• Σχόλιο του χρήστη 'Οικονομολόγος' | 30 Μαΐου 2018, 18:43

    Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ειδικότερα στο Δελτίο Τύπου στις 28/03/2018 με θέμα "Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση των διατάξεων του Κ.Ν.2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών" αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: "Η ποιότητα των Οικονομικών Καταστάσεων χαρακτηρίζεται ως κακή για ΕΠΕ & ΙΚΕ και αρκετά καλή για ΑΕ (για τις εταιρείες που δημοσιεύουν)." Η καλή ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων των Α.Ε. οφείλετε στον έλεγχο -εποπτεία τον οποίο διενεργούν ακόμη και σήμερα οι Περιφερειακές Ενότητες σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, το οποίο αναφέρει:." Η εποπτεία, κατά το μέρος που αφορά τη λειτουργία της εταιρείας, περιλαμβάνει, ιδίως, την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, καθώς και την εξακρίβωση της αλήθειας των οικονομικών καταστάσεων με την εξέταση και επαλήθευση των εταιρικών βιβλίων." Στο παρόν νομοσχέδιο καταργείται το ανωτέρω άρθρο και δεν προβλέπεται έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων ούτε από την Περιφέρεια αλλά ούτε από το ΓΕΜΗ. Ως εκ τούτου οι Οικονομικές Καταστάσεις που θα δημοσιεύονται στο μέλλον θα παρουσιάζουν ελλείψεις που θα αφορούν ενδεικτικά: λάθος κεφάλαιο, ελλιπείς υπογραφές (2 αντί 3), λανθασμένη επωνυμία Α.Ε., λάθος οικ. χρήση, λάθος δομή, καταθέσεις μετόχων που δεν έχουν κεφαλαιοποιηθεί, ποσά σε συνδεδεμένα μέρη, λάθος επικυρώσεις των πρακτικών του Δ.Σ. κ.τ.λ., με ότι αυτό συνεπάγεται για την πληροφόρηση του κοινού, την αξιοπιστία του συστήματος, τον ανταγωνισμό και την υγιή επιχειρηματικότητα. Πως και από ποιόν θα ελεγχθεί ο Ισολογισμός, το Προσάρτημα, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. κτλ. τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες; Αν δεν ελεγχθούν οι οικονομικές καταστάσεις των Α.Ε. μήπως τελικά οδηγηθούμε σε κακές ποιοτικά Οικονομικές Καταστάσεις; Θα ενημερώνονται οι εταιρείες για τα λάθη και τις παραλήψεις, ώστε να διορθώνουν σε επόμενες χρήσεις, προκειμένου να οδηγηθούμε στο μέλλον σε ποιοτικότερες οικονομικές καταστάσεις; Τελικά μας ενδιαφέρει μόνο η απλοποίηση της διαδικασίας και η επιτάχυνση των δημοσιεύσεων ή θα έπρεπε να μας νοιάζει και η ποιότητα των καταχωρήσεων; Πως λοιπόν, κατά δήλωση του Υπουργείου, ενώ η εποπτεία έχει επιφέρει "αρκετά καλά" αποτελέσματα, λόγω τις εμπειρίας και της γνώσης του αντικειμένου των υπαλλήλων των Περιφερειών, στο νέο νομοσχέδιο δεν προβλέπετε κάτι αντίστοιχο και απενεργοποιούνται υπάλληλοι που έχουν επιτύχει να κρατούν σε ένα τέτοιο επίπεδο τις οικονομικές καταστάσεις των Α.Ε. στην Ελλάδα;