• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:45

    Άρθρο 47 παρ. 5: Δεδομένου ότι η δήλωση θα γίνεται από τον πλειοψηφούντα μέτοχο και όχι από την εταιρεία, κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστεί ποιο θα είναι το μέσο δημοσιότητας της δήλωσης κατά την παρ. 5 (δια του γεμή, τύπου, internet κλπ.). Επίσης προτείνεται να προστεθεί «Από την ημερομηνία της δημοσίευσης, οι μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων…» για να είναι σαφές πότε επέρχονται τα αποτελέσματα της μεταβίβασης.