάσεις αυτές μη ασκηθείσης εφέσεως από το Δημόσιο κατέστησαν αμετάκλητες.
  Με τις αποφάσεις αυτές υϊοθετήθηκε το νομολογιακό προηγούμενο της 2396/2004 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, οι διατάξεις του άρθρου 16 παράγραφοι 5 και 6 του Ν. 2190/1994 δυνάμει των οποίων διεξήχθηκε τόσο ο αντίστοιχος γραπτός διαγωνισμός του 1998 όσο και ο επίμαχος διαγωνισμός, όπως ίσχυαν κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, κρίθηκαν αντισυνταγματικές και ακυρώθηκαν οι πίνακες διοριστέων κατά το μέρος που δεν περιελάμβαναν τους αιτούντες. Ειδικότερα κρίθηκε ότι οι ανωτέρω διατάξεις που «… περιόριζαν τους υποψήφιους να εκφράσουν προτίμηση για μία μόνον νομαρχία, αντίκεινται στη συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας και την απορρέουσα από την συνταγματική αρχή της ισότητας δημοκρατική αρχή της σταδιοδρομίας εκάστου κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας, διότι οι συνταγματικές αυτές αρχές επιβάλλουν, σε περίπτωση διενεργείας γραπτού διαγωνισμού σε πανελλήνιο επίπεδο επί των ιδίων θεμάτων για όλους τους υποψηφίους, να διορίζονται στις προκηρυχθείσες θέσεις οι υποψήφιοι που έχουν πραγματοποιήσει την καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία. Ειδικότερα με την επίμαχη ρύθμιση επιτρέπεται ο διορισμός υποψηφίων με χαμηλότερη βαθμολογία από εκείνη που λαμβάνουν άλλοι συνυποψήφιοί τους, οι οποίοι, αν και διαγωνίζονται στα ίδια μαθήματα και επιτυγχάνουν καλύτερη επίδοση, παραμένουν αδιόριστοι, εξαιτίας του τυχαίου και συμπτωματικού γεγονότος ότι επέλεξαν νομαρχία για την οποία εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι απαιτείται υψηλότερη βαθμολογία. Η ρύθμιση αυτή δεν δικαιολογείται από λόγους προδήλου δημοσίου συμφέροντος, που προκύπτουν από τις προπαρασκευαστικές εργασίες ψηφίσεως του νόμου ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά τέτοιο λόγο η αόριστη αναφορά της εισηγητικής εκθέσεως στα προβλήματα «ορθολογικής κατανομής του προσωπικού στις περιφερειακές υπηρεσίες». Εξ άλλου, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, ο περιορισμός της υποβολής της αιτήσεως συμμετοχής στον διαγωνισμό σε μία μόνον νομαρχία ωθεί πολλούς υποψήφιους να υποβάλλουν αιτήσεις στις νομαρχίες εκείνες στις οποίες προκηρύσσονται περισσότερες θέσεις, διότι σε αυτές έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Οι θέσεις αυτές βρίσκονται κατά τεκμήριο στα μεγάλα αστικά κέντρα, με αποτέλεσμα να παραμείνουν κενές οι θέσεις των άλλων Νομαρχιών της Χώρας, αφού οι υποψήφιοι, αν και πρόκειται για πανελλήνιο διαγωνισμό, δεν έχουν τη δυνατότητα περισσοτέρων επιλογών (βλ. ΣτΕ 218, 580/2005). Για την ταυτότητα του λόγου, τα αυτά ισχύουν και για το σύστημα των γειτνιαζουσών Νομαρχιών, εφόσον αν και πρόκειται για Πανελλήνιο διαγωνισμό, με το σύστημα αυτό, επιτρέπεται ο διορισμός υποψηφίων με χαμηλότερη βαθμολογία από εκείνη που έλαβαν άλλοι συνυποψήφιοί τους, οι οποίοι όμως παραμένουν αδιόριστοι, εξαιτίας του τυχαίου και συμπτωματικού κριτηρίου της εδαφικής περιφέρειας που γειτνιάζει, στη μοναδική Νομαρχία που ο υποψήφιος υποχρεωτικά υπέβαλε την αίτησή του.».
  Στη συνέχεια ο Νομοθέτης θέσπισε τη διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄/23.2.2005) η οποία ορίζει ότι «Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄), εφαρμόζονται για όλους τους υποψηφίους, οι οποίοι στο γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. έτους 1998 έλαβαν βαθμολογία ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης, εφόσον, μετά από υποβολή νέων συμπληρωματικών δηλώσεων προτίμησης, κατατάσσονται βάσει νέου πανελλήνιου πίνακα, σε σειρά διοριστέου, ύστερα από την 2396/2004 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανεξάρτητα από το αν έχουν ασκήσει ή όχι αίτηση ακυρώσεως και αν έχουν εκδικασθεί ή όχι οι αιτήσεις ακυρώσεως που ασκήθηκαν.».
  Πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχουν αμετάκλητες δικαστικές απόφασεις του ΔΕΦ Αθηνών που ακυρώνουν τους συντασσομένους δυνάμει της ανωτέρω Προκήρυξης πίνακες διοριστέων μόλις την 1η Ιουνίου του 2009. Την ημερομηνία αυτή οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις απεστάλησαν από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, στον οποίο αποστέλλονται αταξινόμητες οι αποφάσεις του ΔΕΦ Αθηνών, στον πληρεξόυσιο δικηγόρό μας με e-mail κατόπιν σχετικού αιτήματος.
  Υποβάλαμε την 22η Ιουλίου 2009 μου αίτηση ανάκλησης των σχετικών πράξεων του ΑΣΕΠ με τις οποίες κυρώθηκαν οι επίμαχοι πίνακες επιτυχόντων και διοριστέων. Νομικές βάσεις της αίτησης ανάκλησης αποτέλεσαν η γενική αρχή του διοικητικού δικαίου περί ανάκλησης ομοίων πράξεων (Βλ. Ολ. ΣτΕ 2176-7/04, 1175/08) και η αρχή της ισότητας.
  Στις 30/7/2009 κατατέθηκε στη Βουλή έρωτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών από τον Βουλευτή του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κο Κουβέλη με θέμα την «Αποκατάσταση επιτυχόντων γραπτού διαγωνισμού έτους 2002 ΑΣΕΠ».
  Με την ΤΚΕ/Φ2/20300 απάντηση ο Υφυπουργός Εσωτερικών αφού δεν απάντησε στο κρίσιμο ζήτημα περί της αντισυνταγματικότητας των εφαρμοστέων διατάξεων αλλά απλά υπενθύμισε στον ερωτών Βουλευτή το σχετικό άρθρο του Νόμου δήλωσε ότι υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες η επέκταση του σχετικού δικαιώματος και σε όσους δεν είχαν δικαιωθεί με δικαστικές αποφάσεις δεν είναι εφικτή.
  Στις 16.9.2009 εκδόθηκε πράξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 777/16-9-2009 τεύχος Τρίτο) με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό συνυποψήφιοί μας υπέρ των οποίων είχαν εκδοθεί οριστικές αποφάσεις του ΔΕΦ Αθηνών και οι οποίοι είχαν καταταγεί αρχικώς, όπως και εμείς, σε 1ο επικουρικό πίνακα (με τίτλο καλής γνώσης ξένης γλώσσας) κάποιας Νομαρχίας πολλοί δε εξ’ αυτών είχαν βαθμολογία μικρότερη από αρκετούς εξ’ υμών.
  Αν και το ΑΣΕΠ δεν έχει απαντήσει στην αίτηση ανάκλησης θεωρήσαμε ότι με την τελευταία πράξη του απορρίπτει σιωπηρά το αίτημα ανάκλησής μας. Άλλωστε μετά παρόδου τριμήνου από την υποβολή της αιτήσεώς μας τεκμαίρεται η σιωπηρή άρνηση του ΑΣΕΠ.
  Τελικώς στις 13/11/2009 κάποιοι εξ’ υμών υποβάλλαμε αιτήσεις ακύρωσης στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.
  Επειδή:
  1ον . Ο επίμαχος διαγωνισμός του 2002 διεξήχθη με τους ίδιους όρους όπως και αυτός του 1998. Οι βασικοί όροι διεξαγωγής του τελευταίου κρίθηκαν με την απόφαση 2396/2004 της Ολομέλειας του ΣτΕ αντισυνταγματικοί. Η ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζοντας την αδικία εις βάρος όσων δεν είχαν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη επανέφερε τη συνταγματική τάξη με την ανωτέρω παρατεθείσα διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 3320/2005.
  Οι υποβάλλοντες το παρόν υπόμνημα δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ούτε αξιώνουμε ειδική προνομιακή μετεχείριση. Δεν ζητάμε «ρουσφέτι». Ζητάμε την εφαρμογή του Συντάγματος με την αναλογική εφαρμογή της οικείας διατάξεως, όπως επιτάσσει το άρθρο 4 παρ. 1. Ζητάμε υλοποίηση της αξιοκρατίας και για όσους δεν αξιώσαμε δικαστική προστασία.
  2ον. Έτσι κι αλλιώς η Εκτελεστική εξουσία με την ως τώρα στάση της έχει «τσαλακώσει» την αξιοπρέπειά μας θα «κατρακυλήσουμε πιο κάτω» απολογούμενοι για τη μη έγκαιρη καταφυγή στη Δικαιοσύνη.
  Επ’ αυτού καταρχάς επισημαίνουμε ότι εάν το Κράτος «νομιμοποιείται» ηθικοπολιτικά να επικαλείται οικονομική δυσχέρεια για την ικανοποίηση του αιτήματός μας τότε οφείλει να λαμβάνει υπόψη ότι η παροχή δικαστικής προστασίας έναντι παρανομιών του Κράτους δεν παρέχεται δωρεάν στους ιδιώτες. Ως γνωρίζετε μόνο για την έναρξη της δίκης, με την κατάθεση του ενδίκου βοηθήματος, το παράβολο και η ελάχιστη αμοιβή του δικηγόρου είναι περίπου 400 ευρώ. Τα δε ευρώ θυμίζουμε ότι δεν είναι στραγάλια…
  Περαιτέρω κάποιοι εξ’ υμών είχαμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρότατα προβλήματα υγείας των παιδιών μας. Όταν κάποιος αγωνίζεται για την υγεία των παιδιών του δεν «χαλαρώνει» ασκώντας και μια αίτηση ακύρωσης του διαγωνισμού στον οποίο μετείχε.
  Επίσης, και κυρίως, δεν ξέραμε ότι το Κράτος μπορεί να συμπεριφέρεται ως «απατεώνας» ώστε μαζί με την προετοιμασία για τη συμμετοχή στις εξετάσεις να προβαίνουμε και σε έλεγχο νομιμότητας των προκηρύξεων και συνταγματικότητας των νόμων. Δεν είχαμε φανταστεί ότι η διαγωνιστική διαδικασία τελειώνει στη διάσκεψη του Δικαστηρίου.
  3ον. Το επιχείρημα της οικονομικής δυσπραγίας του Κράτους είναι σεβαστό μεν άτοπον δε διότι δεν ζητάμε σύσταση νέων οργανικών θέσεων αλλά κάλυψη των κενών που εκ’ των πραγμάτων θα δημιουργηθούν στις σχετικές Υπηρεσίες του Κράτους λόγω π.χ. συνταξιοδότησης κάποιων ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων.
  4ον. Η νεοεκλεγείσα Κυβέρνηση με την ως τώρα λειτουργία της φαίνεται διατεθιμένη να άρει τις αδικίες.
  Προτείνουμε προς διευκόλυνση του ΑΣΕΠ για την εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου την τροποποίηση (Η οποία εν τέλει δεν είναι παρά η κατά σύμφωνη με το Σύνταγμα ερμηνεία διατύπωση της υπάρχουσας διατάξεως) του άρθρου 5 του Ν. 3320/2005 ως εξής: «Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 17 του Ν. 2190/1994, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄), εφαρμόζονται για όλους τους υποψηφίους, οι οποίοι στους γραπτούς διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. των ετών 1998 και 2002 έλαβαν βαθμολογία ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης, εφόσον, μετά από υποβολή νέων συμπληρωματικών δηλώσεων προτίμησης, κατατάσσονται βάσει νέου πανελλήνιου πίνακα, σε σειρά διοριστέου, ύστερα από την 2396/2004 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανεξάρτητα από το αν έχουν ασκήσει ή όχι αίτηση ακυρώσεως και αν έχουν εκδικασθεί ή όχι οι αιτήσεις ακυρώσεως που ασκήθηκαν.».

  Οι υποβάλλοντες το υπόμνημα
  Γκιόλα Ελένη-Χριστίνα
  Καρναβάς Σταμάτιος
  Κεφαλάς Ιωάννης
  Πεφάνης Ιωάννης
  Φούφουλας Κων/νος
  Φωτόπουλος Βλάσιος
  Χατζηχαραλάμπου Φανή

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 21:22 | Παναγιώτης Βαρλάγκας

  Από τα παρακάτω, και βάσει της ρητής συνταγματικής κατοχύρωσης της αξιοκρατίας στην πρόσβαση στο δημόσιο και στη Γαλλία, αλλά ιστορικά και σε εμάς, με τη γέννηση του ελληνικού κράτους (και κατάργησής της για λόγους τοπικισμού και *νομής της εξουσίας*, που εξήγησα προηγούμενα, προκύπτει αβίαστα ότι είναι επιτακτική ανάγκη η ΡΗΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ της αξιοκρατικής πρόσληψης στο δημόσιο και *εξέλιξης* (προαγωγές κ.λπ.) μέσα σε αυτό. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΛΟΓΙΑ, είναι ουσιαστικό το ζήτημα, διότι συνταγματική κατοχύρωση της αξιοκρατίας σημαίνει ότι παραβάσεις της *θα μπορούν ευκόλως να προσβληθούν στα διοικητικά δικαστήρια, φτάνοντας μέχρι και στο Συμβούλιο της Επικρατείας*, δίνοντας ΣΠΟΥΔΑΙΑ και ξεκάθαρη νομική κατοχύρωση στους τυχόν αδικηθέντες.

  — ΓΕΡΜΑΝΙΑ —

  ΙΣΧΥΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ («Θεμελιώδης Νόμος για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας», 1949):

  Άρθρο 33, παρ. 2:

  «Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte.»

  «Κάθε Γερμανός έχει σύμφωνα με την αξία του, την ικανότητά του και την επαγγελματική του επίδοση ίση πρόσβαση σε κάθε δημόσια θέση»
  ===================================

  ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΒΑΥΑΡΙΑΣ (1945)

  Άρθρο 116

  «Alle Staatsangehörigen ohne Unterschied sind entsprechend ihrer Befähigung und ihren Leistungen zu den öffentlichen Ämtern zuzulassen.»

  «Όλοι οι πολίτες της χώρας, χωρίς διάκριση, γίνονται δεκτοί ανάλογα με την ικανότητα και τις επιδόσεις τους στις δημόσιες θέσεις»

  ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (1995)

  Άρθρο 19, παρ. 2

  «Der Zugang zu allen öffentlichen Ämtern steht jedem ohne Unterschied der Herkunft, des Geschlechts, der Partei und des religiösen Bekenntnisses offen, wenn er die nötige Eignung besitzt.»

  «Η πρόσβαση σε όλες τις δημόσιες θέσεις είναι ανοικτή στον καθένα, χωρίς διάκριση καταγωγής, φύλου, κόμματος και θρησκευτικών πεποιθήσεων, αν κατέχει τα απαραίτητα προσόντα»

  ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΒΡΑΔΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (1992)

  Άρθρο 21, παρ. 2

  «Jeder hat nach Maßgabe der Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung das gleiche Recht auf Zugang zu öffentlichen Ämtern, soweit nicht für die Wahrnehmung hoheitlicher Befugnisse etwas anderes gesetzlich bestimmt ist. Eine Entlassung oder Disziplinierung wegen einer Betätigung in Bürgerinitiativen, Verbänden, Religionsgemeinschaften oder Parteien ist unzulässig.»

  «Καθένας έχει σύμφωνα με την αξία, την ικανότητα και την επαγγελματική του επίδοση, ίσο δικαίωμα πρόσβασης στις δημόσιες θέσεις, εφόσον δεν προβλέπεται κάτι άλλο διά νόμου για την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Η απόλυση ή λήψη πειθαρχικών μέτρων λόγω εξαιτίας συμμετοχής σε πρωτοβουλίες πολιτών, ενώσεις, θρησκευτικές κοινότητες ή πολιτικά κόμματα απαγορεύεται.»

  ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΒΡΕΜΗΣ (1947)

  Άρθρο 128

  «Die öffentlichen Ämter sind allen Staatsbürgern zugänglich.
  Für die Anstellung und Beförderung entscheiden ausschließlich Eignung und Befähigung nach Maßgabe der Gesetze.»

  «Οι δημόσιες θέσεις είναι προσβάσιμες απ’ όλους τους πολίτες.
  Το διορισμό και την προαγωγή κρίνουν αποκλειστικά η αξία και η ικανότητα σύμφωνα με το νόμο».

  ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ (1952/2001)

  Άρθρο 59, παρ. 2 (2001)

  «Jeder Deutsche und Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte.»

  «Κάθε Γερμανός και Γερμανίδα έχουν σύμφωνα με την αξία, την ικανότητα και την επαγγελματική τους επίδοση ίση πρόσβαση σε κάθε δημόσια θέση»

  ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΣΣΗΣ (1946)

  Άρθρο 134.

  «Jeder, ohne Unterschied der Herkunft, der Rasse, des religiösen Bekenntnisses und des Geschlechts, hat Zugang zu den öffentlichen Ämtern, wenn er die nötige Eignung und Befähigung besitzt.»

  «Καθένας, χωρίς διάκριση καταγωγής, φυλής, θρησκευτικών πεποιθήσεων και φύλου, έχει πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις, αν κατέχει τα απαραίτητα προσόντα και ικανότητες»

  ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕΚΛΕΜΒΟΥΡΓΟΥ-ΠΟΜΕΡΑΝΙΑΣ (1993)

  Άρθρο 71, παρ. 1

  «Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt im Land.»

  «Kάθε Γερμανός έχει, σύμφωνα με την αξία, ικανότητα και επαγγελματική του επίδοση ίση πρόσβαση σε κάθε δημόσια θέση στη χώρα»

  ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΤΩ ΣΑΞΩΝΙΑΣ (1993)

  Άρθρο 19 Όλοι οι πολίτες, αδιακρίτως φυλής, θρησκείας, κομματική ή φύλου, που επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας και σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους και τα επιτεύγματα στο δημόσιο λειτούργημα, με την προϋπόθεση ότι παρέχουν διαβεβαιώσεις καθήκοντά του, σύμφωνα με τις διατάξεις και το πνεύμα οδηγούν στο Σύνταγμα.

  ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΡΗΝΑΝΙΑΣ-ΠΑΛΑΤΙΝΑΤΟΥ (1947/2000)

  Άρθρο 19

  «Alle Staatsbürger, ohne Unterschied der Rasse, des Religionsbekenntnisses, der Parteizugehörigkeit oder des Geschlechtes, sind nach Maßgabe der Gesetze und entsprechend ihrer Befähigung und ihrer Leistungen zu den öffentlichen Ämtern zugelassen, sofern sie die Gewähr dafür bieten, ihr Amt nach den Vorschriften und im Geiste der Verfassung zu führen.»

  «Όλοι οι πολίτες, χωρίς διάκριση φυλής, θρησκευτικής πεποιθήσεως, ιδιότητας μέλους κόμματος, ή φύλου, γίνονται δεκτοί σύμφωνα με το νόμο και ανάλογα με την ικανότητα και τις επιδόσεις τους στις δημόσιες θέσεις, εφόσον παράσχουν τη διαβεβαίωση, ότι θα επιτελούν το καθήκον τους σύμφωνα με τις διατάξεις και το πνεύμα του Συντάγματος.»

  ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΑΞΩΝΙΑΣ-ΑΝΧΑΛΤ (1992)

  Άρθρο 8, παρ. 2

  «Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte.»

  «Κάθε Γερμανός έχει σύμφωνα με την αξία, την ικανότητα και την επαγγελματική του επίδοση ίση πρόσβαση σε κάθε δημόσια θέση»

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 20:19 | Νίκος

  Όλοι τον εαυτούλη μας εδώ μέσα. Να καταργήσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ όποιες ευνοϊκές διατάξεις για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Ναι μπράβο βρήκαμε την εστία του κακού. Μετά θα υπάρχει διαφάνεια και αξιοκρατία. Άλλωστε το δημογραφικό θα λυθεί με την ελληνοποίηση των Βουλγάρων, Αλβανών και άλλων συμπαθών εθνικοτήτων. Όπως είπε και κάποια κυρία για να κάνεις σήμερα παιδιά πρέπει να έχεις λεφτά, άρα δεν χρειάζεται θέση στο Δημόσιο. Μπράβο και ξανά μπράβο. Η απλοποίηση των πάντων.
  Μπορώ να ρωτήσω τις ευγενικές κυρίες, αν νομίζουν ότι είναι εξοργιστικά τα όποια προνόμια γιατί δεν τολμούν να κάνουν 3 και 4 παιδιά να απολαύσουν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις;;; Να προσθέσω κάτι, τελείωσα Πολυτεχνείο Πάτρας χωρίς μία ώρα ιδιαίτερο ή φροντιστήριο γιατί είμαι από φτωχή αγροτική οικογένεια. Έκανα μεταπτυχιακό και μου έκοψαν το δρόμο για διδακτορικό. Διορίστηκα με την αξία μου στο δημόσιο αφού δούλεψα 5 χρόνια στον ιδιωτικό τομέα. Αγαπώ την οικογένεια και έκανα τρίτο παιδί. Το μεγαλύτερο κατόρθωμα της ζωής μου ήταν , είναι και θα είναι τα παιδιά μου. Σε κάποιο βαθμό στηρίχτηκα στις ρυθμίσεις αυτές γιατί εγώ δυστυχώς δεν είμαι πλούσιος και με ένα μισθό ούτε καραμέλες δεν αγοράζεις. Δεν πήγα σε πολιτικά γραφεία και έκανα χρήση αυτών των ρυθμίσεων για τη σύζυγο μου.
  Λοιπόν θα είναι μεγάλη ανατροπή η κατάργηση των ρυθμίσεων αυτών από ένα κόμμα που θέλει να είναι Σοσιαλιστικό. Η πολιτεία πρέπει να έχει συνέχεια και να μην αναποδογυρίζει νόμους που στηρίχτηκαν σε κοινωνικά κριτήρια όχι κομματικά, επαναλαμβάνω όχι κομματικά.
  Δείτε τους πραγματικούς ενόχους που οδήγησαν την οικονομία μας σε αυτή την κατάντια χρόνια τώρα, σταματήστε επιτέλους να πυροβολείτε τους πολύτεκνους-τρίτεκνους.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 20:29 | Νατάσα

  Είμαι μηχανικός και ανήκω στην κατηγορία των ατόμων που επειδή έχουν χάσει έναν από τους δύο γονείς και ο θανόντας ήταν παλιός ασφαλισμένος δημόσιος υπάλληλος παίρνουν την σύνταξη του γονέα τους. Θα ήθελα να προτείνω αυτά τα άτομα να μοριοδοτηθούν ή να προκυρήσσονται θέσεις ξεχωριστά όπως αυτό συμβαίνει και με τους πολύτεκνους κ.ο.κ. Με αυτό το τρόπο το δημόσιο θα χρησιμοποιεί αυτά τα άτομα κάνωντας τα ενεργά μέλη της κοινωνίας που ενώ έχουν σπουδάσει επαναπαύονται στη σύνταξη και διστάζουν να βγούν στην αγορά καθώς και ως ενεργοί πλέον δημόσιοι υπάλληλοι θα καταβάλλουν και κρατήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία. Η χρηματική διαφορά μεταξύ σύνταξης και βασικού μισθού δεν είναι μεγάλη αλλά η διαφορά του να πληρώνεις και έναν υπάλληλο και ένα άτομο που παίρνει σύνταξη είναι.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 20:48 | Αντωνίου Κων/νος Πρόεδρος Σ.Υ.Ο.Ε.Β.Α.Μ

  αξιότιμε κύριε υπουργέ,
  Ανταποκρινόμενος, με αίσθημα ευθύνης, στην δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου <>, εκ μέρους του Σωματείου Υπαλλήλων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων Ανατολικής Μακεδονίας, σας αποστέλλω την παρατήρησ η μου, προκειμένου να ληθφή υπόψη κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου.
  Με τις διατάξεις του Ν.Δ.3881/58, όπως ισχύει σήμερα ορίζονται μεταξύ άλλων , και τα εξής :
  1. Εις τας περιοχάς ένθα εξετελέσθηκαν ,εκτελούνται και εκτελεσθήσονται έργα εγγείων βελτιώσεων Α΄και Β΄τάξεως χρηματοδοτήσει του κράτους η μη , συνιστώνται κατά τας διατάξεις του παρόντος, Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) διακρινόμενοι εις Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων ( Τ.Ο.Ε.Β.) και Γενικούς (Γ.Ο.Ε.Β.)…………..
  2. Οι οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) αποτελούν Ν.Π.Ι.Δ. λειτουργούντες συμφώνως προς τας διατάξεις του καταστατικού αυτών, τας του Ν.Δ. 3881/58 και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων …(άρθρο 13 παρ. 1 , όπως ισχύει μετά το Ν.Δ. 1218/72)
  3. Κατά το Ν.Δ. 1218/1972 ….οι Ο.Ε.Β. δύναται να προσλαμβάνουν πάσης φύσεως προσωπικό, δια την κανονικήν λειτουργίαν αυτών …
  Αι δι έκαστον Ο.Ε.Β. θέσεις συνιστώνται δια του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας αυτών , και καθορίζονται και η ειδικότης και η κατηγορία ….τα των αποδοχών …ως και πάσα ετέρα σχετική λεπτομέρεια αφορώςα εις την υπηρεσιακή σχέσην και κατάσταση αυτού (αρθρο 1 παρ. 1 )
  4. Η εργασιακή σχέση του προσωπικού με τους Οργανισμούς ειναι ιδιωτικού δικαίου και διέπεται απο τους κανόνες της εργατικής νομοθεσίας (άρθρο 20, παρ 3 του Ν.Δ.3881/58). Η εργασιακή σχέση του τακτικού προσωπικού ειναι σύμβαση εργασίας αοριστου χρόνου , με κάλυψη οργανικών θέσεων θεσμοθετημένων με Κ.Ε.Υ. και μονημότητα, και του εποχιακού με σύμβαση ορισμένου χρόνου που ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΎΝ ΑΥΤΕΣ…
  Αξίζει δε εδώ να επισημάνω ότι οι Ο.Ε.Β. είναι ιδιότυποι οικονομικοί Οργανισμοί με διοικητική αυτοτέλεια και ιδίους προυπολογισμούς , ΔΕΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ(άρθρο27 Ν.Δ.3881/58)
  Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,καθώς και το γεγονός ότι η ειδικότητες του εποχιακού προσωπικού (Υδρονομείς, εργάτες τεχνικών , εργάτες καθαρισμού κ.τ.λ ),και ο αριθμός αυτών,καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. των οικείων οργανισμών σύμφωνα με τις ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων κατά την αρδευτική περίοδο η οποία είναισυγκεκριμένη ως προς την έναρξη της αλλα και το τέλος της , και δεν ξεπερνά τους 5 μήνες ανά έτος (Μάρτιο έως τέλος Αυγούστου), και τέλος η γνώσεις του αντικειμένου απασχολήσεως του εποχιακού προσωπικού δεν ειναι συνέπεια φοιτήσεως τους σε κάποια ανώτερη η ανώτατη σχολή , αλλά γνώσεις που απέκτεισαν απο την μακροχρόνια απασχόληση τους εποχιακά στους Οργανισμούς, ακόμη δε η διαδικασία πρόσληψης τους σύμφωνα με τον Ν. 2190/94 απαιτεί χρονοβόρα διαδικασία που έχει σαν αποτέλεσμα την μη έγκαιρη πρόσληψη τους κατα την περίοδο πραγματικών αναγκών , με αποτέλεσμα την αδυναμία της έγκαιρης σύντήρησης και λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων, και την παροχή γενικά έργου στους χρήστες (αγρότες),αρδευτικού νερού.(βλεπ. σχετική ειδική έκθεση του ΣτΠ ).
  Έχοντας υπόψη ο νομοθέτης όλα τα παραπάνω,ΟΡΘΟΣ με τον Ν. 2527/97 (άρθρο 14 παρ 2) εξαιρεί την διαδικασία των προσλήψεων του εποχιακού προσωπικού απο τις διατάξεις του 2190/94.
  Παρακαλώ όπως ληθφούν όλα τα παραπάνω υπόψη κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου και ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ εκ νέου η διαδικασίες πρόσληψης των εποχιακών εργατών των Τ.Ο.Ε.Β απο την καθολική υπαγωγή στόν πλήρη έλενχο του Α.Σ.Ε.Π.
  Μετά Τιμής
  Αντωνίου Κων/νος

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 20:28 | Κωνσταντίνος Δασκαλόπουλος

  κ. Υπουργέ,
  στην διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 εδ ε, ορίζεται ως πεδίο εφαρμογής του νομοσχεδίου και το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπ. Εξωτερικών με εξαίρεση τους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου και το επιτοπίως προσλαμβανόμενο προσωπικό στις Αρχές Εξωτερικού. Η διάταξη αυτή εκτός του ότι προσκρούει ευθέως στην διάταξη του άρθρου 103 παρ 7 εδ 1 του Συντάγματος, όπως αυτή προστέθηκε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Αναθεωρητικής Βουλής, αλλά επικυρώνει για μια ακόμα φορά την διαφοροποίηση της διαδικασίας προσλήψεων για μια κατηγορία υπαλλήλων που δεν έχει εύλογη αιτία. Μάλιστα ούτε και η Υπηρεσία Κρατικών Πληροφοριών δεν εξαιρείται από τη διαδικασία του ΑΣΕΠ ώστε να θεωρήσει κανείς ότι υπάρχει λόγος υπέρτερου δημοσίου και εθνικού συμφέροντος για κάτι παρόμοιο. Είναι κοινός τόπος ότι ο υπαλληλικός κώδικας πάσχει στην εφαρμογή του σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινής λειτουργίας του Υπ. Εξωτερικών. Στο 3ο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας σωρεύονται διαρκώς υποθέσεις με αντικείμενο ζητήματα που στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα δεν προκύπτουν με τόσο κραυγαλέο τρόπο. Η δεν καταστρατήγηση ακόμα και του Ν. 3068/02 (ΦΕΚ Α 274) περί συμμορφώσεως της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, πρέπει να προβληματίζει για τον πώς σταδιακά το Υπ. Εξωτερικών θα γνωρίσει ουσιαστικά την διαφάνεια σε όλες τις διοικητικές πράξεις, απλές και σύνθετες. Η αποξένωση δε της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων υπαλλήλων του κλάδου Διπλωματικών Υπαλλήλων, από την Εθνική Σχολή Δημοσίας Διοικήσεως, αφαίρεσε σαφώς την αντικειμενική υπόσταση των διαδικασιών επιλογής, καθώς ο φορέας επιλογής δεν μπορεί κατά πάγια Αρχή του Διοικητικού Δικαίου να είναι ο αυτός με εκείνον για τον οποίον προορίζεται να υπηρετήσουν οι υπάλληλοι. Ως υπάλληλος του Κλάδου Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ,που κατηργήθη με συνοπτικές διαδικασίες με τον Ν.3528/07, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημοσίας Διοικήσεως, δεν μπορώ παρά να αισθάνομαι την εισαγωγή και επιβεβαίωση για μια ακόμα φορά διαφορετικών μέτρων αξιολόγησης για τους έλληνες πολίτες και δημοσίους υπαλλήλους. Δεδομένου ότι έχω εισέλθει 3ος ανάμεσα σε 2500 υποψηφίους, σε ανοιχτό διαγωνισμό της πάλαι ποτέ Τραπέζης Εργασίας, 5ος ανάμεσα σε 245 υποψηφίους σε διαγωνισμό του Συμβουλίου Επικρατείας και 125ος ανάμεσα σε 2347 υποψηφίους σε διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημοσίας Διοικήσεως, δικαιούμαι να αναρωτιέμαι την απόρριψή μου τρείς φορές από τον κλειστό διαγωνισμό της Διπλωματικής Ακαδημίας. Η αξιοκρατία δεν είναι μόνον ρητορικές διακηρύξεις, είναι πράξη και απόλυτος σεβασμός στον πολίτη σε κάθε έκφανση της διοικητικής διαδικασίας της Πολιτείας.
  Με τιμή
  Κωνσταντίνος Δασκαλόπουλος
  Γραμματέας Γ΄ Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
  Γενικό Προξενείο Σικάγο.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 20:03 | ΚΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  στο άρθρο 1 το εδάφιο που αναφέρει ‘Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανηκουν στο Δημόσιο ή επιχορηγούνται κατά 50% απο το δημόσιο θα πρέπει να αναφερθούν τα συγκεκριμένα ν.π.ι.δ, όπου είναι δυνατόν, για να αποφεύγεται η εξαίρεσή τους με διάφορους τρόπους.
  Γνωρίζω ότι με την 7/2003 απόφαση της ολομέλειας του ΑΣΕΠ ο ΟΑΣΘ (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης) υπαγόταν στις διατάξεις του ν.2190/1994 ενώ κατά την συνεδρίαση της 17ης ολομέλειας του ΑΣΕΠ της 23/7/2003 απεφασίσθη ότι ο ΟΑΣΘ εξαιρείται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου (ν.2190/94).
  Κατά τη γνώμη μου ο ΟΑΣΘ πρέπει να υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2190/94 καθόσον είναι ν.π.ι.δ επιχορηγούμενο από το Δημόσιο σε ποσοστό άνω του 50% του προϋπολογισμού του (διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα). Σύμφωνα με την Α24847/2356/2008 ΚΥΑ τα έσοδά του ήταν 51,97 εκατ. ευρώ ενώ οι δαπάνες του ήταν 155,34 εκατ. ευρώ και το δημόσιο κατέβαλε 112,67 ακατ. ευρώ (μαζί με τον ΦΠΑ).
  Το 2007 τα αντίστοιχα ποσά ήταν 50,73 εκ ευρώ έσοδα, 152,63 εκατ. ευρώ δαπάνες και 111,07 εκατ. ευρώ επιχορήγηση του Δημοσίου.
  με εκτίμηση

  Νικόλαος Κούνας
  πρώην επιθεωρητής ΣΕΕΥΜΕ (Σώμα επιθεωρητών ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών)

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 19:09 | ΓΕΩΡΓΙΑ

  Παρακαλώ όπως κοιτάξετε και καταργήσετε (ή τουλάχιστον μειώσετε) τα ποσοστά των τριτέκνων και πολυτέκνων.

  Το θεωρώ απαράδεκτο και κατάφορα άδικο προς όλους μας να επικρατεί ένα τέτοιο ευνοϊκό καθεστώς για τις παραπάνω κατηγορίες.

  Όλοι εμείς που έτυχε οι γονείς μας να κάνουν λιγότερα από 3 παιδιά και που δεν ανήκουμε σε κάποιες ευνοημένες (τουλάχιστον στο παρελθόν, και κάποιες από αυτές και για το μέλλον) κατηγορίες δεν γίνεται να κατηγορούμαστε για αυτό. Διότι ειλικρινά στα μάτια μου κατηγορία φαίνεται! Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε μία διαδικασία και να κοπιάζουμε (ακόμα και σε γραπτούς διαγωνισμούς) και να μένουν απ’έξω παιδιά με πολύ καλούς βαθμούς και να περνάνε άτομα με πολύ χαμηλές βαθμολογίες μόνο και μόνο επειδή οι γονείς τους κάνανε πολλά παιδιά.

  Προέρχομαι από μία μεσαία τετραμελή οικογένεια που με πολύ κόπο και θυσίες κατάφερε να σπουδάσει τα δυο της παιδιά της. Και αυτό που ζω είναι, με χωρίς καθόλου κόπο να διορίζονται παιδιά από τριμελής και άνω οικογένειες με πολύ μεγαλύτερη οικονομική άνεση από τη δική μου! Είναι δίκαιο αυτό;

  Θέλετε να βοηθήσετε τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες; Δώστε επιδόματα. Το πρόβλημα των οικογενειών αυτών (όσων έχουν) είναι το πως θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Διότι μία οικογένεια με τρία παιδιά αν έχει καταφέρει να τα μεγαλώσει και να τα σπουδάσει, τότε έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από πολλές άλλες που μπορεί να έχουν λιγότερα παιδιά τα οποία όμως δεν μπορούν ούτε καν να τα σπουδάσουν! Ή αν το θέλετε και αλλιώς, βάλτε εισοδηματικό κριτήριο! Πιο μεγάλη ανάγκη έχει μία οικογένεια με 3 παιδιά και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα € 70.000 ή μια οικογένεια με 1 παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα € 15.000;;;

  Και κάτι τελευταίο που απλά θα ήθελα να παραθέσω. Στο παρελθόν έχω συμμετάσχει και σε γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ όπου ακόμη και σε μία από αυτές μας υποδέχτηκε εξέχουσα προσωπικότητα του ΑΣΕΠ για να μας τονίσει το πόσο σημαντικό είναι το να περάσουν οι καλύτεροι λόγω και της υπευθυνότητας των θέσεων, αλλά που τελικά και στον διαγωνισμό αυτό οι ειδικές (γνωστές) κατηγορίες πέρνανε προσαύξηση 20 μονάδες (στο σύνολο των 100). Τελικά, μάλλον το ¨οι καλύτεροι¨ θα πήγαινε στις ιδιότητες των ατόμων και όχι στις ικανότητες, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει σε έναν δύσκολο διαγωνισμό κάποιος να παίρνει 20 μονάδες (το 1/5 του άριστα) δώρο…!!!

  Ως σεβαστούμε επιτέλους το κόσμο και τον άνθρωπο ως οντότητα και ας σταματήσουν οι διακρίσεις όλες αυτές που μόνο διχόνοια σπέρνουν!

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 19:40 | ΟΛΥΜΠΙΑ

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ 50%! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΠΙΔΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ!!

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 19:46 | giorgos k

  Ο καθένας λεεί τον πόνο του…

  Τι σχεση έχουν με το παρον νομοσχέδιο τα σχόλια για διεκδίκηση θέσεων και κυλιόμενους πίνακες απο αποτυχόντες (στην ουσία) ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ συμμετεχόντων σε παλιούς διαγωνσισμούς.

  Παρακαλώ να μείνουμε εντός του θέματος….Σχολιασμός επι της ουσίας…

 • Κύριε Υπουργέ,
  Δύο από τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζει σήμερα το σύστημα προσλήψεων σε θέσεις του δημοσίου μέσω Α.Σ.Ε.Π., εκτιμώ πως είναι, αφενός μεν οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των διαγωνισμών πρόσληψης κι αφετέρου η πληθώρα των διατάξεων που καθορίζουν το θεσμικό πλαίσιο των προσλήψεων.
  Είναι γεγονός, πως στη 15χρονη ισχύ του συστήματος προσλήψεων, που καθιερώθηκε το 1994 με τον ν. 2190 από τον τότε υπουργό Αναστάση Πεπονή, επήλθαν περισσότερες από εκατόν εξήντα έξι (166) τροποποιήσεις του νόμου αυτού, που αφορούσαν τόσο τις διατάξεις του συστήματος προσλήψεων, όσο και ρυθμίσεις που σχετίζονταν με το αρμόδιο όργανο για την πραγματοποίησή τους, το Α.Σ.Ε.Π.
  Υπό το φως αυτών των δεδομένων και συνυπολογίζοντας τον καθοριστικό κοινωνικό αντίκτυπο που έχουν οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις, εξαιτίας ασφαλώς της σημασίας που αποδίδεται από πολυάριθμους συμπολίτες μας στην κατάληψη μιας θέσης στο δημόσιο, δύο είναι οι –κατά την γνώμη μου πάντοτε– ρυθμιστικοί (και -γιατί όχι;- καθοριστικοί) παράγοντες:
  α) Να παρασχεθεί στο αρμόδιο, συνταγματικά κατοχυρωμένο, όργανο της Πολιτείας (Α.Σ.Ε.Π.) η μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ευχέρεια, προκειμένου να διεκπεραιώνει με ταχύτητα, ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία τις αρμοδιότητές του, και
  β) Να απλουστευτεί και ν’ αποσαφηνιστεί το ταχύτερο δυνατόν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε ν’ αποκτήσει συνοχή, ευελιξία και ν’ ανταποκρίνεται με συνέπεια και σταθερότητα προς τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας.
  Ως προς τους προαναφερόμενους παράγοντες, η προτεινόμενη νομοθετική πρωτοβουλία, εμφανίζει τις εξής αναντιστοιχίες:
  1) Επιφορτίζει το Α.Σ.Ε.Π. νέες υποχρεώσεις, που θα επιβαρύνουν δυσβάσταχτα ενδεχομένως τις ήδη βεβαρυμμένες αρμοδιότητές του κι η επιβάρυνση αυτή δεν αφορά μόνο το γεγονός ότι διευρύνεται –και πολύ σωστά– το πεδίο εφαρμογής του συστήματος προσλήψεων μέσω Α.Σ.Ε.Π. στο σύνολο του δημόσιου τομέα (άρθρο 1), αλλά προ παντός:
  – Στην καθιέρωση διεξαγωγής πλέον του τεστ δεξιοτήτων «μία τουλάχιστον φορά κάθε δύο έτη» (άρθρο 6).
  – Στη συμμετοχή στη διαδικασία καθορισμού και εξειδίκευσης των εποχικών αναγκών και στη συνακόλουθη πρόσληψη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (άρθρο 7).
  – Στην έκδοση βεβαίωσης για τη γνησιότητα των συναπτομένων συμβάσεων έργου (άρθρο 8).
  – Στη σύνταξη προτάσεων μέχρι τις 31-12-2010 για εξαιρέσεις από το ρυθμιστικό πεδίο του προτεινόμενου σχεδίου νόμου για τις συμβάσεις έργου και ορισμένου χρόνου (άρθρο 11).
  2) Επιβαρύνει με νέες τροποποιήσεις το ήδη βεβαρημένο νομοθετικό πλαίσιο των προσλήψεων, χωρίς να κατοχυρώνει ένα ριζικά ανανεωμένο και αντικειμενικά καθοριζόμενο σύστημα αξιολόγησης. Η διαπίστωση αυτή, δεν αφορά φυσικά την –αναγκαία ούτως ή άλλως– κατάργηση της μοριοδότησης της εμπειρίας (άρθρο 2) και της συνέντευξης (άρθρο 3), που με τόση φειδώ και προσοχή είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα κι από το Α.Σ.Ε.Π., αλλά προπαντός:
  – Τις επαναρυθμίσεις για τη μοριοδότηση υποψηφίων (άρθρο 4).
  – – Το τεστ δεξιοτήτων (άρθρο 6).
  – Τις ρυθμίσεις μοριοδότησης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 7).
  Με τον τρόπο αυτό, είναι πολύ πιθανόν, το Α.Σ.Ε.Π. να υποχρεωθεί να εμπλακεί εκ νέου σ’ έναν νέο φαύλο κύκλο ρυθμίσεων, αποφάσεων, γνωμοδοτήσεων και ενεργειών, που –υπό το φως των υφιστάμενων δεδομένων– θα προκαλέσει περαιτέρω επιβράδυνση διεκπεραίωσης των αρμοδιοτήτων του. Ταυτόχρονα, οι ενδιαφερόμενοι για διορισμό στο δημόσιο πολίτες, θα υποχρεωθούν να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για παραπέρα απόκτηση τυπικών προσόντων ή θεωρητικών γνώσεων λόγω του τεστ.
  Όλα αυτά κατά τη γνώμη μου, σημαίνουν κόστος. Κόστος σε κονδύλια και εργατοώρες για το κράτος, προκειμένου να συντηρεί, να υποστηρίζει και να διενεργεί αυτές τις δαιδαλώδεις και χρονοβόρες διαδικασίες πρόσληψης. Κόστος σε χρήμα και χρόνο και για τους πολίτες προκειμένου να εμπλουτίζουν στο διηνεκές τις γραμματικές, εμπειρικές, εγκυκλοπαιδικές κ.ο.κ. γνώσεις τους.
  Η πρότασή μου είναι, εκτιμώ, απλή:
  1) Προώθηση προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο των ρυθμίσεων που αφορούν την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του συστήματος προσλήψεων και των διατάξεων που αποκαθιστούν την κατά το δυνατόν με τα υφιστάμενα δεδομένα αξιοκρατική λειτουργία του (άρθρα 1, 2, 3, 5 και 8 – 12).
  2) Έναρξη άμεσα διαδικασίας κωδικοποίησης της νομοθεσίας για τις προσλήψεις με την υποχρέωση, ότι εντός τακτής δεσμευτικής –κατ’ αρχήν για το Α.Σ.Ε.Π.– προθεσμίας θα προταθεί ολοκληρωμένο –αξιοποιώντας και τις ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχουν διατυπωθεί στα σχόλια των επιμέρους διατάξεων– προς όλους τους φορείς και τους πολίτες, ένα νέο, σύγχρονο και ευέλικτο σύστημα για τις προσλήψεις στο δημόσιο.
  Ευχαριστώ για την υπομονή και την κατανόηση.
  Με εκτίμηση
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΚΗΣ
  Διευθυντής Εθνικού Τυπογραφείου

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 19:22 | AKSIOKRATIKA

  ΠΑΡΑΤΗΡΩ εδω και μερες αρκετοι να βαλουν υπερ των τριτεκνων των πολυτεκνων των αμεα και ολων των ειδικων κατηγοριων, και βλεπω αποψεις οπως, τι με νοιαζει εμενα που εγινε πολυτεκνος η τριτεκνος η αμεα !!!!που εκανε πολλα παιδια !!! μοιαζει λες και το εκανε επιτηδες να διοριστει στο δημοσιο!!!! νομιζω οτι εχει χαθει καθε ιχνος σοβαροτητας καθε ιχνος κοινωνικης συνειδησης , μονο ο εαυτουλης μας ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ!!!

  ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΕΠΙΣΗΣ οτι τα ποσοστα αυτα αντιστοιχουν σε πολυ μικρο μερος των θεσεων που προκυρυσσονται καθε ετος, και το γνωριζουν ολοι αυτο, γιατι μπαινουν μονο στους γραπτους και στους μεγαλους διαγωνισμους του ασεπ,και τις πολυ μεγαλες των δημων.Επειδη οπως ξερεται αυτες βγαινουν σπανια, στις περισσοτερες προκυρηξεις που ειναι μεχρι δεκα ατομα και κυριως σε δημους δεν διοριζεται κανενας ειδικης κατηγοριας γιατι τα ποσοστα δεν βγαζουν ουτε μια θεση!!!!και αν υπαρξει καποια αυτη θα ειναι ΥΕ!!!! που ειναι και οι περισσοτερες που διδονται σε ειδικες κατηγοριες συμφωνα με ταστοιχεια του ασεπ.

  Ρωταω εγω τωρα αυτο ειναι το μεγαλο προβλημα!!!στις προσληψεις προσωπικου? ολα τα αλλα δεν τα βλεπεται, τι διαφορα στα πτυχια , τη διαφορετικη βαρυτητα των συντελεστων(110 στα πτυχια) , τα ξενα πτυχια, το τσουβαλιασμα των θεσεων στην κατηγορια ΠΕ(ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ -ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ) η μοριοδοτηση της εμπειριας..Κ.Ο.Κ..

  Αν ειναι να καταργηθουν τα ποσοστα των ειδικων κατηγοριων στις προσληψεις , τοτε να αλλαξουν καταστασεις και αλλου…
  Π.Χ.Οπως στη στρατιωτικη θητεια, ενω εχει καποιος τεσσερα παιδια οταν πηγαινουν ολοι ομως στρατο εστω και μειωμενα ο χρονος θητειας ξεπερναει κατα πολυ τα παιδια μιας οικογενειας με ενα η δυο τεκνα!! να γινουν σε ολα ισοι λοιπον.επισης τι προσπαθεια χρειαζεται να κανει ενας γονιος να σπουδασει τα τεσσερα παιδια του(φροντιστηρια, ενοικια,σπουδες στο εξωτερικο αν το επιλεξουν) το ιδιο με εναν που εχει ενα η δυο? αφηστε που δεν προκειται να το καταφερει ποτε αν δεν ειναι βιομηχανος.Ξεχναμε ακομη οτι η μεγαλη οικογενεια δημιουργει για το κρατος εσοδα π.χ απο φορους , μεγαλυτερη καταναλωση της οικογενειας, αναπτυξη της οικονομιας, μειωση της υπογεννητικοτητας,εκτος αν το κρατος δεν ενδιαφερεται για ολα αυτα…
  Τελευταια παρατηρση,το ποσοστο των αμεα γιατι δεν αυξανεται? γιατι τους στελνουν σε κατι ανυπαρκτες και ρουσφετολογικες προκηρυξεις του οαεδ?

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 18:19 | ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ.η (στο κείμενο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας) για την «αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ» , εντάσσεται και το «πάσης φύσεως προσωπικό των Τ.Ο.Ε.Β. (Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων)».
  Κατ αρχήν θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι είμαστε θετικοί στην στην αναμόρφωση του συστήματος των προσλήψεων, αλλά θα πρέπει να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω σε ότι αφορά τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και η όποια απόφαση, θα είναι δική σας:
  1.- Οι Τ.Ο.Ε.Β. (Τοπικοι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων) είναι Ν.Π.Ι.Δ. μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιδιώκουν δημόσιους και κοινωφελείς σκοπούς , υπάγονται στον έλεγχο και στην εποπτεία του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης.(ν.δ. 3881/58, 414/76 και ν. 1892/90 &1943/91.
  2.- Ο σκοπός τους είναι η διοίκηση,συντήρηση και λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων που τους έχει παραχωρηθεί για χρήση στα ωφελούμενα μέλη τους από την πολιτεία .
  3.- ΄Εχει οικονομική αυτοτέλεια αφού τα μέλη τους καταβάλλουν ανταποδοτικές στρεμματικές εισφορές και τέλη άρδευσης.
  4.- Δέν επιχορηγείται τακτικώς απο τον Κρατικό Προϋπ/σμό, παρά μόνο εκτάκτως και σε εξαιρετικές περπτώσεις (για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών όπως πλημμύρες, λειψυδρία ).
  5.- Για την επίτευξη των σκοπών τους προσλαμβάνουν μόνιμο προσωπικό ( διοικητικό- οικονομικό- τεχνικό) και έκτακτο- εποχικό προσωπικό (Υδρονομείς, εργάτες,χειριστές αντλιοστασίων και μηχανημάτων) μόνο για τους μήνες λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου (ΜΑΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ με αυξομείωση αυτής ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες)σύμφωνα με τον ΚΕΥ και τον ν.499/76 «Περί της αστυνομίας Υδάτων» για τους Υδρονομείς.
  6.- Το έκτακτο – εποχικό προσωπικό δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες ,έχουν εποχικό χαρακτήρα καθώς χρειάζεται μόνο κατα την λειτουργία της αρδευτικής περιόδου.Για να έχουμε ετοιμότητα, τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ κάθε χρόνο πρέπει να έχει γίνει η επιλογή αυτού.
  Με το ν.2190/94, οι Τ.Ο.Ε.Β. εντάχθηκαν στις διατάξεις του και για τα έτη 1994-1997 έγινε η πρόσληψη του μόνιμου και εποχικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ. Τα τρία αυτά χρόνια αντιμετωπίσαμε σοβαρά προβλήματα καθώς δεν είχαμε την ετοιμότητα που θα έπρεπε να είχαν οι Οργανισμοί για την άρδευση των κτηματικών- αγροτικών εκτάσεων , λόγω της μεγάλης καθυστέρησης της ΠΥΣ (έγκριση από το υπουργικό Συμβούλιο) και της έγκαιρης επιλογής του εποχικού Προσωπικού. Κινδύνεψαν να μην αρδευθούν οι καλλιέργειες , λόγω αυτής της καθυστέρησης επιλογής του προσωπικού.
  Για τούς λόγους αυτούς και έπειτα απο σχετικά υπομνήματα στα συναρμόδια Υπουργεία , οι Τ.Ο.Ε.Β. με τον ν. 2527/97 ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του ν. 2190/94, ώς προς τις διατάξεις του κεφ. Γ΄αυτού.
  ΄Επειτα απο τα παραπάνω, παρακαλούμε πολύ όπως ερευνήσετε και εξετάσετε το θέμα μας, για να μην βρεθούμε και πάλι με τα ίδια προβλήματα ,δηλαδή να κινδυνεύουν να καταστραφούν οι καλλιέργειες των αγροτών- μελών μας από την μη έγκαιρη άρδευσή τους, και εύλογα να απαιτούν χρηματικές αποζημιώσεις .
  ΠΡΟΤΑΣΗ : Τό μόνιμο προσωπικό να υπάγεται στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ, το δε έκτακτο – εποχικό προσωπικό να εξαιρεθεί από τις διατάξεις του ν. 2190/92, ή να βρεθεί τέτοιος τρόπος ώστε να διασφαλίζεται η κατ έτος έγκαιρη πρόσληψη του εποχικού προσωπικού για την ομαλή λειτουργία των αρδευτικών μας δικτύων και την άρδευση των αγροτικών μας εκτάσεων.
  Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία που θα μας ζητηθεί.

  Με Τιμή
  Για τον Τ.Ο.Ε.Β. ΑΡΑΠΙΤΣΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 17:42 | ΝΤΟΛΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  ΑΞΙΟΤΙΜΕ Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ.
  ΕΛΠΙΖΩ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΣΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ, ΑΣΦΑΛΩΣ ΔΙΚΑΙΕΣ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 29-0, ΜΕΤΑ ΑΠΟ 11 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΑΙΓΜΟΥ,ΝΑ ΕΦΤΑΣΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΠΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΥ ΤΟΣΟ ΕΝΤΟΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΕΠ98?

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 17:45 | Φ. ΤΣΟΥΝΗΣ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΟΙ-ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

  Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξειτην πλήρη κατάργηση του ποσοστού 20% και 10% για πολύτεκνους και τρίτεκνους,αφού είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και αδικεί κατάφωρα όλους τους άλλους και την αξιοκρατία γενικά.

  Άς δεχτουμε ,όμως, μόνο τη σχετική μοριοδότηση , όπως άλλωστε προτείνει και το ΑΣΕΠ(Κάτι περισσότερο ξέρει).

  Προσωπική μου άποψη είναι οτι η επιλογή δημιουργίας πολυμελούς οικογένειας είναι προσωπική υπόθεση και δεν μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση για κανενός είδους διορισμό.Τότε υπάρχει ο κίνδυνος να υφίστανται τις συνέπειες η κονωνία και τα παιδιά των άλλων.

  Αλλωστε, και στις παραδοσιακές και στις σύγχρονες λογικοκρατούμενες κοινωνίες η εξεύρεση-ασκηση εργασίας είναι προϋπόθεση δημιουργίας οικογένειας κα όχιη οικογένεια τρόπος για να εξασφαλίσουμε εργασία σε βάρος κάποιων άλλων.

  Ευχαριστώ.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 17:47 | ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  Με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ.η (στο κείμενο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας) για την «αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ» , εντάσσεται και το «πάσης φύσεως προσωπικό των Τ.Ο.Ε.Β. (Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων)».
  Κατ αρχήν θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι είμαστε θετικοί στην στην αναμόρφωση του συστήματος των προσλήψεων, αλλά θα πρέπει να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω σε ότι αφορά τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και η όποια απόφαση θα είναι δική σας:
  1.- Οι Τ.Ο.Ε.Β. (Τοπικοι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων) είναι Ν.Π.Ι.Δ. μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιδιώκουν δημόσιους και κοινωφελείς σκοπούς , υπάγονται στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης.(ν.δ. 3881/58, 414/76 και ν. 1892/90 &1943/91.
  2.- Ο σκοπός τους είναι η διοίκηση,συντήρηση και λειτουργία των εγγειοβελτιωτικών έργων που τους έχει παραχωρηθεί για χρήση στα ωφελούμενα μέλη του από την πολιτεία .
  3.- ΄Εχει οικονομική αυτοτέλεια αφού τα μέλη του καταβάλλουν ανταποδοτικές στρεμματικές εισφορές και τέλη άρδευσης.
  4.- Δέν επιχορηγείται τακτικώς απο τον Κρατικό Προϋπ/σμό, παρά μόνο εκτάκτως και σε εξαιρετικές περπτώσεις (για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών όπως πλημμύρες, λειψυδρία ).
  5.- Για την επίτευξη των σκοπών του προσλαμβάνει μόνιμο προσωπικό (κυρίως διοικητικό- οικονομικό- τεχνικό) και έκτακτο εποχικό προσωπικό (Υδρονομείς, εργάτες,χειριστές αντλιοστασίων και μηχανημάτων) για τους μήνες λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου (ΜΑΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ)σύμφωνα με τον ΚΕΥ και τον ν.499/76 «Περί της αστυνομίας Υδάτων» για τους Υδρονομείς.

  Με το ν.2190/94 οι Τ.Ο.Ε.Β. υπάγονταν στις διατάξεις του και για τα έτη 1994-1997 προσλάμβανε το

 • Θετική η επέκταση του ελέγχου του ΑΣΕΠ σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα! Απαιτείται όμως να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις εκείνες που θα το διευκολύνουν στο έργο του.
  Απαιτείται η αξιολόγηση-περιγραφή των θέσεων εργασίας και μετέπειτα η σύνταξη καθηκοντολογίου και ανάλογου προσοντολογίου. Χωρίς αυτά, η προσπάθεια του ΑΣΕΠ θα κινείται σε δύσβατες ατραπούς…

 • Kύριε Υπουργέ,

  Ανταποκρινόμενος, με αίσθημα ευθύνης, στη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ», εκ μέρους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης, σας αποστέλλω τις εξής παρατηρήσεις, προκειμένου να ληφθούν υπόψη, κατά την επεξεργασία του σχετικού νομοσχεδίου και:

  Προτείνουμε στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου να υπαχθούν οι προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού,στις οποίες να περιλαμβάνονται ανεξεραίτως, τόσο οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις), όσο και οι αμιγείς ή μικτές νομαρχιακές επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των συμβάσεων έργου, δεδομένου, ότι αυτές δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και εξυπηρετούν κατεξοχήν τον αναπτυξιακό ρόλο και αποστολή των Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού.
  Παράλληλα, επισημαίνω, ότι πρέπει να καθοριστεί το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω νόμου, αναφορικά με τις εν λόγω προκηρύξεις, αφενός με βάση τις αρχές της αξιοκρατίας, της ίσης μεταχείρισης, της ισότητας των ευκαιριών και της αντικειμενικότητας, αφετέρου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι αρχές της ευελίξίας και της αποτελεσματικότητας. Αρκεί να υπενθυμίσω ότι είμαστε φορέας υλοποίησης σημαντικότατων αναπτυξιακών δράσεων και προγραμμάτων.
  Τέλος, η διαδικασία αυτή υπαγωγής όλων των προσλήψεων στο Α.Σ.Ε.Π. θα πρέπει να συνοδευτεί με μία σοβαρή ενίσχυση του ως φορέα ελέγχου, δεδομένου, ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση ελέγχου των προκηρύξεων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με ακύρωση ακόμη και οι ελάχιστες προσλήψεις που μας εγκρίνονται.
  Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η παράμετρος ότι οι περισσότερες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας είναι εξαιρετικά υποστελεχωμένες, η Ν.Α. Κοζάνης ανέρχεται στο 45% περίπου της προβλεπόμενη στελέχωσης της.

  Μετά τιμής
  Ο Νομάρχης Κοζάνης

  ΓΙΏΡΓΟΣ ΔΑΚΗΣ

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 16:10 | Ευστάθιος Κεφαλίδης

  Συμφωνώ με την ανάγκη διαφανούς λειτουργίας του κράτους σε όλα τα επίπεδα αλλά αυτό για να επιτευχθεί απαιτείται η αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών της και των πολιτικών της και λιγότερο καθιέρωση καινούργιων νομικών πλαισίων. Οποιοδήποτε νόμος καθίσταται ανενεργός όταν δεν τον στηρίζει το σύνολο του πληθυσμού. (βλέπε οι νόμοι για το Κάπνισμα) Νομίζω οι συμβασιούχοι άλλα και οι εργαζόμενοι με stage αποτελούν ένα παράδειγμα ελλιπούς εφαρμογής νομοθετικών ρυθμίσεων -απορίας άξιο είναι πως ένας εργαζόμενος με stage κατείχε την θέση του περισσότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο; . Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε συμμετοχή στην παρατυπία των πολιτικών ,των δημόσιων λειτουργών αλλά και των πολιτών που αποδέχονται αυτές τις ‘’περίεργες ‘’ πρακτικές .
  Η λειτουργία του ΑΣΕΠ σε όλο το φάσμα των προσλήψεων, όπως προτείνεται, θα δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη γραφειοκρατία την οποία για να την ξεπεράσει το σύστημα θα παρατυπήσει ή και ίσως παρανομήσει σε αρκετές των περιπτώσεων. Αυτό άλλωστε δεν έγινε με τους συμβασιούχους και με τους stage γιατί λοιπόν να μην γίνει ακόμη μια φορά με την δημιουργία μιας άλλης κατηγορίας απασχολουμένων που θα έχουν άλλο όνομα άλλα τα ίδια χαρακτηριστικά με τους παραπάνω ;
  Η δημιουργία κεντρικών φορέων έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις αρχές της Ενδογενούς ανάπτυξης που αποτελεί βασική προϋπόθεση της Πράσινης ανάπτυξης .
  Η αποτελεσματικότητα του ΑΣΕΠ με αυτή την μορφή ,είναι αμφίβολη διότι ο όγκος της εργασίας που θα έχει να διεκπεραιώσει σε συνάρτηση με τον χρόνο , είναι δυσανάλογα μεγάλος.
  Προτείνω στην αρχή κατάργηση επίμαχων νομοθεσιών που θα φέρουν κάποιες βελτιώσει στο σύστημα των προσλήψεων ,όπως αυτή της συνέντευξης ή την αλλαγή των μορίων και την ολοκλήρωση του συστήματος με την παραχώρηση της αρμοδιότητας σε περιφερικό επίπεδο με τον θεσμό του αιρετού περιφερειάρχη .
  Να δημιουργηθούν μικροί ΑΣΕΠ σε κάθε περιφέρεια που θα βρίσκονται κάτω από την αρμοδιότητα των περιφερειών.
  Κάποτε πρέπει να πάρουμε την ευθύνη διοίκησης των περιοχών μας.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 16:49 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  Συμφωνώ με τη περιγραφή του συναδέλφου Κωστούρου Γιώργου στην σελ 54
  Με εκτίμηση

  Νίκος Θεοφιλόπουλος

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 16:07 | Λευτερης Κ.

  Αξιότιμε κύριε υπουργέ,
  Είμαι Συμβασιούχος Πυροσβέστης εδώ και 7 χρονια. Παρακαλώ να πραγματοποιήσετε τις προεκλογικές δεσμεύσεις των στελεχών της σημερινής Κυβέρνησης αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού για πλήρη και 12μήνη απασχόληση. Οι Συμβασιούχοι Πυροσβέστες προσλήφθησαν με αξιοκρατικές διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ και θεωρώ δίκαιο να δοθεί τέλος στην πολυετή ομηρία μας.
  Ευχαριστώ.

 • Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε ιδρύθηκε με τον ν.2860/14-11-2000 άρθρο 24 (ΦΕΚ/Α/251) και λειτουργεί σύμφωνα με το (ΦΕΚ/Α/1942/08.09.2009), με στόχο να αποτελέσει ένα ευέλικτο μηχανισμό για τη βέλτιστη υλοποίησης έργων σε Φορείς του Δημοσίου Τομέα καθώς και την υποστήριξη της παραγωγικής τους λειτουργίας αυτών.
  Βασικός σκοπός της εταιρίας είναι :
  • η εκτέλεση Δράσεων και Έργων βελτίωσης της Διοικητικής ικανότητας της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση»,
  • η εκτέλεση Δράσεων και Έργων στον Τομέα της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και νέων Τεχνολογιών για τη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ και «Ψηφιακή Σύγκλιση»,
  • η υποστήριξη ή/και διαχείριση της λειτουργίας συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας της Δημόσιας Διοίκησης
  • η ανάληψη της εκτέλεσης ως δικαιούχου όλων των ανωτέρω δράσεων και έργων ευθύνης του οικείου Υπουργείου ή Περιφέρειας ή Ανεξάρτητης Αρχής ή ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων Έργων Τεχνικής Βοήθειας.
  Μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα της Εταιρίας στο πλαίσιο του σκοπού της λειτουργίας της συνοψίζονται ως εξής:
  • απορρόφηση σημαντικών κοινοτικών κονδυλίων από το ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» με την υλοποίηση και υποστήριξη σημαντικών Έργων ΤΠΕ & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε όλο το φάσμα του Δημόσιου Τομέα π.χ. Υγεία, ΟΤΑ, Μεταφορές, Εθνική Άμυνα, Παιδεία, Οικονομία, κλπ
  • παραγωγική λειτουργία Έργων στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας π.χ. η Κεντρική Κυβερνητική Πύλη ΕΡΜΗΣ, τα Πληροφοριακά Συστήματα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας καθώς και Κεντρικά Συστήματα Μηχανογράφησης Νοσοκομείων τριών (3) Υγειονομικών Περιφερειών της Χώρας.
  Με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της, η Εταιρία στελεχώθηκε με προσωπικό, το οποίο στη πλειονότητά του προέρχεται από αντίστοιχες εταιρίες των κλάδων της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, καθώς και από εταιρίες συμβούλων της Ελλάδας αλλά και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Τα συγκεκριμένα στελέχη, καλύπτουν τις οργανικές θέσεις που προβλέπονται στο οργανόγραμμα της Εταιρίας, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης κατόπιν συγκεκριμένων διαδικασιών αξιολόγησης σύμφωνα με τον υφιστάμενο κανονισμό προσωπικού της, ο οποίος είναι απόφαση του Αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών δυνάμει Νομοθετικής εξουσιοδότησης από τον Ιδρυτικό Νόμο.

  Αξίζει να σημειωθεί δε, ότι την παρούσα χρονική στιγμή η πλειονότητα των στελεχών διανύει το χρονικό διάστημα της τρίτης κατά σειρά σύμβασης ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας.

  Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εύλογα προκύπτει το συμπέρασμα ότι το τακτικό προσωπικό της ΚτΠ ΑΕ που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, σε καμία περίπτωση δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου 2190/94 που αφορούν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καθώς το εν λόγω προσωπικό δεν καλύπτει εποχικές ανάγκες αλλά πάγιες και διαρκείς ανάγκες με βάση τις οργανικές θέσεις που προβλέπονται στο οργανόγραμμα της Εταιρίας (ΦΕΚ/Α/529-2008), όπως έχει ήδη αναφερθεί.

  Η συγκεκριμένη κατάσταση έχει δημιουργήσει το παράδοξο της ύπαρξης μιας Εταιρίας της οποίας το οργανόγραμμα στελεχώνεται με συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, η οποία καλείται ταυτόχρονα να υλοποιήσει και να υποστηρίξει την παραγωγική λειτουργία έργων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Έργα τα οποία με τη σειρά τους καλούνται να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της χώρας και της πορείας της προς την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

  Σε μια πρώτη ανάγνωση, θα μπορούσε να προκύψει το συμπέρασμα ότι η υπό συζήτηση νομοθετική πρωτοβουλία αίρει το προαναφερθέν παράδοξο, καθώς προβλέπει την πρόσληψη του προσωπικού της ΚτΠ ΑΕ με βάση το νόμο 2190/94 στη βάση συμβάσεων αορίστου χρόνου. Είμαστε ωστόσο στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η πραγματικότητα πόρρω απέχει από την συγκεκριμένη διαπίστωση.

  Συγκεκριμένα ενδεχόμενη ένταξη της ΚτΠ ΑΕ στο συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο αναπόφευκτα θα επιφέρει τα παρακάτω:
  • Απαξίωση της εταιρίας και του ρόλου της, αρκεί κανείς να λάβει υπόψη ότι τα στελέχη της εταιρίας – και μέχρι να προσληφθούν και να εκπαιδευτούν τα νέα στελέχη – θα εργάζονται χωρίς κανένα απολύτως κίνητρο με συγκεκριμένη «ημερομηνία λήξης», που ταυτίζεται με αυτή της υπάρχουσας σύμβασής τους. Θα βρεθούμε δηλαδή σε νέο οφθαλμοφανές παράδοξο, να ζητείται από τα στελέχη της εταιρίας, να διαχειριστούν και να παραλάβουν έργα εκατομμυρίων ευρώ, αντιδικώντας ενδεχομένως με αναδόχους εταιρίες, οι οποίες κατ’ ανάγκη αντιπροσωπεύουν τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
  • Πρόκληση σημαντικών δυσλειτουργιών στην υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας σειράς έργων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, τα εν λόγω έργα αφορούν κρίσιμους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και υποστηρίζονται από την ύπαρξη συγκεκριμένου στελεχιακού δυναμικού το οποίο έχει συμμετάσχει σε μακροχρόνια προγράμματα κατάρτισης προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ρόλου του. Η πιθανή αποχώρηση του εν λόγω προσωπικού – λόγω της λήξης των συμβάσεών τους – θα δημιουργήσει σοβαρές δυσλειτουργίες στην υποστήριξη των συγκεκριμένων έργων και κατ’ επέκταση στο λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης,

  Το Σωματείο Εργαζομένων στην ΚτΠ ΑΕ αντιλαμβάνεται την ενδεχόμενη ένταξη της Εταιρίας στην υπό διαβούλευση νομοθετική πρωτοβουλία ως αποτέλεσμα των προθέσεων της πολιτικής ηγεσίας να άρει την παράδοξη και άδικη -για τα στελέχη της Εταιρίας- υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά τα θέματα του προσωπικού. Ωστόσο, όπως έχει σαφώς τεκμηριωθεί παραπάνω, η συγκεκριμένη ενέργεια δεν υλοποιεί σε καμία περίπτωση τις εν λόγω προθέσεις, αντίθετα μάλιστα οδηγεί στην πλήρη απαξίωση της εταιρίας και του ρόλου της και δημιουργεί σοβαρές δυσλειτουργίες στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης.

  Εν κατακλείδι, με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ΚτΠ ΑΕ, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει, δεν είναι δυνατόν να ενταχτεί στις διατάξεις του Ν. 2190/94.

  Προτείνουμε λοιπόν, την τροποποίηση του Ιδρυτικού Νόμου της Εταιρίας καθώς και την αυτοτελή Νομοθετική Ρύθμιση του εργασιακού καθεστώτος των εργαζομένων στην ΚτΠ ΑΕ., έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το παρόν και το μέλλον της Εταιρίας σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες του πλαισίου λειτουργίας της καθώς και τις ανάγκες που αυτή καλύπτει όσον αφορά το Δημόσιο Συμφέρον.

 • 18 Νοεμβρίου 2009, 16:36 | ΜΑΡΙΑ

  Καταρχήν θα ήθελα να επισυμάνω ότι υπάρχει καλή πρόθεση για το ξεκαθάρισμα στο δημ όσιο τομέα .Νομίζω ότι πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα με αυτούς που ήδη εργάζονται στο δημόσιο και να αποκλείονται από τους διαγωνισμούς.Οι μετατάξεις να ελέγχονται γιατί παρατηρήθηκε και το φαινόμενο από καθαρίστρια να έγινε διοικητικός υπάλληλος. Οι γραπτοί διαγωνισμοί να μην περιλαμβάνουν μόρια και ούτε να αφήνουν παραθυράκια για περίεργες προσλήψεις ,να ελεγχθεί και ολόκληρη η βιομηχανία που έχει χτιστεί γύρω από τους γραπτούς διαγωνισμούς και ακούγονται διάφορα προκαλώντας ανασφάλεια στους υποψήφιους.Η άποψη μου είναι ότι πρέπει να μελετηθεί το νομοσχέδιο σε βάθος και να μη γίνουν προχειρότητες γιατί θα τις βρούμε όλοι μπροστά μας στο μέλλον .Να συμπεριληφθούν κοινωνικά κριτήρια διότι εγώ ως έγγαμη με δύο παιδιά δεν έχω και πολλές πιθανότητες στον ιδιωτικό τομέα ,υπάρχει ένας ρατσισμός και δεν ξέρω αμ είνια βάσιμος ή όχι.
  ΜΕ ΕΚΤΊΜΗΣΗ
  Μαρία Δ.