• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:51

    Άρθρο 44: Προτείνεται η εισαγωγή παρ. 3 στο εν λόγω άρθρο, η οποία θα προβλέπει ότι η εταιρεία (ή ο τηρών το μητρώο) θα είναι υπόχρεη (η υπόχρεος) να παράσχει, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή τουλάχιστον του υποψήφιου αγοραστή, αντίγραφου του βιβλίου μετόχων (ή του τηρούμενου μητρώου) εντός πέντε εργασίμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος και με δαπάνη του ιδίου του αιτούντος. Σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία δεν συμμορφώνεται να προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης αγωγής του αιτούντος κατά της εταιρείας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας προκειμένου να υποχρεωθεί η εταιρεία να παράσχει το ζητούμενο μέσω δικαστικής απόφασης. Κρίνεται δε αυτό απαραίτητο, διότι οι τρίτοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο βιβλίο μετόχων (μητρώο) προκειμένου να έχει νόημα η πρόβλεψη της διάταξης ότι η ρήτρα δικαιώματος προαίρεσης θα ισχύει έναντι αυτών εφόσον μνημονευθεί στο βιβλίο μετόχων (ή το μητρώο).