Άρθρο 15 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας εκφράζεται σε ευρώ.

2. Το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας.

 • 31 Μαΐου 2018, 12:52 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

  Άρθρο 15 παρ. 2: Προτείνεται να παραμείνει το ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των €24.000, προς αποφυγή μεγάλου διαχειριστικού κόστους για τις ήδη υπάρχουσες Α.Ε. οι οποίες θα κληθούν να αυξήσουν το μετοχικό τους κεφάλαιο κατά €1.000 στην περίπτωση που προβλεφθεί ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο Α.Ε. ποσού €25.000.

 • 30 Μαΐου 2018, 23:18 | ΜΥΣΤΙΛΟΓΛΟΥ Αντώνιος

  Το ελάχιστο κεφάλαιο είτε θα πρέπει να παραμείνει στο σημερινό ύψος, είτε θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, από τη στιγμή που μπορεί να υπάρξει κεφαλαιουχικη εταιρεία με το ελάχιστο ύψος κεφαλαίου π.χ. ΙΚΕ

 • 30 Μαΐου 2018, 13:25 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

  Στο Άρθρο 15: Εάν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος τον οποίο δεν γνωρίζουμε προτείνουμε το ελάχιστο ύψος του αρχικού Μ.Κ. να παραμείνει στις 24.000 € ούτως ώστε να αποφευχθούν οι υποχρεωτικές-γραφειοκρατικές αυξήσεις Μ.Κ. κατά 1.000 € στις εταιρείες που τώρα έχουν το μέχρι σήμερα απαιτούμενο αρχικό Μ.Κ.

 • 23 Μαΐου 2018, 09:04 | Βασιλική

  Στο άρθρο 183 προβλέπεται η εναρμόνιση καταστατικού σύμφωνα με τον παρόντα νόμο (άρα θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε αύξηση κεφαλαίου)διαφορετικά η Α.Ε. θα πρέπει να μετατραπεί σε άλλης μορφής εταιρεία.

 • 22 Μαΐου 2018, 12:28 | Οδυσσέας

  Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο οριζόταν στις 24000€. Τι προβλέπεται για τις ΑΕ που έχουν ΜΚ 24000€? Θα πρέπει να κάνουν αύξηση ΜΚ κατά 1000€ ή θα τους επιτραπεί να το αφήσουν ως έχει? Πρέπει να διευκρινιστεί.