• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:49

    Άρθρο 93 παρ. 3: Η προθεσμία καταχώρησης πρακτικών ΔΣ στο ΓΕΜΗ προτείνουμε να παραμείνει 20 μερη καθώς η προτεινόμενη σύντμηση σε 10 ημέρες ενδέχεται να δημιουργήσει κωλύματα εμπρόθεσμης καταχώρησης πρακτικών σε μεγάλο αριθμό ΑΕ, ιδίως αυτών των οποίων τα μέλη ΔΣ βρίσκονται στην αλλοδαπή και συχνά η υπογραφή των πρακτικών καθώς και η αποστολή τους στο αρμόδιο για την καταχώρηση καθυστερεί. Η σύντμηση των σχετικών προθεσμιών έχει αποδειχθεί ότι δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Ενδεικτικά αναφέρουμε την σύντμηση της προθεσμίας των 30 ημερών σε 10 ημέρες για την γνωστοποίηση στο Μητρώο Δ.Ο.Υ. διαφόρων πράξεων και στοιχείων, η οποία επανήλθε σε 30 ημέρες μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.