Άρθρο 135 – Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος άρθρου, αν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.
β) Το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα του παρόντος άρθρου και προσδιορίζει τις αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν με τον τρόπο αυτό. Αποφάσεις επί των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.
γ) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.
δ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Η σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3. Η κατά την παρ. 2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση θεωρείται ότι ελήφθη όταν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παρ. 1. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 134.

6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παρ. 2 πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων εντός δύο (2) ημερών από τη λήψη της αίτησης.

  • 31 Μαΐου 2018, 12:39 | Αθηνά Σκολαρίκου (Ζέπος & Γιαννόπουλος)

    Άρθρο 135 παρ. 1δ και παρ. 4: Δημιουργείται σύγχυση ως προς το χρόνο λήψης απόφασης χωρίς συνεδρίαση: ως τέτοιος θα θεωρείται η πάροδος της προθεσμίας που θα θέτει το ΔΣ στους μετόχους (7-30 ημέρες από την ημέρα αποστολής πρότασης για λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση) ή η πάροδος των 48 ωρών της παρ. 1, σύμφωνα με την παρ. 4;

    Επίσης θα πρέπει να είναι δυνατή η λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση και χωρίς την τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 135, όταν συμφωνούν όλοι (δηλαδή αντίστοιχα με το άρθρο 136-αυτή τη στιγμή υπάρχει ασάφεια μεταξύ της εφαρμογής τους άρθρου 135 και 136).

  • 23 Μαΐου 2018, 17:39 | Ντόρα

    Η προθεσμία απάντησης των 7 με 30 ημερών που παρέχεται στους μετόχους με την παρ. 3 τι εξυπηρετεί, από τη στιγμή που στην παρ. 4 προβλέπεται ότι απόφαση χωρίς συνεδρίαση θεωρείται ότι ελήφθη όταν παρέλθει η προθεσμία των 48 ωρών της παρ. 1;