Άρθρο 149 – Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης (άρθρα 30(1), (3) 31(1) και 32(1) Οδηγίας 2013/34/ΕΕ)

1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:
α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
β) την έκθεση διαχείρισης και
γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α’ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α’ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρείας έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

2. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α’ του Ν. 4308/2014 (Α’ 251), απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

3. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 και ισχύουν οι προθεσμίες της παρ. 1.

4. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δημοσιότητα, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Η δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Για την δημοσίευση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων λογαριασμών) των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

7. Οι ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων, των οποίων υποκαταστήματα κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176/1) είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, δημοσιεύονται και στην Ελλάδα, μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα. Η δημοσιότητα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6.

8. Οι συντεταγμένες κατά τα Δ.Π.Χ.Α. εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των εταιρειών:
α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 και στο παρόν άρθρο,
β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσπελάσιμες για χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και
γ) εφόσον πρόκειται για εταιρείες με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΜΠΔ, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

9. Αν οι ανώνυμες εταιρείες, που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. με την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται από άλλες κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες και σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η ευθύνη για τη συμμόρφωση με τη διάταξη αυτή βαρύνει το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας.

 • 30 Μαΐου 2018, 18:43 | Οικονομολόγος

  Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και ειδικότερα στο Δελτίο Τύπου στις 28/03/2018 με θέμα «Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση των διατάξεων του Κ.Ν.2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών» αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι:
  «Η ποιότητα των Οικονομικών Καταστάσεων χαρακτηρίζεται ως κακή για ΕΠΕ & ΙΚΕ και αρκετά καλή για ΑΕ (για τις εταιρείες που δημοσιεύουν).»
  Η καλή ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων των Α.Ε. οφείλετε στον έλεγχο -εποπτεία τον οποίο διενεργούν ακόμη και σήμερα οι Περιφερειακές Ενότητες σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει, το οποίο αναφέρει:.» Η εποπτεία, κατά το μέρος που αφορά τη λειτουργία της εταιρείας, περιλαμβάνει, ιδίως, την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, καθώς και την εξακρίβωση της αλήθειας των οικονομικών καταστάσεων με την εξέταση και επαλήθευση των εταιρικών βιβλίων.»
  Στο παρόν νομοσχέδιο καταργείται το ανωτέρω άρθρο και δεν προβλέπεται έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων ούτε από την Περιφέρεια αλλά ούτε από το ΓΕΜΗ.
  Ως εκ τούτου οι Οικονομικές Καταστάσεις που θα δημοσιεύονται στο μέλλον θα παρουσιάζουν ελλείψεις που θα αφορούν ενδεικτικά: λάθος κεφάλαιο, ελλιπείς υπογραφές (2 αντί 3), λανθασμένη επωνυμία Α.Ε., λάθος οικ. χρήση, λάθος δομή, καταθέσεις μετόχων που δεν έχουν κεφαλαιοποιηθεί, ποσά σε συνδεδεμένα μέρη, λάθος επικυρώσεις των πρακτικών του Δ.Σ. κ.τ.λ., με ότι αυτό συνεπάγεται για την πληροφόρηση του κοινού, την αξιοπιστία του συστήματος, τον ανταγωνισμό και την υγιή επιχειρηματικότητα.
  Πως και από ποιόν θα ελεγχθεί ο Ισολογισμός, το Προσάρτημα, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. κτλ. τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πληροφορίες;
  Αν δεν ελεγχθούν οι οικονομικές καταστάσεις των Α.Ε. μήπως τελικά οδηγηθούμε σε κακές ποιοτικά Οικονομικές Καταστάσεις;
  Θα ενημερώνονται οι εταιρείες για τα λάθη και τις παραλήψεις, ώστε να διορθώνουν σε επόμενες χρήσεις, προκειμένου να οδηγηθούμε στο μέλλον σε ποιοτικότερες οικονομικές καταστάσεις;
  Τελικά μας ενδιαφέρει μόνο η απλοποίηση της διαδικασίας και η επιτάχυνση των δημοσιεύσεων ή θα έπρεπε να μας νοιάζει και η ποιότητα των καταχωρήσεων;
  Πως λοιπόν, κατά δήλωση του Υπουργείου, ενώ η εποπτεία έχει επιφέρει «αρκετά καλά» αποτελέσματα, λόγω τις εμπειρίας και της γνώσης του αντικειμένου των υπαλλήλων των Περιφερειών, στο νέο νομοσχέδιο δεν προβλέπετε κάτι αντίστοιχο και απενεργοποιούνται υπάλληλοι που έχουν επιτύχει να κρατούν σε ένα τέτοιο επίπεδο τις οικονομικές καταστάσεις των Α.Ε. στην Ελλάδα;

 • 23 Μαΐου 2018, 12:08 | Λογοθέτης Γλέζος

  Στην παράγραφο 2 να προστεθεί η φράση: «θυγατρικές ή συγγενείς εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος», επομένως η παράγραφος θα γίνει ως εξής:
  2. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α’ του Ν. 4308/2014 (Α’ 251), θυγατρικές ή συγγενείς εταιρειών δημοσίου ενδιαφέροντος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης.