• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ' | 30 Μαΐου 2018, 13:41

    Στο Άρθρο 170: Στην παράγραφο (2) όπου αναφέρεται ότι «Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της», προτείνουμε να νομοθετηθεί ότι : «Εάν παρέλθουν άπρακτα τα προαναφερόμενα πέντε (5) έτη, τότε η εταιρεία εισέρχεται σε καθεστώς «υποχρεωτικής εκκαθάρισης» όπως αμέσως παρακάτω προτείνουμε και για άλλες περιπτώσεις».