Άρθρο 44 – Δικαίωμα προαίρεσης

1. Συμφωνίες με τις οποίες παρέχεται δικαίωμα προαίρεσης για μεταβίβαση ή απόκτηση μετοχών μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά μπορούν να καταγραφούν στο βιβλίο μετόχων ή, επί άυλων μετοχών, στο μητρώο, με επιμέλεια των μερών. Αν το διοικητικό συμβούλιο ή ο τηρών το μητρώο βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης και αποδεικνύεται ότι εκπληρώθηκαν τυχόν προϋποθέσεις ή διατυπώσεις άσκησής του (συμπεριλαμβανομένης της καταβολής του τυχόν προβλεπόμενου τιμήματος) οφείλει να καταχωρίσει αμελλητί στο βιβλίο ή στο μητρώο τη μεταβολή του μετόχου, κατά παρέκκλιση του άρθρου 41.

2. Στην συμφωνία της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να τεθεί ρήτρα ότι μέχρι την άσκηση ή την απόσβεση του δικαιώματος προαίρεσης δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα μεταβίβαση των μετοχών. Έναντι τρίτων όμως η ρήτρα αυτή ισχύει μόνο αν έχει ειδικά μνημονευθεί στο βιβλίο μετόχων ή το μητρώο.

  • 31 Μαΐου 2018, 12:51 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

    Άρθρο 44: Προτείνεται η εισαγωγή παρ. 3 στο εν λόγω άρθρο, η οποία θα προβλέπει ότι η εταιρεία (ή ο τηρών το μητρώο) θα είναι υπόχρεη (η υπόχρεος) να παράσχει, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή τουλάχιστον του υποψήφιου αγοραστή, αντίγραφου του βιβλίου μετόχων (ή του τηρούμενου μητρώου) εντός πέντε εργασίμων ημερών από την υποβολή του αιτήματος και με δαπάνη του ιδίου του αιτούντος. Σε κάθε περίπτωση που η εταιρεία δεν συμμορφώνεται να προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης αγωγής του αιτούντος κατά της εταιρείας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας προκειμένου να υποχρεωθεί η εταιρεία να παράσχει το ζητούμενο μέσω δικαστικής απόφασης. Κρίνεται δε αυτό απαραίτητο, διότι οι τρίτοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο βιβλίο μετόχων (μητρώο) προκειμένου να έχει νόημα η πρόβλεψη της διάταξης ότι η ρήτρα δικαιώματος προαίρεσης θα ισχύει έναντι αυτών εφόσον μνημονευθεί στο βιβλίο μετόχων (ή το μητρώο).