• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:52

    Άρθρο 15 παρ. 2: Προτείνεται να παραμείνει το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των €24.000, προς αποφυγή μεγάλου διαχειριστικού κόστους για τις ήδη υπάρχουσες Α.Ε. οι οποίες θα κληθούν να αυξήσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο κατά €1.000 στην περίπτωση που προβλεφθεί ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο Α.Ε. ποσού €25.000.