Άρθρο 08 – Διάρκεια της εταιρείας

1. Η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας είναι ορισμένου ή απεριόριστου χρόνου. Η διάρκεια ορισμένου χρόνου ορίζεται σε έτη. Αν δεν ορίζεται ο χρόνος της διάρκειας στο καταστατικό, η διάρκεια είναι απεριόριστου χρόνου. Στην περίπτωση της απεριόριστης διάρκειας η εταιρεία λύεται σύμφωνα με τις παρ. 1, στοιχ. β’, γ’ και δ’, και 2 του άρθρου 164.

2. Η διάρκεια ορισμένου χρόνου μπορεί να παραταθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων λαμβανόμενη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια της εταιρείας γίνεται απεριόριστη.

3. Η διάρκεια της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένο σε απεριόριστο χρόνο και αντίστροφα με απόφαση της γενικής συνέλευσης λαμβανόμενη με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

  • 29 Μαΐου 2018, 09:56 | ΛΙΤΣΑ

    Το άρθρο 4 στο πρότυπο καταστατικό για Α.Ε. ορίζει «διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε …έτη, αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο ΓΕΜΗ και λήγει την…», γίνεται αναφορά μόνο για εταιρεία ορισμένου χρόνο και όχι για Αόριστη διάρκεια.

  • 28 Μαΐου 2018, 23:43 | ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ Αντώνιος

    Η δυνατότητα απεριόριστης διάρκειας της εταιρείας θα πρέπει να επισημανθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, αφού υποχρεώνουν τους μετόχους να την προσδιορίζουν καταστατικά σε έτη.

  • 25 Μαΐου 2018, 11:11 | Κωνσταντίνος Ξυλουράς

    Στην ΥΜΣ στην νέα πλατφόρμα δίνεται η δυνατότητα στο πεδίο που αναφέρεται στην διάρκεια, να καταχωρισθούν τα έτη ή η ημερομηνία λήξης της εταιρείας. Η λογική αυτή, θα μπορούσε να μεταφερθεί και στο άρθρο περί διάρκειας τησ ΑΕ.