• Σχόλιο του χρήστη 'Οικονομολόγος' | 30 Μαΐου 2018, 11:21

    Σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (με τίτλο "Κυρώσεις") ορίζεται ότι πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις οταν απουσίαζουν απο τα εμπορικά εγγράφα ή οποιουδήποτε διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, οι υποχρεωτικες ενδείξεις που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο. Αυτό δεν έχει καθοριστεί στο υπάρχον σχέδιο νόμου, κατά παράβαση της ανωτέρω οδηγίας. Επιπλέον, η νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που συστάθηκε θα έπρεπε να συντάξει πίνακα αντιστοίχησης με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132. Ο συνημμένος πίνακας "Διάγραμμα" εμφανίζει λάθη και δεν υπάρχει σύνδεση με τα άρθρα του Ν.2190.