• Σχόλιο του χρήστη 'ΛΙΤΣΑ' | 29 Μαΐου 2018, 09:56

    Το άρθρο 4 στο πρότυπο καταστατικό για Α.Ε. ορίζει «διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε …έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο ΓΕΜΗ και λήγει την…», γίνεται αναφορά μόνο για εταιρεία ορισμένου χρόνο και όχι για Αόριστη διάρκεια.