• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ' | 30 Μαΐου 2018, 21:49

    Στο σημείο 1 του άρθρου αυτού αναφέρεται ότι η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Στην Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου Νόμου επισημαίνεται ότι με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, επιδιώκεται η αναμόρφωση του δικαίου της Ανώνυμης Εταιρίας με νέο νομοθέτημα. Όπως αναφέραμε στα προηγούμενα σχόλια μας, ο νόμος 2190/1920 έχει πολλά κενά και ειδικότερα στο θέμα της απευθείας αξίωσης ζημίας του μετόχου μειοψηφίας. Είναι, λοιπόν, δίκαιο ο νέος νόμος να έχει ισχύ αναδρομική για όλες τις υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν στην Ελληνική Δικαιοσύνη. Παρακαλούμε, λοιπόν, όπως προβλεφθεί όρος σύμφωνα με τον οποίο ο νέος νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στα Ελληνικά Δικαστήρια.