• Σχόλιο του χρήστη 'Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)' | 31 Μαΐου 2018, 12:39

    Άρθρο 135 παρ. 1δ και παρ. 4: Δημιουργείται σύγχυση ως προς το χρόνο λήψης απόφασης χωρίς συνεδρίαση: ως τέτοιος θα θεωρείται η πάροδος της προθεσμίας που θα θέτει το ΔΣ στους μετόχους (7-30 ημέρες από την ημέρα αποστολής πρότασης για λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση) ή η πάροδος των 48 ωρών της παρ. 1, σύμφωνα με την παρ. 4; Επίσης θα πρέπει να είναι δυνατή η λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση και χωρίς την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 135, όταν συμφωνούν όλοι (δηλαδή αντίστοιχα με το άρθρο 136-αυτή τη στιγμή υπάρχει ασάφεια μεταξύ της εφαρμογής τους άρθρου 135 και 136).