Άρθρο 93 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος νόμου ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών, οι μετοχές των οποίων δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

  • 31 Μαΐου 2018, 12:49 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

    Άρθρο 93 παρ. 3: Η προθεσμία καταχώρησης πρακτικών ΔΣ στο ΓΕΜΗ προτείνουμε να παραμείνει 20 μερη καθώς η προτεινόμενη σύντμηση σε 10 ημέρες ενδέχεται να δημιουργήσει κωλύματα εμπρόθεσμης καταχώρησης πρακτικών σε μεγάλο αριθμό ΑΕ, ιδίως αυτών των οποίων τα μέλη ΔΣ βρίσκονται στην αλλοδαπή και συχνά η υπογραφή των πρακτικών καθώς και η αποστολή τους στο αρμόδιο για την καταχώρηση καθυστερεί. Η σύντμηση των σχετικών προθεσμιών έχει αποδειχθεί ότι δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Ενδεικτικά αναφέρουμε την σύντμηση της προθεσμίας των 30 ημερών σε 10 ημέρες για την γνωστοποίηση στο Μητρώο Δ.Ο.Υ. διαφόρων πράξεων και στοιχείων, η οποία επανήλθε σε 30 ημέρες μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

  • 24 Μαΐου 2018, 13:25 | Βασιλική

    Το ότι τίθεται προθεσμία 10 ημερών για την υποβολή των πρακτικών Δ.Σ. συνεπάγεται αυτόματα ότι θα επιβάλλονται κυρώσεις εκπρόθεσμης υποβολής? δεν πρέπει να γίνει μνεία για διοικητικές κυρώσεις?