Λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων
Λήψη των απαραίτητων μέτρων συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του Κεφαλαίου 6 της Απόφασης 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την προστασία δεδομένων

 Η απόφαση 2008/615/ΔΕΥ (απόφαση Prüm) αποτελεί για τη Χώρα μας νομικώς δεσμευτική ενωσιακή πράξη που σκοπό έχει την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας (πρώην τρίτος πυλώνας) και ιδίως την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών που είναι επιφορτισμένες με την πρόληψη και διερεύνηση αξιοποίνων πράξεων. Προς το σκοπό αυτό, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών διαφόρου περιεχομένου (DNA, δακτυλικά αποτυπώματα, άδειες κυκλοφορίες οχημάτων, σημαντικά γεγονότα διασυνοριακής διάστασης κλπ). Επειδή, όπως είναι προφανές, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αποτελούν ταυτόχρονα και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, το Κεφάλαιο 6 της ως άνω απόφασης περιέχει διατάξεις για την προστασία των δεδομένων αυτών. Παράλληλα, κατά ρητή επιταγή του άρθρου 25 παρ. 2 της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ, η εν λόγω παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα Prüm) δεν μπορεί να γίνει προτού μεταφερθούν στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών οι διατάξεις του προαναφερόμενου Κεφαλαίου 6. Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί εκπλήρωση αυτής της νομικής (ενωσιακής) υποχρέωσης.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών (Τομέας Προστασίας του Πολ [...]

Περισσότερα »
11 Αυγούστου 2017, 09:0011 Σχολιάσιμα Άρθρα0 ΣχόλιαΠαρακολούθηση μέσω RSS