Άρθρο 14 – Στοιχεία εγγράφων της εταιρείας

1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών, των διαφημίσεων και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις εξής ενδείξεις:
α) Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας.
β) Τη νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία.

2. Αν στα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο.

3. Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδείξεις της παρ. 1. Αν γίνεται μνεία του κεφαλαίου, εφαρμόζεται και η παρ. 2.

 • 31 Μαΐου 2018, 11:39 | Κατερίνα

  Προτείνουμε να εξεταστεί, εάν θα μπορούσε να διευκρινιστεί η φράση » Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη», καθώς ειναι πολύ γενική.
  Π.Χ. περιλαμβάνει τoυς κώδικες και τα policies που εκδίδει μια εταιρεία; Τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις της; δικαστικά έγγραφα ή απαντήσεις εξωδίκων; απαντήσεις μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

 • 30 Μαΐου 2018, 11:21 | Οικονομολόγος

  Σύμφωνα με το άρθρο 28 της οδηγίας 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (με τίτλο «Κυρώσεις») ορίζεται ότι πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις οταν απουσίαζουν απο τα εμπορικά εγγράφα ή οποιουδήποτε διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, οι υποχρεωτικες ενδείξεις που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο.
  Αυτό δεν έχει καθοριστεί στο υπάρχον σχέδιο νόμου, κατά παράβαση της ανωτέρω οδηγίας.
  Επιπλέον, η νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που συστάθηκε θα έπρεπε να συντάξει πίνακα αντιστοίχησης με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132. Ο συνημμένος πίνακας «Διάγραμμα» εμφανίζει λάθη και δεν υπάρχει σύνδεση με τα άρθρα του Ν.2190.

 • 29 Μαΐου 2018, 11:22 | ΛΙΤΣΑ

  Ο διαδικτυακός τόπος καθώς και το e-mail της εταιρείας να αποτελούν στοιχεία προς καταχώριση στο ΓΕΜΗ, ώστε οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες (ΓΕΜΗ, Περιφέρεια, Τράπεζες, κ.α.), αλλά και τρίτοι (π.χ. πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, κ.α.), να μπορούν να επικοινωνούν έγκυρα και έγκαιρα μαζί της, δηλ. κάτι ανάλογο με την προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXINET.

 • Προτείνω και το ΑΦΜ καθώς είναι ένα στοιχείο από το οποίο μπορεί κάποιος να ερευνήσει πολλά θέματα και να μην χρειάζεται κάποιος να μπει στο ΓΕΜΗ να ψάξει τον αριθμό ΓΕΜΗ και μετά να βρει το ΑΦΜ. Κατευθείαν παντού να υπάρχει και το ΑΦΜ.